Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİHDİYE ORHAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİHDİYE ORHAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR"— Sunum transkripti:

1 MİHDİYE ORHAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 29.03.2011
KESİN MİZAN MİHDİYE ORHAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

2 Mizanın Tanımı Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur.

3 Mizanın Tanımı Mizan, hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar.

4 Mizanın Yorumlanması Düzenlenen mizanın önce toplamlar açısından eşitlikleri kontrol edilir. Buna göre mizanın tutar toplamları yevmiye ve kebir toplamlarına eşit olmalıdır. Kalan toplamları da birbirine eşit olmalıdır. Alt hesapların toplamları ana hesap toplamlarına eşit olmalıdır.

5 Mizanın Yorumlanması Kodu 1 ve 2 ile başlayan varlık hesapları ya borç bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Kodu 1 ve 2 ile başlayıp da eksi işaretli olan hesaplar ise ya alacak bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir.

6 Mizanın Yorumlanması Kodu 3, 4 ve 5 ile başlayan kaynak hesapları ya alacak bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Bu hesapların içinde de eksi işaretli olanlar borç bakiyesi verebilir veya bakiye vermez.

7 Mizanın Yorumlanması Kodu 6 ile başlayan (-) işaretli hesaplar borç bakiyesi verir veya bakiye vermez. Kodu 6 ile başlayan işaretsiz hesaplar ya alacak bakiyesi verir veya bakiye vermez. Kodu 7 ile başlayan hesapların büyük bir kısmı borç bakiyesi verir veya bakiye vermez. 7'li hesaplardan yansıtma hesapları alacak bakiyesi verir veya bakiye vermez.

8 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
a-Nakit hareketleri, b- Sermaye hareketleri, c- Ortakların cari hesap hareketleri, d- Mal ve demirbaş giriş çıkışları e- Gelir ve Gider hesaplarının hareketleri.

9 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bunların dışında kalan hesaplarda ise ; İşletmenin faaliyet alanı, hâsılatı ve sermayesi göz önünde bulundurularak hesapların borç ve alacak toplamlarının büyüklüğü ve bu büyüklüğe nazaran yıl sonundaki hesap bakiyesi rakamlarını değerlendirerek bazı ipuçları yakalanmak istenecektir.

10 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Örneğin: • Şirket ortakları acaba şirketten para çekmiş midir? Burada Örtülü Kar veya Örtülü Sermaye var mıdır? Ya da bu para için Adat (faiz) hesaplaması yapılmış mıdır? Araştırması yapılabilir. Şirketin yılsonu karı dikkate alındığında Olağan ve Olağan dışı karlarının % oranları karşılaştırıldığında, Olağan Dışı Karların yüksek olması durumunda bunun neden kaynaklandığı hakkında izahat istenebilir.

11 Yapılması Gerekenler 1- Hesapların tek tek irdelenmesi,
2- Mükerrer veya düzeltme kayıtlarından sakınılması, 3- Yıl içinde fazla çalışan hesapların bakiyelerinin borç ve alacak toplamları ile uyumlu olması, 4- Dikkat çekecek hesaplarla ilgili mümkünse başka hesaplara nakli veya parçalanması.

12 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Gönderilmesi
KESİN MİZAN BİLDİRİMİNDE AMAÇ Bakanlığın yürüttüğü DENETİM çalışmalarının geliştirilmesi amacına yöneliktir. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.

13 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

14 ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERMEYECEK KURUMLAR
Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; a sayılı Bankacılık Kanunu'nun 2 nci maddesinde sayılan mükellefler, b. 226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

15 ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERMEYECEK KURUMLAR
c tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan Finansman Şirketleri, d sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

16 ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERMEYECEK KURUMLAR
e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar, f sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

17 ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERMEYECEK KURUMLAR
g. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar h tarihinden önce tasfiyesi sonuçlanmış mükellefler ile faaliyetini terk eden gelir vergisi mükellefleri kesin mizan bildirimi vermeyeceklerdir.

18 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Gönderilme Şekli
Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların tebliğ ekinde yer alan “ Kesin Mizan Bildirim Formatı " na uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

19 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Gönderilme Şekli
Mizan Formatı incelendiğinde; * Bildirimi yapılacak kesin mizanın sadece ana hesaplardan oluştuğu, alt hesaplara yer verilmediği * Kullanılmayan hesapların bildirimde boş bırakılması gerektiği, görülmektedir.

20 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Verilme Zamanı
Gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. 

21 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Verilme Zamanı
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyanname verilme süresi içinde (Bir defaya mahsus olmak üzere, bu Tebliğe göre bildirim verme süreleri 1 Mart 2011 tarihinden önce sona eren mükelleflerden gelir vergisi mükellefleri 31 Mart 2011, kurumlar vergisi mükellefleri ise 30 Nisan 2011 tarihine kadar)

22 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Verilme Zamanı
-Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde, -Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde,

23 Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Verilme Zamanı
-Devir halinde, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde, -Tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde.


"MİHDİYE ORHAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları