Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER"— Sunum transkripti:

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
YRD.DOÇ.DR. AYTEKİN ÇELİK KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

2 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
Halen yürürlülükte bulunan 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, tarihinden itibaren yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (Yeni TTK) bırakacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticari hayata ilişkin son derece önemli değişiklikler getirmektedir. Bu değişiklikler tarihinden itibaren uygulama alanı bulacaktır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

3 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI
Yeni Türk Ticaret Kanunu tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla bu tarihten sonra meydana gelen olaylar açısından Yeni TTK uygulama alanı bulur. tarihinden önce meydana gelen olaylar açısından ise Eski TTK uygulanmaya devam eder. Ancak Uygulama Kanunu’nda belirtilen durumlarda tarihinden önce meydana gelen olaylara da Yeni TTK’nın uygulanması mümkündür. . Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

4 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN HAZIRLANMASINDA ETKİLİ OLAN SEBEPLER
1- Serbest Pazar ve Rekabet Ekonomisinin Yaygınlık Kazanması 2- AB Tam Üyeliğine Aday Olma/Müzakereler 3- Teknolojik Gelişmeler ve İnternet 4- Uluslar arası Piyasaların Bir Parçası Olma Amacı Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

5 YENİ TTK’DA ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR
ŞEFFAFLIK-KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ ALMA HAKLARI KOLAY KARAR ALABİLME GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞIM KURUMSAL YÖNETİM Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

6 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
TİCARİ İŞLETMEYLE İLGİLİ BELGELERİN KANUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ Her türlü kağıt ve belgede Sicil no Ticaret unvanı İşletme merkezi Ayrıca sermaye şirketlerinin Taahhüt Edilen ve ödenen sermayenin İnternet sitesinin adres ve numarasının YK Başkan ve üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerin ad ve soyadlarının bulunması zorunludur. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

7 Elektronik Ortamda İşlemler
Fatura, teyit mektubu vb. belgelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi Kurulların elektronik ortamda toplantıya çağrılması Ticaret sicilinin elektronik ortamda tutulması Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

8 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
TİCARET SİCİLİ Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

9 Ticaret Siciline Tescil Edilecek Bilgiler
TK m.524- Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin hükümler saklıdır.” Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

10 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
TİCARET UNVANI Gerçek kişi ticaret unvanlarının da tüzel kişi unvanlarda olduğu gibi tüm Türkiye çapında korunması Diğer sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerle uyum sağlanması Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

11 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
HAKSIZ REKABET Haksız rekabet sayılabilecek durumların kapsamı Eski TTK’ya göre oldukça genişletilmiştir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

12 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
TİCARİ DEFTERLER TMS’ye uygun tutulması gerekir. Muhasebe sistemi kurulma Ticari defterin fiziki kayıt veya veri taşıyıcıları vasıtasıyla tutulabilmesi Ticaret şirketlerinin kuruluşunda defterlerin açılış onayı sicil müdürlükleri tarafından yapılabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

13 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
TİCARİ DEFTERLER Ticari defterler: yevmiye, defteri kebir, envanter, pay, yk karar, gk toplantı ve müzakere defteri İşletme defteri kaldırılıyor. TMS’ye tabi finansal raporlamaya ilişkin hükümler tarihinden itibaren uygulamaya girecek Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

14 İşletmeyle ilgili her türlü belgenin kopyasının saklanması
Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

15 GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA
Tacirler arasında yapılan ilan/ihbarlarda (TTK m.18/3) Cari hesap sözleşmelerinde bakiyeye itiraz edilmesinde (TTK m.94/2) Şirketin temsilinde (TTK m. 1526/4) Elektronik ortamda gerçekleştirilen kurul toplantılarında (TTK m. 1527) Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

16 TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER
Ticaret Şirketlerinin Hak Ehliyeti Eski TTK’ya göre ticaret şirketlerinin hak ehliyetleri esas sözleşmelerinde yazılı işletme konusuyla sınırlandırılmıştır. Ancak ultra vires olarak ifade edilen bu ilkeye Yeni TTK’da yer verilmemiştir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

17 TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER
Sermaye Para dışındaki şeylerin ticaret şirketlerine sermaye olarak kabul edilebilmesi için - taşınmazların tapuya şerh verilmesi, fikri mülkiyet haklarıyla diğer değerlerin varsa özel sicillerine kaydedilmeleri ve taşınırların güvenilir bir kişiye tevdi edilmesi gerekir. Faiz ve ücret alma hakkı Şirket sözleşmesiyle ortakların, koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

18 TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ
ETK m. 147’deki düzenlemeden farklı olarak ticaret şirketlerinin birleşmesinde “aynı neviden olma” şartına yer verilmemiştir. Sermaye şirketleri sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle hatta devralan şirket olmaları kaydıyla kollektif ve komandit şirketlerle dahi birleşebilirler. Şahıs şirketleri de şahıs şirketleriyle ve devrolunan şirket olmaları kaydıyla kooperatiflerle ve sermaye şirketleriyle birleşebilirler. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

19 TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ
Bölünme, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen başka sermaye şirketlerine veya kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında ortaklarının devralan şirket veya kooperatiflerde ortak konumunu elde etmeleri şeklinde tanımlanmaktadır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

20 TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ
Sermaye şirketleri başka türde bir sermaye şirketine veya kooperatife dönüşebilirler. Buna karşılık sermaye şirketlerinin türlerini şahıs şirketlerine değiştirilmesi mümkün değildir. Kollektif ve komandit şirketler ise birbirlerinin türüne dönüşebilecekleri gibi bir sermaye şirketine veya kooperatife de dönüşebilirler. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

21 İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü
Anonim, limited ve paylı komandit şirketlerin bir internet sitesi açarak bu internet sitesinde Kanunda belirtilen hususlara yer vermeleri gerekmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce internet sitesi açmış olan şirketlerin de internet sitelerinde Kanunda belirtilen hususlara yer vermeleri zorunludur. Bu konudaki düzenlemeler tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

22 İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü
Bu çerçevede şirketlerin internet sitesinde; - şirketçe yapılması gereken ilanlara, - pay sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri açısından yararlı olan bilgi ve belgelere, - finansal tablolara vb. bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekir. Şirketin bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi ilgili kararların iptal edilmesinin dışında kusuru olan kişilerin de hukuki ve cezai olarak sorumluluklarına yol açar. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

23 İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü
3 ay içinde internet sitesi açılmazsa 6 aya kadar hapis ve güne kadar adli para cezası Gerekli bilgilerin konulmaması 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

24 KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI
GK, YK, MÜDÜRLER KURULU şirket sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla elektronik ortamda toplanabilir. Toplantı ve karar nisapları fiziki katılımlı toplantılarla aynı Toplantılara bazı kişiler fiziki olarak bazıları ise elektronik ortamda katılabilir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

25 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
CEZAİ HÜKÜMLER defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar belgelerin kopyasını sağlamayanlar, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. gerekli onayları yaptırmayanlar, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

26 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
CEZAİ HÜKÜMLER defterlerini tutmayanlar, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. hileli envanter çıkaranlar, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. belgeleri ibraz etmeyenler, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

27 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
CEZAİ HÜKÜMLER 349 uncu maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar 351 inci maddesine aykırı rapor veren kurum denetçisi, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar şirkete borçlananlar, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

28 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
CEZAİ HÜKÜMLER Sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılırlar. Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası söz konusu olur. Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi halinde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası söz konusu olur. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

29 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
CEZAİ HÜKÜMLER Değer biçilmesinde yolsuzluk halinde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası söz konusu olur. halktan izinsiz para toplanması halinde altı aya kadar hapis cezası söz konusu olur. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

30 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
CEZAİ HÜKÜMLER İnternet sitesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

31 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
ANONİM ŞİRKETLER Tedrici kuruluş kaldırılmıştır. Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmelerine imkan tanınmıştır (asgari sermaye 100 Bin TL). Kuruluşta payların halka arz edilmesine izin verilmiştir (2 ay içerisinde). Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

32 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
ANONİM ŞİRKETLER KURULUŞ Mevcut Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerin en az 5 kişiyle kurulması zorunludur. Yeni Türk Ticaret Kanunu tek ortaklı anonim şirket kurulmasına izin vermektedir. Anonim şirketin tek ortaklı hale geldiği durumunda şeffaflığın sağlanması amacıyla ticaret siciline bildirimde bulunulması gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

33 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
KURULUŞ Yeni TTK, anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin olarak önemli değişiklikler getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle; esas sözleşmedeki düzenlemeler, sermayenin getirilme şartları, sermaye taahhütlerin noter tarafından onaylanması (anonim şirketlerde), işlem denetçisi raporu (anonim şirketlerde) vb. konularda karşımıza çıkmaktadır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

34 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN İZİN ALINMASI
Belirli konularda faaliyet gösteren anonim şirketlerin kuruluşta ve esas sözleşme değişikliklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir. İzin almaları gereken şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğle düzenlenecektir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

35 SERMAYENİN TAMAMEN TAAHHÜT EDİLDİĞİNİN NOTER TARAFINDAN ONAYLANMASI
Noterler kurucuların imzalarını onaylama dışında esas sermayenin tamamen ve şartsız olarak taahhüt edilip edilmediğini de denetlemekle yükümlüdür. Noter, yapacağı inceleme sonucunda esas sermayenin tamamen ve şartsız olarak taahhüt edildiği sonucuna ulaşırsa esas sözleşmenin altına taahhütlerin onaylandığına ilişkin bir şerh düşer. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

36 KURULUŞ BELGELERİ a- Kurucular Beyanı b- Değerleme Raporları
c- Kuruluşla İlgili Sözleşmeler d- İşlem Denetçisi Raporu Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

37 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Ön-anonim Şirket Anonim şirket kurucuların kanuna uygun bir şekilde hazırlanan şirket sözleşmesini imzalamalarıyla birlikte kurulur. Anonim şirketin kuruluşuyla tescili arasında ortaklar arasında bir adi şirket ilişkisi değil ön-şirket ilişkisi söz konusu olmaktadır. Buna karşılık şirketin tüzel kişilik kazanabilmesi için ticaret sicilcine tescil edilmesi gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

38 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Esas Sözleşme Anonim şirket ve limited şirket sözleşmesinde yer alabilecek düzenlemeler Kanunda gösterilmiş ve ancak kanunda belirtilen durumlarda bu düzenlemelerden sapılabileceği kabul edilmiştir. Bu çerçevede anonim ve limited şirketlerin esas sözleşmelerini Yeni TTK’nın yayımı tarihinden itibaren 18 ay içinde ( tarihine kadar)Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak olan genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

39 KURULUŞTAN DOLAYI FESİH DAVASI
Anonim şirketlerin kuruluş işlemlerinde bir takım eksiklikler veya kanuna ya da esas sözleşmeye aykırılıklar sebebiyle fesih davası açılabilir. Feshi talebinde bulunma yetkisi anonim şirket yönetim kuruluna, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, menfaati önemli ölçüde tehlikeye düşürülen alacaklılara veya pay sahiplerine tanınmıştır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

40 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
ASGARİ SERMAYE Anonim şirketlerin TL olan asgari sermaye miktarı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu halka açık olmayan anonim şirketlere de kayıtlı sermaye sistemini benimseme imkanı tanımıştır. Bu şekilde kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka açık olmayan anonim şirketlerin asgari sermaye miktarı ise TL olarak belirlenmiştir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

41 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
ASGARİ SERMAYE Asgari sermaye miktarlarının 3 yıl içinde ( ’e kadar) Yeni TTK’ya uygun hale getirilmesi gerekir. Aksi halde şirket infisah eder. (süre uzatılabilir) Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

42 Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi
Nakdi sermaye taahhütlerinin en az %25’inin tescilden önce, geriye kalan kısmının ise tescilden itibaren 24 ay içerisinde ödenmesi gerekir. Ancak söz konusu düzenlemeler tarihinden sonra kurulacak anonim şirketler açısından geçerli olacaktır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

43 Taşınmaz Sermaye Taahhütleri
Eski TTK’nın yürürlülükte olduğu süre içerisinde şirkete getirilmesi taahhüt edilip de şirket adına tescil edilmeyen taşınmazlar hakkında şirket ortakları veya şirketin alacaklılarının tescil talebinde bulunabilmelerine imkan sağlanmıştır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

44 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
Mevcut Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin en az üç kişiden oluşması ve yönetim kurulu üyelerinin ortaklar arasından seçilmesi gerekmektedir. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre yönetim kurulunun bir kişiden dahi oluşabilmesi mümkündür. Bunun dışında yönetim kurulu üyelerinin ortaklar arasında belirlenmesi zorunluluğu da kaldırılmıştır. Bu şekilde anonim şirketlerin profesyonel bir şekilde yönetilmesine imkân sağlanmaktadır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

45 Yönetim Kurulu Üyeliği
yönetim kurulu üyelerinin fiil ehliyetine sahip olması, üyelerden en az birisinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması, yönetim kurulu üyelerinin en az 1/4’ünün yüksek öğrenim görmüş olması ve seçilme engellerinin bulunmaması gerekir. Buna karşılık yönetim kurulu üyesi olabilmek için anonim şirkette pay sahibi olma şartı aranmamıştır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

46 Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim kurulu üyeleri hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşabilir. Yönetim kurulu üyeleri şirkete para veya para dışında kalan diğer şeyleri borçlanamazlar. Yönetim kurulunun riskin erken saptanması ve yönetime ilişkin yükümlülükleri kural olarak hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde söz konusu olur. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

47 Yönetim Kurulu Üyeliği
Yeni TTK yürürlüğe girdiğinde görevde bulunan YK üyeleri süreleri sona erene kadar devam eder. Bunların yerine seçilecek kişilerin Yeni TTK’daki şartları taşımaları gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

48 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi mümkündür. Aynı şekilde limited şirketlerde de müdürler kurulu ve ortaklar genel kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

49 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması Bu toplantılar tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin bizzat bulunduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılabilmeleri de mümkündür. Ancak elektronik ortamda toplantı yapılabilmesi için anonim ve limited şirketlerin buna ilişkin alt yapıyı oluşturmaları ayrıca bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir takım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

50 Ortakların Genel Kurulda Temsili
Organın temsilcisi (Şirketle bağlantılı kişiler) Bağımsız temsilci (Şirketle bağlantısı olmayan kişiler) Kurumsal temsilci (Pay sahipleri girişimi) Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

51 Genel Kurul Toplantıları
YK’nın toplanamaması durumunda pay sahiplerinden her birine mahkemeye başvurarak GK’yı toplantıya çağırma yetkisi verilmiştir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

52 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Bakanlık Temsilcisi TTK m. 333 gereğince Sanayi Bakanlığı’ndan izin almaları gereken anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin de katılması gerekir. Diğer şirketlerde Bakanlık Temsilcilerinin hangi durumlarda bulundurulacağı Sanayi Bakanlığı tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

53 Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
Olağan (basit) toplantı nisabı, sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ağırlaştırılmış Nisaplar Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy vermesi Şirket Sermayesinin Tamamını (%100) Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy vermesi Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

54 ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI
Bu sermaye artırımında sermaye, tahvil veya benzer borçlanma araçları sahipleri ile şirket çalışanlarına tanınan değiştirme ve alım haklarının kullanılması neticesinde artmaktadır. Bu şekilde şirket alacaklılarının ve çalışanlarının şirkette pay sahibi olmaları sağlanabilmektedir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

55 Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Şartları
esas sözleşmede hüküm bulunması Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Hisse Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay sahiplerine önerilmesi Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları Şarta bağlı sermaye artırımının uygunluğunun işlem denetçisi tarafından doğrulanması ve yönetim kurulu beyanı esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi ve tescil Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

56 ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI
Özel denetim isteme hakkı, pay sahiplerinden her biri tarafından kullanılabilir. Özel denetim talebinin genel kurul tarafından kabul edilmesi halinde şirket veya pay sahiplerinden her biri otuz gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak özel denetçi atanmasını talep edebilirler. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

57 Özel Denetim Talebinin Kabul Edilmemesi
Özel denetim talebinin genel kurul tarafından kabul edilmemesi halinde sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak özel denetçi atanmasını talep edebilirler. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

58 ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
Anonim şirketlerde ve limited şirketlerde ortakların şirkete borçlanmaları yasaktır. Aynı yasak AŞ YK üyeleri ve akrabaları açısından da söz konusudur. Buna karşılık diğer yöneticiler ve LTD müdürleri için bu yasak düzenlenmemiştir. Yasak para ve para dışında kalan diğer şeyleri de kapsamaktadır. Buna göre pay sahiplerinin şirketten borç almaları, kişisel harcamalarını şirket kasasından yapmaları ve şirketten para çekmeleri yasaklanmıştır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

59 ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
Şirkete borçlanma yasağı kapsamında şirketin pay sahibine/ortağa/yk üyesine Kefalet Garanti Teminat Sorumluluk yüklenme Borçları üstlenmesi yasaklanmıştır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

60 ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
Şirkete borçlanma yasağının ihlal edilmesi ilgili kişilerin hem hukuki hem de cezai açıdan sorumluluğunu doğurur. Ancak şirkete borçlanma yasağı, şirketin işletme konusu dahilinde olan ve üçüncü kişilerle yapılan işlemlerle aynı veya benzer şartlara tabi olan işlemleri kapsamaz. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

61 ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
Şirkete borçlanma yasağının ihlal edilmesi halinde 300 günden az olmamak üzere adli para cezası YK üyelerinin bu yasağı ihlal etmeleri halinde bu kişiler adli para cezasının dışında borçlanılan miktar kadar alacaklılara karşı doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

62 MEVCUT BORÇLARIN DURUMU
Anonim şirket ve limited şirket ortaklarının şirkete borçlanmalarını yasaklamıştır. Bu sebeple Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim ve limited şirket ortaklarının şirkete olan borçlarını tasfiye etmeleri gerekir. Bu tasfiye işleminin Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Şirket ortakları şirkete olan borçlarını ancak nakdi ödeme yaparak tasfiye edebilirler. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

63 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
KÂR PAYI AVANSI AŞ’lerde düzenlenmiş ancak LTD’lerde düzenlenmemiş AŞ’lerde ortaklar şirketten kar payı avansı alabilirler. Kardan daha fazla kar payı avansı alınması durumunda fazla alınan kısmın iadesi gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

64 YENİ TTK’YA GÖRE AŞ’LERİN DENETİMİ
Faaliyet konusuna bakılmaksızın bütün AŞ’lere bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü getirmektedir. Denetime ilişkin düzenlemeler tarihinde yürürlüğe girecek, tarihine kadar denetçi seçilmesi zorunlu AŞ’lerin özel bir denetime tabi olup olmamaları,özel veya kamu sektöründe faaliyet göstermeleri önem taşımamaktadır. Bu açıdan sermaye piyasası, banka, sigortacılık vb. alanlarda faaliyet gösteren AŞ’ler de tekrar bağımsız denetim yaptırmak zorundadır. (Masraf/Güven Sorunu) Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

65 YENİ TTK’YA GÖRE AŞ’LERİN DENETİMİ
YENİ TTK’YA GÖRE DENETİM AŞAMALARI KURULUŞTA YAPILAN DENETİM YIL SONU HESAP DENETİMİ İŞLEM DENETİMİ (Sermaye artırımı, azaltımı vb) YENİ TTK’’da bağımsız denetçilere hem mali tablo denetimi hem de uygunluk denetimi yapma yükümlülüğü getirilmektedir. DENETİMİN KONUSU Finansal tablolar Konsolide tablolar Yıllık rapor ve envanterler Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

66 YENİ TTK’YA GÖRE AŞ’LERİN DENETİMİ
YENİ TTK sermaye şirketlerini küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere üçe ayırmıştır. BÜYÜK ÖLÇEKLİ BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI ORTA ÖLÇEKLİ YMM VEYA SMMM (EN AZ BİR KİŞİ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YMM VEYA SMMM (EN AZ BİR KİŞİ) Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

67 BAĞIMSIZLIĞI SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Vergi danışmanlığı ve denetimi dışında danışmanlık vb. hizmetlerin yasaklanması Ortaklık, yöneticilik vb. ilişkilerin yasaklanması Denetimin gerçekleştirilebileceği azami sürelerin düzenlenmesi (Arda arda 7 yıl/ 2 yıl ara) Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

68 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Denetim Raporu Denetim sonucunda denetçi aşağıdaki görüşlerden birisini verebilir. Olumlu Görüş Sınırlandırılmış olumlu görüş Kaçınma yazısı Olumsuz görüş Kaçınma ve olumsuz görüş verilmesi halinde GK, FT’lere dayanarak karar alamaz. Ayrıca YK’nın istifa etmesi gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

69 AŞ PAYINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Oy hakkında imtiyaz 15 oyla sınırlandırılmıştır. Payın devrinin sınırlandırılması (Bağlam konulması) zorlaştırılmıştır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

70 LİMİTED ŞİRKETLER Limited şirketler bir veya daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Bir başka ifadeyle tek ortaklı limited şirket kurulması veya çok ortaklı olarak kurulan limited şirketin sonradan tek ortaklı hale gelmesi mümkündür. Limited şirketlerde ortak sayısı 50’yi geçemez. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

71 Hisse Senedi Çıkarılması
Limited şirketlerin ispat aracı şeklinde nama yazılı esas sermaye pay senetleri çıkartmaları mümkündür. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

72 Sözleşmenin Hazırlanması
KURULUŞ Sözleşmenin Hazırlanması TTK m. 577’de belirtilen hususların şirketler hukuku açısından bağlayıcı olabilmesi için mutlaka şirket sözleşmesinde yer almaları gerekmektedir. Aksi halde söz konusu kayıtlar sadece borçlar hukuku çerçevesinde sonuç doğururlar. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

73 ÖNŞİRKET Kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayeyi tamamen ve şartsız olarak taahhüt etmeleri ve nakdi sermayeyi hemen ve nakden ödemeleriyle birlikte limited şirket kurulur. Ancak şirket tescille tüzel kişilik kazanır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

74 Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi
Başvuruya TTK m. 586’da belirtilen diğer belgelere ilave olarak anonim şirketlere ilişkin TTK m. 349’a göre düzenlenmiş “kurucular beyanının” da eklenmesi gerekir. Anonim şirketlerden farklı olarak “işlem denetçisi raporu” sadece Sanayi Bakanlığı tarafından istenmesi durumunda başvuru belgelerine gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

75 ASGARİ SERMAYE Limited şirketlerin sermayesi TL’den TL’ye çıkartılmıştır. Limited şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermayelerini bu miktarra yükseltmeleri gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilir Aksi halde bu sürenin sonunda şirket, kendiliğinden sona erecektir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

76 Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi
Nakdi sermayenin tamamının şirketin kuruluşu sırasında ödenmesi zorunludur. Ancak söz konusu düzenlemeler tarihinden sonra kurulacak limited şirketler açısından geçerli olacaktır. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

77 Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
Ortakların sorumluluğu şirkete taahhüt edilen sermaye miktarıyla sınırlandırılmıştır. Ancak limited şirketlerde bazı şartların gerçekleşmesi durumunda ek ödeme yapma yükümlülüğü veya yan edim yükümlülüğü getirilmesi mümkündür. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

78 Ek ödeme Yükümlülüğü Ek ödeme yükümlülüklerinin mutlaka şirket sözleşmesinde yer alması gerekir. Ek ödeme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için; - şirket esas sermayesi ile yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması, - şirketin ek ödemeler olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, - şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir halin gerçekleşmiş olması gerekir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

79 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
Yan Edim Yükümlülüğü Limited şirketlerde ortaklara esas sermaye payını yerine getirme ve ek ödeme yükümlülüğü dışında konusu para olmayan bir takım yükümlülüklerin de verilebilmesi mümkündür. Yan edim yükümlülüklerinin de mutlaka şirket sözleşmesinde düzenlenmesi gerekir. yan edimlerin bir kısım esas sermaye paylarına veya pay gruplarına yüklenebilmesi mümkündür. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

80 Esas Sermaye Payının Devri
Onay için yapılan başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul tarafından başvurunun reddedilmemesi halinde şirket onay vermiş kabul edilir. Devrin şirketçe onaylanmasında aranacak nisap konusunda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Olağan karar nisabı olan, genel kurulda temsil edilen oyların salt çoğunluğuyla karar alınması yeterlidir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

81 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
OY HAKKI Ortakların oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Buna göre şirket sözleşmesinde daha yüksek bir miktar belirlenmemişse her 25 TL bir oy hakkı verir. Esas sermaye paylarının itibari değeri yerine her esas sermaye payına bir oy hakkı verilmesi de kararlaştırılabilir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

82 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
OY HAKKI Bu durumda oy hakkının esas sermaye paylarına göre belirleneceği kuralı denetçilerin seçimi, özel denetçi seçimi ve sorumluluk davası aşılmasına ilişkin konuların görüşülmesinde uygulanmaz. Şirket sözleşmesiyle birden fazla paya sahip olan ortakların oy hakkının sınırlandırılabilmesi mümkündür. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

83 LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
Limited şirketin zorunlu organları genel kurul ve müdürlerdir. Ortaklar genel kurulu limited şirketin karar organı, müdürler ise yönetim ve temsil organıdır. Şirketin denetimi ise organ niteliği bulunmayan bağımsız denetçiler (bağımsız denetim kuruluşları/yeminli mali müşavirler/serbest muhasebeci mali müşavirler) tarafından yerine getirilir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

84 Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK
MÜDÜRLER Özden yönetim ilkesinden (aksi kararlaştırılmamışsa her ortağın müdür olması) vazgeçilmiştir. Müdürler ortaklar arasından seçilebileceği gibi ortak olmayan kişilerin de müdür olarak seçilmeleri mümkündür. Ancak ortaklardan en az birisinin şirketi yönetme ve temsil yetkisine sahip olması gerekir. Bir başka ifadeyle ortaklardan en az birisinin müdür olarak görevlendirilmesi zorunludur. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

85 MÜDÜRLERİN NİTELİKLERİ
- Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin müdür olarak atanabilmeleri mümkündür. - Müdürlerden en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve bu müdürün tek başına şirketi temsile yetkisi olması gerekir - Seçilme engellerinin bulunmaması - Şirket sözleşmesinde belirtilen diğer niteliklerin sağlanması Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

86 Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler
Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından şirkete verilen ve özkaynakların yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleşme veya beyan dolayısıyla sırada en sonda yer alanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm alacaklardan sonra gelir. Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK

87 TEŞEKKÜR EDERİM. Yrd. Doç. Dr. Aytekin ÇELİK
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Tel: Faks: Yrd.Doç.Dr.Aytekin ÇELİK


"YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları