Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA BANKASI Konferansı - 8 Kasım 2005 İ leri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı CESR Giri ş Michel Colinet CESR Finansal Bilgi Direktörü Avrupa Menkul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA BANKASI Konferansı - 8 Kasım 2005 İ leri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı CESR Giri ş Michel Colinet CESR Finansal Bilgi Direktörü Avrupa Menkul."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA BANKASI Konferansı - 8 Kasım 2005 İ leri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı CESR Giri ş Michel Colinet CESR Finansal Bilgi Direktörü Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleme Kurumları Komitesi

2 Genel Bakış  CESR nedir?  CESR’in rolü ve Süreci  CESR’in rolü ve Lamfalussy Süreci  CESR’in kurumlar arası ili ş kileri  CESR’in çalı ş ma yöntemleri ve organizasyonu  CESR-Fin: organizasyon, temel hedefler ve alt komiteler  Sonuç

3   Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleme Kurumları Komitesi : 27 üye (AB+EEA).   Resmi olarak 2001 yılında Avrupa Komisyonu kararı ile kurulmuştur.   Geçmiş: Avrupa Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi Komitesi tarafından sunulan Lamfalussy Raporu  AB’deki menkul kıymetler mevzuatının geliştirilmesi için 4 seviyeli bir yaklaşım ortaya koymuştur –artık bankacılık ve sigortayı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  Lamfalussy sürecinin 2. ve 3. seviyelerinde CESR’in rolü   Menkul kıymetler düzenleme alanında yetkili ulusal kamu kurumlarından üst düzey temsilcilerden (Başkanlar ve üst düzey yöneticiler) oluşan Bağımsız Komite   CESR’in operasyonel düzenlemeleri ayrı bir Bölüm’de belirtilmiştir. İmzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında Üyeler arasında gizli bilgi alışverişi. CESR Nedir ?

4 CESR’in Rolü ve Lamfalussy Süreci (1) AB Direktifleri ve Yönetmelikleri SEV İ YE 1 Uygulama Önlemleri SEV İ YE 2 Uygulama SEV İ YE 4 SEV İ YE 3 Denetleyici Uyumun Arttırılması Rehber İ lkeler ve Standartlar 4 Seviyeli Süreç

5 CESR’in Rolü ve Lamfalussy Süreci (2)   SEVİYE 1 = genel önlemler; üst düzey hedefler ( = Direktifler)   SEVİYE 2 = Seviye 1 hedeflerine ulaşılabilmesi için gereken teknik gereklilikleri belirler (Direktifler veya Yönetmelikler)   SEVİYE 3= Tutarlı ve yeknesak uygulamayı geliştirmeyi amaçlayan önlemler (üyeler tarafından kullanılmak üzere CESR tarafından geliştirilmiştir)   SEVİYE 4 = Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerin AB mevzuatına uyumunu kontrol eder ve Topluluk Kanunlarının ihlali durumunda harekete geçebilir. CESR, Avrupa Komisyonuna bilgi sağlayarak Seviye 4’e katkıda bulunabilir.

6 CESR’in Rolü ve Lamfalussy Süreci (3) SEV İ YE 2 Komisyon CESR’e talimat verir CESR’in Nihai Tavsiyesi AB Komisyonuna gönderilir Uygulama Önlemleri ile ilgili Öneriler ESC’ye gönderilir ESC tarafından 3 ay içerisinde oylama yapılır Uygulama önlemlerinin AB Komisyonu tarafından kabulü

7   Avrupa Komisyonu’na sunulmak üzere Seviye 2 tavsiyelerinin hazırlanması Haziran 2004’e kadar CESR‘in faaliyetlerinin en önemli kısmını oluşturmuştur.   Seviye 2’de CESR faaliyetleri kapsamında bulunan alanlar : Prospektüs ve Şeffaflık Direktifleri, MiFid, Yatırım Yönetimi   CESR’in finansal raporlama alanında Seviye 2 uygulama önlemleri ile ilgili tavsiyelerinin örnekleri.  Prospektüs düzenleme (geçmiş ve geleceğe yönelik mali bilgiler, taslak bilgiler, denetçi katılımı, MD&A…)  Listedeki firmalar tarafından sürekli finansal raporlama için teknik önlemler (Şeffaflık Direktifi)  Kanada, Japonya ve ABD’deki GAAP ve IFRS arasındaki denkliğin değerlendirmesi. CESR’in Rolü ve Lamfalussy Süreci (4) Seviye 2

8   Seviye 1 ve 2 mevzuatının tutarlı ve yeknesak takdimi ve günlük uygulamasının geliştirilmesi   CESR’in Seviye 3’teki aktif rolü  Denetleme uygulamalarında uyum  İdari ilkeler, yorumlar, tavsiyeler, ortak standartlar, uzman incelemeleri ve düzenleyici uygulamaların karşılaştırılması   Finansal raporlama alanındaki örnekler : CESR’in aşağıdaki konulardaki tavsiyeleri  IFRS’ye geçiş: Eski GAAP’tan IFRS’ye geçişin etkileri ile ilgili gelişmiş açıklamalar  Prospektüsteki geçmiş finansal bilgilerin sunumu ve denetimi (IPO ve SPO)  Alternatif Performans Ölçüleri : GAAP-dışı performans göstergelerinin sunulması  Finansal Bilgilerin Uygulanması ile ilgili Standartlar   Seviye 3 çalışmaları üzerinde daha fazla yoğunlaşılması: 2004 yılında hız kazanmıştır ve çalışmaların odak noktası olmaya devam edecektir CESR’in Rolü ve Lamfalussy Süreci (5) Seviye 3

9 CESR’in Kurumlar Arası İlişkileri Avrupa Komisyonu Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İş ler Komitesi (EMAC) •Kurumlar Arası İ zleme Grubu (IIMG) •Finansal İ stikrar Yuvarlak Masası (EFC) Kanıt sunar Rapor sunar- öneri verir Gözlemci statüsü Yakın çalı ş ma ba ğ ları *Avrupa Merkez Bankası (ECB) / Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (ESCB) *Avrupa Bankacılık Denetleme Kurumları Komitesi (CEBS) •Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Denetleme Kurumları Komitesi (CEIOPS) •*Bankacılık Denetleme Komitesi (BSC) *Avrupa Menkul Kıymetler Komitesi (ESC) *Finansal Hizmetler Komitesi (FSC) •Muhasebe Düzenleme Komitesi (ARC) •*Avrupa Finansal Raporlama Danı ş ma Grubu (EFRAG) •*UCITS İ leti ş im Komitesi •* Avrupa Komisyonunun Sanayi Forum Grupları •-Menkul Kıymetler •-Varlık Yönetimi •*ACI-STEP Görev Gücü

10 CESR’in Çalışma Yöntemleri (1)   CESR Ba ş kanı ve Ba ş kan Yardımcısı iki yıllı ğ ına seçilir. Ulusal kurumların ba ş kanlarından olu ş an Ba ş kanlar Komitesi yılda en az dört kez toplanır.   Her bir Uzman Grubunun ba ş kanı bir CESR üye kurulu ş unun ba ş kanıdır (Ba ş kan veya Komiser) ve Uzman Grubuna tüm üyelerden uzmanlar katılır   CESR bir Sekreteryanın deste ğ i ile çalı ş ır   Bir Avrupa Komisyonu temsilcisi tüm görü ş melere gözlemci olarak katılır (belirli bir birey ve/veya firma ile ilgili görü ş meler hariç).

11 CESR’in Çalışma Yöntemleri (2)   CESR, CESR ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren bir Yıllık ve 6 Aylık Rapor yayınlar (Avrupa Komisyonuna takdim edilir ve Avrupa Parlamentosuna ve Konseye sunulur)   CESR Avrupa Parlamentosuna düzenli olarak rapor sunar Avrupa Menkul Kıymetler Komitesi ile güçlü ba ğ larını korur   CESR’in ofisleri Paris’tedir (Avenue de Friedland 11-13, 75008 Paris).   Web sitesi: www.cesr-eu.org

12 CESR’in Çalışma Yöntemleri (3)  CESR’in İstişare Uygulamaları ile ilgili Kamuoyuna Açıklaması  Üst Düzey Piyasa Katılımcıları İstişare Paneli  İstişare prosedürü aşağıdakileri içerir (özellikle Seviye 2 çalışmaları için ):  Avrupa Komisyonundan yeni bit talimat alındığında kanıt talep edilir  CESR Uzman Gruplarına önerilerde bulunulması için İstişari Çalışma Grupları (piyasa uzmanları) oluşturulur  Taslak belgeler kamuoyu ile istişare edilir (gerektiğinde yeniden istişare edilir).  Endişelerinin ve önerilerinin dile getirilebilmesi amacıyla ilgili taraflar için halka açık toplantılar yapılır (Paris’te)  İstişare kapsamında alınan cevaplar CESR web sitesinde yayınlanır  Nihai öneri geri bildirim açıklaması ile birlikte yayınlanır Ş effaflık, CESR’in çalı ş ma uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır

13 CESR Organizasyonu (Haziran 2004 sonrası) CESR Ba ş kanları Genel Kurulu – Yılda 4 kez Piyasa Katılımcıları İ sti ş are Paneli Uzman Grupları Seviye 3  Yatırım Yönetimi  İ zin ve Uzla ş tırma  Prospektüs İ nceleme Paneli Daimi Operasyonel Gruplar Seviye 2  MiFID •Aracılık • İş birli ğ i ve Uygulama •Piyasalar  Ş effaflık  Yatırım Yönetimi Arabuluculuk Görev Gücü CESR-Pol CESR-Fin Seviye3

14 CESR-Fin - Organizasyon CESR-Fin SCE EECS ATFSISE ARC SAC EFRAG

15  IFRS:  Uluslararası muhasebe standartlarının (IAS/IFRS) geli ş tirilmesinin ve AB tarafından kabulünün (onayının) aktif olarak izlenmesi  Seviye 2 ve 3 düzenleyici çalı ş malar  IFRS ile uyumun yürütülmesi : Ulusal denetleme faaliyetlerinin koordinasyonu ve bilgi alı ş veri ş i yoluyla, AB’deki listede yer alan firmalar bakımından düzgün ve tutarlı bir uygulamanın geli ş tirilmesi.  Denetim: Denetim alanında Avrupa’daki geli ş melerin izlenmesi CESR Fin - Temel hedefler

16 CESR-Fin Alt Komiteleri (1) SISE (Uluslararası Standartlar Onay Alt Komitesi)   IAS/IFRS’deki geli ş meleri ve AB tarafından onay durumunun izlenmesi (görü ş mektupları…)   Muhasebe Düzenleme Komitesi (ARC), Avrupa Finansal Raporlama Danı ş ma Grubu (EFRAG) ve IASB Standartları Danı ş ma Komitesi (SAC) Daimi Gözlemcisi   Seviye 2: Kanada, Japonya ve ABD’deki GAAP’ların IFRS ile e ş de ğ erli ğ i konusunda Avrupa Komisyonuna bilgi verir (Haziran 2004)   Seviye 3: – –IFRS’ye geçi ş konusunda tavsiye (Aralık 2003) – –Alternatif Performans Ölçüleri kanosundaki tavsiyeler (Mayıs – Ekim 2005)

17 CESR-Fin Alt Komiteleri (2) ATF (Denetim Görev Gücü) AB’deki düzenleyici geli ş melerin izlenmesi – özellikle halka açık ş irketlerin denetimi  8. Ş irketler Hukuku Direktifi + denetim standartlarının AB tarafından onaylanması  Denetim mesle ğ inin gözetimi ve ba ğ ımsızlık ile ilgili gerekliliklerin gözden geçirilmesi

18 CESR-Fin Alt Komiteleri (3) IFRS’nin Uygulanması (M. Østergaard ve M. Suurväli tarafından geli ş tirilecektir) -> SCE (Uygulama Alt Komitesi)   AB’de uygulama yöntemlerinin uyumla ş tırılması için standartlar ve ilkeler geli ş tirir -> EECS (Avrupa’daki Uygulayıcılar için Koordinasyon Toplantıları)  AB Ulusal Uygulayıcılar Forumu : IFRS kapsamında finansal raporlama ile ilgili uygulama kararlarının ve uygulamada kar ş ıla ş ılan hususların tartı ş ılması  Ulusal uygulama kararları veri tabanı

19   Piyasalar farklı hızlarda entegre olmaya ba ş lamı ş tır, ve FSAP tarafından daha da te ş vik edilecek gibi görünmektedir;   CESR oldukça iddialı bir i ş yüküne sahip olmu ş tur ve devam etmektedir. CESR’in çalı ş malarının oda ğ ı, Seviye 2 önerilerinin sunulmasından, Seviye 3 denetleyici uyumuna kaymaktadır;   CESR, Seviye 3 kapsamında uyumu sa ğ lamak amacıyla yeni mevzuat çerçevesinde mevcut araçların geli ş tirilmesi için aktif olarak çalı ş maktadır;   IFRS: yeni ve revize edilen standartlar/yorumlar üzerindeki izleme çalı ş malarının devamı ve tüm AB’de standartların tutarlı bir ş ekilde uygulanabilmesi için uygulama koordinasyonunun önemi Sonuç


"DÜNYA BANKASI Konferansı - 8 Kasım 2005 İ leri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı CESR Giri ş Michel Colinet CESR Finansal Bilgi Direktörü Avrupa Menkul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları