Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değerler, Normlar Ve Ahlak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değerler, Normlar Ve Ahlak"— Sunum transkripti:

1 Değerler, Normlar Ve Ahlak

2 Değerler: Kişisel davranışları şekillendirip ona yön vermesinin yanında, mesleki yaşantıyı da önemli düzeyde etkilemektedir. Norm: Bir toplum içerisindeki insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve davranışlarını şekillendiren standartlardır.

3 Normların genel özellikleri;
Grup üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilir, Grup yaşamının önemli bir yerini kapsar, Grup üyelerinin duygu ve düşüncelerinden çok ortak davranışları üzerinde odaklaşır,

4 Grup üyeleri normları farklı düzeylerde benimser,
Normlardan sapma gösteren bireylere karşı, grup üyelerinin hoşgörü derecesi farklıdır, Grup sürecinin işleyişini kolaylaştırır, Yavaş gelişir ve yavaş değişir,

5 Gruptaki bireylerin statüleri, normlara uyum derecesini etkiler,
Belli normlara uymaya ya da uymamaya bağlı olarak kabul edilmiş, bir ödül veya ceza sistemi vardır.

6 Normların temel amaçları;
Grubun temel değerlerini yansıttığı için, üyelerin diğer bireylerden ayrılıklarını yansıtır, Grup üyelerinden beklenen davranışları basitleştirerek, kestirilebilir hale getirir.

7 Bireylerin sıkıntılı durumlara düşmalerini engeller,
Grubun yaşamasına yardım eder. Normlar aracılığı ile, üyelerin sapkın davranışları reddedilerek, grubun varlığının sürdürülmesine çalışılır.

8 Ahlakın normları, genellikle yazılmamış yasa anlamındadır
Ahlakın normları, genellikle yazılmamış yasa anlamındadır. Çiğnendikleri zaman bazı yaptırımlarla cezalandırılır. Örneğin, ayıplama hoş görmeme ve hor görme, ahlak dışı davranışı cezalandırmak için çok önemli olabilir.

9 Ahlaki normlar, özgürlüğün herkesin özgürlüğü adına kendini sınırlaması durumunda başvurulacak pratik kurallardır ve bu kurallar, insanın yaşamında karşılıklı olarak birbirini kabullenme süreçlerinden doğar.

10 Bireyci Ahlak: Eski Yunan döneminde ahlak anlayışı bireyci bir yapıya sahiptir. Bu dönemde ahlak felsefesine mutluluk hakimdir ve bu anlayış bireysel eylemlerin amacını mutlu olmakta bulur. Bu dönem filozofları arasında olan Sokrat, insanın ahlaksal kaynağı olarak tek doğru bulunabileceğini ve erdemlerin tamamen bilgiye dayandığını kabul eder.

11 Toplumcu Ahlak: Bireyci ahlak anlayışında toplum değil, insan merkez alınmıştır. Platon toplumsal ahlakı temel alır. Tek kişinin değil, toplumun mutluluğu esastır. Mutluluğa devletle erişilir.bu nedenle Platon’un ahlakı, devlet öğretisinde bütünleşir.

12 Ödev Ahlakı: Bu kavram, felsefeye Kant sayesinde girmiştir
Ödev Ahlakı: Bu kavram, felsefeye Kant sayesinde girmiştir. Kant, ahlaka akıl ile yaklaşır ve her zaman, her yerde, herkes için geçerliliği koyarak, asla tezat oluşturmayacak şekilde ortaya konulacak ahlaki değerlerin ne olduğunu bulmaya çaba harcar.

13 Faydacı Ahlak: Jeremy Bentham ve John Stuart Mill, bireysel mutluluk anlayışının yerine toplumcu mutluluk anlayışını benimsemişlerdir ve ahlaka toplumcu bir bakış acısı ile yaklaşmışlardır. Bentham ve Mill’in çalışmaların bu kapsamda, mesleki ve yönetsel etiğin felsefi boyutu üzerinde etkili olmuştur.

14 Etiğin Tarihsel Gelişimi
Örgütlerde karar verme sorumluluğu taşıyan yöneticilerin ve işletmelerin sosyal ve ahlaksal sorumluluklarını ifade eden kavramın geçmişi, milattan önceki döneme kadar dayanmaktadır.

15 Etik, prensipsiz iş faaliyetlerinin başlangıcı açısından M. Ö
Etik, prensipsiz iş faaliyetlerinin başlangıcı açısından M.Ö. 560 yılına kadar girebilir. Yunan düşünürü Chilon, bir tüccarın dürüst olmayan yolla kar etmesi yerine zarara katlanmasının dürüst bir seçim olacağını söyler.

16 Onun bakış açısına göre zarar, kısa dönemde çekilecek acıyı, dürüst olmayan yolla kazanç ise uzun süreli çekilecek acıyı gündeme getirir. Çiçero, prensipten uzak iş faaliyetlerinden söz etmektedir.

17 Daha çok dinsel açıdan ele alınmış olan etiğe yönelik çağdaş yaklaşımlar, bireysel karakter sorunları üzerinde daha az duran bir seviyeye ulaşmıştır. Zamanla, batı geleneğindeki Yahudi-Hristiyan kökünden uzaklaşıp, daha laik bir nitelik kazanmıştır.

18 Yeni Gelişmeler Ve Etiğin Gündeme Geliş Nedenleri Dünyadaki gelişmeler paralelinde etik kavramı ve uygulamaları da, oldukça önem kazanmıştır. Etiğin ilgi uyandırmasının sebepleri olarak sayılabilecek bu nedenlere ya da gelişmelere kısaca değineceğiz.

19 Siyasal Tutuculuk: Özellikle Reagan ve Thatcher’ın ‘’ refahın dağıtılması’’ yerine ‘’ refahın yaratılması’’ ideolojisi, özel sektörün devletten daha iyi mal veya hizmet üretebileceği anlayışına dayanmaktadır.

20 Kısıtlayıcı Düzenlemeleri (Müdahaleleri) Kaldırmak: Özel sektörün pazarın önemli bir kısmında söz sahibi olmasıyla birlikte, iş dünyasında ortaya çıkan boşluğun doldurulması yönünde işletmeler, kendi etik kurallarını geliştirmek ve bunları yerleştirmek doğrultusunda eğitim programlarına yönelmişlerdir.

21 Moral Çoğulculuk: Kitle iletişim araçlarının gelişimi paralelinde iletişimin yaygınlaşması ile yapılarında meydana gelen değişim, dinsel kuralların etkisinin azalması ve aynı kültür içinde moral değerlerin homojenliğini yitirmesi gibi çok çeşitli faktörler ortaya çıkmıştır.

22 Küreselleşme: Birçok alanda, özellikle ulaşım, enformasyon, mikro elektronik, internet uygulamaları ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu kapsamda özellikle de internet, dünyayı küçülterek ülkeleri ve insanları hızla birbirine yakınlaştırmıştır.

23 Avrupa’nın tek pazar olmanın ötesine geçerek birlik oluşturması ve ortak para birimine geçmesi, internetin yaygınlaşması, büyük şirket evlilikleri ve işletmelerdeki artan orandaki işgücü çeşitliliği verilebilecek örneklerdendir.

24 İşletme Alanında Etiğin Önemi: İyi etik, iyi işi de beraberinde getirir, çünkü bu durumlarda işletmeler dıştan gelen kısıtlamalardan kendini koruyabilir.

25 İş dünyasındaki bazı kişilerin gerçek ve kurgu arasındaki farkı anlamalarından ve başarılı olmak için ahlaka aykırı davranmaları gerektiğini düşünmelerinden, rakiplerini alt etmek için yalan söylemek, aldatmak ve hırsızlık yapmak zorunda sanmalarından kaynaklanmaktadır.

26 Kuralsız Toplumdan Uygar Topluma: Toplumu sadece güçlü olanların ayakta kalabileceği durumdan kurtarmak, bir sağduyu ve mantık meselesidir. Kendi çıkarlarının peşinde koşan yöneticilerin, davranışlarına başkalarınca kabul edilen sınırlamalara karşılık olarak bazı kısıtlamalar getirmeleri, örgütleri rahatlatacaktır.

27 İş dünyasında uygulanan ve örnek teşkil edebilecek bazı etik kurallar verilmiştir;
Kendimiz için, sadece başkalarına tanıdığımız kadar özgürlük istemeliyiz, Verilen sözler tutulmalı, İmzalanan anlaşmalar yerine getirimelidir,

28 Herkes için eşitlik ilkesi kabul edilmelidir,
Yapmak istediğimiz şeyleri başkalarından talep etmemeliyiz, Yargıçlar ve tüm karar vericiler , tarafsız olmalı, Bölünemeyen şeyler ortak kullanılmalı,

29 Anlaşmazlık durumunda, olayları tarafsız gözle değerlendirilebilecek kişilerin görüşleri alınmalı,
Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmamalıyız.

30 NESLİHAN CİMCİM 12620054 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK MESLEK ETİĞİ


"Değerler, Normlar Ve Ahlak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları