Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ordu/Türkiye

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ordu/Türkiye"— Sunum transkripti:

1 Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ordu/Türkiye
Hastane Çalışanlarının Meslek Gruplarına Göre Memnuniyet Düzeylerinin ve Hasta - Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi *YAMAK, Nevin Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ordu/Türkiye AMAÇ Bu araştırmanın amacı sağlık kurumumuzda çalışanların memnuniyet düzeylerini, hasta ve çalışan güvenliği konusunda bilgi tutum ve davranışlarını araştırmak ve uygulamada mevcut olan ancak görülemeyen aksaklıkların düzeltilmesi için önerilerde bulunmaktır. GEREÇ VE YÖNTEMLER 2013 yılı eylül ayında her meslek grubundan toplam 424 çalışana Sağlık Bakanlığı standart anket soru seti kullanılarak yüz yüze anket uygulaması ile çalışan memnuniyeti anketi yapılmıştır. İlk bölümde demografik bilgilere yönelik 4 adet, ikinci bölümde sağlık hizmeti veren kuruluşumuzda çalışanların memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik 12 adet ve üçüncü bölümde hasta ve çalışan güvenliği konusu 4 adet olmak üzere toplamda 20 adet soru yöneltilmiştir. Sorulardan elde edilen veriler istatistik yöntemlerden tanımlayıcı istatistikler (Descriptive Statistics) ile SPSS 17 programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. BULGULAR Anketimize % oranında katılım olmuştur. Katılımcıların % 67.21’inin kadın %83.25’inin medeni durumu evli olan çalışanlardan oluşmaktadır. Tablo 1. Meslek Gruplarına göre Memnuniyet Düzeyleri En fazla katılım % oranında idari hizmet grubunda çalışan memurlar grubundan, en az katılım ise % 50 ile diğer sağlık lisansiyeri olarak gruplanan Eczacı, biyolog, psikolog, çocuk gelişimi vb. grubundan olmuştur. Meslek gruplarına göre en yüksek memnuniyet % ile şirket çalışanları(temizlik, mutfak, bilgi işlem, güvenlik vb. şirket çalışanları ) grubunda bulunmuştur. Memnuniyet sıralamasında 2. sırada % ile hekim grubu ve 3. Sırada,% ile diğer sağlık çalışanları(laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni vb.) grubu olmuştur. En düşük memnuniyet oranı % ile hemşire grubunda çıkmıştır. Toplam çalışan memnuniyeti de % 75 olarak tespit edilmiştir. Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik sorulara çalışanların % 84 ’ü çalıştığı bölümle ilgili olmak üzere son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldıklarını, % 83.5 ‘i son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldıklarını ,% 27.6’sı hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında bilgi almadıklarını ifade etmişlerdir. Anket sorularına verilen cevaplar analiz edildiğinde; Katılımcılar % oranında aldığı eğitimle ilgili bölümde çalıştığını, % 83.5’i son 6 ay içinde hizmet içi eğitime katıldıklarını , % 27.6 hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında bilgi almadıklarını , ifade etmişlerdir. Ankete katılanların % 57.5’i Yönetim tarafından ödüllendirme mekanizmalarının işletilmediğini , % 30.6’sı çalışma ortamı ve çalışma koşulları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşlerinin alınmadığını, %36.6’sı da çalışma ortamı ve çalışma koşulları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşlerinin bazen alındığına, % 33.0’ü çalışma mekânının rahat çalışabilecek biçimde düzenlenmediğini beyan etmiştir. Tablo2. Her bir değişken için bilgi tutum ve davranış düzeyi Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik sorulara çalışanların % 84 ’ü çalıştığı bölümle ilgili olmak üzere son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldıklarını, % 83.5 ‘i son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldıklarını,% 27.6’sı hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında bilgi almadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışanların % 25.9 ‘u Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradıklarını ifade etmişler fakat çalışan güvenliği birimine ve komitesine bu konuda bu kadar çok bildirim olmamıştır. Toplam beyaz kod bildirimi 2013 yılı ilk 8 ayında 9’dur. SONUÇ VE ÖNERİLER Meslek gruplarına göre en yüksek memnuniyet % ile şirket çalışanları(temizlik, mutfak, bilgi işlem, güvenlik vb. şirket çalışanları ) grubunda bulunmuştur. En düşük memnuniyet oranı % ile hemşire grubunda çıkmıştır. Çalışmamız örneklemini oluşturan Ordu Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesinde hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlere katılımların artırılarak çalışanların bu konuda tutum ve davranışlarının daha ileri seviyeye taşınması, çalışanlar arasındaki memnuniyet düzeylerinin idareciler tarafından gözlemlenmesi ve bu durumu negatif yönde etkileyebilecek olan aksaklıklarda idarenin konulara müdahil olması ve çözümlemeler getirmesi, kurumsal memnuniyetin işlerliğini artırarak hastane imajını ve hastane verimliliğinin(hasta tercihlerinin/geri dönüşlerin) artacağı yönünde pozitif bir etki yaratacağı kanısındayız. Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum. %       78.1 Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur. %       32.5 Çalışma mekânım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir. %       42.5 Çalıştığım bölümde kendimi güvende hissediyorum. %       54.0 Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğine ilişkin koruyucu tedbirler alınmaktadır. %       52.6 Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları işletilmektedir. %       22.9 Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmaktadır. %       50.9 Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. %       40.3 Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum. %       51.4 Yönetim “Hizmet Kalite Standartları (HKS)” konusunda tüm çalışanları bilgilendirir. %       65.8 Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır. %       39.2 Çalıştığım kurumdan ayrılmayı hiç düşünmem. %       40.1 Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğramadım %       74.1 Son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldım. %       83.5 Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitim aldım. %       84.0 Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim aldım. %       72.4 Ankete Katılan Çalışan Sayısı Toplam Çalışan Sayısı Ankete Katılım Oranı Toplam Puan Memnuniyet Oranı Meslek Grupları n (%) Doktor 49 92 53.26 1354 76.75 Hemşire 64 126 50.79 1513 65.66 Ebe 71 136 52.2 1906 74.56 Diğer Sağlık Personeli 36 50.7 976 75.3 İdari Memur 57 104 54.8 1478 72.02 Şirket Personeli 134 245 54.69 3809 78.95 Diğer Sağlık Lisansiyerleri 14 28 50 373 74 Toplam 424 802 52.86 11409 75


"Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ordu/Türkiye" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları