Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHALEYE KATILIMDA YETERLİK (Md 10)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHALEYE KATILIMDA YETERLİK (Md 10)"— Sunum transkripti:

1 İHALEYE KATILIMDA YETERLİK (Md 10)
Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. İhale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Birisinde olmazsa iptal sebebi olarak değerlendirilebilir. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan hallerde hizmet alımlarında ve yapım işlerinde yeterlik kriterleri kısımlar itibarıyla belirlenecektir. (Hizmet; Md: 28-6)

2 “Açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ve kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri ile ilgili olarak İhale Uygulama Yönetmeliklerinde öngörülen asgari ve azami oranlar dikkate alınmak suretiyle, bütün kısımlar için aynı yeterlik kriterine ilişkin tek bir oranın tespit edilmesi zorunludur. Ancak tespit edilen oranın her bir kısım için ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.” İhale Genel Tebliğ

3 Kısmi teklif verilen ihalelerde, yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar itibarıyla yapılır. Ancak idarece, mal alımlarında yeterlik kriterleri toplam yaklaşık maliyet dikkate alınarak belirlenecekken, yapım işleri ve hizmet alımlarında yeterlik kriterleri kısımlar itibarıyla belirlenecektir. Tarih ve 2009/UH.II /UH.II-2293 sayılı KİK Kararında “Kısmi teklife açık ihalelerde iş deneyim belgesi her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.”

4 “Kamu ihale mevzuatına göre kısmi teklife açık ihalelerde, istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenmesi, ancak isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla birden fazla kısma teklif sunan bir isteklinin sağlaması gereken iş deneyimi tutarı, kısımların tamamına sunduğu toplam teklif bedeline göre değil, her bir kısım için teklif ettiği bedele göre değerlendirilmelidir. Yapılan inceleme sonucunda; isteklinin sunduğu ,00 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin, birinci ve üçüncü kısımlarda teklif ettiği bedeller için ayrı ayrı, ihalede aranan % 25’lik iş deneyim oranını karşıladığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” (Karar No : 2010/UM.III-1575)

5

6 İSTENECEK BELGELER Hizmet Alım İhalelerinde;
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ( TL) ne kadar olanlarda; mesleki faaliyeti sürdürdüğünü Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, Eşik değere ( ve ) kadar olanlarda, İş Deneyim Belgesi, Eşik değeri aşanlarda; Bankalardan temin edilecek mali duruma ilişkin belgeler. Bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, Toplam cirosu ve bitirdiği iş miktarı, İstenilmek zorundadır.

7 İSTENECEK BELGELER (Hizmet)
Danışmanlık hizmet alım ihalelerinin tamamında iş deneyim belgesi istenilecektir. Eşik değere eşit veya aşan ihalelerden muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film gibi ihalelerde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenmeyebilir. İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmez. Taşımalı ilköğretim, sigortacılık hizmet alımları, TL altı hizmet alımlarında ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. Sigortacılık hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti ne olursa olsun iş deneyim belgesi idarenin takdirinde istenebilir. (eskiden13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve bu tutarın üzerinde olanlar için istenilmesi zorunlu idi) İlk defa gerçekleştirilen işlerde iş deneyimi aranmayabilir. (Bu idare tarafından ilk defa gerçekleştirilen değil !!!) Yeterlik kriterlerine teknik şartnamede yer verilemez. Verilirse iptal sebebi olarak değerlendirilebilir.

8 Özel güvenlik ihalelerinde ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur. 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ve ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ istenilmeyecektir. İdarelerin kendi hizmet binalarında veya görev alanlarında gerçekleştirilen hizmetler ile araç kiralamalarda istenilmeyecektir.

9 İSTENECEK BELGELER Yapım İşi İhalelerinde; Her ihalede;
Mesleki faaliyeti sürdürdüğüne ilişkin belgeler, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, İş deneyim belgeleri, Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile anahtar teknik personel TL’ye kadar olanlarda istenilemez.(eşik değer/10) – TL arası olanlarda istenilebilir. (Onda bir dahil, yarısı dahil değil.) (1/10-1/2) TL’nin üzeri ise istenilmek zorunda.(1/2 ve üzeri) Anahtar Teknik Personel istenmesi kaldırıldı

10 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim sistem Belgesi
(Yapım İşleri) Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim sistem Belgesi Eşik değerin yarısına kadar olanlarda istenemez. Yarısı ile aşanlarda istenebilir. Yapım işlerinde yeterlik kriteri olarak analiz istenilmesi kaldırılmıştır. Örneğe uygun analiz formatının düzenlenerek ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gerekmektedir. Bunlarda sadece girdi cinsleri belirtilir, miktar ve fiyatlara analizde yer verilmez. (Ek-Y.2)

11 İstenecek Belgeler Mal Alım İhalelerinde; Her türlü ihalede;
Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge, TL’ye eşit ve altında olanlarda iş deneyim belgesi istenemez. Üstünde olanlarda zorunlu değil. Eşik değerin altında olanlarda ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez. Üstünde olanlarda istenilebilir.

12 Belgelerin sunuluş şekli
Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenmelidir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. İsteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur. (Yönetmelik hükmü Hzmt md 31) Noter onaylı belgenin fotokopisi üzerine aslı idarece görülmüştür şerhi düşülerek kabul edilebilir. Noter onaylı bir belge bir başka noter tarafından da onaylanmış ise bu belge de kabul edilmelidir.

13 “Onaysız ve internet çıktısı olan İmalatçı veya yetkili satıcı belgeleri sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılmalıdır.” /UM.I-1649 “Teklif mektubu ekinde sunulan bilanço ve gelir tablosunun sadece tek sayfasının onaylı olması elenme sebebidir.” ve 2009/UH.III-2175 “Noter onaylı herhangi bir belgenin noter onaylı sureti görülerek, bu suretin bir nüshasına idarece “aslı görülmüştür” şerhi düşülmek suretiyle bu nüshanın kabul edilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (Karar No : 2011/UH.I-2811)

14 İnternet Çıktısı Belgeler Kabul Edilebilir mi?
Başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenen bazı belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları üzerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları kullanılarak temin edilen ve Üzerinde bu kurum veya kuruluş tarafından üretildiğini gösteren barkod ve/veya referans numarasını taşıyan belgeler İhale Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü gerekli bilgi ve unsurları içeriyorsa; Aynı internet sayfası üzerinden teyidinin mümkün olması halinde idareler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda verilen belgelerin idarelerce yapılan teyidine yönelik belgeler ihale işlem dosyasına konulmalıdır.

15 Bankalardan temin edilecek belgeler
Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu verilmesi zorunludur. Mali durum belgesi kaldırılmıştır.

16 Mektuptaki değerler toplanabilir.
Bankalardan temin edilecek belgeler Mektuptaki değerler toplanabilir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortak sağlayabilir veya birlikte de sağlanabilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Banka referans mektubu teyit edilebilir. Faks ile yapılan teyitlerde en az iki yetkilinin imzası gerekmekte.

17 Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir. Bilanço yayımlamak zorunda olan kişilerin bilançolarını veya bilançonun gerekli bölümlerini vermeleri zorunludur. Zorunda olmayanlar; bunların yanında; kriterleri sağladıklarına dair standart forma uygun YMM veya SMMM onaylı belgeleri de başvuru ve teklifleri kapsamında sunabilirler. Eşdeğer belgeden anlaşılması gereken, belgede Yönetmelikte istenen oranlara ilişkin bilgilerin yer almasıdır. Bunun için standart form getirildi.

18 Oranlar (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’ den küçük olması, Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

19 Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
Yapım işlerinde, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılır. 2012 yılında yapılan ihalelerde 2011 yılı bilançosu şartları sağlayamıyorsa istekliler veya belgelerini sunabilir, 2011 yılı belgesinin sunulması zorunlu olmakla birlikte belgelerinin sunulması mümkün değildir. Esas olan geriye doğru silsile bozulmadan gidilmesidir.

20 Mal ve hizmet alımlarında
Yapım işlerinde 3 yıl geriye gidilebilecekken mal ve hizmet alımlarında ihale tarihinden 2 yıl geriye gidilebilir. 2012 yılındaki ihalelerde isteklinin 2011 yılı bilançosu şartları sağlayamıyorsa sunulabilir. İhale tarihi yılın ilk dört ayı içerisindeyse…

21 Hizmet alımlarında serbest meslek erbabının sunacağı serbest meslek kazanç defteri (Bilanço veya eşdeğer belgeler) Toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda bilançolar üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yapım işi ve mal alımı ihalelerine serbest meslek erbapları giremezler.

22 İş ortaklıklarında (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
İş ortaklıklarında; ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin şartları sağlaması zorunludur. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarında bilançoların istenilmesi halinde ihalenin yapıldığı yıl kurulan firmaların teklif vermeleri mümkün değildir.

23 Onay (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
Bilançoların yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Bunların dışındaki makamlar tarafından (serbest muhasebeci, noter) onaylananlar kabul edilemez.

24 İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
1- Toplam ciroyu gösteren gelir tablosu 2- Bitirdiği işi miktarını gösteren fatura örnekleri İstekli bu iki belgeden birini verebilir. Hesaplama sonucu, ciro için teklif edeceği bedelin %25’inden, bitirilen iş miktarı için ise % 15’inden az olmaması gerekir.

25 Belgelerin süresi (İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler)
Yapım işlerinde, İş hacminin istenildiği yapım ihalelerinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin belgeler sunulabileceği gibi, eğer yeterlik kriteri sağlanamıyorsa son altı yıla kadarki belgeler de sunulabilir. Ancak bu durumda geriye doğru yıl atlanmadan ve silsile bozulmadan sunulacak ve sunulan yılların ortalaması dikkate alınacak.

26 İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
Mal ve hizmet alımlarında, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait belgeler istenebilir. Oranların ciro için teklif edeceği bedelin %25’inden, bitirilen iş miktarı için ise % 15’inden az olmaması gerekir. Yapımla aynıdır. Bu şartları sağlayamıyorsa son iki yıla ait belgelerini sunabilirler yılındaki ihalelerde 2011 ve 2010 sunulabilir. Bu durumda iki yılın ortalaması alınır. Sadece 2010 yılının alınması mümkün değil. İhale tarihi yılın ilk dört ayında ise, bilanço için yapılan açıklamalar çerçevesinde Yönetmelik hükümlerine göre hesaplama yapılacaktır.

27 Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında
İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler İş Hacmi; Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) (4/5) % 20-12, İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) (3/5) % 15-9, Üç yıldan fazla süreli işlerde (2/5) % 10-6 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir. İş Deneyimine İlişkin; % 20 – 40, % 15 – 30, % 10 – 20, yeterlik kriteri olarak öngörülür.

28 İş ortaklıklarında İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması gerekir. Ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Örnek : Ortak A % 70, B % 30; Teklif tutarı 100 TL; A cirosunu B bitirdiği iş tutarını beyan etmişse; A = 100 x 0,25 x 0,70 = 17,5 TL ciro B = 100 X 0,15 x 0,30 = 4,5 TL bitirilen iş tutarı sunmalıdır.

29 İŞ DENEYİM BELGELERİ İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgeler. Son 5 yıl veya 15 yılda gerçekleştirilen işler için değil, geçici kabulü veya kabulü yapılan işler için verilecek. İş 20 yıl önce tamamlanmış da olsa, kabulü bu süre içerisinde yapılmışsa iş deneyim belgesi verilebilecek.

30 Bedel içeren bir sözleşmeye dayanması zorunlu.
İhalelerde deneyime ilişkin referans istenilemez. İş Deneyim Belgeleri bitmiş işler için verilecektir. Tek istisnası; Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşan işlerde. İş artışı ile birlikte düşündüğümüzde ise bu hüküm anlamsızdır. (% 20 iş artışı ile 0,83 oluyor.) 1000 TL sözleşme bedeli var, % 15 iş artışı olmuş, bu kişi için iş deneyim belgesi en az kaç TL üzerinden düzenlenebilecek? 1150’nin % 80’i mi? İş durum belgesine geçerlik süresi getirilmekte. 1 yıl.

31 “Başvuruya konu ihalede, idarece ihale üzerinde bırakılan Afyon Anadolu Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla teklifi kapsamında sunmuş olduğu Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen belgeye konu işin henüz tamamlanmadığı, özel sektöre yapılan işin de henüz tamamlanmadığı ve ilgili mevzuat gereği söz konusu belgelerin geçerli olabilmesi için işin bitmiş ve kabul işlemlerinin tamamlanmış olması gerektiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.” 2010/UH.III-432

32 İş eksilişi olan yapım işlerinde iş denetleme ve iş yönetme belgeleri verilmeyecek midir?
Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler, Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler, “Sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanan işlerde, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki ilk sözleşme veya sözleşme bedeli ifadelerinden, gerçekleştirilen iş tutarı anlaşılır.” (ypm.ynt. Md.44/4)

33 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortaklığın en az bir yıldır devam etmesi şartı getirilmektedir. Bunun ispatı için; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmiş belge (Ortaklık Durum Belgesi) getirilecek. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Noter kalktı.) İlan tarihinden sonra düzenlenmiş olması ve geriye doğru bir yıldır bu şartın sağlandığını göstermesi gerekmektedir. (Standart Form Bulunmaktadır.) Ortaklık Durum Belgesi bütün istekliler tarafından verilmek zorunda mıdır? (Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda) Bu ortaklığın başlangıcının tespiti için belge aranacaktır.

34 Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak dikkate alınacak.

35 Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgelerinde ilk 5 yıl beşte bir oranında değerlendirilecek. Ancak bu 5 yıl ne zaman başlayacak? Geçici kabul mü, yoksa belgenin verildiği tarih mi dikkate alınacak? Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,” Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının, 1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, 2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,”

36 Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

37 4734’ün 62’nci Maddesinde Yer Alan İş Deneyimi İle İlgili Değişiklik
Aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerinde kullanılacak Toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla uygulanacak. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. 25 yıl önce mezun olan bir mühendisin diploması 15 x = TL, 5 yıl önce mezun olan bir mühendisin diploması ise 5 x = TL olarak dikkate alınacaktır. Eğer bu kişinin iş deneyim belgesi varsa? (Doğrudan temin yöntemi ile iş deneyim belgesi almışsa?) Bu iş deneyim belgesi 20 yıl önce alınmışsa?

38 “Bu itibarla, anılan istekli tarafından diploma ile beraber herhangi bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulduğundan söz konusu diplomanın 15 yıllık süre sınırlamasına tabi tutulmaksızın benzer iş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan isteklinin diploma tarihi ile ihale tarihi dikkate alındığında, diploma sahibi isteklinin mezuniyetinden itibaren 34 yıllık sürenin geçtiği, bu süre ile 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar çarpıldığında; benzer iş olarak değerlendirilecek tutarın ,00 TL’ye karşılık geldiği, bu tutarın teklif edilen bedelin en az %50 si oranında istenilen iş deneyim belgesinin, mezkur isteklinin ,20’lik teklif bedeli dikkate alındığında %96’sına karşılık geldiği anlaşıldığından, idarece, Abidin Ateş adlı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” 2010/UY.II-438

39 Bu bent kapsamındaki iş deneyim belgesi beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir (10’uncu maddede yer alan en az bir yıldır ifadesi ile karıştırılmamalı. Tüzel kişiliğin gerçek kişi iş deneyim belgesini kullanması.) Bu bent kapsamındaki iş deneyim belgesi, her iki ortağın da mühendis olup % 50- % 50 hisseye sahip oldukları tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. Bu durumda beş yıl şartı yok.

40 KİK’nun 19.10.2009 tarih ve 2009/UY.III-2584 sayılı Kararında;
“Her iki ortağın da mühendis ve % 50 - % 50 ortak olduğu tüzel kişilerin ihaleye katılımında iş deneyiminin tevsiki için mezuniyet belgesinin sunulması halinde, her iki ortağın da mezuniyet belgelerini sunmaları gerekmektedir.”

41 Mimarla mühendis % 50 - % 50 ortak ise olmaz.
Her ikisi mimar ve % 50 % 50 ortak ise yine olmaz. Diploma ile birlikte sunulan iş deneyim belgeleri toplanarak değerlendirme yapılmaz. İki mühendise ait diploma toplanarak değerlendirme yapılamaz.

42 Firma unvanı değişse de iş deneyim belgesi kullanılabilir (2008/UH
Firma unvanı değişse de iş deneyim belgesi kullanılabilir (2008/UH.II-4534) Feshedilen sözleşmede işin idarece kusursuz kabul edilmiş olması şartı gerçekleşmediğinden iş deneyim belgesi düzenlenemez (2008/UY.Z-380) 4734/21-b, c ve f’ye göre sözleşme düzenlenmemişse iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Yapım işlerinde iş yönetme ve denetleme belgesi görev alınan kısım itibariyle verilecektir TL’lik bir inşaat işinde işin inşaat kısmı 600 TL ise, en az 480 TL’lik (% 80) kısımda görev yapan inşaat mühendisine belge verilebilecektir.

43 İstenilecek İş Deneyim Miktarları
Teklif Edilen Bedelin Mal Alımlarında % 10 ile % 40 arasında, Hizmet Alımlarında % 25 ile % 50 arasında; Yapım işlerinde; yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olanlarda % 50 ile % 100, Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ve üzeri olanlarda % 50 ile % 80 arasında bir oran belirlenmelidir.

44 Yapım işi ve hizmet alımlarında alt yüklenici için idarelerce iş deneyim belgesi düzenlenebilecek; ancak mal alımlarında düzenlenmeyecek. Özel sektöre taahhüt edilen işlerde … Devir edilen sözleşmelerde kabul veya yapım işleri için geçici kabul yapılmak şartıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ini tamamlayan kişilere verilecek. (Kanunda yer alan sözleşme bedeli ifadesi yönetmelikte ilk sözleşme bedeli olarak ele alınmakta.) Kısmi kabul yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenemez. Ancak; alt yükleniciler için…

45 İş deneyim belgesinin güncellenmesi
1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkradaki esaslar çevresinde güncellenir. İş deneyim belgesinin güncellenmesinde de ilk ilan tarihinin esas alınacağı Yönetmeliklerde belirtilmiştir.

46 Benzer iş tanımı İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder. İş deneyimi istenilen bütün ihalelerde benzer iş belirtilmelidir. Benzer işlerde “v.b İşler” ifadesi isteklileri tereddüde düşürür (2005/UH.Z.2370) Yemek hizmeti alım ihalesinde benzer iş tanımının “yataklı tedavi kurumları” ile sınırlandırılması rekabeti engeller. (2008/UH.Z-175) Danıştay 13.D, 2006/4189 sayılı Kararı: Hastane temizlik hizmetlerinde benzer iş tanımında, bina temizliğine yer verilmeyerek benzer işin hastane temizlik hizmetleriyle sınırlandırılmasında hukuka aykırılık yoktur.

47 “Temizlik, VHKİ, Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı” ihalesinde, benzer iş tanımına göre bu tanımda yer alan işlerin hepsini birden tek bir sözleşme kapsamında yapmış iş deneyim belgesi sunulmasını gerektireceğinden, rekabeti engelleyicidir. (2007/UH.Z-4046)

48 Çözüm: personel çalıştırılmasına dayalı işlerde benzer iş tanımı “personel çalıştırılmasına dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü hizmet alımı” şeklinde yapılmalıdır (2008/UH.I-4418) Benzer iş tanımının ihale konusu işin adı ile birebir aynı olması rekabeti engelleyicidir. (2007/UH.Z-1900, 2007/UM.Z-1467, 2007/UM.Z-1478, 2008/UH.Z-2119, 2008/UH.Z-2568)

49 Yapım işlerinde benzer iş tebliğindeki gruplar belirtilmelidir
Yapım işlerinde benzer iş tebliğindeki gruplar belirtilmelidir. İşin niteliği birden fazla grubu ilgilendiriyorsa, benzer iş bir grupla sınırlandırılmamalıdır (2008/UY.III-4476) İş deneyim belgesinde benzer iş tanımına uymayan işler de varsa, bunlar dikkate alınmayacaktır.

50 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

51 Hizmet alımlarında ve Mal alımlarında;
İdare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırdığına, çalıştıracağına veya personel sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez. Sayı, nitelik, deneyim ve bunları tevsik edecek belgeler teknik şartnamede istenecektir. Hizmet alımlarında (teknik şartnamede) Teknik personel istenecekse ve asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idare tarafından belirlenir. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

52 Teknik personele ilişkin bilgiler, nitelikleri ve sayısı idari şartnamenin “sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” kısmında belirtilir. Yeterlik kriteri olarak istenemez. Yer teslimi yapıldıktan sonra 5 gün içinde idareye verilmek zorundadır. Teknik personel iş ortaklıklarında herhangi bir ortak tarafından karşılanabilir.

53 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, yeterlik kriteri olarak isteyebilir. Ancak, işin niteliğine uygun olmak zorunda. Kendi malı olması durumu, Noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelenir. Geçici ithalle getirme veya finansal kiralama da yine kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında herhangi bir ortak sağlayabilir.

54 İstenilmeyecek Belgeler
Tebligat için adres beyanı, irtibat için tel ve faks ile . 10. madde taahhütnamesi, Doküman satın alındığına dair belge. Yerli istekli olunduğuna ilişkin belge. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. İş deneyim belgesini başka bir kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname. Mali durum bildirimi Her türlü taahhütname

55 21-b,c ve f’ye göre sözleşme yapılmayan durumlarda yeterlik belgeleri istenecek midir?

56 İhale Dışı Bırakılma a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.              b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. a ve b bendi için Ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen belgeler, başka bir kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul edilebilecektir.

57 İhale Dışı Bırakılma c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 2008/UH.Z-2727 “506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tüzel Kişiliği Haiz İşverenlerin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olduğunun Kabulü İçin İhale Tarihi İtibariyle En Az ,80 YTL Tutarında Borcunun Bulunması Gerekmekte Olduğundan,  ,55 YTL Borcu Olan Firmanın, Bu Borcunun ,80 YTL’nin Altında Olması Nedeniyle Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olarak Değerlendirilemeyeceği Hakkında.” Şimdi ise bu tutar ,75 TL’dir. (5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan) (asgari ücret*6,5*3=940,50*6,5*3=18.339,75)

58 10-c bendi İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi gerekmektedir.

59 d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
Toplam TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir. İsteklilerin yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacaktır. Nakil durumunda, bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye verilecektir. Ticari şirketlerin ortaklarının kişisel vergi borcu olması ticari şirketin (Şirket tüzel kişiliğinin vergi borcu yoksa) ihaleye katılmasına engel değildir. Çünkü Ticari şirketler ortakları ile ayrı tüzel kişiliğe sahiptir.

60 “G.T  Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.” Yukarıda sayılmayan damga vergisi, MTV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi borçlar vergi borcu sayılmaz.

61 Müfettiş raporuna istinaden ihale dışı bırakılabilir (2008/UH.II-4352)
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 11, 25 ve 35 inci maddelerinde tanımlandığı şekliyle “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası”na ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. ihale tarihinden önceki beş yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarih esas alınacaktır. f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. Müfettiş raporuna istinaden ihale dışı bırakılabilir (2008/UH.II-4352) İstekliye daha önce yaptığı iş nedeniyle dava açılmışsa ihale dışı bırakılabilir, yargı kararı bulunmasına gerek yok. (2007/UH.Z-4041)

62 10-f bendi Hakkında yasaklama kararı verilen istekli, yasaklılık süresinin bitiminden sonra kararı veren idarenin ihalesine katılırsa, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır. Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.

63 g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. (g) bendine ilişkin olarak, gerçek veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu odalar tarafından düzenlenen belgeler, başka bir kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul edilebilecektir.      h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

64 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Md.11)
İhaleye katılamayacak olanlar için getirilen şartlar, temsilci, vekil, vasi veya velileri de kapsamaktadır. (Dolaylı olarak katılamayacakları için) a) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. (Üst yöneticiler ihalelere girebilir mi?)

65 d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. (Ön mali kontrol görevi yapanlar bu kapsama girmez 2007/UH.Z ) e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

66 A)Üçüncü dereceye kadar kan hısımları;
Üstsoy: Anne-baba, Büyük anne-büyük baba, Anne ve babanın büyük anne ve büyük babası. Altsoy: Çocuk, Torun, Çocuğun torunu. Yansoy: Kardeş, Kardeş çocukları (yeğenler), Amca-dayı-hala-teyze. B)İkinci dereceye kadar kayın hısımları; Eşin anne ve babası (kayın peder, kayın valide) Eşin kardeşleri (kayın birader, baldız) Eşin büyük anne ve büyük babası.

67 Yasak Fiil veya Davranışlar (Md.17)
Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. Danıştay 10. D, 2004/6709 sayılı Karar: Birkaç firmanın teklif mektubunun aynı kalemle yazılmasının ihaleyi sakatlayacağı, teklif mektuplarının tamamının aynı kalemle yazılmasının gerekmediği

68 c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. (İdare sahte belgenin kimin tarafından verildiği konusunu araştırmakla yükümlü değildir. Danıştay 6.D, 1997/ 3048 nolu karar)

69 d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. - Teklif mektubu farklı kişiler tarafından imzalanmakla birlikte temsil ve ilzama yetkili kişiler aynı ise alternatif teklif olarak değerlendirilir. (2006/UY.Z-21) - İki isteklinin, aynı firmanın yetkili satıcısı olarak ihaleye teklif vermesi mümkündür (2005/UM.Z-1558) e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

70 İhale Dışı Bırakılma Yaptırımları
17’nci maddeye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararı alınacak, ancak geçici teminatları gelir yazılmayacak (e bendi hariç) 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belli olan bir kişinin ihaleye katılması halinde (17 e bendi) hakkında yasaklılık kararı alınacak ve geçici teminatları gelir yazılacaktır. 10 uncu madde kapsamında sözleşme imzalanmadan önce istenilen belgeleri vermezse nasıl hareket edilecek, verirse nasıl hareket edilecek, verdiği belgeler gerçeği yansıtmıyorsa nasıl hareket edilecek?

71 Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir. (yasaklama+ geçici teminat gelir yazılacak) Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içersinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. (sadece geçici teminat gelir yazılacak)

72 İhalelere Katılmaktan Yasaklama (Md.58)
17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Yasaklama verilir. Yasaklama kararları, ilgili bakanlık, ilgili veya bağlı değilse ihale yetkilileri, mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. Yasaklama kararı 45 gün (Hak Düşürücü Süredir.) içerisinde verilmelidir. Bu sürenin başlangıcı ilgili makama durumun bildirildiği tarihtir. Yasaklama kararları Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

73 Tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmezler ve yasaklama kararı yürürlüğe girene kadar aynı idarenin sonraki ihalelerine de iştirak edemezler. “Hakkında yasaklılık işlemleri başlatılmış olan başvuru sahibinin, yasaklılığı başlatan aynı idare tarafından ihale edilmiş ve ihale süreci devam eden ihaleden isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.” ve 2009/UY.II-2223 Diğer idarelerin ihalelerine girebilir mi? Yasaklama kararı verilen; (dolaylı yasaklar) Şahıs şirketi ise bütün ortakları hakkında, Sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları hakkında verilir. Bu kişiler başka bir şirkete ortak ise, ortak olunan şirket şahıs şirketi ise bunun hakkında da, sermaye şirketi ise yarısından fazla hissesine sahip olması halinde bu şirket hakkında da yasaklama kararı alınır.

74 İsteklilerin Ceza Sorumluluğu
Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilenler hakkında TCK’ya göre ceza kovuşturması yapılmak üzere Savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere ceza 58’inci maddeye göre verilen cezanın bitimine eklenir. İhalelerden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, yargılama sonuna kadar ihalelere katılamaz. Gasptan dolayı hakkında kamu davası açılan kişi ihaleye girebilir mi?

75 Şirketin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında kamu davası açılan şirketin de kamu ihalelerine girmesi mevzuata aykırıdır /UH.II-1592 Dolaylı yasaklar kamu davası açılanlar için de geçerli. Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından verilmesinde sakınca yoktur. Ortak girişim hakkında yasaklılık verilecekse; kim kusurlu ise o ortak hakkında işlem yapılır.

76 Görevlilerin Ceza Sorumluluğu
İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer, Yasak fiil veya davranışta bulunmuşsa, Taraflardan birinin zararına ihmal veya kusuru ile sebep olmuşsa, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmamışsa, Haklarında disiplin cezası uygulanır. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranıştan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.


"İHALEYE KATILIMDA YETERLİK (Md 10)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları