Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET YÖNETİMİ VE ACİL YARDIM PLANLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET YÖNETİMİ VE ACİL YARDIM PLANLARI"— Sunum transkripti:

1 AFET YÖNETİMİ VE ACİL YARDIM PLANLARI
İzmir Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

2 Sunu Planı A. Afetler-Genel Bakış B. Türkiye’de Afet Yönetimi
1.Merkezi Yönetim 2.İl Yönetimi 3.İlçe Yönetimi C. Acil Yardım Planları 1.İl Acil Yardım Planı 2.İlçe Acil Destek Yardım Planı D. Sonuç ve Değerlendirme

3 Afetler-Genel Bakış

4 A. Afetler-Genel Bakış Afet;
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, Etkilenen topluluğun kendi imkân ve kabiliyetlerini kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır.

5 A. Afetler-Genel Bakış Afet;
Sadece bir doğa olayı değil, toplumsal bir olgudur. Teknik, sosyal, ekonomik hatta psikolojik boyutlu bir olgudur. Doğal veya teknolojik olayın kendisi değil, olumsuz sonucudur.

6 AFETLER Teknolojik ve Doğal Afetler İnsan Kaynaklı Afetler Depremler
Su Baskınları Toprak Kaymaları,Heyelanlar Kaya Düşmeleri Çığ Kuraklık Volkan Patlamaları, Yangınlar Fırtına, Kasırga, Hortum, Tayfun, Tsunami vb. Teknolojik ve İnsan Kaynaklı Afetler Savaşlar Terör Olayları Salgın Hastalıklar Yangınlar Trafik Kazaları Sanayi Kazaları Baraj Patlamaları Nükleer ve Kimyasal Kazalar

7 ÜLKEMİZİN AFET GERÇEĞİ
Ülkemizde meydana gelen afetlerin dağılımları (son 100 yıl ortalaması) Deprem %61 Çığ ve Diğer Afetler %1 Yangın %4 Heyelan %15 Sel %14 Kaya Düşmesi %5

8 A. Afetler-Genel Bakış Afet Yönetimi;
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin; planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi etkin olarak uygulanması için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda kullanımını gerektiren bir yönetim şeklidir.

9 A. Afetler-Genel Bakış Afet Yönetimi;
Afet risklerinin azaltılması , Afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının, zararlarının önlenmesi ve azaltılması, Senaryo oluşturulması ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi, Acil durumlara müdahaleye hazırlık ve planlama, Eğitim ve tatbikatlar, Erken uyarı, tahmin, izleme, Afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi, Afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin tümüdür.

10 afet yönetimi çok yönlü çok karmaşık çok aktörlü çok dinamik çok
disiplin gerektiren çok aşamalı çok kapsamlı

11 A. Afetler-Genel Bakış Afet Yönetiminin Temel Amaçları:
Can ve mal kaybına yol açabilecek riskleri minimum seviyeye indirerek, olası kayıp ve zararları önlenmek. Afetlerden birinci derecede zarar görenleri kurtarmak. Mal-mülk, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumak. Afet sonrasında hayatı normalinden daha iyi bir şekile dönüştürmek. İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak.

12 Türkiye’de Afet Yönetimi

13 B. Türkiye’de Afet Yönetimi
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Bu kanun ile yönetmelik, il ve ilçelerde afetlerle ilgili işlerin yürütülmesinden ve organizasyonundan mülki amirleri yani vali ve kaymakamları sorumlu ve yetkili kılmıştır.

14 B. Türkiye’de Afet Yönetimi
İLGİLİ KANUNLAR 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004); İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak, ... itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek (madde 7-u bendi) 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanunu (2005); … yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamak (madde 69) 5393 Sayılı Belediye Kanunu; … afet ve acil durum planlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamak (madde 53) 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2009); İlin afet ve acil durum tehlikelerini belirlemek, …… İl Planlarını yapmak ve uygulamak (madde 18)

15 B. Türkiye’de Afet Yönetimi
1. Merkezi Yönetim 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile; “afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla” Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur.

16 B. Türkiye’de Afet Yönetimi
2. İl Yönetimi 5902 Sayılı Kanun hükümlerince; illerde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kuruldu ve konuyla ilgili görevler bu Müdürlük tarafından yürütülmeye başlandı.

17 B. Türkiye’de Afet Yönetimi
3. İlçe Yönetimi 5902 sayılı Kanun ilçelerde afet yönetimi ile ilgili bir birim oluşturulmasını öngörmemiştir. Bunu üzerine Valiliğin (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) tarih ve sayılı yazısı ile; İlçelerde ihtiyaç halinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak görev yapacak İlçe Afet Büroları kurulmuştur.

18 Acil Yardım Planları

19 C. Acil Yardım Planları Acil Yardım Planı;
Bir yerleşme biriminin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri tespit eden, Oluşacak tehlikelerde uğranacak kayıp ve zararları belirleyen, Oluşacak afetlerde kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi kaynaklar kullanılarak görev üstleneceğini tanımlayan bir belgedir.

20 C. Acil Yardım Planları Riskler ile hasar ve zarar görebilirlikleri belirlemeli. Şehrin tehlike ve riskleri göz önüne alınarak hazırlanan değişik afetlere göre gerçekçi senaryoları içermeli. Yönetim, komuta ve kontrol mekanizmalarının ve bilgi akışının nasıl olacağını belirlemeli.

21 C. Acil Yardım Planları Görev alacak birimler ve personelin, görev, yetki ve sorumluluklarını belirtmeli. Görev alacak birimler ve personel ile araç- gereç ve iş makinelerinin görev yerleri ile görevlerini nasıl ve ne şekilde yapacaklarını belirlemeli. Kullanılması gereken imkan ve kaynakları belirlemeli, bunlara kolay ve hızlı ulaşılabilme yöntemleri oluşturmalı.

22 C. Acil Yardım Planları Mevcut imkan ve kaynaklarla neler yapılabileceğini, ilave imkan ve kaynakların gerçekçi olarak nereden ve nasıl karşılanacağını göstermeli. Acil haberleşme, ulaşım, arama-kurtarma, ilkyardım, geçici barındırma, lojistik destek, güvenlik gibi alt planları da kapsamalı. Farklı kuruluşlar arası en etkin koordinasyonu sağlamalı.

23 13 İLÇE ACİL YARDIM DESTEK PLANI 8 İLÇE PLANI 9 İLÇE
(4 Hizmet Grubu) 8 İLÇE PLANI (7 Hizmet Grubu) 9 İLÇE (9 Hizmet Grubu)

24 Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 9 İLÇE 8 İLÇE 13 İLÇE Balçova Bayraklı Bornova Buca Çiğli Gaziemir Güzelbahçe Karabağlar Karşıyaka Konak Narlıdere Menderes Menemen İlçe Acil Yardım Destek Planı Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire İlçe Acil Yardım Planı Güvenlik, Satın Alma-Kiralama-El Koyma-Dağıtım, Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan, İlk Yardım ve Sağlık, Haberleşme, Ulaşım, Elektrik Su ve Kanalizasyon, Tarım, Arama Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Güvenlik Satın Alma-Kiralama-El Koyma-Dağıtım Ön Hasar Tespit Geçici İskan Aliağa Bayındır Foça Kemalpaşa Seferihisar Selçuk Torbalı Urla Yardım Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan İlk Yardım ve Sağlık Haberleşme Elektrik Tarım

25 C. Acil Yardım Planları İl PLANI Örgütlenme
İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ VALİ/VALİ YARDIMCISI EGE ORDUSU VE GARNİZON KOM. TEMSİL. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İL JANDARMA KOMUTANI İL EMNİYET MÜDÜRÜ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TARIM İL MÜDÜRÜ KIZILAY ŞUBE BAŞKANI İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İl Acil Yardım Planının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, ilçe planlarını incelemek, planda görevli personelin eğitimini sağlamak ve tatbikatlar düzenlemek, yapılacak yardımların tespit ve teminini ile görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. İl Afet Bürosu Acil yardım planının; Onaylanması, İlgili yerlere gönderilmesi, İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin Plan güncellenmesi sekreterya ve büro hizmetlerini yürütmek. HİZMET GRUP BAŞKANLIKLARI HABERLEŞME HİZMETLERİ ULAŞIM HİZMETLERİ YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÖN HASAR TESPİT HİZMETLERİ GÜVENLİK 1 (EMNİYET) HİZMETLERİ GÜVENLİK 2 (JANDARMA) HİZMETLERİ SATINALMA, KİRALAMA, ELKOYMA, DAĞITIM HİZ. TARIM HİZMETLERİ ELEKTRİK HİZMETLERİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ DOĞALGAZ HİZMETLERİ GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ ÇEVRE HİZMETLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ Hizmet Grupları Acil yardım hizmetlerini süratli, sağlıklı ve düzenli yürütmek.

26 C. Acil Yardım Planları 1. İl Acil Yardım Planı
İl Acil Yardım Planı 13 merkez ilçeyi kapsayan bölgede, meydana gelebilecek deprem afetinde, afet olmadan önce, afet sırasında ve afet sonrasında alınması gereken önlemler ile yapılacak çalışmaları oluşturulan 16 hizmet grubu ile yürütülecektir.

27 İLÇE DESTEK PLANI Örgütlenme
C. Acil Yardım Planları İLÇE DESTEK PLANI Örgütlenme İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ KAYMAKAM GARNİZON KOMUTANI BELEDİYE BAŞKANI İLÇE JANDARMA KOMUTANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇE MALMÜDÜRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLÇE SAĞLIK GRUP BAŞKANI KIZILAY ŞUBE BAŞKANI İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi İlçe Acil Yardım Destek Planının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, ilçe destek planlarını incelemek, onaylanmak üzere ile göndermek planda görevli personelin eğitimini sağlamak ve tatbikatlar düzenlemek, yapılacak yardımların tespit ve teminini ile görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. İlçe Afet Bürosu Acil yardım destek planının; Onaylanması, İlgili yerlere gönderilmesi, İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinin Plan güncellenmesi sekreterya ve büro hizmetlerini yürütmek. HİZMET GRUP BAŞKANLIKLARI GÜVENLİK HİZMETLERİ SATINALMA, KİRALAMA, ELKOYMA, DAĞITIM HİZ. ÖN HASAR TESPİT HİZMETLERİ GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ Hizmet Grupları Acil yardım hizmetlerini süratli, sağlıklı ve düzenli yürütmek.

28 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
13 İlçe İl Acil Yardım Planına destek olmak üzere il planının ilgili bölümleri ile uyumlu, tanımlanan iş ve işlemleri destekleyici nitelikte ve ağırlıklı olarak vatandaş ilişkilerine yönelecek, 1-Güvenlik, 2-Satın Alma-Kiralama-El Koyma-Dağıtım, 3-Geçici İskan, 4-Ön Hasar Tespit çalışmaları ile ilgili hizmet gruplarından oluşan ilçe destek planları hazırlayacaklardır.

29 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
Her hizmet grubu sekreterya görevini yürütecek en az 2 personel belirleyecektir. Bu sekreterya, içinde bulunduğu hizmet grubunun planlarının hazırlanması, güncellemelerinin yapılması ve hazırlanan hizmet grubu planını İlçe Afet Bürosuna iletilmesi konularından sorumludur. İlçeler ilçenin destek verdiği hizmet gruplarında görevlendireceği personeli İl planındaki hizmet grubu ile koordineli şekilde oluşturacaktır. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi, İlçe Afet Bürosu ile hizmet grupları ve servislerindeki görevli personelin afet anında göreve hazır halde bulunacakları “Toplanma Yerleri”, bu yerlerin afet anında zarar görebileceği ihtimaline karşın Yedek Toplanma Yerleri belirlenmelidir.

30 İl Acil Yardım Planı Güvenlik-1 Hizmetleri Grubu
4/3/2017 İl Acil Yardım Planı Güvenlik-1 Hizmetleri Grubu Görevi: Afet bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak. Afet bölgesine giden yolların trafik düzenini sağlamak, alternatif yolları tespit etmek. Hırsızlık, soygunculuk, kapkaççılık, çapulculuk, yağmacılık, çocuk kaçırma ve organ hırsızlığına engel olmak. Afet bölgesinde halk arasında kargaşa ve panik yaratacak menfi propagandalara mani olmak. Afet bölgesine gereksiz araç ve kişilerin girmesine izin vermemek. Afet bölgesine gelen yardım araçlarının ve yardım ekiplerinin güvenle geçişini sağlamak. Ölülerin parmak izlerinin alınarak kimliklerinin tespitine çalışmak. Afet nedeni ile kimsesiz kalmış çocuk ve yaşlıları güvenli bölgelere göndererek Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslimini sağlamak. Halkın yoğun olarak toplandığı bölgelerde ve kurulan çadır kentlerin güvenliğini sağlamak. Gelen yardımların dağıtılması sırasında oluşacak kargaşa ve izdihama engel olmak.

31 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Güvenlik Hizmetleri Destek Grubu Görevi: İlçede güvenlik, düzen ve trafiği sağlama ile oluşabilecek karışıklığı önleme ve menfi propagandalara mani olma görevini İl Acil Yardım Planındaki esaslara göre yürütmek ve İl Planındaki Güvenlik Hizmet Grubuna destek vermek. Güvenlik Hizmetleri Destek Grubu planlamasını il güvenlik hizmetleri grubuna paralel bir şekilde ve koordinasyon sağlanarak yapacaktır.

32 Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu
4/3/2017 İl Acil Yardım Planı Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Görevi: Gerek Kızılay, gerekse kuruluşlar ve özel teşebbüslerden hibe yoluyla temin edilen acil yardım malzemesinin ihtiyaca yeterli gelmemesi halinde, gerekli görülen ihtiyaç malzemelerini Fonlar İhale Yönetmeliğinin acil yardım esaslarına göre satın alır. İhtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç ve bunun gibi malzemeleri öncelikle o bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler ve mahalli idarelerden teslim alma belgeleri karşılığında geçici olarak teslim alır. İhtiyaçların yukarıdaki kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde, imkan ve kaynaklar dikkate alınarak bölgedeki özel kuruluşlar ile şahıslardan satın alır. Ya da kiralamak veya el koymak suretiyle temin eder. Yapılacak satın alma, kiralama ve el koyma işlemleri için komiteden onay belgesi alır. Teslim alma anında mal sahibinin veya bunların yetkili vekillerinin hazır bulunmaları halinde orada bulunan yakınlarından veya ilgililerden teslim alma belgesi karşılığında, acil durumlarda ise tutanakla teslim alır (teslim alma belgesini bilahare tanzim eder).

33 Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu
4/3/2017 İl Acil Yardım Planı Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Görevi: Satın alınan, kiralanan veya el konulan her türlü alet, edevat, araç, gereç, bina, arsa ve her türlü malzemeleri ilgili hizmet grubu emrine, teslim alma belgelerini de Fon Saymanına verir. Acil yardım ve geçici iskan hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan veya el konulan her türlü malı sahibine iade eder. 7269 sayılı Kanunun 6. maddesi tatbik olunarak sağlanan mal ve çalışma yükümlülükleri tespit edilerek Afet ve Acil Durum Yönetim Bakanlığınca düzenlenecek yönerge esaslarına göre karşılıklarının ödenmesi işlemlerini yürütür. Temin edilen malzemelerin depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlar. Yiyecek, giyecek veya nakdi yardım alanların listelerini düzenler ve onaylar. İlaç ve gıda maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren diğer eşya ve levazımattan gerekli görülenlerin sağlığa uygun olup olmadığının denetim ve kontrolünü sağlar.

34 LOJİSTİK DESTEK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları LOJİSTİK DESTEK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ DOĞAL AFET BÖLGESİ LOJİSTİK DESTEK ÜSTÜ KOORDİNASYON MERKEZİ (DABLDÜKM) DESTEK MERKEZLERİ (L.D.K.M.) İLERİ DAĞITIM (İ.D.M.) A F E T Z D KÖY MUHTARI MAHALLE ÇADIRKENT SORUMLUSU TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ YURT DIŞI İNSANİ YARDIM YURT İÇİ

35 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Destek Grubu Görevleri: İl planında yer alan Lojistik Destek Koordinasyon Merkezine (LDKM) İrtibat Personeli görevlendirmek. İleri dağıtım Merkezlerinin (İDM) yönetim ve işletmesini sağlamak, bunun içim detaylı planlar hazırlamak. Gerektiğinde Kızılay’ın dağıtımına yardımcı olmak. İleri Dağıtım Merkezlerinin güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almak.

36 4/3/2017 C. Acil Yardım Planları

37 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Destek Grubu Destek planlarında iki ayrı servis (Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisi ile Dağıtım Servisi) oluşturulacak ve her serviste 4-6 kişi görevlendirilecektir. LDKM’lerde esas olarak personel görevlendirmesini ildeki Satın Alma- Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Başkanlığı yapacak, ilçeler irtibat görevlisi olarak 2 kişi görevlendirecektir. İleri Dağıtım Merkezleri (İDM)’lerde personel görevlendirmesini esas olarak ilçeler yapacak, ildeki Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu başkanlığı irtibat görevlisi olarak 2 kişi görevlendirecektir.

38 HİZMET GRUBU BAŞKANLIĞI
C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Destek Hizmetleri Grubu Gelen yardımları afetzedelere düzenli ve süratli ulaştırmak üzere, Lojistik Destek Koordinasyon Merkezi (LDKM)’ne bağlı, son dağıtım noktaları olarak İleri Dağıtım Merkezleri (İDM) kurulmuştur. İLERİ DAĞITIM MERKEZİ (İ.D.M.) GÜVENLİK MALZEME KABUL STOK VE DAĞITIM İL HİZMET GRUBU BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ MERKEZ SORUMLUSU

39 4/3/2017 C. Acil Yardım Planları İleri Dağıtım Merkezi (İDM) Birim ve Sorumlularının Görevleri: Merkez Sorumlusu: İDM’nin yönetiminden, görevlilerin yönlendirilmesinden ve ihtiyaçlarının karşılanmasından ve İl Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grup Başkanlığı ile koordineli bir çalışma yürütmekten sorumludur. Malzeme Kabul Birimi: İDM’ye gelen malzemelerin kayıt kabul işlerini yürütür. Malzemelerin merkeze yerleştirilmesini sağlar. Stok ve Dağıtım Birimi: Gelen malzemelerin depolanmasını ile saklamasını ve afetzedelere dağıtımını sağlar. Dağıtımı yapılan malzemenin (kime ne tür, ne miktarda) kaydını tutar. Olmayan malzemelerin LDKM’lerden veya diğer İDM’lerden ikmalini sağlar. Güvenlik Birimi: İDM’lerdeki malzemelerin çalınması veya yağmalanmasına engel olur, malzemelerin dağıtımı sırasında düzen ve güvenliği sağlar. İl Hizmet Grubu Başkanlığı Temsilcisi: İDM ile İl Hizmet Grubu Başkanlığı arasında iletişimi sağlar.

40 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı HİZMET SUNUMU
Satın Alma-Kiralama-El Koyma ve Dağıtım Destek Hizmetleri Grubu İHTİYAÇ SAHİBİNİN BELİRLENMESİ YARDIM CİNS VE MİKTARININ BELİRLENMESİ YAPILAN YARDIMLARIN İZLENMESİ VE TAKİP SÜRECİ AFETZEDE TANITIM KARTI HİZMET SUNUMU

41 İl Acil Yardım Planı Ön Hasar Tespit Hizmetleri Grubu
4/3/2017 İl Acil Yardım Planı Ön Hasar Tespit Hizmetleri Grubu Görevi: Alınan haberlere göre nerelere ne kadar ön hasar tespit ekibi göndereceğini tespit eder. Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirler. Kesin hasar tespitleri için gerekli bilgileri sağlar. Afetten sonra, konut, resmi ve tüm özel yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarların en kısa zamanda tespitini sağlayıcı tedbirleri alır. Ön hasar tespit formlarını düzenlettirir. İcmal formlarını düzenler ve afet bürosuna verir. Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan ve yıktırılması gereken binaları belirler. İlgili makamlara haber verir. Resmi kuruluşların ihtiyacı ve afetzedelerin barındırılması için kullanılabilecek bina ve tesisleri tespit eder. Tespit edilen bu bina ve tesislerin kullanıma hazır hale getirilebilmesi için gerekli işlemleri yaptırır.

42 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Ön Hasar Tespit Destek Hizmetleri Grubu Görevleri: İl Acil Yardım Planında belirlenen ön hasar tespitini yapacak ekiplere kılavuzluk etmek. Ekipleri öncelikli olarak hasarın yoğun olduğu bölgelere yönlendirmek. Yöreyi tanıması sebebiyle çalışmalar sırasında afetzedelerle ekipler arasında diyalogu sağlamak ve çalışmaları kolaylaştırmak. İhtiyaç halinde ve talep edildiğinde ön hasar tespit hizmetlerinde mevcut teknik personellerle görev yapmak.

43 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Ön Hasar Tespit Destek Hizmetleri Grubu Ön Hasar Tespit Hizmetleri Grubunda esas olarak personel görevlendirmesini ildeki Ön Hasar Tespit Hizmetleri Grubu Başkanlığı yapacak, ilçeler irtibat görevlisi olarak ilçenin büyüklüğü ve imkanlarına göre personel görevlendirecektir.

44 İl Acil Yardım Planı Geçici İskan Hizmetleri Grubu
4/3/2017 İl Acil Yardım Planı Geçici İskan Hizmetleri Grubu Görevi: Afetzedelerin geçici iskanlarının sağlanması için çadırkent alanlarından başlamak üzere sağlam bulunan resmi (okullar, pansiyonlar, yurtlar ve kamuya ait sosyal tesisler) ve özel kuruluşlara ait (otel-motel, v.b.) bina ve tesisleri tespit eder. Bunların kısa sürede bu işe tahsisini sağlar. Tespit edilen bu binaların/tesislerin ve çadırkent alanlarının düzenlenmesi ve ünitelerinin kurularak kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapar ve açıkta kalan afetzedelerin geçici iskanlarını sağlar. Geçici iskandaki afetzedelerin giyim, temizlik, gıda, sağlık, v.b. ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlar. Uzun süreli geçici iskan için resmi kuruluşlara ait bu amaçla kullanılabilecek bina ve tesisleri belirler, gerekirse tahsis ve kiralanmasını sağlar. Afetzedelerin geçici iskan bölgelerine nakillerini sağlar. Geçici iskan bölgelerinin yol, su ve elektrik gibi ihtiyaçlarını belirleyip temin edilmesini sağlar.

45 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Geçici İskan Destek Hizmetleri Grubu Görevleri: Geçici iskan bölgelerinde İl Acil Yardım Planında Geçici İskan Hizmetleri Grubunda görevlendirilen personelle birlikte çalışmak. Çadırkent, prefabrik kent vb. geçici yerleşim yerlerinin yönetimini sağlamak. İskana tabi tutulan vatandaşlarla ilgili resmi kayıtları tutmak ve saklamak. İskana tabi tutulan afetzedelere yardımcı olmak.

46 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Geçici İskan Destek Hizmetleri Grubu İl Geçici İskan Hizmetleri Grubunda, Tesislere Yerleştirme, Altyapı ve Çadırkent Hizmetleri olmak üzere 3 servis bulunmaktadır. Tesislere Yerleştirme ve Altyapı hizmetleri servislerinin esas görevlendirilmesi il hizmet grubu tarafından yapılacak, ilçeler bu servislere irtibat görevlisi olarak 2’şer personel planlayacaktır. İlçelerde, “Çadırkent Hizmetleri Servisi” ve “Tesislere Yerleştirme Servisi” oluşturulacak ve çadırkent bölgeleri için ayrı ayrı yönetim planları ve görevlendirme yapılacaktır.

47 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Geçici İskan Destek Hizmetleri Grubu İlçedeki İlk Toplanma Alanları ile Çadırkent Alanları İl Geçici İskan Hizmetleri Grubu ile birlikte belirlenecektir. Çadırkent alanlarının personel görevlendirmesini esas olarak ilçeler yapacak, ildeki Geçici İskan Hizmetleri Grubu Başkanlığı her Çadırkent alanı için irtibat görevlisi olarak bir kişi görevlendirecektir. İlçelerdeki geçici yerleştirme yapılacak kamu ve özel tesislere yerleştirmenin planlamasını İl Geçici İskan Hizmetleri Grubu yapacak, tesislerdeki yönetim ve işletmeyi tesis sorumlusu ve personeli yürütecek, ihtiyaç halinde destek vermek ile çalışmaların takip ve kontrolünü Geçici İskan Destek Hizmetleri Grubu Tesislere Yerleştirme Servisi yapacaktır.

48 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Geçici İskan Hizmetleri Grubu Çadırkent Hizmetleri Servisi: İlçede kurulacak her çadırkent alanı için Çadırkentte yaşayanların da temsil edildiği bir çadırkent yönetim ve hizmet ekibi oluşturulması gerekir. Çadırkent sorumlusu ve her birim sorumlusu yedeğiyle planlanlanmalıdır.

49 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Çadırkent Yönetimi Birim ve Sorumlularının Görevleri: Çadırkent Sorumlusu: Çadırkentin yönetiminden, görevlilerin yönlendirilmesinden ve ihtiyaçlarının karşılanmasından ve İl Geçici İskan Hizmetleri Grup Başkanlığı ile koordineli bir çalışma yürütmekten sorumludur. İdari ve Mali İşler Birimi: Çadırkent kayıt kabul işlerini yürütür. Çadırkentin ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlar. Ulaştırma, teknik destek, dağıtım, emniyet ve güvenlik, ekip barınma, ekip beslenme gibi işleri koordine eder. Lojistik Birimi: Çadırkentteki malzemelerin depolanmasını ve saklamasını sağlar. İhtiyaç duyulacak malzemelerin depolardan, ihtiyaç alanlarına çıkışını düzenler ve olmayan malzemelerin ana veya tali depolardan ikmalini sağlar.

50 4/3/2017 C. Acil Yardım Planları Beslenme Birimi: Çadırkentte verilecek her türlü yemek ve gıda hizmetlerini düzenler. İhtiyaç duyulan malzemeleri lojistik biriminden, personel ve teknik desteği ise idare ve mali işler biriminden sağlar. Barınma Birimi: Çadırkentin, barınma ve sosyal amaçlı çadırların veya birimlerin oluşturulmasını ve oluşturulan birimlerin iç mekanlarının düzenlenmesini sağlar. Isınma işlerini koordine eder. İhtiyaç duyulan malzemeleri lojistik biriminden, personel ve teknik desteği ise idare ve mali işler biriminden sağlar. Sağlık Birimi: Belirlenen bölgede sağlık hizmetleri yürütür. Bu hizmetleri yürütürken İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ile birlikte çalışır. İlaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek, tedarik ve usulüne uygun olarak muhafazası için gerekli önlemleri alır. Güvenlik Birimi: Çadırkentin genel güvenliği ile barınanların can ve mal güvenliğini sağlar.

51 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Koordinasyon:
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Koordinasyon: İlçe İçerisindeki Koordinasyon: İlçe Afet Bürosu ve ilçe planında yer alan destek hizmet grup başkanlıkları gerek planlama çalışmalarında gerekse planların uygulanma aşamasında karşılıklı işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır. Planda görevli her kişinin gerek kendi görev ve sorumluluğu ile gerekse planın bütünü ile ilgili olarak bilgi sahibi olması gerekir. Yapılan çalışmalar hakkında planda görevli olmayan kişi ve kuruluşlar ile vatandaşların da belli ölçüde bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.

52 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Koordinasyon:
4/3/2017 C. Acil Yardım Planları 2. İlçe Acil Yardım Destek Planı Koordinasyon: İlçe Afet Yönetim Merkezi ile İl Afet Yönetim Merkezi Arasında: İlçe Afet Yönetim Merkezi ilçede yapılan çalışmaları, ortaya çıkan ihtiyaçları, vb. İl Afet Yönetim Merkezine aktarır. İlçe Destek Hizmet Grubu ile İl Hizmet Grubu Arasında: İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezlerinin görüşleri doğrultusunda ilgili hizmet Grup Başkanları/Başkan Yardımcıları aracılığıyla sağlanır. Destek hizmet gruplarının ildeki diğer hizmet grupları ile koordinasyonu İlçe Afet Yönetim Merkezi aracılığıyla olacaktır.

53 Sonuç ve Değerlendirme

54 D.Sonuç ve Değerlendirme
Sonuç olarak afet, Beklenilmedik bir olaydır. Streslidir. Hassas bir konudur. Herkes ilgilidir. Çok disiplin gerektirir. Çok fazla medya baskısı vardır. Bu nedenle afet yönetimi zordur ve tüm kurum ve kuruluşlar ile kaynakların ortak amaç doğrultusunda kullanımını gerektirir.

55 D.Sonuç ve Değerlendirme
Acil Yardım Planları; Sadece yasal gerekliliği yerine getirmek için yasak savma mantığı ile hazırlanan bir metin olarak görülmemelidir. İçerisinde, Kızılay, STK, TAG, Vatandaş, Afetzede ve Muhtar yer almalıdır. Zaman içerisinde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar ve olabilecek değişiklikler dahil edilerek sürekli güncel tutulmalıdır.

56 Bilmek yetmez; UYGULAMALIYIZ. İstemek yetmez; YAPMALIYIZ.
Goethe

57 TEŞEKKÜRLER … Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Tel: 455 82 55
E-Posta:


"AFET YÖNETİMİ VE ACİL YARDIM PLANLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları