Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VER İ ML İ DERS ÇALI Ş MA YOLLARI. Her ş eyden önce kendinize güven duyun. "Yetersiz oldu ğ um için ba ş arılı olamam" gibi dü ş üncelerle de ğ erlendirmelere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VER İ ML İ DERS ÇALI Ş MA YOLLARI. Her ş eyden önce kendinize güven duyun. "Yetersiz oldu ğ um için ba ş arılı olamam" gibi dü ş üncelerle de ğ erlendirmelere."— Sunum transkripti:

1 VER İ ML İ DERS ÇALI Ş MA YOLLARI

2 Her ş eyden önce kendinize güven duyun. "Yetersiz oldu ğ um için ba ş arılı olamam" gibi dü ş üncelerle de ğ erlendirmelere gitmeden "Ba ş arılı olaca ğım " ilkesini edinin. Unutmayın ki kendine güven ba ş arının temel anahtarıdır.

3 Çalı ş maya büyük bir ilgi ve istekle ba ş lamanız veriminizi arttırır. E ğ er bu ilgi ve iste ğ i duymuyorsanız, ileride kar ş ıla ş aca ğ ınız sonuçları dü ş ünerek ilgi ve iste ğ inizi kendiniz yaratabilirsiniz.

4 Kendinize rahat çalı ş abilece ğ iniz bir ortam yaratın. Bu yer sessiz, masa ba ş ında ve dikkat da ğıtıcılardan uzak olsun. Yatarak ve uzanarak ders çalı ş ması yapılmaz. Ders çalı ş maya ba ş lamadan önce, yorucu faaliyetleri bırakıp, çalı ş ma için Amaç belirleyin: Ne çalı ş ılacak? Nereye ula ş ılacak?

5 Dikkat toplayabilme verimli çalı ş manın en önemli kuralıdır. Kalıcı ve daha iyi bir ö ğ renme için gereklidir. Ders çalı ş ılırken ba ş ka olaylar dü ş ünmeyip, sadece yapılacak çalı ş maya özen gösterilmelidir. Sınıfta o konuyla ilgili olaylar dü ş ünülüp sadece yapılacak çalı ş maya özen gösterilmesi uygundur. Hayal ve dü ş üncelere dalmak yerine amaca odaklanmak ba şarıya g ö t ü r ü r. Ders çalı ş ırken mümkün oldu ğ unca fazla duyu organımızı kullanmaya özen gösterelim (Not tutmak, ş ekil çizmek, deney ve gözlem yapmak gibi. Bu ş ekilde konuları daha rahat anlayabiliriz).

6 Planlı çalı ş mayı ilke edinin. Planlı çalı ş ma zekayı kullanabilme yetene ğ idir. Özdenetimin / iç disiplinin geli ş mesidir. Çalı ş ma Planları günlük olabildi ğ i gibi haftalıkta yapılabilir.

7 Çalı ş ma saatlerini iyi ayarlamak; okudu ğ unu anlamak, anladı ğ ını nota dökmek, ara ş tırmak bilgilerinizi güçlendirmek için gereklidir. Ders çalı ş mak için sabah saatleri en verimli saatleridir. Özellikle hafta sonları, çalı ş maların sabah saatlerinde yapılması önerilir. Çalı ş ma saatleri olanaklar do ğrultusunda günlere e ş it olarak bölünür. Bir günde 5 günlük çalı ş mak yerine, 5 gün gereksinim duyulan süreler belirlenerek çalı ş mak tercih edilmelidir. Çalı ş ma süreniz dikkat durumunuz gözönüne alınarak belirlenmeli, 30 dakikadan az olmamalıdır. Bu süre sonunda muhakkak 5-10 dakikalık ara verilmeli ve okuma u ğ ra ş ılarından uzakla ş ılmalıdır.

8 Bir konuyu kendini yeterli hissedene kadar çalı ş mak, konuları nedenine ve sonucuna göre sıraya koymak ve bir senteze ula ş mak o konuyu ö ğ renmenin en iyi yoludur. Kavrama yetene ğ ini geli ş tirerek kısa zamanda daha çok bilgi ö ğ renebilme gücüne sahip olabilirsiniz. Daima eski bilgilerle yenileri arasında anlamsal ba ğ lantı kurarak, eski bilgilerinizi peki ş tirin. Bu sayede yenileri nasıl kullanaca ğ ınızı anlamanız kolayla şacaktır. Anlama yetene ğ ini geli ş tirmek sosyal derslerdeki ba ş arıyı artıracaktır. Okunulanı kendi kendine anlatabilmek iyi ö ğ renildi ğ inin bir i ş aretidir.

9 Ö ğ renmenin temel etkinliklerinden biri Okuma hızıdır. Belirli bir hızda okuyabilme ö ğ renmeyi kolayla ş tırır. Okuma hızını geli ş tirebilmek için öncelikle kelime da ğ arcı ğ ını geli ş tirin. Ne kadar çok kelime bilirseniz hem hızlı okur, hem de okuduklarınızı daha iyi anlamı ş olursunuz. Bunun içinde ders dı ş ı öykü, kitap, gazete, ansiklopedi karı ş tırmanız yararlı olacaktır. Yeni ö ğ rendi ğ iniz her kelimeyi yazarken ve konu ş urken kullanmanız, dü ş üncelerinizi de ğ i ş ik anlatımlarla ifade etmeye yarayacaktır.

10 Bir konuyu çalı ş maya ba ş larken,önce o konuyu bir bütün olarak okuyun ve kavramaya çalı ş ın. Böylece bütünü olu ş turan parçalar arasında daha anlamlı ili ş kiler kurabilirsiniz. Özel çaba gerektiren zor bölümleri dikkatinizi daha fazla yo ğ unla ş tırarak okumakta yarar vardır. Ders çalı ş ırken o konu hakkında kendinize ait küçük hatırlatıcı notlar almakta yararlı olacaktır. Her konunun alt bölümlerini bu ş ekilde çalı ş tıktan sonra konu tekrar bir bütün olarak ele alınır. Sayısal dersleri çalı ş ırken önce konuyu anlamaya çalı ş ın. Konuya ili ş kin çözümlü problemleri tekrarlayarak ba ş layın, sonra konuya ili ş kin bol bol yeni sorular çözün.

11 Konu, i ş lem, yöntem olarak birbirine yakın dersleri arka arkaya çalı ş mak kavram karma ş asına yol açaca ğ ından bir sosyal ders, bir matematik gibi çalı ş abilirsiniz Sizin için zor olan bir dersin öncesinde kolayca anladı ğ ınız dersi çalı ş mak size moral verecektir.

12 Çe ş itli derslerden ve konularada ö ğ rendi ğ imiz bilgileri hayatta ve günlük ya ş antıda kullanmaya özen göstermemiz, ö ğ rendiklerimizin daha kalıcı olmasını sa ğ layacaktır. Ö ğ renilen bilgilerin kolay unutulmasını önlemek için sık sık tekrar yapmak önemlidir. Tekrar ö ğ renmenin en önemli kuralıdır. Bir bilgiyi ö ğ rendikten hemen sonra uyumak ve kalktı ğ ınızda kısa bir tekrar yapmak ö ğ rendiklerinizin kolay unutulmasını önler. En iyi ö ğ renme, unutulanları çıkardıktan sonra geriye kalanlardır. Her dersten sonra tekrar yapılmazsa ö ğ rendiklerinizin 2/3 sini bir hafta içinde unutursunuz. Bir aya kadar da ö ğ rendiklerinizin hemen hemen hiçbir akılda kalmaz.

13 Sınavlardan 1-2 gün önce sıkı ş ık çalı ş ma yapmaktan kaçının. Sınavdan önce yapılan sıkı ş ık çalı ş ma sonucu ö ğ rendi ğ inizi sandı ğ ınız bilgilerin ço ğ unu kolaylıkla unutabilirsiniz. Ayrıca sıkı ş ık zamanda ders çalı ş mak üzerinizde baskı olu ş turur ve sizi ders çalı ş maktan keyif almak yerine bıkkınlı ğ a sürükler. Bu nedenlerle planlı çalı ş ma sizlere önerilmektedir. “Bugünün dersini yarına bırakma.” Kendinizi zaman zaman yersiz endi ş e ve korkulara kaptırmayın. Çünkü bunlar çalı ş ma azmini azaltır. Her zaman iyi ve çalı ş kan bir ö ğ renci olmayı hedefleyin.

14 Sınav sözcü ğ ü herkeste korku, heyecan ve kaygı yaratır. Unutmayınki düzenli çalı ş an ve izleyen ö ğ renciler bu tür duygulara kapılmazlar. Sınav öncesi kafanızı tüm kaygılardan uzak tutarak sınava girin ve güveninizi sarsacak tartı ş malardan kaçının. Sınavın ilk dakikasını eksiksiz ve do ğ ru olarak adınızı soyadınızı, numaranızı ve sınıfınızı yazmaya ayarlayın. Yapamadı ğ ınız soruyu bırakıp di ğ erine geçin. Öncelikle kolay olan soruları yanıtlayın. Daha sonra yapamadı ğ ınız sorulara dönebilirsiniz. Sınavın son 5-10 dakikasını cevap ka ğ ıdını kontrole ayırın. Atladı ğ ınız soru olup olmadı ğ ını böylece anlayabilirsiniz.

15 Ba ş arılarınızda size en büyük yardımcınız yine kendiniz olacaktır. Güveniniz ve gayretiniz ölçüsünde ba ş arı grafi ğ inizin yükselece ğ i kesindir. Ba şarı sizindir.


"VER İ ML İ DERS ÇALI Ş MA YOLLARI. Her ş eyden önce kendinize güven duyun. "Yetersiz oldu ğ um için ba ş arılı olamam" gibi dü ş üncelerle de ğ erlendirmelere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları