Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPTIRIMLAR Ticaret sicili müdürlerinin süresi içinde tescil başvurusunda bulunmayan kişilere veya tescil başvurusunda gerçeği tam olarak yansıtmayan,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPTIRIMLAR Ticaret sicili müdürlerinin süresi içinde tescil başvurusunda bulunmayan kişilere veya tescil başvurusunda gerçeği tam olarak yansıtmayan,"— Sunum transkripti:

1 YAPTIRIMLAR Ticaret sicili müdürlerinin süresi içinde tescil başvurusunda bulunmayan kişilere veya tescil başvurusunda gerçeği tam olarak yansıtmayan, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşıyan ve kamu düzenine aykırı hususları beyan eden kişilere belirleyecekleri süre içinde kanuni zorunlulukları yerine getirmelerini veya tescili gerektirmeyen sebepleri bildirmelerini istemesine rağmen tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişiler, (33/1-2) İkiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezası

2 Tescil başvurusunda bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiler
(38/1) Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Ticaret unvanlarını uygun şekilde tescil ettirmeyenler, (51/2) Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para

3 Ticari defterleri tutmayan ve defterlerinde ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymayan, üçüncü kişi uzmanlara makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutmayan ve işletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenemeyen tacirler, İkiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/1)

4 İşletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamayan tacirler, Ticari defterlerinin açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar, İkiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/1)

5 Defterler ve gerekli diğer kayıtları Türkçe tutmayanlar; kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmeyenler; bir yazım veya kaydı önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizen ve değiştirenler, İkiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/1)

6 Dosyalanma şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulan defterler ve gerekli diğer kayıtların, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin tutuluş biçimleri ve uygulanan yöntemleri Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde yapmayanlar, Hileli envanter çıkaranlar, İkiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/1)

7 Saklanması zorunlu olan belgelerin sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edildiği durumlarda bu belgeleri bastıramayanlar ile yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan belgelerin okunabilen kopyalarını sunamayanlar, İkiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/1)

8 Bilanço gününden itibaren altı ay içinde finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin görüşünü ve genel kurulun buna ilişkin kararını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmeyen ve şirketin internet sitesine koymayan anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu İkiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/6)

9 Gerek ticari defterlerini tutarken gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymayan ve bunları uygulamayan gerçek ve tüzel kişiler, Yüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/2)

10 Kuruluş beyanını gerçeğe aykırı hazırlayan kurucular,
Kuruluşa ilişkin denetim raporunu gerçeğe aykırı hazırlayan işlem denetçileri, Şirkete borçlanan pay sahipleri Şirkete borçlanan yönetim kurulu üyeleri ve onun yakınları veya kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ile en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, Üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (562/5)

11 Faaliyet yılının ilk üç ayı içinde şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenlemeyen bağlı şirketin yönetim kurulu, Bağlı şirketin finansal durumu ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri tarafından istenen raporu hazırlamayan hâkim şirketin yönetim kurulu başkanı, İki Yıla Kadar Hapis ve adli para cezası (562/3)

12 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almadan umumi mağaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, Üç Aydan Altı Aya Kadar Hapis ve Doksan Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası (832/2)

13 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetlediği ticaret şirketlerine ait defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenler veya eksik verenler ya da Bakanlık denetim elemanlarının görevlerini engelleyenler, Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Cezası (562/4)

14 Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Cezası (562/10)

15 Denetçilerin sır saklamalarından doğan sorumluluklarına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, görevleri dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve belgelerden elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklayanlar, (Bu sırlar Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde üçte biri oranında artırılacaktır) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası (562/7)

16 Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar, Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası (562/8)

17 Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı Kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla şirket yetkilileri, Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası (562/9)

18 Bir anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izni almayanlar, Altı aya kadar hapis cezası (562/11)

19 Şirketlerin kurmakla yükümlü oldukları internet sitesini Kanunun 1534 üncü maddesinin birinci fıkrasına uyarınca tarihinden önce oluşturmayanlar, İnternet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar, Altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezası(562/12)

20 İnternet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar, Üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası(562/12)

21 Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya Türk Bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı, Altı aya kadar hapis veya adli para cezası (947)


"YAPTIRIMLAR Ticaret sicili müdürlerinin süresi içinde tescil başvurusunda bulunmayan kişilere veya tescil başvurusunda gerçeği tam olarak yansıtmayan," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları