Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

2 İhale komisyonu; verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere VEYA idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

3 Aşırı düşük teklifler reddedilmeden önce açıklama istenmelidir.
İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 3

4 “Diğer tekliflere göre aşırı düşük teklifler” kavramı bakımından yapılacak değerlendirmede;
ihaledeki teklif sayısı, tekliflerin birbirine ve kardan ari yaklaşık maliyete göre yakınlık – uzaklık veya yükseklik – düşüklük mertebeleri, tekliflerden bir kısmının veya tamamının belli bir fiyat aralığında toplanması, tekliflerin tamamının kardan ari yaklaşık maliyetin üstünde veya altında olması gibi ihaleden ihaleye farklılık gösteren faktörler belirleyici olmaktadır.” (Karar No : 2010/UH.I-1511)

5 İdarelerin re’sen esas belirlemesi mümkün gözükmemektedir. Ancak …
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. İdarelerin re’sen esas belirlemesi mümkün gözükmemektedir. Ancak … Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. 5

6 “İhale konusu iş malzeme nakli işi olup, malzeme nakli işlerine ilişkin sınır değer tespitine ve değerlendirmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kamu ihale mevzuatında yer alan hükümler doğrultusunda aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde idarenin takdir hakkı bulunmakta olup yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre idarenin aşırı düşük teklif olarak değerlendirmediği teklife ilişkin açıklama istememesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.” (2009/UH.II ve )

7 “… ve hastanede daha önce yapılan 3 ihale ve 1 yemek firmasından alınan proforma fatura baz alınarak yaklaşık maliyetin tespit edildiği ve yaklaşık maliyetin %10 u altına tekabül eden tekliflerin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. İsteklilerin teklif fiyatlarının belirlenmesinden sonra tutanak düzenlenmek suretiyle yaklaşık maliyetin % 10 altındaki tekliflerin aşırı düşük olacağına karar verilmesi objektif bir değerlendirmeye dayanmamaktadır. Zira, söz konusu % 10 oranının hangi kriterlere göre belirlendiğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, herhangi bir dokümanda da buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. (Karar No : 2010/UH.III-3897)” “Yüklenici için öngörülen kar tutarı yaklaşık maliyette gösterilecektir.” (Hizmet Yönetmelik Madde 9)

8 Bu çerçevede; Kurum tarafından aşırıdüşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde sınır değer veya sorgulama kriteri belirlenmemiş olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük olan teklifleri belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu açıktır. Ancak, bu takdir yetkisi sınırsız olmayıp, hizmet gerekleri ve kamu yararı çerçevesinde kullanılmak durumundadır. Söz konusu ihalede; yaklaşık maliyetin, yukarıda tespit edildiği üzere; gerçekçi piyasa rayiçlerini yansıtmak amacıyla, uç değerler dışlanarak hesaplandığı dikkate alındığında; geçerli tekliflerin birçoğunun aşırı düşük teklif olarak değerlendirilebileceği kabul edilmektedir. Bu sebeple; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörülen yüklenici kar marjının üst sınırı olan % 20 oranı ile indirgenerek ulaşılacak değerin altında kalan tekliflerin aşırı düşük olarak belirlenip, sorgulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Karar No : 2010/UH.I-1621)

9 Bütün ihalelerde yapılır mı?
İşçilik Modülünün altındaki teklifler doğrudan değerlendirme dışı bırakılır mı? Sorgulamaya cevaplar sözlü olabilir mi? Açıklamaların yazılı olması yeterli midir? Cevaplar idareye faksla veya postayla gönderilebilir mi?

10 “ancak temizlik malzemesi ve giyim malzemesi kalemlerine ilişkin teklif etmiş olduğu fiyatların idarenin yaklaşık maliyetinde bu iş kalemleri için hesap edilen fiyatlardan sırasıyla yaklaşık %60 ve %75 oranlarında daha düşük olduğu, söz konusu farkın hizmetin görülmesi aşamasında sorunların çıkmasına sebebiyet verebilecek nitelikte ciddi bir fark olduğu, dolayısı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” (Karar No : 2010/UH.I-334)

11 Karar No : 2010/UH.I-113 “Anılan ihale komisyon kararında da belirtildiği üzere, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yüklenici sıfatını haiz olduktan sonra, dokümanda yer alan düzenlemeler doğrultusunda işi yerine getirmemesi durumunda uygulanacak cezai işlemler ihale dokümanı içerisinde yer alan idari şartnamenin 51 nci maddesi ile sözleşme tasarısının 16 ve 31 inci maddelerinde belirtilmiştir. İstekliler ihaleye teklif vermekle ihale dokümanında yer alan bütün düzenlemeleri kabul etmiş ve anılan düzenlemelerden doğan sorumlulukları üstlenmiş olmaktadırlar. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin takdir hakkını kullanarak, doküman gereğince sorumluluğun yüklenici firma üzerinde olacağını belirterek, Çağ Tur Taş. Hizm. Gıda Turz. İnş. Oto. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifini aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirmemesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”

12 Karar Tarihi : 09.05.2011 Karar No : 2011/UY.III-1550
“Ancak, başvuru sahibi Ölmez İnşaat Elektrik Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Örensan Elek. İnş. Malz. Paz. Gıda Nak. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan teklif bedelinin ( ,00 TL) idarece hesaplanan sınır değerin ( ,31 TL) altında kalmamasına rağmen başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bazı iş kalemlerine ait fiyatların  (2500, /K, /K-1, Özel-2, Özel-3, Özel-7 poz no’lu iş kalemleri) aşırı düşük olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,”

13 İdareler sorgulamaya cevap veren kişileri kabul etmek zorunda mıdır?
Sorgulamaya cevaben kullanılan belgeler ihale tarihinden önce veya sonra alınmış olabilir mi? Cevap vermeyen isteklilere ikinci defa sorgulama yapılabilir mi? Sorgulama için kaç gün süre verilmelidir? Sorgulama kalem bazında yapılabilir mi?

14 Karar Tarihi : 24.05.2010 Karar No : 2010/UH.II-1464
“Anılan Tebliğ açıklamasına göre, isteklilerce yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelere dayanması ve mevzuata uygun olarak belgelendirilmiş açıklamaların kabul edilmesi; buna karşın belgelere dayanılmaksızın yapılan veya belgeleri mevzuata aykırılık taşıyan açıklamaların kabul edilmemesi gerekmektedir.”

15 Karar Tarihi : 12.07.2010 Karar No : 2010/UY.I-2045
Bir hesap dönemiyle ilgili 4 ayrı geçici vergi dönemi söz konusudur. Bu dönemler: 1 inci Dönem: Ocak, Şubat, Mart 2 nci Dönem: Nisan, Mayıs, Haziran 3 üncü Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül 4 üncü Dönem: Ekim, Kasım, Aralık aylarıdır.

16 Kısmi alıma ilişkin ihalelerde kısım bazında sorgulama yapılabilir mi?
Aşırı düşük sorgulamalarda kıdem tazminatına yer verilir mi? Sorgulamalarda yüklenicinin kar öngörmesi istenebilir mi? Asgari İşçilik Maliyeti nedir? Üzerindeki tekliflere sorgulama yapılır mı?

17 2010/UH.I-3301 İlke olarak portör muayeneleri herhangi bir ücrete tabi olmadığından istekliler açısından bir maliyet kalemi teşkil etmeyeceği, ancak olası giderlerin varlığı halinde de bu giderlerin % 3 sözleşme ve genel giderler içerisinde (Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2 maddesinde, % 3 sözleşme ve genel giderlerin, “ve bu mahiyetteki giderler” ifadesine yer verilmek suretiyle kapsamının sınırlandırılmadığı görülmektedir) değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin portör muayenelerine ilişkin maliyeti tekliflerine dahil etmediği yönündeki iddianın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. (Asgari İşçilik Maliyetinin ve teklif fiyata dahil masrafların Tespitine Yönelik Bir karar)

18 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
Yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir. Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

19

20

21 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden ( ) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, ( ) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir. İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde ( ) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. İstekliler ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizler sunacaklardır. Formda analiz girdileri ile miktarlar ve tutarlar belirtilmeyecektir.

22 Karar Tarihi : 09.05.2011 Karar No : 2011/UY.I-1559
“Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer alan açıklaması gereğince, istekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir. Başvuru sahibinin bazı analizlerde açıklama istenmeyen analiz girdilerine yer verdiği, bazı analizlerde açıklama istenmeyen analiz girdilerine yer vermediği anlaşıldığından, bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

23 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış olan analizler kullanılabilir. Ancak; Cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını belirtmeleri birim fiyat poz numarasını liste halinde yazmaları halinde kabul edilebilecektir. Kar ve genel gider yerine kendi karlarına koymaları halinde de mümkün olacak ve analiz düzenlenmek zorunda olunmayacak. Eğer cari yıl fiyatları yayımlanmamışsa, önceki yıl fiyatları kullanılabilir.

24 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir.

25 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen işçilik rayiçlerinin kullanılmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

26 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler; a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, b. Fiyat teklifleri, c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları, g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

27 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. Kullanılacak belgeler standartlaşmış ve KİK tarafından belirlenmiştir. bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

28 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
Proforma faturalar ve piyasa fiyat teklifleri alınması durumunda düzenlenen tutanaklar idareye verilmeyecektir. Bu gibi hallerde fatura veya teklif üzerine meslek mensuplarınca Tebliğde belirtilen ifadeler yazılacaktır. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya proforma fatura ya da fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir. Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

29 Yapım İşleri İçin Özel Düzenlemeler
Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.

30 Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

31 Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir. İhale tarihi tarihinden sonra olan bütün ihalelerde yeni tebliğ hükümlerine göre hareket edilecektir. (Yapım ihalelerinde bu şekilde değil.) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde de tebliğde belirtildiği şekliyle belgeli açıklama yapılacaktır.

32 Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler; a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, b. Fiyat teklifleri, c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar, e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

33 Karar Tarihi : 28.02.2011 Karar No : 2011/UH.I-851
“İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, bu kataloğun ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan fiyatları göstermesi, mağaza veya market yönetimince onaylanmış olması gerekmektedir.”

34

35 Karar Tarihi : 04.04.2011 Karar No : 2011/UH.I-1156
“ tarih ve 2011/UH.I-655 sayılı kararla Kamu İhale Genel Tebliğinin, sadece hayatın olağan akışına aykırılık gerekçesiyle herhangi bir teklifin reddine karar verilemeyeceği yönündeki açık düzenlemesine dayanarak,”

36

37

38

39

40 Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin, altında olamaz. İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

41 Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.

42 Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir.

43 2010/UH.I-3344 Olduğu, teçhizat için herhangi bir bedel öngörülmediği %3’lük Kik payı içinde hesaplandığı belirtilerek, açıklama ekinde; KİK işçilik modülü çıktıları, giyim bedeline ilişkin SMMM imzalı ve TÜRMOB kaşeli Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (EK-0.7), Tutanak ekinde istekliye ait imza sirküleri ve SMMM’e ilişkin faaliyet belgesi, anılan firma ile SMMM arasında yapılan sözleşme ile anılan adına düzenlemiş giyime ilişkin 1 adet alış faturası ve sevk irsaliyesi, muhasebe defterlerinin onaylı ilk sayfaları ile Anadolu Sigorta AŞ Kadıköy Bölge Müdürlüğünden12 kişi için 12 ay süreyle toplam prim tutarının 115,20 TL olarak belirtildiği teklif alma yazısının sunulduğu görülmüştür.

44 Karar Tarihi : 18.04.2011 Karar No : 2011/UH.III-1288
“İlaçlamaya ilişkin sunulan proforma faturanın meslek mensubu tarafından şerh düşülerek onaylanmadığı ve ilaçlamaya ilişkin sunulan noter onaylı sözleşmenin Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak teşkil eden belgelerden olmadığı,”

45 2010/UH.I-3308 veya 2010/UH.II-2784 Başvuru sahibi tarafından, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında stok tespit raporu, envanter defterinin ihale konusu işte kullanılacak giyim eşyalarına ilişkin kısmının onaylı örneği ile açıklama yapılan giyim eşyalarına ilişkin alış faturalarının sunulduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının değişiklikten önceki aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin Tebliğ açıklamalarına göre yapıldığı, tarihinde yürürlüğe giren aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin Tebliğ açıklamalarına uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmış olup, anılan isteklinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

46 2010/UH.I-3308 Anılan Tebliğin yukarıda yer alan açıklaması gereğince; aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan istekliler açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulması (Ek-O.7), anılan tutanakta ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtilmesi, isteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatların, a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, isteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması, maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

47 2010/UH.I-3308 … Kamu İhale Genel Tebliğinin değişen 79 uncu maddesinin nci maddesine göre maliyete dayalı açıklama yaptığı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunduğu, anılan tutanakta ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin belirtildiği, anılan isteklice teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatların, ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmadığı, 120 adet yazlık iş önlüğü, 120 adet kışlık iş önlüğü, 150 adet ayakkabı ve 80 adet çizme satın alındığını gösteren ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen mallara ilişkin olarak tarihli alış faturasını sunduğu, ihale tarihi olan tarihi dikkate alındığında, anılan alış faturasının son geçici vergi beyanname dönemi olan 2010 yılının 2 nci dönemine ait olduğu, ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarından fazla alış yaptığı anlaşıldığından, ihale üzerinde kalan isteklinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin değişik 79 uncu maddesine uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

48 2010/UH.III-3131 Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasında, isteklilerin teklif fiyatlarını stoklarda bulunan mallara/malzemelere dayandırması ve bu çerçevede stok tespit tutanağı sunmaları mümkün değildir. İstekli tarafından sunulan ve standardı Tebliğ ekinde yer alan Ek-O.8 numaralı “Stok Tespit Tutanağı” formu ise ancak Tebliğin 45 inci maddesi altında (md ve ) düzenlenen yapım işleri ihalelerindeki aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında kullanılabilecektir. Açıklamalar ve fiyat tevsiki bu nedenle mevzuata uygun görülmemiştir.

49 2010/UH.III-3131 İstekli tarafından 48,00 TL’lik ilaçlama bedelinin tevsiki amacıyla Mirbey Bil. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Mozaik Haşere Mücadele Ltd. Şti. arasında imzalandığı görülen tarihli ve toplam 48,00 TL bedelli sözleşmeye konu edimin (malzeme hariçtir zira idarece karşılanacaktır), Tebliğin inci maddesinde belirtilen “teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması” niteliğinde olduğu, dolayısıyla anılan maddedeki açıklamalar uyarınca piyasadan alınan fiyat teklifinin “Ek-O.6 - Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı” sunularak tevsiki gerektiği anlaşıldığından, açıklamalarının bu yönüyle de Tebliğe uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, iddia yerinde görülmüştür.

50 2010/UH.III-3131 İsteklinin ilaçlama maliyetine ilişkin, ihale üzerinde bırakılan isteklide olduğu gibi Ormia İlaçlama Sağlık Ürn. Ltd. Şti. ile imzaladığı sözleşmeyi sunduğu görülmüş olsa da, sözleşme ekinde Tebliğin inci maddesi uyarınca Ek-O.6 formuna uygun olarak “Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı” sunduğu anlaşıldığından, açıklaması bu yöneyle uygun görülmüştür.

51 2010/UH.III-3119 İhale dokümanında yer verilen düzenlemelere göre, Kurum işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplamada toplam asgari işçilik maliyetinin ,60 TL olması gerektiği hesaplanmıştır. Buna göre, aşırı düşük açıklamasında bulunan isteklilerden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Pelitaş İnş. A.Ş. tarafından teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı, diğer istekli olan Okyanus Taahhüt A.Ş.’nin ise araç kiralanmasına ilişkin bedelin, sadece kiralamaya ilişkin alış faturası ve kira sözleşmesi ile açıklanması nedeniyle, tevsik işlemlerini yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği, … belirlenmiştir.

52 2010/UH.I-2835 Mevzuattan anlaşıldığı üzere isteklilerin proforma fatura ekinde maliyet/satış tespit tutanaklarının da idareye sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuru sahibinin doldurulması gereken EK-05 cetvelinin doldurulup mükellef ve meslek mensubu tarafından imzalanarak taahhüt altına alınmadığından açıklamalarının kabul edilmediği yönünde yapılan gerekçe uygun bulunmamıştır.

53 2010/UH.I-2835 proforma faturanın SMMM tarafından onaylandığı, ancak mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılmadığı tespit edilmiştir. İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında da bu sefer bu gerekçe nedeniyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

54 2010/UH.II-2784 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiş olduğu halde, idarece aşırı düşük teklif sahiplerinden yazılı açıklama talebine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmüştür. Ancak, işçilik maliyeti ve nakdi ödemeler haricinde, giyim bedeli, sarf malzemeleri ile elektrik ve su giderinin açıklama istenen tüm istekliler tarafından açıklama yapılacak kalemler olarak değerlendirildiği anlaşıldığından, idarece açıklama talebine yönelik yazıda teklifte önemli olan bileşenlere ilişkin tespit yapılmamış olmasının, şikayete konu ihalede sonuca bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır.

55 2010/UH.II-2784 Gerek 13,92.-TL tutarındaki giyim bedeli, gerekse ,92.-TL tutarında temizlik sarf malzemesi ile makine-ekipman gideri için tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımı itibarıyla yürürlüğe giren değişikliğe uygun belgeleri sunmadığı, açıklamaların stok tespit raporuna dayandırıldığı ve anılan Tebliği uyarınca stok tespit raporuyla açıklama yapılmasının mümkün olmadığı tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının anılan Tebliğin 79 uncu maddesine uyarlık göstermediği ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

56 Gelir Vergisi = (B – B * 0,15) * 0,15 = B * 0,1275 = G
Brüt tutar B olsun; Damga Vergisi = B * 0,0066 = D İşçi Primi = B * 0,15 =P Gelir Vergisi = (B – B * 0,15) * 0,15 = B * 0,1275 = G Net Ücret = 3,00 YTL Brüt Ücret = B = 3,00 + B * 0, B * 0,15 + B * 0,0066 B * (1 – 0,2841) = 3,00 YTL B * 0,7159 = 3,00 B = 4,1905 = 4,19 YTL olarak bulunacaktır. 56


"AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları