Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hizmet alım ihalelerinde; Yüklenici için öngörülen kar tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Bunun ayrı bir satır olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hizmet alım ihalelerinde; Yüklenici için öngörülen kar tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Bunun ayrı bir satır olarak."— Sunum transkripti:

1 16 TEMMUZ 2011 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE 20 AĞUSTOS 2011 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ

2 Hizmet alım ihalelerinde; Yüklenici için öngörülen kar tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Bunun ayrı bir satır olarak gösterilmesi gerekir. (Aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır.) Sigortacılık hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti ne olursa olsun iş deneyim belgesi idarenin takdirinde istenebilir. Ancak, ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. (Bilanço, iş hacmi ve banka referans mektubu)

3 Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olanlar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun ilgili bölümlerini, yayımlatma zorunluluğu olmayanlar ise bunlara ilave olarak yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından düzenlenmiş standart forma uygun belgeyi sunabilirler. Bilançolarını yayımlatmaları zorunlu olanlar; Sermaye Piyasasına kayıtlı olan firmalardır. Bunlar anonim şirket şeklinde olmak zorundadır. Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday veya istekliler ise, Bilançolarını; Bilançolarının ilgili bölümlerini Standart formu sunabilirler. Bu firmalar Sermaye Piyasasına kayıtlı değildir. Anonim şirket haricindeki şirketlerin tamamı standart form sunabilir. Bu belgeler haricinde başka bir belge olamaz. “Bilanço bilgileri Tablosu Standart Formu” tablosu ilandan öncede düzenlenmiş olabilir.

4 Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
öz kaynaklar/toplam aktif oranının en az 0,15 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması.

5

6 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda;
Yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşundan, Devir yoksa, daha önce bağlı olunan kamu kurum veya kuruluşundan talep edilecektir. Aynı ihaleye iş ortaklığı olarak katılması durumunda, eğer ortaklık oranı ve yapısı değişmiyorsa, verilen iş deneyim belgeleri ortaklık hisse oranlarına bakılmaksızın değerlendirilir.

7 Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlara ait iş deneyim belgesi, bu kişiler fiilen çalıştığı müddetçe başkası tarafından kullanılamaz. Yaklaşık maliyet teklif zarfları açılmadan açıklanacaktır.

8 Kesinleşen ihale kararları bildirileceği zaman, ekine ihale komisyonu karar tutanağı da eklenecektir. Ancak, (diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde,) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

9 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilir ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir. Aday veya isteklilerce internet çıktısı şeklinde sunulan ve idarece teyidi yapılan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli belge ve bilgileri isteyebilir. İdari şartnamede ve aynı zamanda sözleşmede yer alan çoğu madde, idari şartnameden çıkartıldı, Fiyat farkı hariç. Ödeme yeri, avans, işe başlama, süre uzatımı, cezalar, denetim muayene ve kabul vb.

10 Personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak mülkiyeti yükleniciye ait olmayan araçlarla ilgili olarak; Her bir araç sahibi ile sözleşme imzalanacak, Bu sözleşme işe başlamadan idareye verilecek, Eğer araçlar değişirse veya araç sayısı artarsa aynısı tekrar yapılacak, Yüklenici ile araç sahibi arasında yapılacak sözleşmede, işin adı, süresi ve sözleşme bedeli yer alacak. Hakediş ödemelerinde yüklenicinin araç sahibine ödeme yaptığına ilişkin banka dekontları veya makbuz veya araç sahibinin yükleniciden alacağının olmadığına ilişkin yazılı beyanı aranacak. Alt yükleniciler için de aynı durum geçerlidir.

11 Yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet alımlarında kısmi kabul yapılamaz.

12 “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak ihale ilanlarının Kamu İhale Bülteninde de yayımlanması gerekmektedir.”

13 Mücbir sebepler için Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurularda şu iki şartın varlığının araştırılması gerekir: ÖNGÖRÜLEMEZLİK ÖNLENEMEZLİK “Sözleşme konusu edimin ifa edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının, müdebbir bir tacir olarak yüklenicinin sorumluluğunda olduğu açıktır.” Yüklenicilerin hazırlık ve programlama çalışmalarını ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden yapmaları gerekmektedir.

14 İş hacminin istenildiği yapım ihalelerinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin belgeler sunulabileceği gibi, son altı yıla kadarki belgeler de sunulabilir.

15 Anahtar Teknik Personel
İlk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde öngörülen sayıda mühendis veya mimarın çalıştırıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Sigortalı hizmet listesindeki eksik gün sayısı 30 günden fazla olamaz. Ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret siciline kayıtlı merkez veya şube adresi, esnaf ve sanatkarlar için ise sicilde kayıtlı adres kabul edilecektir. Sunulacak Belgeler Anahtar teknik personel listesi (KİK 025.3/Y) Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi (KİK025.4.Y)

16 Anahtar Teknik Personel
Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (KİK 025.2/Y) Anahtar teknik personel listesinde gösterilen kişilerin mezuniyet belgeleri, meslek odasına kayıt belgesi ve Hizmet Bildirimi (Personelin işe alındığına ilişkin belge duruma göre) Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesine ekli, listede yazılı olanların mezuniyet belgeleri ve SGK onayı Hizmet Bildirimi

17 Anahtar Teknik Personel
Belli bir süre benzer işte çalışmış olma veya lisansüstü eğitim yapmış olma koşulu aranmaz. Mezuniyetine ilişkin kıst gün hesabı yapılmaz, tam olarak kabul edilir. …. Kişilerin bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz, ancak, bu kişilerin yine deneyim süresi ile geriye doğru en az bir yıldır çalıştığının belgelendirilmesi şarttır. Ayrıca beyanname de sunmaları gerekir. Gerçek kişi aday veya isteklinin kendisini anahtar teknik personel olarak göstermesi durumunda, beyanname sunulmasına gerek yoktur. Bir adet anahtar teknik personel istenen ihalelerde ve gerçek kişinin kendisini sunması durumunda, geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesine gerek yoktur.

18 Yapım işi aşırı düşük teklif sorgulaması;
“ İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” Bayındırlık rayiçleriyle yapılan açıklamalarda da, eğer işçilik rayici asgari ücretin altındaysa kabul edilemez.

19 Özürlü vatandaşların kamu hizmetinden daha etkin yararlanabilmesi için ihale konusu mala yönelik teknik düzenlemeler yapılabilir. Madeni yağ satışına ilişkin lisans istenemez. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ihale dışı bırakılması gereken kişiler alt yüklenici olabileceklerdir. (SGK ve Vergi borcu gibi)

20 Özel güvenlik ihalelerinde ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur. 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ve ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ istenilmeyecektir. İdarelerin kendi hizmet binalarında veya görev alanlarında gerçekleştirilen hizmetler ile araç kiralamalarda istenilmeyecektir.

21 “Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir.”

22 İşçilik maliyetini oluşturan unsurlar sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup; bu çerçevede 1 TL’nin altında tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemeler emredici nitelikte olduğundan dolayı uygulanması zorunludur. Hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.

23 Yuvarlama Nasıl Yapılır
Tutar Yuvarlama ,5051 ,5099 ,5049 ,4999 ,4949

24 “İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN” BAĞLAYICILIĞI ORTADAN KALKMIŞTIR.
Yaklaşık maliyet tespiti aşamasında işçilik hesaplama modülü esas dayanak değildir. Sosyal Güvenlik Mevzuatıyla modül uyarsızsa, mevzuat dikkate alınacaktır. Modül hatalar vermektedir. Tekliflerin değerlendirilmesinde modül esas değildir. İşçilik hesaplama Modülü ilgililere sadece yardımcı olmak amacıyla kullanılacaktır.

25

26

27

28 İhale tarihi 01.09.2011 tarihinden sonra olan ihalelerde;
Modülün bağlayıcılığı devam etmekle birlikte; işçilik hesaplamaları virgülden sonra iki basamak şeklinde yapılacaktır. Teklif edilen birim fiyat kısmı işçi başına iki basamak olacaktır. İlanı tarihiden sonra olan ihalelerde; Bütün maddeler uygulanacaktır.


"Hizmet alım ihalelerinde; Yüklenici için öngörülen kar tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Bunun ayrı bir satır olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları