Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B-E –K-i-R S- e-R –T-T-a-Ş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B-E –K-i-R S- e-R –T-T-a-Ş"— Sunum transkripti:

1 B-E –K-i-R S- e-R –T-T-a-Ş
ULUSAL KURULUŞLAR BÖLÜM 7 Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Tamamen Özerk ve Düzenleme –Denetleme İle Görevli Kurumlardır. BDDK, EPDK, KİK, REKABET KURULU, SPK, RTÜK, TELEKOMÜNİKASYON KURULU, TÜTÜN KURULU, ŞEKER KURULU BDDK: BDDK Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla görevli ve yetkilidir. Bankaların kurulmasına veya kaldırılmasına karar verir. BDDK üyeleri bakanlar kurulu tarafından 6 yıllığına seçilirler. Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. BDDK’nın ilişkili olduğu bakanlık ise başbakanın görevlendirdiği bir başbakan yardımcısıdır. B-E –K-i-R S- e-R –T-T-a-Ş UĞUR YILMAZER

2 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2001 tarihinde görevine başlamıştır. Kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.7 üyeden oluşan kurulun başkan ve üyelerini Bakanlar Kurulu seçer. İlişkili olduğu bakanlık ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığıdır. Bu Kurumun görevi elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG'nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… UĞUR YILMAZER

3 KAMU İHALE KURULU Kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.10 üyeden oluşan kurulun başkan ve üyelerini Bakanlar Kurulu seçer. İlişkili olduğu bakanlık ise Maliye Bakanlığıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… UĞUR YILMAZER

4 REKABET KURULU Kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.11 üyeden oluşan kurulun başkan ve üyelerini Bakanlar Kurulu seçer. İlişkili olduğu bakanlık ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. Bu Kurumun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. UĞUR YILMAZER

5 SERMAYE PİYASASI KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. İlgili olduğu bakanlık, Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanlığı’dır. Merkezi Ankara’da olan kurulun İstanbul’da bir temsilciliği bulunmaktadır. Kurul’un temel görevi; Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, Tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır. Kurul, Bakanlar Kurulu kararı ile atanan yedi üyeden oluşur. Bakanlar Kurulu, adaylardan birini başkan olarak atar. Kurul, Başkanın teklifi ile üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer. Kurul başkan ve üyeleri resmi ve özel başka hiç bir görev alamazlar. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süresi bitenlerin tekrar atanmaları mümkündür. UĞUR YILMAZER

6 RTÜK Üst Kurul, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu veya özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. Üst Kurul üyeleri, seçim sonuçlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde toplanarak kendi aralarından bir  başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır. İki yıl sonunda veya herhangi bir şekilde yenilenme sırasında başkan veya vekilinin üyeliği sona ererse, üyeler on beş gün içinde toplanarak yeni başkan veya vekili için seçim yapar. UĞUR YILMAZER

7 RTÜK Kurulun görevleri; Kanal ve frekans bandları tahsis etmek
Radyo-televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygunluğu açılarından denetlenmesini yapmak, Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel imkânlarla radyo ve televizyon vericisi kurulmasına izin vermek, Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli kamuoyu araştırmalarını yapmak ve yaptırmak, Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslararası ilke ve esaslara uygunluğunu gözetmek, bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak Yayın kurallarının ihlallerinde gerekli cezai yaptırımı uygulamaktır. UĞUR YILMAZER

8 TELEKOMÜNİKASYON KURULU
Kamu tüzel kişiliğine, özerkliğe sahip bir kurumdur.5 üyeden oluşan kurulun başkan ve üyelerini Bakanlar Kurulu seçer. İlişkili olduğu bakanlık ise Ulaştırma Bakanlığıdır. Kurulun görevi; Telsiz Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telekomünikasyon alanında gerekli planları hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmektir. UĞUR YILMAZER

9 TÜTÜN KURULU Kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.7 üyeden oluşan kurulun başkan ve üyelerini Bakanlar Kurulu seçer. Görev süreleri 5 yıldır. İlişkili olduğu bakanlık ise başbakanın belirlediği bir devlet bakanlığıdır. Kurulun görevleri; Kanunda öngörülen idari para cezalarının tahsil edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek Satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların tespiti ile tescil, izin ve ruhsat harçlarının Kurum tarafından tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek. Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almaktır. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… UĞUR YILMAZER

10 ŞEKER KURUMU Şeker Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen biri Başkan ve biri Başkanvekili olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dır. Şeker Kurulu’nun görevi; Şekerde ülke içi arz talep dengesini tesis etmektir. Yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. UĞUR YILMAZER

11 TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)
TMSF ,BDDK bünyesinde faaliyet gösteren bir kurumdur. Görevi ise kendisine verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.  Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Fon Kurulunun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… UĞUR YILMAZER

12 KURULUŞ VE İLGİLİ BAKANLIKLAR
BDDK-BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞEKER KURULU-SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜTÜN KURULU-DEVLET BAKANLIĞI TELEKOMÜNİKASYON-ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SERMAYE PİYASASI KURULU-DEVLET BAKANLIĞI REKABET KURULU-SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KAMU İHALE KURULU-MALİYE BAKANLIĞI EPDK-ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… UĞUR YILMAZER

13 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…
UĞUR YILMAZER


"B-E –K-i-R S- e-R –T-T-a-Ş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları