Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KALİTE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ MEMNUNİYETİ DURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KALİTE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ MEMNUNİYETİ DURUMU"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KALİTE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ MEMNUNİYETİ DURUMU
Ebru DUMAN İZLEME ÖLÇME DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 AMAÇ Bu araştırma Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi çalışanlarının memnuniyeti üzerine etkilerini belirlemek ve elde edilen veriler doğrultusunda uygulanabilir ve gerçekçi sonuçlara ulaşılarak yeni öneriler geliştirmek için yapılmıştır.

3 HASTANEMİZİN KALİTE ANLAYIŞI
Hastalarımızın hastanemizde kendilerini rahat, huzurlu ve güvende hissedebilmeleri için gerekli olan tıbbi şartları sağlamayı, insani ihtiyaçları gözetmeyi, sağlık hizmetini sağlığa uygun şartlarda sunmayı ve nihai olarak da hasta memnuniyetini sağlamayı ilke olarak kabul ediyoruz.

4 HASTANEMİZİN KALİTE ANLAYIŞI
Hastalarımıza en iyi hizmeti işinin ehli, güler yüzlü, disiplin ve düzen anlayışına sahip çalışanlarımızla verebileceğimize inanıyoruz; bu nedenle çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü eğitimi almalarını destekliyoruz.

5 HASTANEMİZİN KALİTE ANLAYIŞI
Yalnızca yazılı kanun ve nizamlara değil, yazılı olmayan insani, ahlaki ve toplumsal kurallara da bağlı kalarak ve değer yargılarına saygı göstererek kaliteli ve memnuniyet verici bir sağlık hizmeti sunulabileceğine inanıyoruz.

6 SAĞLIKTA KALİTE Hizmet sunumunda hasta ve yakınlarının haklarına saygı gösterilmesidir. Sağlık kuruluşlarının çağdaş yönetim anlayışları doğrultusunda yönetilmesidir. Vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktır.

7 SAĞLIKTA KALİTE Sağlık kuruluşunda hastanın doğru değerlendirilmesidir. Doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedavinin uygulanmasıdır. Hastaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir. Çalışanlarımızın niteliklerinin geliştirilmesidir.

8 SAĞLIKTA KALİTE Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasıdır.
Sağlık tesisinin doğru ve güvenli bir biçimde çalışmasının sağlanmasıdır. Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasıdır. Sağlık kuruluşunun etkililiğin ve verimliliğinin sağlanmasıdır. Hizmet sunum sürecinde bilginin doğru yönetilmesidir.

9 AKREDİTASYONUN YARARLARI HASTANE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN
Eğitim ve ilerlemeyi desteklemek, Kişisel yaklaşımlardan süreç yaklaşımlarına dönüşümü sağlamak, Güçlü destekleyici yöneticilik anlayışının yerleşmesi, İşini iyi yapmak için bilgili olmak.

10 AKREDİTASYONUN YARARLARI HASTANE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN
Çalışanların fikirlerine değer vermek, Çalışanların tatminkarlık düzeylerini ölçmek, arttırmak, Kalite faaliyetlerine ilgiyi arttırmak, Çalışanların güvenliğini ve emniyetini sağlamak, Yetki konusunda daha belirgin çizgiler oluşturmak, Ekip çalışmasını teşvik etmek.(ana konu bu)

11 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Personelin mesleki gelişimini sağlamak (eğitim), Mesleki güveni sağlamak (Etik ve malpractice), Kalite gelişimi ile “bilimi” birleştirmek için bir öngörü sağlamak.

12 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması, Personel arasında iletişimin geliştirilmesi, Personel katılımının desteklenmesi.

13 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
TKY’ de müşteri kavramı, sadece organizasyonun ürettiği ürün ya da hizmeti satın alan dış müşterilerden ibaret değildir. TKY “İç Müşteri” kavramını da gündeme getirerek, müşterilere bir bütün olarak bakılmasını sağlamış, müşteri memnuniyetini organizasyon dışında olduğu kadar organizasyon içinde de (çalışanlarla) gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

14 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Günümüzde çalışanlar, organizasyonların önemli aktiflerindendir. Çalışanların memnuniyet düzeyi verimliliklerini ve motivasyonlarını doğrudan etkilediği için önemlidir.

15 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Çalışanların kişisel gelişmelerine imkan yaratılmadan, motivasyonlarını artırıcı uygulamalara ağırlık verilmeden ve iş doyumunu artırıcı çalışmalar yapılmadan dış müşterilerin sürekli memnun edilmesi düşünülemez. Bu nedenle iş doyumu yüksek olan çalışanın, organizasyona katkısının yüksek olduğu, diğer bir ifade ile iş doyumunun çalışanın performansını yükselttiği görüşü hâkimdir.

16 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Kişilerin başarılı, mutlu, memnun ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olan mesleki doyum, kişinin işi hakkındaki genel tutumu olarak da tanımlanmakta bu tanımlama doğrultusunda çalışanın işini değerlendirmesiyle oluşan hoşnutluk ve hoşnutsuzluk duygu ve hislerinin bütünü olarak ele alınmaktadır. İş doyumu , duygusal bir tepki ve davranışsal bir dışa vurum olup, bireyin yaptığı işi, çalışma ortamını ve çalışma yaşamını değerlendirmesi ile oluşur.

17 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
İşe karşı pozitif tutum iş doyumuna eş değerdir. İşe karşı negatif tutum ise iş doyumsuzluğu olarak adlandırılabilir. Buradan hareketle bireyin iş yerinde yüksek iş doyumu hissetmesi, bu kişinin genelde işini sevdiği ve işine olumlu yönde değer verdiği sonucunu ortaya koymaktadır. İş doyumu, işin özellikleriyle çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşmektedir.

18 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
İş doyumu yaşam doyumu ile yakından ilintilidir. Yaşam doyumuna bağlı olarak iş doyumunda değişiklikler görülebilmektedir. İş doyumunu etkileyen unsurlar sıralandığında; işin niteliği, organizasyonun yönetim şekli, çalışma ortamı, çalışanın iş arkadaşı çevresi gibi etkenler dikkat çekicidir.

19 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Tüm çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, çalışma yaşamına ilişkin ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin, özlem ve isteklerinin karşılanmasını istemektedirler. Çalışanlar gereksinimleri kurumlarınca karşılandığı sürece doyumlu olmaktadırlar

20 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Sağlık alanı; yoğun stresler yaşayan hasta bireye hizmet verme güçlüğünün yanı sıra, bu alanda görev yapanların günlük çalışmalarında sık sık stres yaratıcı olaylarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle, diğer iş ortamlarından farklılık göstermektedir.

21 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Sağlık kurumlarında hizmet sunumunun temel belirleyicisi olan çalışanlar verilen hizmetin kalitesini de büyük ölçüde belirlemektedir. Sağlık kurumları gibi, verilen hizmetin kişisel olduğu ve yoğun çabayı gerektirdiği hizmet örgütlerinde etkililiğin sağlanabilmesi için çalışanlar arasında yüksek bir doyum düzeyi gereklidir.

22 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
Genel bir kural olarak ifade edilirse, işinde tatmin olmayan sağlık personeli hastasını tatmin edemez . Sağlık çalışanları üzerinde yapılan birçok araştırmada iş doyumunun, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek ve hizmet süresi gibi kişisel özelliklerinin yanı sıra, yapılan işin içeriği, ücret, yönetim politikası, kişiler arası ilişkiler, gelişme ve yükselme imkânları ve çalışma koşulları gibi örgütsel ve çevresel faktörlerden de etkilendiği belirtilmektedir.

23 AKREDİTASYONUN YARARLARI TIBBİ PERSONEL AÇISINDAN
İş doyumu ile ilgili yapılan çalışmaların çokluğu, kavrama duyulan ilgilinin temelinde, çalışanların iş doyumunu sağlanmasında artık organizasyonun amaçlarından biri olarak görülmesi düşüncesinin önemli bir yeri olduğu söylenebilir.

24 GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmada veri toplamak amacıyla anket uygulamasından faydalanıldı. Anket likert tarzı cevaplandırma sistemine göre uyarlanmıştır. Anketin iç tutarlılığı hesaplanmış (0.82) ve uygunluğu belirlenmiştir.

25 GEREÇ VE YÖNTEM Ankette çalışanların demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin 5 adet soru; diğer bölümlerde ise çalışanların iş ve işyeri ile ilgili memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik 45 adet soru farklı iki kategoriye ayrılarak yöneltilmiştir.

26 GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma bulgularına ait yüzdelik dağılımı tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile anlamlılık düzeyleri ise ANOVA testi ile SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

27 BULGULAR Çalışmamıza katılan çalışanların çoğunluğunu Kadınlar(%80), Hemşireler (%37), yaş grubundakiler(%44), yüksekokul mezunları (%34.7) , 0-5 yıl arası mesleki deneyimi olan(%88) kişilerden oluşmaktadır.

28 İŞ YERİ AÇISINDAN

29 PERSONEL AÇISINDAN

30 Araştırmada çalışanların kalite çalışmaları ile ilgili kalite yönetim sisteminin uygulandığı işyeri ve kendi yapmış oldukları iş ile ilgili memnuniyet düzeyleri, mesleki durumlarına göre anlamlılık göstermiştir. Çalışanların memnuniyet durumları yapılan değerlendirmeler sonrasında pozitif yönde olduğu belirlenmiştir.

31

32 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KALİTE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ MEMNUNİYETİ DURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları