Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELERİN SÜREKLİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gülşen Güner Üzel* , Resmiye Özdilek**,Nihal Öztürk***, Sevim Ulupınar Alıcı****

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELERİN SÜREKLİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gülşen Güner Üzel* , Resmiye Özdilek**,Nihal Öztürk***, Sevim Ulupınar Alıcı****"— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELERİN SÜREKLİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gülşen Güner Üzel* , Resmiye Özdilek**,Nihal Öztürk***, Sevim Ulupınar Alıcı**** *Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi **T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi *** Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ****T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tablo2. Hemşirelerin bilimsel etkinliklere katılma durumu Giriş: Hemşirelik hizmetlerinin gelişmesi ve verimliliğinin artması için; gerekli bilgi, beceri ve tutumun geliştirilmesi ancak sürekli eğitim etkinliklerinin devamlılığı ile sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı; hemşirelerin sürekli eğitim etkinliklerinin ( hizmet içi eğitim, kongre, bilimsel çalışma, süreli yayın takibi ) değerlendirilmesidir. Gereç-Yöntem :Araştırmanın evrenini İstanbul’da biri devlet biri özel olmak üzere iki hastanede çalışan hemşirelerin tümü oluşturmaktadır. Anketimiz demografik veriler, sürekli eğitim etkinlikleri ve sürekli eğitim etkinlikleri ile ilgili düşünceler olmak üzere üç bölüm ve toplam 60 sorudan oluşmaktadır.Sürekli eğitim etkinliklerine yönelik düşünceler üçlü likert tipi sorular şeklinde olup sorgruplarını cronbach α .88 olarak bulunmuştur Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 28.6’dır.%38.1’i yoğun bakım ünitesinde, %33.2’si serviste çalışmaktadır. %64.1’i çalışma koşullarından memnundur. Grafik 1: Hemşirelerin Eğitim Durumları %68.4’ü kurumun mesleki gelişimini desteklediğini, %70’i kurumdaki sürekli eğitim etkinliklerinin, %60’ı etkinliklere katılımının yeterli olduğunu belirtmiştir. Tablo1. Sürekli Eğitim Etkinliklerine Katılma Durumu Kurumdaki sürekli eğitim etkinliklerine 10 üzerinden ortalama 7.15 puan verilmiştir. Hemşirelikteki mesleki güçlendirmenin çalışana sağladığı yararlar konusunda % 51.6’sı çalışanların rol tanımıyla ilgili kaygı ve stresin azaldığını, % 68.1’i özgüveni arttırdığını, % 48.9’u da güven ortamı sağladığını ifade etmiştir . Mesleki eğitim faaliyetlerine katılımda finansmanın nasıl sağlandığı konusundaki soruya % 59.7’si kurum cevabını vermiştir. % 82.2 ‘si eğitim faaliyetlerin finansının kurum tarafından karşılanması gerektiğini belirtmiştir. Medeni hal ile çalışanların aldığı ücreti yeterli bulma durumları karşılaştırıldığında; evli hemşirelerin % 10.5’i , bekar hemşirelerin %12’si ücreti yeterli bulmuştur. Tablo3. Kurumun Sürekli Eğitim Faaliyetlerini yeterli bulma durumu ile Eğitim Durumunun Karşılaştırılması Sürekli eğitim etkinlikleri ile ilgili düşüncelerine ilişkin bulgularda; %15.4’ü hemşirelik eğitimi sırasında alınan bilgileri yeterli bulmuştur. %84.6’sı eğitimlerin hemşirelik hizmetleri kalitesini arttırmak için gerekli olduğunu , %83.6’sı yeni uygulamalara ve gelişmeler hakkında bilgilenmek için gerekli olduğunu, %83 ‘ü mesleki yetkinliği arttırmak için gerekli olduğunu düşünmektedir. Sonuç :Çalışılan kurum, cinsiyet, eğitim düzeyi ile sürekli eğitim etkinlikleri hakkında düşünceler ve sürekli eğitim puanı arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kurumda çalışmaktan memnun olma, kurumun mesleki gelişimini desteklediğini düşünme, sürekli eğitim faaliyetlerini ve katılımını yeterli bulma sürekli eğitim puanını arttırmaktadır. Kaynaklar: 1. Taymaz, H. : Hizmet İçi Eğitim, 3. Baskı, TAKAV Matbaası, Ankara, 1997 2. Deniz N. : Global eğitim: Türkemn kitapevi, istanbul 1999 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ N KATILMA ORANI Hizmet İçi Eğitim 366 % 90.8 Kurum içi Sertifika/Seminer 367 %39.2 Kongre/Sempozyum %30.3 Kurum dışı Eğitim faaliyetleri/ Sertifika/Kurs %17.3 Özel Dal Eğitimleri 365 %9.2


"HEMŞİRELERİN SÜREKLİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gülşen Güner Üzel* , Resmiye Özdilek**,Nihal Öztürk***, Sevim Ulupınar Alıcı****" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları