Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

8 BİLANÇO HESAPLARINDA DÖNEM SONU KAYITLARI
AKTİF HESAPLARDA Sayım ve tesellüm farklarının belirlenmesi, Kambiyo farklarının hesaplanması, Alınan vadeli çeklerin devri, Faiz gelirlerinin tahsili, Diğer hazır değerlerin belirlenmesi, Şüpheli ve değersiz alacakların belirlenmesi, Karşılık ayrılması, Reeskont hesaplanması, Stokların maliyetinin hesaplanması, Peşin ödenen giderlerin belirlenmesi, Gelir tahakkuklarının hesaplanması, Amortisman ayrılması, Vadelerine göre devirler, KDV tahakkuku, Hesapların kapatılması, PASİF HESAPLARDA Kambiyo farklarının hesaplanması, Reeskont hesaplanması, Verilen vadeli çeklerin devri, Finansman giderlerinin ödenmesi, Peşin tahsil edilen gelirlerin belirlenmesi, Gider tahakkuklarının hesaplanması, Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması, Menkul kıymetler ihraç farklarının devri, Uzun vadeli yabancı kaynakların tahakkuk eden faizleri ve anapara taksitleri, Vadelerine göre devirler, KDV tahakkuku, Hesapların kapatılması,

9 KUR FARKLARININ HESAPLANMASI
İşletmenin yabancı para kaynaklar ( banka kredileri) ya da yabancı para üzerinden düzenlenen verilen çekler, senetli ve senetsiz borçlara ait her bir hesap kaleminin kaydi kur değerleri ile değerleme kuru değerleri göre YTL karşılıklarının belirlenerek tespit edilir. 646. KAMBİYO KARLARI HESABI 656. KAMBİYO ZARARLARI HESABI ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin 1,80 YTL kur üzerinden alınan 6 ay vadeli Avro ticari kredisi bulunmaktadır. Değerleme kuru 1,70 YTL’dır. ÖRNEK 2: tarihinde işletmenin 1,65 TL kur üzerinden düzenlenmiş ABD $ verilen çeki bulunmaktadır. Değerleme kuru 1,69 YTL’ dır.

10 VERİLEN VADELİ ÇEKLERİN DEVRİ
İleri tarihli çekler verildikleri tarihlerde “103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı”nda alt hesap açılarak “İleri Tarihli Çekler” hesabında izlenmesi, bilanço gününde bu tür alınan çeklerin (ticari ise) “Borç Senetleri Hesabı”na ya da (ticari değilse) “Diğer Borçlar Hesabı”nın altında bir hesaba alınması gerekir. 321. BORÇ SENETLERİ 421. BORÇ SENETLERİ 33. DİĞER BORÇLAR 43. DİĞER BORÇLAR ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin satıcılara vadeli YTL keşide edilmiş çek olduğu tespit edilmiştir. ÖRNEK 2: tarihinde işletmenin satıcılara vadeli YTL çek olduğu tespit edilmiştir.

11 VERİLEN VADELİ ÇEKLERİN DEVRİ
ÖRNEK 3: tarihinde işletmenin vadeli şirket ortağına verilmiş 750 YTL çek olduğu tespit edilmiştir. ÖRNEK 4: tarihinde işletmenin şirketin bağlı ortaklığından alınmış vadeli YTL çek bulunmaktadır.

12 FİNANSMAN GİDERLERİNİN ÖDENMESİ
İşletmenin bankalar v.b. finansal kurumlarda döneme ilişkin olarak ödediği finansman giderleri kaydı yapılır. 780. FİNANSMAN GİDERLERİ(7/A) 797. FİNANSMAN GİDERLERİ(7/B) ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin 3 ay vadeli ticari kredi hesabına YTL faiz ve banka giderleri mevduat hesabından ödenmiştir.

13   Peşin Tahsil Edilen Gelirlerin Gelecek Dönemlere Ait Olan Kısımlarının Belirlenmesi
  İşletmede peşin tahsil edilen gelirlerin gelecek döneme/dönemlere ait olan kısmını belirlenmesine ilişkin kayıtlardır. 380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ÖRNEK 1: tarihinde işletme tarihinde bir yıl süre ile kiraladığı makine için tahsil ettiği YTL olduğu tespit edilmiştir. ÖRNEK 2: tarihinde işletme “649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı”nda yer alan YTL iki yıl süre ile kiralanan büro için tahsil edilmiş kira bedelidir.

14 GİDER TAHAKKUKLARI İşletmede cari hesap dönemine ait
olan ancak ödemesi gelecek dönemde/dönemlerde yapılacak olan giderlere ilişkin kayıtlardır. 381. GİDER TAHAKKUKLARI 481. GİDER TAHAKKUKLARI 7 MALİYET HESAPLARI ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin Aralık 2005 dönemine ait olarak %18 KDV dahil 180 YTL elektrik faturası gelmiştir. ÖRNEK 2: tarihinde işletmenin 2 yıl vadeli olarak ihraç edilen tahvillere ait YTL faiz bedeli tarihinde ödenecektir.

15 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI AYRILMASI
İşletmede çalışanlar için İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatı almayı hakkeden unsurların ortaya çıkması durumunda Ödeme yapılmadan önce karşılıkların ayrılmasıdır. 372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 730,740,750,760,770 (7/A) 792 (7/B) ÖRNEK 1: tarihinde işletme pazarlama biriminde çalışan personel için 850 YTL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. ÖRNEK 2: tarihinde işletme genel müdürünün yılında emekliye ayrılacağının bilgisini almıştır. Bilanço gününe kadar ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 5,200 YTL’dir.

16 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARININ DEVRİ
İşletme tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerden ortaya çıkan menkul kıymet ihraç farklarının devredilmesidir. 308. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 780. FİNANSMAN GİDERLERİ(7/A) 797. FİNANSMAN GİDERLERİ(7/B) ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin genel geçici mizanında 368 YTL kısa vadeli menkul kıymet ihraç farkı bulunmaktadır. ÖRNEK 2: tarihinde işletmenin genel geçici mizanında YTL uzun vadeli menkul kıymet ihraç farkı bulunmaktadır.

17 İZLEYEN HESAP DÖNEMİNDE
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN İZLEYEN HESAP DÖNEMİNDE ÖDENECEK ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZ TAHAKKUKLARI İşletme tarafından uzun vadeli finans kurumlarından kullanılan kredilerin ve ihraç edilen menkul kıymetlerin İzleyen hesap döneminde ödenecek ana para taksitleri ve tahakkuk eden faiz giderleri kayıtlarını kapsar. 303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 304. TAHVİL ANA PARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ

18   UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN İZLEYEN HESAP DÖNEMİNDE ÖDENECEK ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZ
TAHAKKUKLARI ÖRNEK 1: tarihinde işletme tarihinde uzun vadeli banka kredisi için YTL anapara taksiti ve 2005 yılına ait tahakkuk eden 210 YTL faiz ödeyecektir. ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin 4 yıl vadeli olarak ihraç ettiği tahvilin YTL anapara taksiti ve 2005 yılına ait tahakkuk eden YTL faizi tarihinde ödeyecektir.

19 VADELERİNE GÖRE DEVİRLER
  KDV TAHAKKUKU İşletmede her ayın sonunda ay içerisinde ortaya çıkan 191 ve 391 hesabın karşılıklı mahsubuyla KDV tahakkuk kaydı yapılır. 360.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin Aralık ayına ait 191 hesabının borç kalanı 700 YTL , 391 hesabın alacak kalanı YTL’dır. VADELERİNE GÖRE DEVİRLER Vadesi bir yıl veya altına inen yabancı kaynakların devri yapılır. 32. – 42. TİCARİ BORÇLAR 33. – 43. DİĞER BORÇLAR GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

20 İYİ AKŞAMLAR!!!!!


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları