Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E P D K 01/02/2008EPDK1 II. OSB ENERJİ ZİRVESİ II. OSB ENERJİ ZİRVESİ AHMET OCAK ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI ORGANİZE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E P D K 01/02/2008EPDK1 II. OSB ENERJİ ZİRVESİ II. OSB ENERJİ ZİRVESİ AHMET OCAK ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI ORGANİZE."— Sunum transkripti:

1 E P D K 01/02/2008EPDK1 II. OSB ENERJİ ZİRVESİ II. OSB ENERJİ ZİRVESİ AHMET OCAK ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

2 E P D K 01/02/2008EPDK2 KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “5496 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi; Özetle: –Şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyeti –Tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici –Serbest tüketici limitini aşan OSB tüketicileri için dağıtım bedeli ödemek kaydıyla tedarikçisini seçme hakkı –Faaliyetlere ilişkin esas ve usûller, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelikle –TEDAŞ'a devredilen tesislerin mülkiyeti ve işletme hakları üç ay içinde aynı bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devir şeklinde değiştirilmiştir.

3 E P D K 01/02/2008EPDK3 YÖNETMELİK TASLAĞI •OSB’lerin şirket kurma şartı aranmaksızın lisans alarak faaliyet göstermelerine izin •25/8/2006 tarihine kadar devir işlemlerinin tamamlanması gerekmekte •Komisyon üyelerinin çalışmaları ve OSBÜK yönetim kurulu üyeleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan bir seri toplantılar sonucunda hazırlanan Yönetmelik taslağı, Kurumumuz internet sayfasında 27/07/2006 tarihi itibarıyla kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmış •Kanunun (g) bendinin dördüncü paragrafı uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte bazı Kurum ve Kuruluşlardan da yazılı görüş talep edilmiş •Yönetmelik taslağı müzekkere ekinde Kurula sunulmuştur.

4 E P D K 01/02/2008EPDK4 YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (ANTALYA) •Yönetmelik ile; –OSB tüzel kişiliklerince 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, –OSB’lere lisans verilmesi, –Üretilen veya serbest tüketici sıfatıyla temin ve tedarik edilen elektrik enerjisinin katılımcılarının kullanımına sunulması, dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ve yürütülecek diğer faaliyetler ile ilgili hususlara ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmakta •8-11/2/2007 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin sunumlar yapılmış, tüm OSB yetkililerinin soruları alınmış ve bu sorular cevaplanmıştır.

5 E P D K 01/02/2008EPDK5 BAŞVURUDA BULUNMA SÜRESİ 1 •90 günlük sürenin sonuna kadar 83 adet OSB Dağıtım Lisansı başvurusu Kurumumuza intikal etmiş •Türkiye genelinde 248 adet OSB bulunduğu, •OSB Üst Kurulu üyesi 130 adet OSB olduğu bilinmekte •Böylelikle, OSB Üst Kurulu üyelerinin çoğunluğunun lisans başvurusunu yapmış olduğu görülmekte •7 adet OSB Dağıtım Lisans Başvurusu gecikmeli olarak yapılmıştır. Bu başvurular değerlendirmeye alınamamıştır. •Başvuru süresi yapılan yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.

6 E P D K 01/02/2008EPDK6 BAŞVURUDA BULUNMA SÜRESİ 2 •Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: “GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Onaylı sınırları içerisinde, dağıtım faaliyetini sürdürmekte olan OSB; OSB Dağıtım Lisansı almak üzere 31/12/2007 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunur.“ •Toplam 118 adet OSB Dağıtım lisansı başvurusu kabul •Bu başvurulardan: –Başvuru aşamasında olan : 28 adet –İnceleme ve değerlendirme aşamasında olan : 8 adet –Uygun bulunan : 19 adet –Lisans verilen : 63 adet

7 E P D K 01/02/2008EPDK7 TESİS DEVRİ •24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5496 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen (g) bendinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca; –Tesis devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 30 gün içerisinde lisans başvurusunda bulunmaları gerekmekte

8 E P D K 01/02/2008EPDK8 OSB’LERİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI BEDELLER •Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller; a) Elektrik enerjisi bedeli, b) Dağıtım bedeli, c) TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen, sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller, ç) OSB bağlantı bedeli, d) OSB güvence bedeli, e) OSB kesme - bağlama bedeli •Lisans almış OSB’lerden, 52 adet OSB’nin 2008 yılı için onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına uygulayacağı dağıtım bedelleri onaylanmış bulunmakta

9 E P D K 01/02/2008EPDK9 SÜRECE İLİŞKİN İZLENİMLER 1 •Yönetmelik ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, •OSB’lere lisans verilmesi, •Üretilen veya serbest tüketici sıfatıyla temin ve tedarik edilen elektrik enerjisinin katılımcılarının kullanımına sunulması, dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi, •Yürütülecek diğer faaliyetler ile ilgili hususlara ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmış •Özellikle ilk 90 günlük süre içerisinde başvurularını yapan, alt yapılarını tamamlamış ve oturmuş OSB’lerde pozitif yönde gözle görülür bir farklılık hissedilmekte •Bu farklılığın da, birlikte yaptığımız çalışmalarla piyasa yapısının kavranmasına, istediğimiz bilgi ve belgelerin daha sistematik bir çalışma şeklinin oluşturulmasına katkı sağladığının görülmesinden kaynaklandığı düşünülmekte

10 E P D K 01/02/2008EPDK10 •OSB’lerce tam olarak kavranamadığı gözlemlenmekte •Özellikle de elektrik enerjisi satış faaliyeti ile elektrik enerjisi dağıtım faaliyetinin iki ayrı faaliyet olduğunun vurgulanması gerekmekte •İlgili kanun maddesi bu konuda çok açıktır: a)OSB’ler, Kurumdan lisans almak koşulu ile dağıtım ve/veya üretim faaliyetinde bulunabilir. Lisans almak için şirket kurma şartı aranmaz. b)OSB’ler, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılırlar. c)OSB’ler, onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına, dağıtım faaliyetine ilişkin olarak yaptıkları giderleri kapsayacak şekilde, Kuruma teklif ettiği ve Kurul tarafından onaylanan dağıtım bedelini uygular. SÜRECE İLİŞKİN İZLENİMLER 2

11 E P D K 01/02/2008EPDK11 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1 •Lisans alınmasına ilişkin çok fazla sorun ile karşılaşılmamış •Gerçek anlamda zorluk, –OSB dağıtım faaliyetine ilişkin bilgi formu, –OSB dağıtım lisansı verilmesi ile eş zamanlı olarak içinde bulunulan yıl uygulanmak üzere Yönetmelik ekindeki Tablo-1’e uygun olarak Kuruma sunulacak dağıtım bedeli önerisi hazırlanırken yaşanmakta •Eğer bu iki belge gerçekçi ve sağlıklı bilgiler ile hazırlanmaz ise; hem işlemler çok uzamakta, hem de ilgili OSB’nin dağıtım faaliyetini ne kadar sağlıklı gerçekleştireceği yönünde bir endişe oluşmakta

12 E P D K 01/02/2008EPDK12 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 2 •Her OSB’nin kendine özgü bir yapısı olduğu görülmüştür. Şöyle ki: –Yıllık tüketime sunulan elektrik enerjisi miktarı 1.000.000 kWh ile 1.800.000.000 kWh arasında değişmektedir. –Genellikle OG seviyesinden bağlı katılımcılar olduğu düşünülürken bazı OSB’ler de katılımcılarının çoğu AG seviyesinden bağlıdır. –Bazı OSB’ler de mesken de bulunmaktadır. –OSB’lerden bir kısmı tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış, durumdayken, diğer tarafta, yatırımları yeni tamamlanmış ama kredi ödemesi devam eden, ya da yatırımları halen devam etmekte olan ve elektrik enerjisi tüketim miktarları da oldukça düşük bir kısım OSB bulunmaktadır.

13 E P D K 01/02/2008EPDK13 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 3 •Yukarıda ifade edilenlerin tümü ilgili OSB’nin uygulama yılı için teklif ettiği dağıtım bedelini direkt etkilemekte •İlk başvurular kabul edilirken, tek bir dağıtım bedeli önerisi uygulanması planlanırken, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı farklı dağıtım bedeli önerileri de incelenerek uygun bulunması halinde değerlendirmeye alınmakta •Lisanslama süreci ile eş zamanlı değerlendirmeye alınan Dağıtım Bedeli önerilerinin değerlendirilmesi esnasında öngörülen kayıp-kaçak oranlarını teknik kayıp seviyesine yaklaştırmaya çalışılmakta

14 E P D K 01/02/2008EPDK14 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 4 •OSB’lerin bir kısmı, kendilerini bir dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi gibi değil de perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi yani ticari faaliyet yapan elektrik enerjisi satışı ile iştigal eden bir tüzel kişi olarak görme eğilimindedirler. •Dağıtım faaliyetine ilişkin tüm giderlerin doğru bir şekilde, yönetmeliğe ve Tablo-1’e uygun şekilde yansıtıldığı örneklerde de, dağıtım bedelinin yüksek olduğu, işletme bakım masraflarının ve yatırım giderlerinin azaltılması yönündeki temenniler ile karşılaşmaktayız. •OSB işletme maliyetlerini oluşturan bazı genel kalemlerin elektrik dağıtımı faaliyeti içerisinde gider gösterilmesi ve yapılan yatırımların Dağıtım Bedeli üzerinden çok kısa bir zaman içerisinde geri alınmak istenmektedir. •Maliyetlere dayalı, çapraz sübvansiyonun olmadığı bir tarife metodolojisinde bunlara yer yoktur.

15 E P D K 01/02/2008EPDK15 TABLOLAR

16 E P D K 01/02/2008EPDK16 II. OSB ENERJİ ZİRVESİ ÇALIŞMA TOPLANTISININ YARARLI GEÇMESİ DİLEKLERİMLE… TEŞEKKÜRLER. AHMET OCAK ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI


"E P D K 01/02/2008EPDK1 II. OSB ENERJİ ZİRVESİ II. OSB ENERJİ ZİRVESİ AHMET OCAK ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI ORGANİZE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları