Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme - Yatırım Ve İş Yapma Ortamının İyileşmesi, - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Benimsenmesi, - Kayıt Dışılığın Önlenmesi, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 KANUNLA BAKANLIĞIMIZA VERİLEN GÖREVLER
TİCARET SİCİLİ TİCARET ŞİRKETLERİ DENETİM İKİNCİL MEVZUATIN HAZIRLANMASI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİLİ Ticaret sicilini ilgilendiren ikincil düzenlemeleri hazırlamak, Ticaret sicili müdürlüklerinin kuruluşuna izin vermek, Müdürlük kurulacak odaları belirlemek, Müdürlerin atama ve görevden alınmasında uygun görüş vermek, Ticaret sicili müdürlüklerini denetlenmek İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET ŞİRKETLERİ Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulanması ile ilgili tebliğler yayımlamak, Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşların ticaret şirketlerine ilişkin düzenleme yapması halinde yazılı uygun görüş vermek, Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine girmesine veya sistemden çıkmasına izin vermek ya da bunları sistemden çıkarmak, Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurmak, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluşuna Bakanlıkça izin verilecek anonim şirketleri belirlemek ve bu şirketlerin kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerine izin vermek, Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında fesih davası açmak, Şirketin kurulmasında kanuna aykırı hareket edilerek, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatlerinin önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmesi ya da ihlâl edilmesi halinde fesih davası açmak, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Organ eksikliği ya da genel kurulun toplanamaması halinde fesih davası açmak, Tasfiye memurunun bazı koşulları taşımaması halinde mahkemeden yeni tasfiye memuru atanmasını istemek, Tasfiye memuruna alacaklarını bildirmeyen, ancak alacaklı oldukları bilinenlerin alacaklarının depo edileceği bankayı belirlemek. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK DENETİMİ Kanunun 210 uncu maddesine göre ticaret şirketlerinin işlemleri, Mer’i Kanun uyarınca sadece sermaye şirketlerinde olan denetim yetkisi yeni kanunla bütün ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ticaret Sicili Müdürlüklerinin faaliyetleri, Bakanlığımız müfettişlerince denetlenecektir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKİNCİL MEVZUAT HAZIRLIKLARI 3 Tüzük 6 Yönetmelik 11 Tebliğ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İkincil düzenleme çalışmaları 10 Ocak 2008 tarihi itibariyle başlamıştır. İkincil düzenleme çalışmaları, Bilim Komisyonu Başkanı Sn. Prof. Dr. Ünal TEKİNALP ve İç Ticaret Genel Müdürünün Eş Başkanlığında Bilim Komisyonu üyelerinin, Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla sürdürülmektedir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜZÜKLER Ticaret Sicili Tüzüğü Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılmasına Dair Tüzük İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETMELİKLER Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasına ve Sicil işlemlerinde İşbirliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunda Yer Alacak Asgari İçeriklere Dair Yönetmelik Anonim Şirketler Dışındaki Ticaret Şirketlerinin Genel Kurul ve Ortaklar Kurulu Toplantıları ile Sermaye Şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına Dair Yönetmelik Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Hakkında Yönetmelik Anonim Şirketlerde Tevdi Edilen Pay ve Pay Senetlerinin Genel Kurulda Temsiline Dair Yönetmelik İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEBLİĞLER Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olmayan Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansının Dağıtılmasına İlişkin Tebliğ Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği Şirketler Topluluğu Tebliğleri Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Birikimli Oy Kullanılmasına İlişkin Tebliğ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEBLİĞLER Elektronik Ortamda veya Dosyalama Suretiyle Tutulacak Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Finansal Tabloların İlanı Tebliği Anonim Şirket Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurlara İlişkin Tebliğ Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Ayni Sermaye Konulması Sonucunda Şirket Kayıtlarında Bulunan Taşınır ve Taşınmazların İlgili Sicillerinde Yapılması Gerekli İşlemlerin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İşlem Denetçilerine İlişkin Tebliğ Uygulama Tebliğleri İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER İnternet Sayfası Yükümlülüğü Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanma Yasağı Cezai Yaptırımların Çokluğu Bağımsız Denetimin Kapsamı Tacirin kullandığı her türlü kağıt ve belgede Kanunda belirtilen bilgilerin açıklanması İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet Sayfası Yükümlülüğü Yeni Kanunda internet sayfasının sermaye şirketleri için zorunlu tutulması ve bu sayfada yer alması gereken içeriğin fazla olduğu İçeriğin herkesin erişimine açılmasının şirketin stratejik önemdeki bilgilerinin şirkete zarar verecek seviyede ortaya döküleceği. Amaç Şirketlerimizde şeffaflığı ve piyasadaki güven seviyesini artırmak. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet sayfası yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket yetkilileri için altı aya kadir hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. İnternet sitesi kurup da içeriğini Kanuna uygun koymayanlar için ise üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanma Yasağı; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda da buna cevaz veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Her iki Kanun arasındaki fark Yeni Kanunun cezai yaptırımlar getirmesidir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sermayenin (malvarlığının) korunması ilkesi dikkate alınarak düzenlenmiş ve pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dahil, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmıştır. Ticaret hayatında oldukça yaygın olarak başvurulan ve kötü niyetli kullanımlar nedeniyle verdiği zararlar bir hayli fazla olan bu sakat uygulamanın önüne geçilecektir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şirket yönetim kurulu üyesinin şirketten para alması mümkündür. Ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim Kar payı Kar payından avans alma İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cezai Yaptırımların Çokluğu Cezai yaptırımlar, ticaret hayatının sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemesi, şirket ile ortaklar ve şirket ile ilişkiye giren üçüncü şahısların haklarının korunması bakımından getirilmiş güvenlik tedbirleridir. Yaptırıma bağlanmamış kuralların uygulanma şansı zayıftır. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tacir, tacir olma sıfatının gereği olarak, ticari hayatının her aşamasında basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorundadır. Tacir bu tutumu korumaya çalışırken, Kanunda suç olarak belirlenen davranışlardan da kaçınmalıdır. güvenilir, dürüst tacirler ile ilkeli bir ticari hayatın akışı kamusal otorite yaptırımıyla desteklenmiştir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bağımsız Denetimin Kapsamı Sermaye şirketlerinin denetimini gerçekleştirecek denetçilerin, denetim faaliyetlerinin Kanunun öngördüğü usul ve esaslara uygun olarak yapıp yapmadıklarının gözetiminden 660 sayılı KHK ile yeni kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yetkilidir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tacirin kullandığı her türlü kağıt ve belgede yasada belirtilen bilgilerin yer alması “her türlü” belge ibaresinin oldukça geniş kapsamlı olması nedeniyle, maddede sayılan ayrıntılı bilgilerin bu belgelere nasıl basılacağı hususunda ve bunun uygulamasının oldukça güç olduğu yönünde bir takım eleştirilerde bulunulmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, uygulama tebliğleri çıkarma yetkisi Bakanlığımıza aittir. Bu hususlar Bakanlığımızca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile düzenlenecektir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİM. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları