Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD ( )"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)
103-1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

2 SUNUM İÇERİĞİ 103 Tedbiri Amacı Faydalanıcı Kriterleri Genel Uygunluk Kriterleri 103 Tedbiri Fon Miktarı 103-1 Alt-Tedbirinin Amacı Uygulama İlleri Özel Uygunluk Kriterleri Uygun Harcama Tutarı Destek Miktarının Hesaplanması Uygun Harcamalar Uygun Olmayan Harcamalar Sözleşme imzalama ve yatırım uygulama süresi Proje Seçimi için Sıralama Kriterleri

3 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 103 TEDBİRİ

4 Tedbirin Amaçları Bu tedbir ile;
Ortak Tarım Politikası ve AB’ye katılım sürecine yönelik ilgili diğer politikaları ile ilgili müktesebatın uygulanması için Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda bulunulması; Gıda işleme sektörünün sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunulması, yeni teknolojiler, yenilikler sunarak ve Topluluk standartlarına uyuma önem vererek tarımsal ürünler için yeni Pazar fırsatları yaratarak iç pazarda daha kolay rekabet etmelerinin sağlanması.

5 Tedbirin Amaçları Gıda işleme sanayisine destek vermek suretiyle;
İlgili Topluluk Standartlarına yükseltilmesi, Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında toplam performans ve rekabet gücünün geliştirilmesi, Bölgesel kırsal gelişme eşitsizliklerinin düzeltilmesine katkıda bulunurken bir yandan da daha az gelişmiş bölgelerde istihdam fırsatları yaratılması amaçlanmaktadır.

6 İşlenmesi ve Pazarlanması
103 tedbiri 4 alt tedbirden oluşmaktadır: Süt ve süt ürünlerinin (103-1) Et ve et ürünlerinin (103-2) Meyve ve sebzelerin (103-3) Su ürünlerinin (103-4) İşlenmesi ve Pazarlanması

7 Faydalanıcı Kriterleri
103 Faydalanıcı Kriterleri Kamu Tüzel Kişilikleri hariç gerçek ve tüzel kişi olmak(Tüzel kişilikteki kamu payı %25 i geçemez) Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmak AB ihracat numarasına sahip olmamak Başvuru sunulduğunda 65 yaş üzerinde olmamak (Gerçek kişiler için kendisi, Tüzel kişiler için temsil ve ilzama yetkili kişi)

8 Faydalanıcı Kriterleri
103 Faydalanıcı Kriterleri Başvuru yapılan alanda ; Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans/lisans/ yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmak veya ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl mesleki tecrübesi olmak (Tüzel kişilerde, en az bir daimi çalışan ilgili mesleki yeterliliği sağlamalıdır) 5996 sayılı Gıda Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki üretim ve kayıt belgelerine sahip olmak (Yeni kurulacak ise, yatırım sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek)

9 Genel Uygunluk Kriterleri
103 Genel Uygunluk Kriterleri Mevcut İşletme olması durumunda çevrenin korunması, kamu sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal minimum standartları sağlamış olmak Yatırımın sonunda ilgili AB standartlarını karşılamak Başvuru teslim edildiğinde ödenmemiş herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik borcu olmaması

10 Genel Uygunluk Kriterleri
103 Genel Uygunluk Kriterleri 250’den az kişi istihdam etmek ve yıllık ciro ve/veya bilançonun 40 milyon TL ’yi aşmaması Yeni bir işletme veya mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun desteklenmesi için, ilde başvuru aşamasında kapasite fazlası olmaması Yatırım/proje “AB standartlarını karşılamayan” eski bir tesisin yerine yeni bir tesisin kurulmasını içeriyorsa, yeni kurulan tesis için nihai ödemeden önce eski tesisin faaliyetini tamamen bırakmış olması

11 IPARD Kapsamında 103 Tedbirine Tahsis Edilen Fon Miktarı
AB* TR* TOPLAM* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam *Rakamlar Avro cinsindendir. AB* TR* TOPLAM* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam *Rakamlar Avro cinsindendir.

12 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-1 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

13 Süt İşleyen İşletmeler Süt Toplayan Üretici Örgütleri
103-1 103-1 alt tedbiri 2 Bütçe Kaleminden oluşmaktadır: Süt İşleyen İşletmeler Süt Toplayan Üretici Örgütleri

14 Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)
103-1 Alt Tedbirin Amacı Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1) (a) Kapasiteleri günlük ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek -Topluluk standartlarına ulaştırılması, -Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.

15 -Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi
103-1 Alt Tedbirin Amacı (b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla, -Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi

16 -Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve
103-1 Alt Tedbirin Amacı (c)Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar) -Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve -Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,

17 Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2)
103-1 Alt Tedbirin Amacı Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2) -Üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurması konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır

18 103-1 Uygulama İlleri

19 Uygulama İlleri 103-2 1. Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman
34. Ordu 2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun 3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa 4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas 5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat 6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon 7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak 8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van 9. Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat 10. Bursa 21. Isparta 32. Muş 11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir

20 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?
103-1 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR? Süt İşleyen İşletmeler * Günlük ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olmalı * Günlük 10 tondan az kurulu işleme kapasitesine sahip ise yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını taahhüt etmeli **Yeni işletme olması durumunda ilgili kapasite şartlarını yatırımın sonunda sağlayacağını taahhüt etmelidir. * Günlük işleme kapasitesi 25 tondan fazla olan işletmelerde AB hijyen standartlarına ve ilgili yapısal gerekliliklere (852/2004 ve 853/2004 ile ilgili olan) yatırım sonunda uyacağını taahhüt etmeli *Yatırım faaliyetleri seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmeli

21 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?
103-1 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR? Süt Toplama Merkezi * Günlük en fazla70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı, * 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu,1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş olmalı * Üretici örgütü, en az bir yıldır mevcut ve faaliyette olmalı, * Yatırım sonunda süt toplama merkezinin tamamında, AB hijyen Standartlarını sağlayacağını taahhüt etmeli *Süt toplama merkezi seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmeli

22 Uygun Harcama Tutarı Bütçe Kalemi 1 Bütçe Kalemi 2
103-1 Uygun Harcama Tutarı En az 50.000€ En fazla Bütçe Kalemi 1 Bütçe Kalemi 2

23 TAKSİT SAYISI DESTEK TUTARI-TAKSİT SAYISI TAKSİT SAYISI 103-1
Başvuru sahibinin taksit yapılmasını istemesi durumunda uygun harcama tutarına göre aşağıdaki şekilde taksitlendirme yapılır. TEK TAKSİT 2 TAKSİT 3 TAKSİT TAKSİT SAYISI 23

24 Destek Miktarının Hesaplanması
103-1 Destek Miktarının Hesaplanması %50 FAYDALANICI Uygun Harcama Tutarı %50 KAMU KATKISI (AB+TC) Destek, uygun harcama tutarının %50 sidir.

25 UYGUN HARCAMALAR BÜTÇE KALEMİ-1 Yapım İşleri Makine-Ekipman
. UYGUN HARCAMALAR BÜTÇE KALEMİ-1 Yapım İşleri Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi Yeni süt işleme tesisinin veya mevcut bir işletmede yeni süt işleme tesisinin kurulması Çevrenin korunmasına, ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesine yönelik tesis ve ekipmanlara, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar Makine-Ekipman Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar Hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman, Gıda güvenliği sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar, Paketleme için ekipmanların alınması, İşlem ve ürün yönetimi için bilgi teknolojileri yazılımı ve donanımı (süt kaydı, genel işletme yönetimi) satın alınması. Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanlarının alınması, Hizmet Alımı Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (proje özel danışmanlık hizmetleri, proje yönetimi harcamaları, proje kontrolleri ücretleri), lisans ve patent haklarının devralınması ve iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite) yönelik harcamalar. Proje Görünürlük Tabela veya pano alımı

26 UYGUN HARCAMALAR BÜTÇE KALEMİ-2 Yapım İşleri Makine-Ekipman
. UYGUN HARCAMALAR BÜTÇE KALEMİ-2 Yapım İşleri Süt toplama merkezinin inşası/genişletilmesi/modernize edilmesi Makine-Ekipman Süt depolama ve soğutma ekipmanlarının satın alınması Gıda güvenliği sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar, Sütün kontrolü, izlenmesi, yönetimi ve kayıt altına alınması için bilgi teknolojileri yazı ve donanımı satın alınması Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanları da dahil olmak üzere, hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman satın alınması Süt taşıma ekipmanlarının satın alınması Hizmet Alımı Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (proje özel danışmanlık hizmetleri, proje yönetimi harcamaları, proje kontrolleri ücretleri) , fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınması ve iş planı (teknik proje ve fizibilite) hazırlığına yönelik harcamalar. Proje Görünürlük Tabela veya pano alımı

27 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR
103-1 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR *Arazi ve mevcut binaların satın alınması, *İkinci el makine ve ekipman alımı, *KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar, *Gümrük resmi ve ithalat vergileri, *İşletme giderleri, *Bakım ve amortisman giderleri, *Sigorta giderleri *Her türlü kira gideri,

28 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR
103-1 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR *Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler, *Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, *Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, *Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, *Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar, *Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları, *Perakende düzeyindeki yatırımlar destek kapsamı dışındadır.

29 Olası Sözleşme İmzalama Süresi
103-1 Olası Sözleşme İmzalama Süresi TKDK Tarafından başvuruların ilk kabul edilmeye başlandığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki süre en fazla 7 (yedi) aydır.

30 103-1 Bu süre 24 ayı geçemez. Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir. *Yatırım faaliyetleri seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir. *Söz konusu faaliyetler yatırımın uygulandığı alanda yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirilmelidir. *Mevcut işletmeler için, işletmenin bulunduğu il ile yatırımın uygulama ili aynı olmalıdır. 30

31 Proje Seçimi için Sıralama Kriterleri
103-1 Proje Seçimi için Sıralama Kriterleri Süt İşleyen İşletmeler

32 Proje Seçimi için Sıralama Kriterleri
103-1 Proje Seçimi için Sıralama Kriterleri

33 EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ
BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR

34 Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

35 Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için:
İletişim Bilgileri Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için: Merkez ve İl Koordinatörlükleri Yardım Masaları 444 TKDK

36 Teşekkürler TEŞEKKÜRLER


"KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları