Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TROYES DENETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ SMMM-Bağımsız Denetçi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TROYES DENETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ SMMM-Bağımsız Denetçi"— Sunum transkripti:

1 TROYES DENETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ SMMM-Bağımsız Denetçi
ÜCRET VE BORDRO HAZIRLAMA EĞİTİMİ TROYES DENETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ Zübeyir Ülger SMMM-Bağımsız Denetçi 2013

2 ÜCRET NEDİR ? Bir üretim faktörü olarak insanın bedensel ve düşünsel emeğine ödenen bedeldir.(Ekonomi Bilimi) İşletmenin işlevlerini sürdürebilmesi , ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi doğrultusunda iş görene yapılan ödemelerdir. (İşletme Bilimi) Bir kişiye genel olarak bir iş karşılığında , bazen de bir iş karşılığı olmaksızın yapılan ödemelerdir.(İş Hukuku) Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.(GV Kanunu) Başka bir deyişle ; belirli bir dönem zarfında işçinin elde ettiği emek geliridir.

3 ÜCRET VE ÜCRET EKLERİ Ücret ve Ücret Ekleri Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? Ücret ne ile nasıl ödenir? Senet-Bono ile ücret ödenir mi? Yabancı para ile ücret ödenir mi? Ücret nerelerde ödenmez? Zübeyir ÜLGER

4 ÜCRET VE ÜCRET EKLERİ Ücretlerin banka aracılığı ile ödenmesi zorunlu mu? Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi var mı? Ücret pusulası nedir ? Ücret bordrosu/maaş bordrosu aynı şeyler mi? Ücret imtiyazlı bir alacak mı? Gününde ödenmeyen ücretlere faiz uygulanır mı? İşçi ücreti haczedilebilir mi ? Haftalık çalışma süresi kaç saattir? Fazla çalışma- fazla sürelerde çalışma nedir? Zübeyir ÜLGER

5 İŞ KANUNDA ÜCRET (Md.32) Madde 32 - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. (bkn.193 SY.Kn.md.23/14) Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Zübeyir ÜLGER

6 İŞ KANUNDA ÜCRET (Md.32) İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Zübeyir ÜLGER

7 ÜCRETİN UNSURLARI NELERDİR?
Ücretin gerçek kişiye ödenmesi, Ücretin bir iş karşılığında verilmesi, Ücretin işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanması, Ücretin para ile ödenmesidir. Zübeyir ÜLGER

8 ASIL ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
Kısaca, işçiye OLAĞAN çalışması karşılığında yapılan nakit ödemeye asıl ücret denir. (Uygulamada kök ücret, çıplak ücret, temel ücret, dar ücret olarak da adlandırılır) Asıl ücretin eki veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ( fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ücreti , prim, provizyon, ikramiye yeme, içme,barınma,ısıtma,aydınlatma gibi ) bu menfaatler ( Ücret ekleri) ile asıl ücret toplamına giydirilmiş ücret denir. GİYDİRİLMİŞ ÜCRET =Asıl Ücret + Ücret Ekleri Zübeyir ÜLGER

9 ÜCRET TERİMLERİNİN TANIMLANMASI
Brüt /Net Ücret: İşçi adına tahakkuk eden ücrete brüt ücret, tahakkuk eden ücretten yasalar veya sözleşme hükümleri doğrultusunda kesinti yapılarak işçiye ödenen reel ücrete de net ücret denir. Maktu Ücret Nedir: İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesine göre işçinin her ay aynı ücreti alması (hafta tatili, ulusal bayram,genel tatil, mesai dahil) anlamına taşıyan ücrettir. Ayni/Nakdi Ücret: Yeme,içme,giyim,barınma,ısıtma ve aydınlatma gibi ödemeler ayni, fazla çalışma,ulusal bayram,genel tatil ,prim,provizyon,ikramiye gibi ödemeler ise nakdi ücrettir. Ücret Ekleri Nelerdir: Hafta tatil ücreti, ulusal bayram,genel tatil, yıllık izin,provizyon,ikramiye,yolluk, temettü,kasa tazminatı,unvan tazminatı, çocuk yardımı, aile yardımı,evlenme- doğum yardımı,erzak,gıda yakacak yardımı,ısıtma aydınlatma vb. Zübeyir ÜLGER

10 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel tatil Günleri hakkında kanunda belirtilen; Ulusal bayram günleri: -29 Ekim Cumhuriyet bayramı 1,5 gün, Genel Tatil Günleri: Resmi ve dini bayram günleri ,yılbaşı günü ile emek ve dayanışma günü genel tatil günü olarak kabul edilmektedir. Resmi Bayram Günleri: 23 Nisan 1 gün, 19 Mayıs 1 gün, Zafer Bayramı 1 gün Dini Bayram Günleri: Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı 4,5 gün Yılbaşı Günü: 1 Ocak günü 1 gün Emek ve Dayanışma Günü: Mayıs günü 1 gün Zübeyir ÜLGER

11 KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLARDA CİNSİYETE DAYALI AYRIM OLUR MU?
4857 Sayılı iş kanunun 5. maddesi, Eşit davranma ilkesi Madde 5 - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. … Zübeyir ÜLGER

12 ASGARİ ÜCRET NEDİR ? İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda,konut,giyim,sağlık,ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. 16 Yaşından Büyükler İçin: 2013 yılı ilk 6 ayı için ; 978,60 TL 2013 yılı ikinci 6 ayı için ; 1.021,50 TL Zübeyir ÜLGER

13 ÜCRET ŞEKİLLERİ İş Kanunu ve Uygulama Bakımından Ücret Türleri;
* Zaman esasına dayalı ücret *Parça başına veya akort ücret *Yüzde usulü ücret *Komisyon ücreti (Provizyon) *Kardan pay alma Zübeyir ÜLGER

14 ÜCRETİN ÖDENMESİ Ücretin ayni olarak, bono, kupon,senet veyahut başka bir şekilde ödenmesi mümkün değildir. (İK.md. 32/1, 32/3) İşçi ve işveren arasında bu konuda yapılacak sözleşmeler hükümsüzdür. Kural olarak ücretin Türk Lirası olarak ödenmesi zaruri olup, döviz olarak ödenmesinin kararlaştırılması halinde ise, ödeme günündeki rayice göre Türk Parası ile ödenmesi gerekmektedir. Ücret işin yapılmasından sonra, aylık olarak ödenmelidir. Zübeyir ÜLGER

15 ÜCRETİN ÖDENMESİ Ücret 10 kişiden az çalışan bulunması halinde işyerinde nakden, 10 kişiden fazla çalışan olması halinde banka aracılığı ile, bankadan ödenmesinin mümkün olmadığı hallerde ise PTT aracılığı ile ödenir. Ücret, para harcamayı özendirici yerler olan meyhane, perakende satış yerleri , eğlence yerleri gibi mekanlarda ödenmez. İşveren işçiye Borçlar Kanunun 406.md. Gereği ücretin bir kısmını avans olarak vermekle yükümlüdür. Zübeyir ÜLGER

16 ÜCRETİN KORUNMASI İşçinin aylık ücretinin tamamı haczedilebilir mi?
İşçinin ücretinin tamamı devir ve temlik edilebilir mi? Ücretin bir kısmı takas edilebilir mi? İşçiye ücret kesme cezası verilebilir mi? Zübeyir ÜLGER

17 ÜCRETİN KORUNMASI İK md.35’e göre maaşın ¼’ünden fazlası haczedilemez.
Nafaka ödemeleri bu durumun istisnasıdır. Ücretin ¼’ünden fazlası devir ve temlik edilemez. Edilse dahi işveren ancak ¼ ’ünü ödemekle mükelleftir. Borçlar Kanununun 410. maddesi işçilerin ücretlerinin ¼’ünden fazlası haczedilemeyeceğini, rehin edilemeyeceğine hükmettiğinden , uygulama iş kanunu kapsamı dışındaki ücretlileri de korumaktadır. İş kanununda takas konusu düzenlenmemiş olup, Borçlar kanunun maddelerinde yapılan düzenleme ışığında ,işçinin rızası alınmadan takas yapılamaz. İK.md.38/1’e göre ,işveren toplu sözleşme ve iş sözleşmelerinde gösterilen sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.(Maksimum bir ayda 2 gündelik) Zübeyir ÜLGER

18 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İş Kanunun 41/1. maddesine göre; Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. İş kanunun 41/3. maddesine göre ; Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda , belirlenen çalışma saati ile 45 saatlik süre arasındaki farka, Fazla Sürelerle Çalışma denir. Fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin %50 fazlası iken, fazla sürelerle çalışma ücreti normal çalışma ücretinin %25 fazlası ile ödenir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati aşamaz.(İK.md.41/8) Zübeyir ÜLGER

19 TATİL ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
Hafta sonu çalışması: İşçi hafta sonu çalışmasa dahi çalışmış gibi günlük ücretini alacaktır. Hafta sonu çalışması , fazla çalışma sayılacağından %50 zamlı alacaktır. Toplamda alacağı tutar 2.5 gündeliğe tekabül edecektir. Ulusal Bayram ve Genel tatil ücreti:İK.md.47/1 ‘e göre iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasalar dahi bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam ödenir. Çalışılması halinde ise çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Zübeyir ÜLGER

20 ÜCRET BORDROSU-MAAŞ BORDROSU
Ücret Bordrosu: İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretler ile yapılan kesintilerin dökümünü gösteren cetvellere ücret bordrosu denir. Maaş Bordrosu: 657 sayılı Devlet memurları Kanunu kapsamına giren ,Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen cetvellere denir. Zübeyir ÜLGER

21 ÜCRET BORDROSU Ücret bordrosu İK tanımlanmamış olup, md.37 de belirtilen ücret hesap pusulasına yer verilmiştir. Esas itibariyle ücret bordrosu ,ücret hesap pusulası tanımını da kapsamaktadır. Zübeyir ÜLGER

22 ÜCRET BORDROSU 213 SAYILI VUK’DA ÜCRET BORDROSU
İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (4369 sayılı Kanunun 81/A-8 inci maddesiyle değiştirilen ibare) diğer ücret(*) üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır: 1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.); 2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; 3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti); 4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; 5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı. Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır. İş verenler ücret bordrolarını, yukarı ki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde tanzim edebilirler. Zübeyir ÜLGER

23 BORDRODA DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER
Asgari ücret SGP Taban ve tavan tutarları Yemek parası tutarları Aile zammı tutarları Çocuk zammı tutarları Özel sağlık ve bireysel emeklilik katkı tutarı (?) Asgari geçim indirimi Gelir vergisi tutarı Sakatlık indirimi tutarı Damga vergisi tutarı Kıdem tazminatı tavanı Puantaj Brüt ücret SGK Matrahı SGK Tehlike sınıfı Gelir vergisi matrahı Fazla mesai Resmi tatil vb. Zübeyir ÜLGER

24 2013 YILI PARAMETRELERİ İlk 6 aylık SGK Taban tutarı : 978,60TL
İkinci 6 aylık SGK Taban tutarı : 1.021,50TL İlk 6 aylık SGK tavan tutarı : ,90TL İkinci 6 aylık SGK tavan tutarı : ,90TL 2013 Yılı Yemek Parası : İşyerinde ve müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla ,fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının ,yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacaktır.2013 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bu tutar günlük 2,04 TL dir. Zübeyir ÜLGER

25 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Tarihinden itibaren uygulanmak üzere 265 sayılı Gelir Vergisi Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Ana tema, çalışanın maaşından kesilen gelir vergisinden, eş ve çocuk durumu dikkate alınarak uygulanan bir vergi iade sistemidir. İşverene ekstra maliyeti olmayıp, hazine finansmanıdır. Uygulanacağı yılın başındaki asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır. Zübeyir ÜLGER

26 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Mükellefin kendisi için %50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10 Çocukların her biri için ayrı ayrı (2 çocuk) %7,5 Diğer çocuklar için %5 Zübeyir ÜLGER

27 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamazlar -Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (GV.md.64) -Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler -Başka bir kanun hükmü (3218,4490,4691 vb) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar -Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler Zübeyir ÜLGER

28 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLANMASI
Ücretin elde edildiği yıl başında geçerli olan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı, AGİ Oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın, Gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimindeki oran ile çarpımı, Bulunan tutarın 1/12’si AGİ tutarıdır. Zübeyir ÜLGER

29 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖRNEK
Örnek Çözüm: Zübeyir ÜLGER

30 2013 YILI ÜCRETLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
TL'ye kadar % 15 TL'nin TL'si için TL, fazlası % 20 TL'nin TL'si için TL, fazlası % 27 TL'den fazlasının TL'si için TL, fazlası % 35 Zübeyir ÜLGER

31 SAKATLIK İNDİRİMİ PARAMETRESİ
193 SAYILI Gelir Vergisi kanunun 31. maddesinde sakatlık indirimine yer verilmiş olup; Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece , asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece  engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; ) Engellilik indirimi; - Birinci derece engelliler için yılı için 800 TL - İkinci derece  engelliler için yılı için 400 TL - Üçüncü derece  engelliler için 2013 yılı için 190 TL Zübeyir ÜLGER

32 SGK PRİM ORANLARI Normal Çalışan işçiler için:
Sigorta Kolları İşçi Payı İşv.Payı Toplam Kısa vadeli sigorta kolları primi , ,5 (? 2) Genel sağlık sigortası primi , ,5 Uzun vadeli sigorta primi Primler Toplamı , ,5 İşsizlik primi GENEL TOPLAM , ,6 Zübeyir ÜLGER

33 SGK PRİM ORANLARI Emekli Çalışan İçin;
Sigorta Kolları İşçi Payı İşv.Payı Toplam Kısa vadeli sigorta kolları primi , ,5 (? 2) Sosyal Güvenlik Destekleme primi , , GENEL TOPLAM , , İşsizlik primi Zübeyir ÜLGER

34 BORDRODA PRİME TABİ TUTULMAYAN ÖDEMELER
İşveren uygulama tebliğinin 7.8. maddesinde prime tabi tutulmayan kazançlara yer verilmiştir. Bunlar; ayni yardımlar, ölüm-doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı, kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, ihbar tazminatı ve kaza tazminatıdır. Ayni yardımlar bordroda prime esas kazanca dahil edilmez iken, mal bedelinin nakden ödenmesi halinde prime dahil olur. Sigortalının anne-babasının ve eşinin-çocuğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veyahut çocuğunun olması halinde işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları tutarı ne olursa olsun prime dahil edilmez. Zübeyir ÜLGER

35 KÜMÜLE SİGORTA MATRAHI
5510 sayılı kanuna göre ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulmaktadır. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulmayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir.(5510 SY.KN MD.80) Zübeyir ÜLGER

36 KÜMÜLE SSK MATRAHI ÖRNEK
Örnek Çözüm: Bir kişinin Mart 2013 ayı maaşı 3.000 TL olup ayrıca TL ikramiye almıştır. 2013 İlk 6 aylık dönem SPEK tavan ücreti: 6.360,90TL SPEK: =7.000 Bulunan rakam Tavan SPEK büyük olduğundan ,90= 639,10 TL devir SPEK matrahı olarak takip eden 2 aylık dönemde prime tabi tutulur. Zübeyir ÜLGER

37 HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE PRİM VE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ
Vergi kanunlarımızda ücret olarak ödenen bütün ödemeler vergiye tabiidir. Dolayısıyla huzur hakkı ödemesi de gelir ve damga vergisine tabidir. Sosyal güvenlik boyutuna gelince, Huzur hakkı geniş anlamda her ne kadar bir ücret ise de , hizmet akdine bağlı bir işçi-işveren ilişkisinden doğmadığı için 4/a kapsamında sigorta primine tabi değildir. Bu nedenle AŞ yönetim kurulu üyeleri 4/b kapsamında bağ-kurlu olup, ödenen hakkı huzurlar için …. Zübeyir ÜLGER

38 Örnek uygulamalar: Zübeyir ÜLGER

39 Zübeyir ÜLGER


"TROYES DENETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ SMMM-Bağımsız Denetçi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları