Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır."— Sunum transkripti:

1 Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Eş Durumu Mağduriyeti Yaşayan Öğretmenlerin Aile Refah Düzeyi Araştırması Şubat-2010 Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK

2 Kamudaki bütün Kurumlarda giderek hizmet satın almaya hatta kiralamaya yönelik bir istihdam politikasının uygulanması, çalışanların özlük haklarındaki gerileme; özelde öğretmen ailelerini, mesleğin misyonu gereği olarak da tüm toplumu etkilemektedir. Bu çalışmada; Genel Müdürlüğünüzün var oluş gerekçeleri üzerinden soruna çözüm üretilmesinde katkılarınız için, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerimizden sendikamıza yansıyan eş durumu mağduriyetine, nedenlerine, sonuçlarına ve çözüm önerilerimize yer verilmiştir. Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası

3 Genel Müdürlüğümüze GÖREVLER
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; ülkemizdeki sosyal sorunların tespitine, ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.      GÖREVLER     Madde 3 - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bu konularda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak. Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak. Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak.

4 Sözleşmeli oldukları için, hatta kadrolu oldukları halde ailelerin yanına atanamayan öğretmenlerimizin bu sorunu aile kavramı içerisinde ve hukuk önünde önemli bir sorundur. Anayasamızın 41. maddesi: Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

5 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
Madde Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık veya din bakımlarından hiçbir takyidata tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkını haizdir. 2- Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. 3- Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir

6 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ
Madde 9. Evlenme ve aile kurma hakkı Evlenme hakkı ve aile kurma hakkı, bu hakların kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun olarak teminat altına alınacaktır.

7 Bu proje aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:
Durum Sorununa Genel Bakış Sorunun Kaynağı ve Tarihçesi AES’e Ulaşanlar Anketimiz Sonuç Çözüm Önerileri

8 Aile bilincini yeni nesle aktaran binlerce öğretmenimizin aile bütünlükleri bozulmuş durumdadır. Bu parçalanmışlık içinde aile refahından söz edilemez. Ülkemizin refah seviyesi, toplumun en küçük grubunu oluşturan ailelerimizin refah seviyesine bağlıdır.

9 “Aile bağları kuvvetli toplumlar eğitimin ışığı ile gelişmişlik düzeyinin en üst seviyesine çıkabilirler.” Öğretmenlerimizin de Türk ailesi yapısı içerisinde paha biçilemez bir yerinin olması sebebiyle bir araştırma yapılması düşüncesi oluşmuştur. Aile toplumu etkiler. Ailenin en küçük bireyini biçimlendiren öğretmendir. Öğretmenin ailesi ise öğretmeni etkiler!

10 Öğretmenlerimiz aile bilincini en iyi şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek isterlerken aile içi refah seviyeleri hangi düzeydedir?

11 DURUM Aynı sorumlulukla sınıfa girdikleri halde, öğretmenlerimiz kadrolu, sözleşmeli ve hatta ücretli olarak çalışmaktadır. (Ücretli çalışanlar yerelden temin edilmekte olup bir kısmı öğretmen değildir) Sözleşmeli öğretmenimizin tamamı, göreve başladıklarında böyle bir koşul bulunmamasına rağmen, değiştirilen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikleriyle “çakılı kadro” gibi görülmüşler, buna rağmen puan ve pozisyon gözetilerek % oranında eş durumu tayini yaptırabilmişlerdir. Kadrolu öğretmenlerimizden eşi zorunlu hizmet yükümlüsü olanlar eş durumu tayin hakkından tamamen mahrumdur. ( Ocak 2009 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 3.3 Maddesi, Aralık 2010 yeni yönetmeliğe göre 1.9 Maddesi) Aynı ilin farklı ve uzak ilçelerinde çalıştıkları için bir araya gelemeyen, hizmet puanı esasıyla emekliliğe kadar birleşemeyecek aileler vardır. Büyük illerde çalışanlara az puan verilmesi eşlerinin yanına (bazen taşraya bile) atanmalarına engeldir. Yüzlerce ücretli öğretmen çalıştıran illerin az ya da hiç noktasında pozisyon açması, mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin yüksek fedakarlık, uzun çalışma süreleri ve yüksek puanlara rağmen atanamamalarına neden olmaktadır. Teoride becayişin varlığını iddia eden bakanlık, pratikte bu mekanizmayı çalıştırmamaktadır.

12 SORUNA GENEL BAKIŞ Temel sorun özlük hakları, meslek onuru açısından sorunlu olan sözleşmelilik uygulamasıdır. Bu araştırmaya konu olan sorun; tüm sözleşmeli ve bir kısım kadrolu öğretmenin, eşlerinin bulunduğu il ve ilçelere atanmalarının engellenmesidir.

13 Öğretmenler yeni nesil sizin eseriz olacaktır” sözü Atamızın öğretmenlerimiz için söylediği en naçize sözlerden biridir. Yeni neslin güçlü, kendine güvenen, araştırmacı, çözüm odaklı, aile kavramına sahip çıkan bireylerden oluşması için, filiz iken suyu olan güneşi olan öğretmenlerimizdir. Türk ailesinin sosyal sorunlarından biri ÖĞRETMEN EŞLERİNİN bilinmeyen bir süreç içerisinde ayrı kalmak zorunda olmalarıdır. Anne-baba ve çocukların en önemli isteği birlik-beraberlik ve bütünlüktür. Hastalıkta, sağlıkta, mutlulukta, mutsuzlukta bir arada olmaktır. Problemin en önemli sebebi AYRI olmak, çocukları öksüz, yetim bırakmaktır. Ayrılık, ekonomik, sosyal, kültürel sorunların başlıca nedenidir.

14 SORUNUN KAYNAĞI ve TARİHÇESİ
yılları arasındaki süreçte kılavuzlar incelenerek, kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin kadrolu ve sözleşmeli ayrımı yapılmaksızın eşinin bulunduğu il/ilçeye atanma hakkına sahip oldukları anlaşılmıştır. Öğretmenlik tam zamanlı ve uzmanlık gerektiren bir meslekken işsizlik tehdidi ile sözleşmeli öğretmen atanması temel sorundur.

15 2008 yılından sonra Yer Değiştirme yönetmelikleri incelendiğinde, 657’e tabi 4/B li sözleşmeli öğretmenlerin 2008 yılı itibari ile hizmet süresine bağlı yer değişikliği yapabildiği ortadadır. Göreve başladıktan sonra değiştirilen yönetmelikler “kazanılmış hakları” gasp etmiştir. Yer değişikliği yapılacak illerin kontenjanlarına bakıldığında ise ataması yapılamayan öğretmenlerin, ataması yapılan öğretmenlerin en az 5 katı olduğu anlaşılmıştır.

16 Aile bütünlüğü ile eş durumu mağduru öğretmenlerin içinde bulunduğu durum
1. Aile içi huzursuzluk 2. Aile içi maddi sorunlar 3. Aile içi manevi sorunlar 4. Aile bireylerinin bu sorunlar sonucunda depresyona girmesi, ruhsal bunalım yaşaması, psikolojik rahatsızlıklar v.s 5. Ailelerin iki ayrı yerde ev kurmaları, ekonomik boyutta sıkıntılar yaşamaları ve borçlanmaları. 6. Görevlerine karşı soğuk duygular hissetmeye başlamaları ve görevlerinden soğumaları 7. Ruhsal çöküş sürecinde görevlerini yeteri kadar iyi yapamamaları. 8. Yaşamaktan haz alamamaları 9. Aile bireylerinin evlilikten itibaren süresi bilinmeyen süreç içerisinde ayrı kalmaları sebebi ile çocuk sahibi olamamaları 10. Çocuk sahibi olan ailelerin çocuklarının anne- baba ayrı öksüz ve yetim gibi gelişme çağını geçirmek zorunda kalmaları. 11. Bu sürecin çocukların ruhsal sürecini olumsuz etkilemesi. 12. Bu sorunlar sebebi ile sonuç olarak boşanmaların yaşanabileceği…

17 BU SÜREÇ DEVAM EDERSE; Devletin güvencesinde olan aile bütünlüğü, devlet kurumlarınca gasp edilmiş olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliklerini öğretmenler ve eğitim sendikalarını dışlayarak hazırladığı sürece, devletiyle mahkemelik olan devlet memurlarının sayısı artacaktır. Eş durumu tayininden umudu kesen öğretmenlerden özellikle kadın olanlar 2-3 yıllık süreçte istifa baskısı yaşadığından, pek çoğu sevdiği mesleğinden vazgeçecektir.

18 AES’E ULAŞANLAR Öğretmenlerimiz eşlerinden ayrı yaşamaları sonucu hangi sıkıntıları yaşamaktadırlar? Çevremizden bize gelen yazılardan* sadece bir kaçını değiştirmeden paylaşıyoruz: * Yazıların orijinali elimizdedir. Özel hayatın gizliliği açısından öğretmenlerimizin yalnızca baş harflerini paylaşıyoruz.

19 Sayın Anadolu Eğitim Sen Yetkilileri, Açılan sözleşmeli öğretmenlere özür grubu eş durumu atamasıyla ilgili davada yanınızda olduğumu bildirmek isterim. Açılan davada bu yazıyı kullanabilirsiniz. Ben sözleşmeli bir öğretmenim. Öğretmenim diyemiyorum çünkü sözleşmeliyim. Bu ikililik bu ayrımcılık beni 2 yıldır eşimden evimden ediyor. Adaylığım kalktığından beri yaklaşık 3 yıl olacak halen atamam gerçekleşmedi Hele ki benim durumum daha vahim siyasi sebeplerden dolayı İzmir iline atamam gerçekleşmiyor. Çünkü İzmir iline öğretmen alımı yapılmıyor. Koskoca Türkiye'nin üçüncü büyük ilinde iki atamada 13 kişi alınıyor. Buna kim inanır? Çalışın KPSS den yüksek puan alın deniliyor. İl emri kadrolulara kadro alın geçin diyor. Benim KPSS puanıma kadro geldi fakat ben okulumdan öğrencilerimden memnunum huzurum var diye kadro istemedim seçim yapmadım fakat fedakarlığımın bedelini eşimden ayrı kalmakla ödüyorum. Bu haksızlığa bir dur denmeli. Sözleşmeli öğretmenlerin bu çilesi bu ayrımcılık bitmeli bizimde hakkımız yuvamıza kavuşmak ailemizle yaşamamak. İl emri hakkımızı geri istiyoruz. Bu insan haklarına aykırı bir durum bunu görmezden gelmeyin Sayın Bakanım açılan kazanılan davalar sonucu lütfen uygulansın. İpek Gözen Sözleşmeli Sınıf Öğretmeni

20 N. T. 2 yıldır sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum
N.T. 2 yıldır sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum. Maalesef ki eş durumu mağduruyum. Bunun 1. Sebebi tabii ki sözleşmeli olmam, kadrolulara tanınan il emri uygulamasının bizlere tanınmaması, bizim ailemizin hiçe alınmasıdır. Bu görünmeyen sebebi. Görünen sebebi ise hizmet süremin 760 olmasına rağmen İstanbul da olduğum için hizmet puanımın 21 olması. Yani puan yetersizliğinden atanamadınız ibaresinin çıkmasının gerekçesi. Ben 8 aydır evliyim. Tabi buna evlilik denirse… çocuğum yok böyle giderse de çok istememe rağmen olamayacak. Anne ya da babadan ayrı çocukların psikolojisi ortada. İstanbul dayım 21 hizmet puanım var ve Uşak’ı istiyorum. Evime döndüğümde dünyalar benim sanki ama tatil sonu yaklaştığında günleri saymaktan bıktım artık. Her ayrılık günü ve her Allahın günü ağlamaktan yoruldu gözlerim. Artık öğrencilerime ne kadar faydalı oluyorum bilemiyorum. Eş durumu mağduriyetim sadece beni değil benimle birlikte her ay bi aileyi daha parçalıyor. İstanbul gibi bir yerde yalnız olamam tabii ki. Annem, kayınvalidem, ananem kimi boşta bulursam onu tutup getiriyorum. İnsanlar beni görünce kaçmaya başlayacaklar artık götürmesin beni diye. 2 ayrı evimiz var. Tabii ki her iki, tarafın mecburen mutfak masrafları olmak zorunda. 2 kira, 2elektrik, 2 su, 2 doğalgaz faturası sadece biz tek tek takılıyoruz. Her gün PC başında saatlerimi harcıyorum güzel haberler var mı diye hep hüsran hep hüsran. Ben de artık akşam evime dönüp eşimi görmek, hayatımı gerçek anlamda onunla paylaşmak istiyorum. Başkalarının hayatına ayak uydurmak değil (yanımda gelen annem, kayınvalidem, ananem) kendi hayatımı yaşamak istiyorum.

21 R.B. Yurdumun sıradan herhangi bir öğretmeniyim ve sıradan herhangi bir hayat sürmek istiyorum. Şu anda tek istediğim bu. Sabah kalkıp okula gitmek ve akşam eve gelebileceğimi bilmek istiyorum. Haftanın üç gecesini çalıştığım köydeki evimde, iki gecesini eşimle umutlarla kurduğum evimde, iki gecesini de orduevinde(eşim askeri personel) geçiriyorum. Ankara’dan uçakla geliyorum gece yarısı saat birde geldiğim için köye gidemiyorum, orduevinde kalıyorum. sabah 6'da kalkıp çalıştığım köye gidiyorum. cuma gecesi de orduevinde kalmak zorundayım; erken saatteki uçağa yetişebilmek için. Bu yorgunluğa bedenim, daha önemlisi ruhum ve evliliğim daha nasıl dayanır, bilmiyorum. aldığım lira maaşı uçak masrafına, köydeki evimin masraflarına ve orduevinde konaklama masraflarına ayırıyorum ve biz şu anda eşimin maaşıyla geçiniyoruz. Üstüne çektiklerim de yanıma kar kalıyor. Şimdiye çoktan istifa etmiştim; ama ben öğretmenim, öğrencilerimi seviyorum, bu ülkenin çocuklarını seviyorum, mesleğimi seviyorum ve mesleğimi yapmak istiyorum. Milli eğitim bakanlığının tüm eziyetlerine rağmen...

22 Y.Y. Merhaba öncelikle bizim için yaptığınız çalışmalar için size çok teşekkür ederim. Ben 2 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da sözleşmeli sınıf öğretmeniyim. Eşim Zonguldak Ereğli’de çalışıyor ve ben 2 yıldır eşimin çalıştığı ile gidemiyorum. Hatta 2 yılı bile geçti. Artık psikolojim iyice bozuldu, istifa etmekten başka çare bırakmıyorlar,ama ailem zor şartlarda 4 sene okutmak için elinden geleni yaptı ve günümüz koşullarında çalışmak zorundayım. Ama artık hiçbir şeyden tat alamaz oldum, sürekli mutsuzum ve bu benim 43 tane masum öğrencime o kadar yansıyor ki, biliyorum onlar bunu hak etmiyor ama ben ve ailemde bu ızdırabı hak etmiyoruz. 2 senedir çalışıyorum ve daha 21 puanım var, ben nasıl giderim bu puanla ailemin yanına? Şubat özür grubunda eş durumuna Zonguldak sınıf öğretmenine 1 okul açtılar ve oraya da 108 puanı olan bir öğretmen atanmış, benim ise 21 puanım var. 9 sene daha çalışmam mı lazım benim o puanı almak için, bu nasıl bir işkencedir

23 Z.C. Bir yıldır eş durumundan başvuru yapabilmek için bekliyorum . Hakkari Şemdinli’de çalışıyorum... Eşim ve evim İstanbul’da ...Çocuğum nerede olduğunu ben bile bazen şaşırıyorum bir bende bir babasında çocukta bizim gibi Türkiye’nin şartlarının şaşkınlığında. Mağduriyetime gelince ilk başvurular yapıldığı günden son güne kadar branşınıza ait boş kontenjan bulunmamaktadır dedi İLSİS. Açılmadı yani 1 tane bile bizim branştan açılmadı deyip durdum. Mademki bizim branştan 1 kontenjan açılmış ve herkes başvuru yapmış.. MEB sözleşmeli mağduruydum birde İLSİS mağduru olduk.. Ek atama istiyoruz ne olur artık duysunlar sesimizi... İstanbul’da kadrolu öğretmene bizim branştan 450 okul açıldı bizde 5 okul versinler... ek atama yapsınlar.. lütfen yardım edin... sesimizi duysunlar artık..

24 Ş.A.A.   yılı Öğretmenlerin Eş özrüne Bağlı Yer Değiştirme hakkından yararlanarak, bulunmuş olduğum Çankırı Kızılırmak İlçesinden eşimin bulunduğu Çankırı İl merkezine tayin istemiştim. Fakat benim günlerce il milli eğitim müdürlüğüne gidip, binlerce defa rica ederek açmalarını sağladığım boş sözleşmeli İngilizce öğretmeni pozisyonuna başka bir meslektaşım atanmış bulunmaktadır.   Yaklaşık dört ay sonra anne olacağım fakat halen sabah 50 akşam 50 olmak üzere günde 100 km yol gitmek zorundayım. 3 defa bebeğimi kaybetme tehlikesi yaşadım, yolculuk yasaklandı. Fakat çalışmak da zorundaydım. Her şeye rağmen Allah bebeğimi korudu. Lütfen bizleri de mağdur etmeyin. Bütün gerçek bilgilerimi aşağıya ekliyorum. Şu an bunları yazarken gözümden akan yaşlar artık dinsin lütfen, bunu bize çok görmeyin. Ben hakkım olmayan bir şey istemiyorum, adam kayırmacılık yapın asla demiyorum, sadece yasal olan hakkımı bir kere daha denemek istiyorum. İlginiz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

25 S.U. Mesleğimi çok sevmeme rağmen artık çocuklardan nefret etme derecesine geldim. Artık tahammül edemiyorum. Sesleri beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Sınıfta nefes alamayıp boğuluyormuşum gibi hissedip kendimi dışarı zor attığımı biliyorum. Üstelik bu bir çok kez yaşamış olduğum bir durum. Artık tahammülsüzlükten şiddet içeren tavırlarım ve asabiliğim artmış durumda. Eşimle birçok kez boşanma aşamasına geldik. Eşim askeri personel olduğu için izinlerimiz de uyuşmuyor. Yani çoğu kez 15 günlük yarıyıl tatilinin benim için hiçbir anlamı olmuyor.Ailemle sürekli gerginiz. İnsanların "sık dişini biraz daha" demeleri beni çıldırtıyor.

26 S. Ö. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 yıldır görev yapmaktayım
S.Ö. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 yıldır görev yapmaktayım. Eşim İzmir Büyükşehir Belediyesinde memur. Tam tamına 5 özür grubu tayin geçirdik. Her seferinde ümitlenmemize rağmen hizmet puanımız yetersiz olduğu için 2 yıldır evli olmama rağmen atamam gerçekleşmedi Ağustos ayını hiç unutamam. Çünkü hamileydim Ağustos ayında. Ağustos sonu yine özür gurubu atamaları vardı. Tercihlerimizi yaptık 9 yer açtı 3,5 milyonun yaşadığı İzmir. Kadrolulara ise 72 açık yer vardı. Sonuçlar açıklandı ve yine hüsran. Daha sonra ek atama olacak dediler ve doğacak olan bebeğimizin de şansına ek atamada olur bu kez dedik ve yine tercihlerimizi yaptık. Ancak sonuçlar açıklandı ve yine hüsrana uğradık. Yaşadığımız onca stres ve sıkıntı sonucunda bebeğimizin rutin kontrolleri için hastaneye gittik eşimle ve öğrendik ki bebeğimizin kalbi artık atmıyordu ve yıkıldık. Belki de tayin olamadığım için ölmüştü bebeğim. Allah'a havale ettik ve tekrar Şemdinli'ye görev yerime dönmek zorunda kaldım. Şimdi Şubat 2010 atamalar yine yapıldı İzmir yine 9 yer açabildi sözleşmeli sınıf öğretmenlerine. Ancak sonuç yine hüsran oldu…

27 Parçalanmış öğretmenlerin sorununa kendi anne ve babaları da ortak olmaktadır. Kızı ya da gelini yanında çile dolduranlarla birlikte en az 3 nesil ve 3 aile mağdur edilmektedir. Böyle bir öğretmen annesinin mektubunu paylaşıyoruz:

28

29 ANKETİMİZ SEVGİLİ ÖĞRETMENLERİMİZ; 1. Çalışma statünüz nedir? (Kadrolu-sözleşmeli) 2. Eş Durumu Mağduru musunuz? 3. Eş durumu iseniz bunun başlıca sebebi nedir? 4. Ne kadar süredir evlisiniz? 5. Çocuğunuz var mı? 6. Hizmet puanınız ve istediğiniz il? 7. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? 8. Borcunuz var mı? ne kadar borcunuz var? 9. Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? * Yanıtlanan anket formlarından bazılarını paylaşıyoruz:

30 A. P. 1. Çalışma statünüz nedir
A.P. 1.Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) - sözleşmeli sınıf öğretmeniyim. 2. Eş durumu mağduru musunuz? - eş durumu mağduruyum. 3. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir?- sözleşmeli öğretmen olmamdan dolayı kendi bakanımız tarafından ayrımcılığa tabi tutulmamdır. 2.sınıf muameleden dolayı. 4. Ne kadar süredir evlisiniz? - 1 yıldır evliyim. 5. Çocuğunuz var mı? - doğumuna 2.5 ay var. 6.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? - 63(OSMANİYE) 7. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? - bu iki cümleyle anlatılacak kadar basit değil.Ankara da sıcak koltuğunda oturan bakanımız önce kocasından çocuklarından yıllarca ayrı kalması gerekli ki benim söyleyeceklerim anlam kazansın.şimdi ben bu psikoloji ile nasıl derslerde verimli olayım biri buyursun gelsin açıklasın bana kusura bakmasınlar doğru dürüst öğretmenlik yapamıyoruz.Yemin ederim psikolojim bozuldu nefret ediyorum mesleğimden ama çıkar yolda bulamıyorum. 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? - evet borcum var hem de üstüne oturamadığım mobilya ve düğün borçlarımı ödüyorum hala. yaklaşık 7000 TL kaldı. 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? - 3 aile etkileniyor. 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz?- eşimin hamile olması ve hamileliğin sıkıntılı geçmesi,kafamın sürekli eşimde takılı olması,aile düzeni olmadığı için beslenme problemleri artı stres yüzünden sık sık hastalanmam, ayrı yaşadığımız için sık sık tartışmalar yaşıyorum bazen kavga yüzünden ayrılmanın eşiğine geliyoruz, eşimin hamile haliyle hayatını yalnız yaşamak zorunda olması. Aile olabilmek için evlilik yapmıştım ama bize yatılanlar sebebiyle bu duyguyu yaşayamadım bile.

31

32

33

34 K. P. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) - SÖZLEŞMELİ 2
K.P.   1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) - SÖZLEŞMELİ 2. Eş durumu mağduru musunuz? - EVEEEEEETTT 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? - İL EMRİ OLMAMASI 3. Ne kadar süredir evlisiniz? YILDIR 4. Çocuğunuz var mı? AYLIK BABASI OLAN YETİM BİR ÇOCUK 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? PUAN AKSARAY (il olan) 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? - ARADA 330 KM VAR DAHASI? 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? AYLIK OĞLUMU ÖZLÜYORUM 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? - BORCUM YOK ŞÜKÜR 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? AİLE 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? - EŞİM YANINDA 10 AYLIK BEBEYLE YALNIZ BAŞINA 330 KM UZAKTA Bİ YERDE BUNLAR BAŞLI BAŞINA BİR SIKINTI ZATEN, GECE OĞLUMUN ATEŞLENMESİNİ, SABAH BAKICININ GELMEMİŞ OLMASINI, OĞLUMUN İLK BABA DEYİŞİNİ DUYMAMIŞ OLMAMI SAYACAKMIYIZ

35 T.A. 1) kendim sözleşmeli öğretmenim eşim ise kadrolu öğretmen 2) evet. eşim kadrolu öğretmen ama zorunlu hizmeti bitirmediğimden dolayı 1. bölgede olan benim yanına tayin isteyemiyor.bende sözleşmeli öğretmenim bana da açık gösterilmedi. 3) 6 aylık evliyim 4) yok ama istiyoruz fakat bu şartlarda imkansız birimiz Yozgat ta birimizde Bodrumdayız. 5) 42 Yozgat 6) eşim kadrolu olduğu için ücretsiz izne ayrıldı fakat bu durum ikimizi de olumsuz yönde etkiledi. 7) ayrı kalmaya cesaret bile edemedik eşim ücretsiz izne ayrıldı.evliliğimizin ilk aylarında ayrı kalmak istemiyoruz. 8) borcum var. 9) o kadar çok ki.tüm akrabalarımız öğretmenlerle ilgili bir haber duysalar ilk işleri bizi aramak oluyor. en az 5 aileyi olumsuz yönde etkiliyor. 10) orayı burayı aramaktan psikolojimiz bozuldu aile bütünlüğümüzü bozmaya kimsenin hakkı yok.

36 Y. D. 1)kendim kadrolu öğretmenim eşim ise sözleşmeli öğretmen 2)evet
Y.D. 1)kendim kadrolu öğretmenim eşim ise sözleşmeli öğretmen 2)evet.ben kadrolu öğretmenim ama zorunlu hizmeti bitirmediğimden dolayı 1. bölgede olan eşimin yanına tayin isteyemiyorum.eşimde sözleşmeli öğretmen ona da açık gösterilmedi. 3)6 aylık evliyim 4)yok ama istiyoruz fakat bu şartlarda imkansız birimiz Yozgat ta birimizde Bodrumdayız. 5)25 Muğla bodrum 6)izne ayrıldım.ama çalışmamanın çok büyük sıkıntısını çektim daha yaşım genç tam verimli olacağım zamanda evde boş boş oturmak hiç bana göre değil.psikolojim bozuldu şimdide aynı olacak.öğretmenlik çok istediğim bir meslekti ama şimdi o kadar çok soğudum ki eşim öğretmen olmasaydı bunlar olmayacaktı.öğretmene sahip çıkmak gerekirken daha çok eziyet yapılıyor. 7)eşimden ayrı kalmaya cesaret bile edemedim ücretsiz izne ayrıldım kendimi yalnız ve boşlukta hissederek öğrencilerime faydalı olacağımı düşünmüyorum. 8)1.200 borcum var. 9)o kadar çok ki.tüm akrabalarımız öğretmenlerle ilgili bir haber duysalar ilk işleri bizi aramak oluyor.en az 5 aileyi olumsuz yönde etkiliyor. 10)çalışmak istiyorum bir an önce birimizden birinin tayinimizin çıkıp çalışmak istiyorum.

37 Ö. K. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) SÖZLEŞMELİ 2
Ö.K. 1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) SÖZLEŞMELİ 2. Eş durumu mağduru musunuz? EVET 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? SÖZLEŞMELİ OLMAM. 3. Ne kadar süredir evlisiniz? Çocuğunuz var mı? HAMILEYİM 5. Hizmet puanınız ve istediğiniz il? 35PUAN. İZMIRI ISTIYORUM. 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? PSIKOLOJİK OLARAK IKIMIZDE ÇÖKTUK. SUREKLI KAVGA EDIYORUZ. 7. Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? 8. Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? VAR.180MILYAR. EV KREDİSİ ÖDÜYORUZ. 9. Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? 4 AİLE. 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? SORUNLAR SAYMAKLA BITMEZ.KAVGALARIMIZ SÜREKLI. HAMILELIĞIM TEHLIKELI VE YALNIZ BAŞIMA GEÇİRİYORUM.DAHA NE SOYLENIR KI……

38 Y. K. D. 1. Çalışma statünüz nedir
Y.K.D.   1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli)  SÖZLEŞMELİ SINIF ÖĞRETMENİYİM. 2. Eş durumu mağduru musunuz? EVET 3. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir?  BENİM İSTANBULDA ÇALIŞMAM VE EŞİMİN ANKARA OLMASI. İSTANBULDA ÇALIŞARAK YILDA  10 HİZMET PUANI ALIYORUM. ŞUBAT DÖNEMİ EŞ DURUMUNDAN ATAMADA ANKARA BALA’YA 102 HİZMET PUANIYLA BİR ARKADAŞ ATANDI. 4. Ne kadar süredir evlisiniz? 2 YIL 2 AYDIR EVLİYİZ. 5. Çocuğunuz var mı? BU ŞARTLARDA ÇOK İSTEMEMİZE RAĞMEN, MAALESEF YOK 6.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? HİZMET PUANIM 30, İSTEDİĞİM İL ANKARA 7. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? YENİ EVLİ BİR BAYANIN İLK EŞİNDEN AYRI  HİÇBİR AKRABASININ OLADIĞI BİR İLDE TEK BAŞINA YAŞADIĞI SIKINTILAR ANLATILAMAZ Kİ. YAŞAMAK LAZIM. EN BASİT ÖRNEĞİ HASTALIĞINIZDA YANINIZDA EŞİNİZ YOK, EVE GELDİĞİNİZDE DERDİNİZİ SIKINTINIZI ANLATACAK EŞİNİZ YOK GİBİ. 8. Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? BİR BAYAN OLARAK EŞİNİZİN SÜREKLİ YANINIZDA OLMASI VE SİZE SAHİP ÇIKMASINI İSTERSİNİZ AMA MAALESEF BU BİZİM GİBİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN KADERİNDE YOK SANIRIM. 9.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? DÜĞÜNÜMÜZDEN KALAN BİRİKİMLERİMİZİ BİTİRDİK VE BORÇLARIMIZ İÇİN EŞİM TL KREDİ ÇEKMEK ZORUNDA KALDI. 10.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? İLK ÖNZCE EŞİM VE BEN(HENÜZ TAM ANLAMIYLA BİR AİLE OLAMASAK DA), BENİM AİLEM, EŞİMİN AİLESİ VE AKRABALARIMIZ TABİKİ Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? EŞİMLE 15 GÜNDE BİR GÖRÜŞEBİLİYORUZ, BU BAZEN 1 AY OLUYOR. VE GÖRÜŞMEDİĞİMİZ ZAMANLARDA TARTIŞMALAR YAŞANIYOR. GÖRÜŞMELERİMİZDEKİ ARALIK UZARSA TARTIŞMALAR DAHA DA ÇOĞALIYOR. BU MANEVİ BOYUTU.  BİRDE MADDİ BOYUTU VAR. EŞİM ANKARA’DA KİRADA OTURUYOR, BEN İSTANBUL BEYLİKDÜZÜNDE KİRADA OTURUYORUM. İKİ KİRA MASRAFI, İKİ MUTFAK MASRAFI, İKİ ELEKTRİK MASRAFI, İKİ SU MASRAFI, İKİ AİDAT MASRAFI…………  

39 A.A. 1. sözleşmeli 2. evet mağdurum, Ankara’ya 3 tane sözleşmeli ilköğretim mat öğretmeni almamaları bunun yanında Ankara’da e yakın ücretli öğretmen olması! 3. 7 ay 4. çocuk sahibi olmak istiyoruz ama ne mümkün? Ankara 6. yalnız başıma Tekirdağ’da bir ilçede yaşıyorum.geceleri korkuyorum. evimde bir tüp dahi değiştirtemiyorum kadın başıma...hasta olunca kimse yok yanımda...daha çok anlatacak var ya neyse hala evlilik borçlarımız var lira kadar 9. Tüm öğrencilerimi de etkiliyor.çünkü ben verimli olamıyorum 10. hayattan tat alamıyorum... bazen yaşam dahi zor geliyor

40 M.C. 1) sözleşmeliyim 2) eş durumu mağduruyum 3) hizmet puanım düşük olduğu için mağdurum 4) 7 aydır evliyim 5) 30 puanla Aydını istiyorum 6) eşimle ayrı kalmamdan dolayı öğrencilerime odaklanamıyorum. 7) maddi olarak sıkıntıdayım.borçlarımı zor ödüyorum. 8) benim ve eşimin ailesi bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiş durumda. 9) ayrı kaldığımız için evlat sahibi olamıyoruz.

41 S. D. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) sözleşmeli 2
S.D. 1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) sözleşmeli 2. Eş durumu mağduru musunuz? evet 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? atanmak istediğim ile yeterli kontenjan verilmemesi 3. Ne kadar süredir evlisiniz? yıl 4. Çocuğunuz var mı? hayır 5. Hizmet puanınız ve istediğiniz il? Edirne 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? evli bir kadın olarak tanımadığım bir çevrede yalnız yaşamak 7. Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? yalnızlık,korku. 8. Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? evet var TL 9. Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? çocuk sahibi olamıyorum, yaşım ilerledikçe bu büyük bir sıkıntıya dönüşecek

42 Ü. C. 1. Çalışma statünüz nedir
Ü.C. 1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) Sözleşmeli öğretmenim. 2. Eş durumu mağduru musunuz? Eş durumu mağduruyum. 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? eşim İstanbul’da görev yapıyor. Ben Batmanda görev yapıyorum. Eşimin yanına tayin istedim ancak İstanbul’a sınıf öğretmenliğine 10 kontenjan verildiği için tayinim çıkmadı. 3. Ne kadar süredir evlisiniz? 3 aydır evliyim ama daha önce de evlenmiş olabilirdik. Evli kalıp ayrı yaşamamak için evlenme planlarımızı hep erteledik. 4. Çocuğunuz var mı? Hayır yok. 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? Hizmet puanım 32. İstanbul'u istiyorum. 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? Eşimle beraber olmadığım kendimi çok korunaksız hissediyorum ve güvende hissetmiyorum. Bulunduğum yerde çoğu kez hastalandım arada binlerce kilometre olduğu için elinden bir şey gelmemesi onu çok üzüyor. Bazen bunun benim suçum olduğunu düşünüyorum. Eşim kadrolu ben sözleşmeli öğretmenim. Eğer 2 puan daha yüksek alsaydım kadrolu atanacaktım. Belki de bütün bunlara ben sebep oldum. 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? Evlendik düğün borcumuz var TL+ Kredi borcum başlayacak TL toplamda TL. 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? Benim ailemi ve onun ailesini etkiliyor en çok Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? Eşimin yanında olamadığım için çok üzülüyorum. Ve hayattan zevk alamıyorum. Aynı şekilde eşimde mutsuz. Her zaman MEB'in engellerine takılıyoruz. Ben Kasım 2008'de atandım. Eşimle evlenme planlarını 2009/Ağustos için yapmıştık ancak ben 1 yılımı doldurmadığım için evlenme tarihimizi erteledik. Aralık 2009 tarihinde evlendik. Çok ayrı kalmayacaktık Şubat 2010 da bir atama vardı ama olmadı. Psikolojim bozuldu. Her gün bilgisayarın başında yeni bir haber var mı yeni bir umut var mı diye beklemekten. Telefonda eşim beni özlediğini söylediğinde kendimi tutamıyorum ağlıyorum ona belli etmemek için gözyaşlarımı içime akıtıyorum. Keşke kavuşabilsem.

43 A. Ö. 1. Çalışma statünüz nedir
A.Ö.   1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli)-Sözleşmeli Türkçe öğretmeniyim. 2. Eş durumu mağduru musunuz?-Evet. 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir?-Atama için başvuruyorum ancak çıkmıyor. Puan yetersizliği Ne kadar süredir evlisiniz?-1 yıl 1 aydır evliyim. 4. Çocuğunuz var mı?-Hayır. 5. Hizmet puanınız ve istediğiniz il?-36 puan, İstanbul 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir?-Stres ve gerginlik. Telefonda yaşanan bir hayat. 7. Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir?-Kavgalarımız da telefonda, aşkımız sevgimiz de telefonda, yani evliliğimizi telefonda yaşıyoruz. 8. Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var?-Evet var tl borcum var. 9. Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor?-3 aileyi etkiliyor. 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz?-Evimizi memlekete döşedik. Kendi görev yerimde ve eşimde kendi görev yerinde dayalı döşeli bir evde oturuyoruz. Yani 3 yerde evimiz var. 3 yerde ayrı ayrı kira ödüyorum. 3 evin ayrı ayrı giderleri de cabası. Ayrıca eşimin yanına git-gel yol parası. Bunun yanında telefonda geçen bir ömür.

44 H. A. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) KADROLU 2
H.A.   1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) KADROLU 2. Eş durumu mağduru musunuz? EVET 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? daha önce 3.3 maddesi şimdi 1.9 maddesi TERCİH DIŞI ATAMA HAKKININ OLMAMASI İL EMRİNİN BİZE UYGULANMAMASI BOŞ OKUL OLMASINA RAĞMEN YETERLİ NORM VERİLMEMESİ 3. Ne kadar süredir evlisiniz? 2. yılın içindeyiz 4. Çocuğunuz var mı? Şimdilik yok yolda yani 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? 71 ANKARA 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? Doğunun köyündeki tehditler ve her sıkıntımda yanımda olmaması 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? Moral bozukluğu güçsüz hissetme savunmasız kalıyorum daral gelmesi 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? Eh var biraz bir arada olmayınca var olan borçlarda biraz geç ödeniyor 3000 TL 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? 4 aileyi 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? Bütün sıkıntıların bir parçası aslında yani evli olduğumuz halde kavuşamamak aile olamamak

45 E. A. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) Sözleşmeliyim 2
E.A. 1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) Sözleşmeliyim 2. Eş durumu mağduru musunuz? Eş durumu mağduruyum 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? Sözleşmeliyim ve il emri yok dolayısı ile tam 60 km yol gidip geliyorum her gün bu yolu gidip gelmek bir bayan için ve evliliği için ne kadar mantıklıdır bir düşünülsün istiyorum böyle bir durumda daha fazla açıklama yapmaya bile gerek yok… 3. Ne kadar süredir evlisiniz? 1 yıldır evliyim yani evliliğimin en güzel günlerini huzurlu yaşamak varken… 4. Çocuğunuz var mı? Hayır çocuğumuz yok yapamıyoruz 60 km uzaklıktan ilgilenemem takdirinize bırakıyorum… 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? Hizmet puanım 17 ve il emri istiyorum.. 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? Evliyseniz eğer bunu açıklamama da gerek yok fakat evine vaktinde gelememek evi ile ilgilenememek geldiğinde kendini yorgunluktan yatağa atmak bir evliliği güzel yönde etkileyemez herhalde… 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? Yeni evli bir çiftin hele öğretmense borcu vardır tabii ki üstüne her gün gidiş geliş günlük 10 liradan yemek vs hariç aya vurduğumuzda nerdeyse kira yapıyor bu borç bitmez. 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? Ben, eşim, kendi ailem ve eşimin ailesi yani yakın çevrem sıkıntıda…. 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? Ben artık aynı ilde, evimden rahat bir şekilde, fazla maddi külfete girmeden ailemle dolu dolu vakit geçirebilmek ve dolayısı ile öğrencilerime daha faydalı olabilmek istiyorum...

46 E. Y. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) : kadrolu 2
E.Y.   1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) : kadrolu 2. Eş durumu mağduru musunuz? : evet 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? : tayin istediğim ilde açık yok.tercih yapamıyorum. 3. Ne kadar süredir evlisiniz? : 2 yıl 4. Çocuğunuz var mı? : yok 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? : 35 ve Nevşehir 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? : sıkıntının en başında bu durum geliyor 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? : sıkıntının en başında bu durum geliyor 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? : ödeyebileceğim kadar 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? : 3 aileyi 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? : depresyon, korku, bunalım, kaygı, üzüntü

47 H. K. 1. Çalışma statünüz nedir. (kadrolu-sözleşmeli) KADROLU 2
H.K.   1. Çalışma statünüz nedir? (kadrolu-sözleşmeli) KADROLU 2. Eş durumu mağduru musunuz? EVET 2. Eş durumu mağduru iseniz başlıca sebebi nedir? EŞİM E SINIFI İLÇEDE ÇALIŞMASINA RAĞMEN İL EMRİ HAKKI VERİLMEMESİ 3. Ne kadar süredir evlisiniz? 10 AYDIR 4. Çocuğunuz var mı? HAYIR 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? 35 KONYA 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? KARAMSARLIK AŞIRI SİNİR TAHAMMÜLSÜZLÜK KISACASI TAM BİR DEPRESYON HALİ 8.Borcunuz var mı? Varsa ne kadar borcunuz var? EVET 5000 TL 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? SIKSIK STRESE BAĞLI TARTIŞMALAR

48 S. O. 1. Eş durumu mağduru musunuz. EVET 2
S.O.   1. Eş durumu mağduru musunuz? EVET 2. Eş durumu mağdurluğunuzun başlıca sebebi nedir? GİDECEĞİM İLDE YETERLİ KONTENJAN AÇILMIYOR ve İL EMRİ SÖZLEŞMELİDE YOK 3. Ne kadar süredir evlisiniz? 19 AYDIR 4. Çocuğunuz var mı? YOK 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? 66-UŞAK 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? SÜREKLİ SORUN YAŞIYORUZ, GÖRÜŞEMİYORUZ, EŞİM YANIMA GELEMİYOR ÇÜNKÜ ÖĞRETMEN DEĞİL,ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? 8.Borcunuz var mı? ne kadar borcunuz var? TL,ve SÜREKLİ ARTIYOR 2 ŞEHİRDE KİRA ÖDÜYORUZ,UÇAKLA GİDİP GELEBİLDİĞİM İÇİM KREDİ KARTLARI UÇAK BİLETİ TAKSİTLERİYLE DOLU 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? 3 AİLE 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? AZ GÖRÜŞMEKTEN SORUNLAR ÇIKIYOR,MADDİ ANLAMDA SORUNLAR ÇIKIYOR, EŞİM GEÇENDE ARABASINI SATMAK ZORUNDA KALDI, ÇOCUK YAPMA İSTEĞİMİZ SÜREKLİ ERTELENİYOR, EŞİM AYRI OLMAMIZ DOLAYISIYLA DOKTORASINA ODAKLANAMIYOR, ZATEN HASSAS BİR İNSANDI BU DURUM ONU İYİCE ÜZGÜN HAYATA KÜSMÜŞ BİR İNSAN YAPIYOR, ARTIK GÜLMÜYOR, 3 DÖNEMDİR ÖZÜR GRUBUNA BAŞVURU YAPIYORUZ OLMUYOR BİR TÜRLÜ

49 V. K. 1. Eş durumu mağduru musunuz. EVET 2
V.K.   1. Eş durumu mağduru musunuz? EVET 2. Eş durumu mağdurluğunuzun başlıca sebebi nedir? SÖZLEŞMELİ KADRONUN İLLERDE ÇOK AZ AÇILMASI 3. Ne kadar süredir evlisiniz? 2 AY 4. Çocuğunuz var mı? HAYIR 5.Hizmet puanınız ve istediğiniz il? 53- KÜTAHYA 6. Eşinizden ayrı çektiğiniz manevi sıkıntılar nelerdir? SÜREKLİ TAŞINACAKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM.ÇALIŞTIĞIM OKULDA ESKİSİ GİBİ VERİMLİ DEĞİLİM.ÖĞRENCİLERİM BİLE BUNU HİSSEDİYOR 7.Eşinizden ayrı yaşadığınız manevi sıkıntılar nelerdir? EVLİ OLAN İNSANLARIN YAŞADIĞI GÜZEL DUYGULARDAN MAHRUM KALDIK.ŞUAN TEK SORUNUMUZ BİR ARAYA GELEMEMEK, YENİ EVİMİZE EŞYA BİLE ALAMIYORUZ.ÇÜNKÜ BİR ARAYA GELEBİLECEĞİMİZ BİLE BELLİ DEĞİL 8.Borcunuz var mı? ne kadar borcunuz var? 12 BİN YTL 9.Eş durumu mağdurluğunuz sizinle beraber kaç aileyi etkiliyor? 6 AİLE 10. Eşinizin yanına atanamadığınız için hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz? MOTİVASYON SORUNU YAŞIYORUM.MADDİ KONULAR DA CABASI. İKİMİZ DE AYRI YERLERDE YAŞADIĞIMIZ İÇİN GİDERLERİMİZ ÇOK DAHA FAZLA. GELECEĞİME GÜVENLE BAKAMIYORUM. ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTAN KORKUYORUM

50 Sorun: Sözleşmeli Öğretmenlerden evli olanların eşlerinin yanına atamalarının sınırlı sayıda olması ve eşlerinden ayrı illerde aile bütünlüklerini zedeleyici durumlarla karşılaşmaları. Sorunu yaşayanlar: Sözleşmeli evli öğretmenler. Amaç 1: a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bu konularda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak. b) Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak. c) Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak. Amaç 2: Sözleşmeli evli öğretmenlerin eş durumu mağdurluklarının son bulması için gerekli uygulamaları yapmak ve aile bütünlüklerini zedeleyici engelleri ortadan kaldırmak.

51 SONUÇ OLARAK

52 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ulusal düzeyde sözleşmeli eş durumu mağduru öğretmenlerin dünü-bugünü ve karanlık yarını MEB ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı işbirliği ile araştırılmalıdır. Çözüm için projeler geliştirilmeli ve başta sendikalar olmak üzere konunun taraflarıyla diyalog halinde olunmalıdır.

53 Eğitime sorunlarını çözmeye eğitimcilerin sorunlarından başlamalıdır
Eğitime sorunlarını çözmeye eğitimcilerin sorunlarından başlamalıdır. Yönetmelikler ve atamalar bir sürpriz ya da piyangoya dönüşmemeli, öğretmenler ile sendikalar çalışmaya dahil edilmelidir. Ailenin ve aileyi oluşturan bireyleri karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak gerekmektedir.

54 İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek millî bir politikanın oluşumuna katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak gerekmektedir. Atandığı bölgede 1 yılını dolduran ve eş ve eğitim özrü olan her öğretmen kadrolu- sözleşmeli ayrımı yapılmadan ve puan gözetilmeden eşlerinin bulunduğu ile atanmalı, boş kadro bulunmaması durumunda ise il/ilçe emri verilmelidir. (Sağlık özründe süre şartı aranmamalıdır)

55 Türk ailesinin refah içerisinde olabilmesi, eğitimin eğitimcilerinin refah ve huzur içerisinde olması ile paralel bir gelişme göstereceği asla göz ardı edilmemelidir. Toplumsal sorunlarımız tümdengelim değil tümevarım bir yaklaşımla aileden-topluma doğru çözülecektir. “Öğretmen ışık almadan etrafına ışık saçamaz. Geleceğini karanlık bir uçurumda gören öğretmen ise karanlık bir nesle ayna olabilir.”

56 Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır
Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasi bozulmaya neden olur. Aileyi oluşturan kadın ve erkeklerin doğal haklarına sahip olmaları, aile vazifelerini yerine getirebilme gücünde olmaları lazımdır. (1924)

57 Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası
AES Sözleşmeli Öğretmenler Komisyonu üyesi; Sayın Zeynep Koçyiğit’e bu çalışmaya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası Cihan Sok. 25/12 Sıhhiye-Ankara Tel: Belgegeçer:


"Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları