Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teklif Edilen Proje Özeti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teklif Edilen Proje Özeti"— Sunum transkripti:

1 Teklif Edilen Proje Özeti
Erzin DGKÇ Santrali, tamamen Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (Akenerji)'nin sahip olduğu bir alt kuruluş olan Egemer Elektrik Üretim A.Ş. (Egemer Elektrik) tarafından geliştirilecek ve işletilecektir. Erzin DGKÇ Santrali Projesinin amaçları şunlardır: Sürdürülebilir gelişme için ulusal enerji gereksinimine katkıda bulunmak; Hatay ilinin bölgesel enerji gereksinimine katkıda bulunmak; Türkiye için enerji gereksinimini güvence altına almak amacıyla muhtelif enerji kaynaklarına katkıda bulunmak; Hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ekonomik ve sosyal fayda sağlamak; Bölgede ve çevrede yaşayan topluluklar için istihdam olanağı sağlamak; ve Yerel ekonomiye, sosyal ve teknik altyapıya katkıda bulunmak. Teklif edilen Erzin Santrali tam olarak 900 MWe kurulu güce sahip olacak bir Doğal Gaz Kombine Çevrim (DGKÇ) Enerji Santrali olacaktır. Erzin DGKÇ Enerji Santrali işletmeye alındığında, Türkiye'nin tahmin edilen toplam enerji talebinin yaklaşık olarak %2.6'lık kısmını karşılayacağı tahmin edilmektedir.

2 Egemer Elektrik kimdir?
Egemer Elektrik Üretim A.Ş. (Egemer Elektrik) tamamen Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.nin sahip olduğu bir alt kuruluştur. Egemer Elektrik Üretim A.Ş, Erzin DGKÇ Santrali'ni yönetecek ve işletecektir. Akenerji, "Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, Dağıtımı, ve Ticareti ile Görevlendirilmesi" hakkındaki 3096 numaralı kanun kapsamında 16 Mayıs 1989 yılında kurulmuş olan ilk Otoprodüktör Gruptur. Grubun faaliyetleri arasında elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı, alışı ve satışı ile bu tür amaçlara hizmet edecek olan tesislerin kurulması, elektrik enerjisi ve/veya elektrik enerjisi düzenlemelerine uygun olarak yerel toptan satış faaliyetlerinin geliştirilmesi konuları yer almaktadır. Halihazırda Akenerji Türkiye'de üretilen enerjinin yaklaşık %1'lik kısmını üretmektedir ve enerji üretimi konusunda pazarda bir lider olarak kabul edilmektedir.

3 Teklif Edilen Proje Özeti
Elektrik, potansiyel bağlantı noktaları olarak tanımlanan mevcut Toscelik ve Erzin trafo merkezlerine iki yeni dağıtım hattıyla gönderilecektir. Gaz, elektrik üretmek için yeni elektrik santralinde yakılacaktır. Yeni boru hattıyla gaz sahaya verilecek. Enerji Santrali, Türkiye'nin tahmin edilen brüt enerji talebinin %2.6'lık kısmını karşılayacaktır. Elektrik üretimi Türk mesken abonelerine ve ticari müşterilerin elektrik bulmalarına katkıda bulunacaktır.

4 Proje Konumu Proje sahası, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Hatay ilinin Erzin ilçesindeki Aşağı Burnaz köyünün (900 m kuzey doğuda) yakınlarında yer almaktadır. Saha İskenderun Körfezinin sahilinden yaklaşık olarak 650 m uzaklıkta bulunan mevcut sahil koruma alanının arkasındaki daha önceden işlenmemiş bir alan üzerinde bulunmaktadır.

5 Doğal Gaz Yakan Elektrik Santrali Nedir?
Bir DGKÇ Santrali fosil yakıtların yakılarak elektrik üretimi sağlanması için mevcut olan en verimli ve temiz yöntemdir. Elektrik üretimi işlemi iki aşamaya ayrılmıştır; Doğal gaz yanar ve yanma gazları elektrik üretimi için bir gaz türbininin içinde geçer ve yanma gazlarının içinde bulunan atık ısı HRSG'de buhar üretmek için kullanılır. Bu ikinci aşamadaki buhar daha sonra daha fazla elektrik üretmek için bir buhar türbininin içinden geçer. Bu iki aşamalı işlem bir DGKÇ enerji santralinin yüksek derecede verimli ve düşük maliyetli olmasını sağlar. Kömür yakıtı enerji santralleri ile kıyaslandığında bir DGKÇ Enerji Santrali üretilen elektriğin her MW'ı için yarı oranda karbon dioksit yayar. Tipik DGKÇ İşlemi Mekanik cebri soğutma teknolojisine bir örnek

6 Doğal Gaz Boru Hattı Güzergahı
View Looking Away from Project Site to Mountain Range Hilly Areas View to Mountain Range from Connection with Existing Natural Gas Pipeline

7 Önemli Çevresel Bulgular
Hava Kalitesi ve Sera Gazı Erzin DGKÇ Enerji Santrali, nitrojen oksit (NOx) ve karbon monoksit (CO) salınımı olmasına neden olacaktır. İşletme aşaması için, gelişmiş dağılım modellemesi sonuçları, CO ve NO2 'nin tahmin edilen maksimum çevresel konsantrasyonlarının, Türk kanunları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tanımlanan ilgili çevre kılavuzlarına göre oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Baca gazının tahliyesi için 60 metrelik baca olacağı teklif edilmektedir. Tahmin edilen NOx konsantrasyonları, bitki örtüsü ve ekosisteminin korunmasına ilişkin AB sınır değerlerinin altındadır. Proje kaynaklı emisyonların, ulusal ve AB tarafından tanımlanan sınırlar içerisinde kalmasını temin etmek amacıyla sürekli olarak izlenecektir.

8 Önemli Çevresel Bulgular
Su Kalitesi ve Deniz Ortamı Denize yapılacak olan deşarjlar; deniz suyu desalinasyon ve soğutma işlemlerinden yapılan küçük termal ve tuzlu su deşarjları, ve su arıtma tesisinden yapılan atık su deşarjlarını kapsayacaktır. Santralden çıkan tüm su deşarjları, deşarjdan önce yüzey suyu ortamlarına Termik Enerji Santrallerinden çıkacak su deşarjları için Ulusal Su Kirliliği Yönetmelikleri ve IFC ÇSG kılavuzlarında düzenlenen gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde işlem yapılarak gerçekleştirilecektir. Su alma ve su verme altyapısı karışım alanının ucundaki sıcaklık artışı 1 ºC'yi geçmeyecek şekilde ve tuzlu suyun etkin bir şekilde dağılımını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Projenin su alma ve su verme boru hatları yerleşim planları dahilinde yüksek derecede hassas ve yüksek koruma değerine sahip ve koruma altında olan sesil (hareket edemeyen canlılar) deniz canlıları bulunduğu kaydedilmediğinden bunun belirgin bir etkisi olmayacaktır. Tanımlanan hafifletme tedbirlerinin uygulanmasına dayalı olarak genel etki oldukça düşük olacaktır. Arazi Kalitesi Proje sahasındaki mevcut kirlilik potansiyeli göz ardı edilebilecek kadar düşük olarak değerlendirilmiştir. İnşaat ve işletme sırasındaki yeraltı suları üzerindeki etkiler en düşük düzeyde değerlendirilmiştir. Gerekli yönetim ve acil müdahale planı beklenmedik bir durum karşısında uygulanacaktır. Kazı işleri sırasında, şüpheli bir kirlilik bulunması durumunda, bu bölgedeki çalışma, kalifiye bir personel sahayı inceleyene dek durdurulacak, tehlike tespit edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Sahaya giriş eğitimi sırasında tüm personel potansiyel kirlilik konuları ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Doğal gaz boru hattı ile iletim hattı ve enerji santrali ile ilgili arazi kalitesi etkileri inşaat aşaması sırasında kısa süreli olarak ortaya çıkacaktır. Bu etkiler yollarda oluşabilecek kirlilik, kaza ile oluşabilecek döküntüler ve kaçaklardan kaynaklı doğabilecek olup geri dönüşümü mümkün olan etkilerdir.

9 Önemli Çevresel Bulgular
Yüzey Suyu ve Yeraltı Suyu Erzin DGKÇ Santrali ile ilgili inşaat ve işletme faaliyetlerinin, proje etki alanı içerisindeki yüzey suyu ve yeraltı suyu hidrolojisi üzerinde oluşması muhtemel etkileri hafifletmek için, inşaat sırasında başlayacak ve inşaat ile işletme süreci boyunca devam edecek olan bir yüzey suyu izleme planı önerilmektedir. Bu plan yakındaki tatlı su birikintilerinde yeraltı su seviyelerinin ve tuzlu su seviyelerinin görüntülenmesine olanak sağlayacak olan sondaj şebekesi kurulması, Yanıkdeğirmen ve Sarısu Derelerinin kaynaklarının izlenmesi taşmaları ve diğer kirlilik etkilerini önlemek için en iyi tedbirlerin alınması, deşarj edilecek tüm suların arıtımdan sonra herhangi bir kirlilik ve sediman barındırmadan yüzey suyuna verilmesi konularını içermektedir. Tanımlanan hafifletme tedbirlerinin uygulanmasına dayalı olarak genel etki oldukça düşük olacaktır. The project included consideration of impacts to the Yukari Burnaz springs

10 Önemli Çevresel Bulgular
Arazi ve Görsel Etki Baca, açık sahil şeridinden etkin bir şekilde 8 km. mesafeden görünebilir durumda olacaktır ancak normal ışık koşulları altında 2 km'den görünebilir durumda olacaktır. Alıcılar ağırlıklı olarak köylerde, 1.6 km uzaklıktaki Aşağı Burnaz'a, 2.1 km uzaklıktaki Yukarı Burnaz'a ve 4.2 km uzaklıktaki Turunçlu'ya yerleştirilecektir. Projede, dikkatli aydınlatma kullanımı ve uygun boya renkleri kullanımı ile etkileri en aza indirecektir. Santralin çevreye uyumu için peyzaj çalışmaları yapılacaktır. OHL'nin genel estetik etkisi olacaktır. Mümkün olan yerlerde, iletim hatlarının güzergahı ve direk konumlandırma mümkün olduğu kadar görsel rahatsızlığı en aza indirecek şekilde düzenlenecektir.

11 Önemli Çevresel Bulgular
Biyolojik Ortam Değerlendirmeler sonucu koruma için 3 temel ekolojik özellik tanımlanmıştır. Uluslararası öneme ve orta derecede koruma değerine sahip olan bitkilerin ve sürüngenlerin içerisinde yaşadığı ve kritik habitatlar olarak kabul edilen stabilize kumullar; Bölge içerisinde önemli bir ekolojik özelliğe sahip olan ve çalışma alanının yakınında bulunan su birikintileri Schreiber püskül parmaklı kertenkele, benekli kaplumbağa ve adi tosbağa gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip kara canlıları. Belirgin ekolojik etkileri kabul edilebilecek seviyelere düşürebilecek olan bir dizi hafifletme ve telafi tedbirleri teklif edilmiştir. karasal habitatın yeniden eski hale getirilmesi; inşaat çalışmalarına başlamadan kritik olarak hassas olan floranın temizlenmesi ve ayrılması; sürüngenlerin,kaplumbağaların ve diğer koruma altındaki canlıların temizlenmesi ve ayrılması; alan habitatının proje faaliyetlerine karşın uzun dönemli yönetimi ve korunması içinde bir habitat yönetim planı formüle edilmesi. Spur-thighed tortoise Astragalus antiochianus Orchis laxiflora

12 Önemli Çevresel Bulgular
Gürültü Projenin her aşaması,sırasında, potansiyel olarak da yakınlardaki hassas alıcılarda pek çok kaynaktan gürültü yayılacaktır. DGKÇ santralinin inşaat, işletme, işletme trafiği ve servisten çıkartma işlemleri, boru hattı ve iletim hattı inşaat trafiği ile ilgili gürültü etkilerinin boyutu önemsiz olacaktır. DGKÇ Enerji Santralinin inşaat trafiği ve servisten çıkartma trafiği ile ilgili gürültü etkilerinin çok düşük olması beklenmektedir; Tesisin etkin bir şekilde bakımının yapılması, ekipmanların yerleşimi, makineler kullanılmadığında motorların kapatılması ve gürültüye hassas alıcıların izlenmesi için depo alanlarının seçimi gibi teklif edilen hafifletici tedbirler uluslararası düzeyde kabul edilen tedbirlerdir. Erzin DGKÇ Santrali, mevcut gürültü standartlarını karşılayacak şekilde modern teknoloji ve gürültü azaltıcı tedbirler kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

13 Önemli Çevresel Bulgular
Trafik veTaşıma Erzin DGKÇ Santrali ile bağlantılı işlerle ilgili olarak potansiyel trafik etkisinin ele alınması için trafik hareketlerinin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, fiziksel ve yönetimsel tedbirler de dahil olmak üzere bir dizi tedbir önerisinde bulunulmuştur. enerji santrali sahasını yerel otoyol ağına bağlayan mevcut yolların rehabilitasyonu; yeni saha erişim yolu yapılması; Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşülerek enerji santrali etrafındaki karayollarının yapılması ya da rehabilitasyonu; sahaya kabul edilebilir erişim güzergahı, araç bekleme alanları, teslimat zamanları v.s. gibi özel gerekliliklerin detaylandırıldığı bir trafik yönetim planı geliştirilmesi.

14 Önemli Sosyal Bulgular
Arazi İstimlaki ve İskan Üç ana proje sahası ile ilgili olarak istimlak ve iskan etkileri bulunmaktadır; ana santral, boru hattı ve iletim hatları. Hafifletici önlemlerin dogru uygulanmasıyla projenin etkilerinin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi öngörülmektedir. Santral Sezonluk olarak gelen ve sahayı değişik amaçlarla kullanan gruplar olabilmektedir. İnşaat çalışmaları başlamadan önce Egemer Elektrik Üretim A.Ş önceden bildirim yapacaktır. Boru Hattı Gaz boru hattı ile ilgili mevcut plana göre gaz boru hattı için ve işletmesel kullanım hakkı (ROW) amacıyla bu arazinin istimlak edilmesi öngörülmektedir. BOTAŞ bu arazinin anlaşma yoluyla istimlak edilmesini amaçlamakta ve bu da arazi sahiplerinin adil ve uygun bir şekilde haklarını alması ile gerçekleştirilecektir. Boru hattı yeraltında ve lineer olacağından, etkiler büyük oranda geçici olacaktır. İletim Hattı İletim hatlarının da aynı şekilde kullanım hakkı edinimini sağlaması gerekmektedir. TEİAŞ arazinin anlaşma yoluyla istimlak edilmesini amaçlamaktadır. Küçük miktarda arazi gerekli olduğundan etkinin boyutunun da küçük olması beklenmektedir.

15 Önemli Sosyal Bulgular
İnşaat İstihdamı Yaratılması – Proje yerel halkın mümkün oldukça istihdam edilmesini teşvik edecektir. – Yerel halkın projeyi desteklemesi için Akenerji / Egemer danışmanlık programı başlatacaktır. Toplum Sağlığı ve Güvenliği - Proje sahası gürültü, hareket ya da titreşim, trafik, hareket engeli ve toz oluşturan inşaat faaliyetleri ile bağlantılı çevresel rahatsızlık oluşturacaktır. Projenin de bağlı olması gereken ve insan sağlığının korunmasını amaçlayan bazı ulusal ve uluslararası standartlar ve eşik değerler bulunmaktadır. Aynı şekilde, bu etkilerin en aza indirgenmesine yardımcı olacak bazı hafifletici tedbirler de bulunmaktadır ve uzmanlar muhtelif elementlerle bunları değerlendirmiştir. Kalıcı İstihdam - İşsizliğin yoğun olduğu bölgede yerel halkın çalıştırılması öngörülmektedir. Yaklaşık olarak 50 yeni iş yaratılmış olacaktır. Ancak yaratılan işler için ileri derecede uzmanlaşmış ve bölge dışından çalışan alımı da yapılacaktır. Kıyı Hattı Boyunca Kıyı Erişiminin Kesilmesi - Projenin insanların sahil şeridine geçmelerine engel olacak, sahili çaprazlama olarak geçecek bir altyapısı olacaktır. Bu tür bir altyapının boyutlarını en aza indirmek için çaba gösterilmektedir ve sahilden ince bir boru geçecektir. Artan Enerji İhtiyacı - Erzin DGKÇ Enerji Santrali işletmeye alındığında, Türkiye'nin tahmini toplam enerji talebinin yaklaşık olarak %2.6'sını karşılayacak durumda olacaktır. Güvenilir enerjiye artan ihtiyaçtan dolayıSantralin olumlu etkisi olacağı değerlendirilmiştir.

16 Doğal Gaz Boru Hattı Güzergahı
View Looking Away from Project Site to Mountain Range Hilly Areas View to Mountain Range from Connection with Existing Natural Gas Pipeline

17 İnşaat Etkileri Nisan 2011 Temmuz 2013 İnşaata Başlamak için Bildirim
İnşaat etkileri geçici ve geri dönüşümlü olarak tanımlanmaktadır. Geçici Etkiler İnşaat gürültüsü Yer altı, ve yüzey sularında inşaat aşamasında oluşabilecek etkiler (drenaj, vb.) Arazi kalitesi ve çöp – inşaat işleri sırasındaki kirlenme, yükseltme yapılacak olan üç trafo merkezindeki mevcut kirlenme ve bakım faaliyetleri sırasında lokal kirlik; Trafik ve taşıma – inşaat/bağlantı, mevcut karayolları ya da üzerinden, yeni, kalıcı erişim yollarının yapımı, kaynakların iş sahasına taşınması (toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili olanlar); ve Hava kalitesi ve toz- kazı işleri ve saha tesviyesi gibi işlerden kaynaklanan inşaat tozu. Türk ulusal yasaları ve aynı zamanda en iyi uygulama inşaat tekniklerine uygun olarak yönetilecektir. İnşaat Yüklenicisi tarafından alınacak hafifletici tedbirler Egemer Elektrik tarafından izlenecektir. Seçilen yükleniciler çevresel değerlendirmeler de önerilen ulusal ve uluslararası gereklilikleri uygulamakla yükümlü olacaklardır. Önemli Noktalar Hedeflenen Tarihler İnşaata Başlamak için Bildirim Nisan 2011 İnşaat Aşaması Enerji Santrali Ticari İşletme Temmuz 2013

18 Söz Sizde.. Egemer Elektrik, Akenerji kurumsal web sitesinde projeyle ilgili bilgilere ulaşılabilecek web sayfası oluşturmuştur. Aşağıda adres bilgisi yer alan web sayfası düzenli olarak güncellenecek ve ilgili tüm proje dökümanlarına erişim sağlanabilecektir. Web sitesi aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir: Teknik Olmayan Proje Özeti, Ulusal Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED), Tamamlayıcı Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı Bilgileri, Proje hakkında genel bilgi alınabilecek ve son gelişmelerin güncel verilerle takip edilebileceği Sıkça Sorulan Sorular bölümü. Ayrıca, web sitesinde aşağıda yer alan bölümler düzenli olarak güncellenecektir. Yerel halkı ilgilendiren önemli noktaların yer aldığı Yıllık raporlar Güncel inşaat takvimi İstihdam olanakları ile ilgili bilgiler Projeyle ilgili görüş ve yorumlarınızı aşağıda iletişim bilgileri yer alan ilgili kişiye iletebilirsiniz. Özge Önenli Çevre ve İzinler Uzmanı E-posta - Firma adı Egemer Elektrik Üretim A.Ş. Adres Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Ak Han Kat 3-4 Gümüşsuyu 34437 İstanbul/Türkiye Telefon Faks


"Teklif Edilen Proje Özeti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları