Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyalleşme & Sosyal Ahlak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyalleşme & Sosyal Ahlak"— Sunum transkripti:

1 Sosyalleşme & Sosyal Ahlak
PROF. DR. CUMHUR KILINÇ ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları Sosyalizasyon Toplumsal Sözleşme Sosyallik
Etik ve Ahlak

3 Sosyalizasyon Sosyalizasyon kişinin çevresindekilerle arasındaki etkileşim sürecidir. İnsanoğlu yaşamının başından beri sosyal bir kişidir, fakat yaşam boyu süren uyarlama ve değişmelere de maruz kalmaktadır. Bu gelişme sadece çocukluk ve yaşlılık arasındaki farklı aşamalarda görülmez; fakat bir kültürden diğerine, bir sosyal statüden diğerine, hareket eden kişilerde de görülür. Sosyalizasyon süreci sürekli olarak bireyin "dışında" cereyan eder. Sosyalizasyon süreci sadece çocukları veya topluma yeni gelen göçmenleri etkilemez, toplumdaki tüm kişileri etkiler, kişiler üzerinde eylemde bulunur; kişilere toplumun ve kültürün sürekliliği için gerekli olan davranış örüntülerini temin eder. Sosyalizasyon toplum açısından bir sosyal kontrol süreci ve grup yaşamında düzenlilik sağlama yoludur.

4 Nesnel Sosyalizasyon Nesnel olarak sosyalizasyon, toplumun kültürünün bir kuşaktan diğerine geçirildiği ve bireyin, örgütlenmiş sosyal yaşamın kabul edilmiş ve onaylanmış yollarına uyarlandığı bir süreçtir. Nesnel sosyalizasyonun işlevi belirli bir toplumun sahip olduğu "yaşama deseni"ni, değerleri ve hedefleri bireylerin yavaş yavaş benimsemesi için, özellikle de bireylerin toplumda yerine getirmek zorunda oldukları sosyal rolleri öğrenmeleri için, bireylerin gereksindiği hüner ve kuralları geliştirmektir.

5 Öznel Sosyalizasyon Öznel olarak sosyalizasyon, bireyin çevresindeki kişilere uyarlanması sırasında bireyde cereyan eden bir öğrenme sürecidir. Kişi içinde yaşadığı toplumun alışkanlıklarını alır. Çocukluktan başlayarak adım adım "toplumca kırılmış" bir hale gelir. Kişi bir göçmen ise yeni toplumuna sosyolojik anlamda "doğallaştırılır". Sosyalizasyon yaşam boyu süren bir süreçtir. Bilinçaltı uyumluğun bir çeşididir ve her yer, her kültür, her zaman ve her toplum için söz konusudur. Kişinin gelişigüzel bir dünya vatandaşı veya insan toplumunun genel bir üyesi olması diye bir şey olamaz. Sosyalizasyon sürecinin işleyişi ile kişi bir Amerikalı, Meksikalı, Fransız vs. olur.

6 Sosyalizasyon Ajanları
Birey Aile Okul Komşuluk ilişkileri Din Sanal Topluluklar Akran- Arkadaş Grubu Sivil Toplum Örgütleri Askerlik Meslek Grubu

7 Toplumsal Sözleşme İnsanların bilerek ve isteyerek sahip oldukları bütün kişisel hak ve özgürlüklerden vazgeçtikleri ve bir toplum hayatı oluşturdukları varsayımım kabul eden görüş İlk çağlardan beri savunulan bir görüş. Spinoza: akıldan çok, kin ve öfke hareket eden insanlar kavga içinde, toplum içinde yaşamanın şartı duyguların kontrolü Hobbes ve Rousseu

8 Hobbes ve Rousseu . Hobbes: insanlar tutkularını yenerek akılları ile hareket edecekler ve karşılıklı olarak bütün haklarını veya haklarının bir kısmını devrederek aralarındaki kavgayı sona erdiren toplumsal bir hayatı başlatacaklardır. Bu yeni hayatın düzenini oluşturacak olan da toplumsal sözleşmedir. Hobbes’a göre bu devirde insan, kendini korurken başkasına yapılmasını istemediği şeylerin kendisine de yapılmasını önleyecektir. Rousseu: toplumun kurucusu sözleşmedir ve insanları daha önce bulundukları doğal hallerinden toplum halinde yaşamaya getiren zorunluluklar ve hürriyetlerdir. Zorunluluklar ve hürriyet, insanları önce aile, daha sonra kabileler ve nihayet milletler halinde bir araya getirmiştir. Toplum hayatında, bir araya gelen insanların hepsi, kendi haklarından vazgeçtikleri için hiç kimsenin diğerinden üstün bir hakkı olmayacak, dolayısıyla herkes kaybettiği hakkın daha fazlasına toplum halinde yaşarken kavuşacaktır. Toplumsal sözleşmenin amacı, insanları esir haline getirmek değil, fertleri kendi aralarında mutlak bir eşitliğe kavuşturarak onları saldırganlıktan ve kavgadan uzak tutmaktır

9 Etik Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin [Aksiyoloji] dalı olan etik, felsefenin üç ana dalından biridir: varlık, bilgi ve değer. Doğru davranışı, yanlış davranıştan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Halkın kendi kendine oluşturduğu, hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara "etik ilkeler" denir. Etik ile ahlak arasındaki en temel fark, ahlakın toplumsal değerlere dayanırken etiğin evrensel insani değerlere dayanmasıdır. Ahlak yöresel, Etik ise evrenseldir.

10 Etik Devlet etiği Meslek etiği Aile Etiği Kişisel Etik

11 Ahlak Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları Ahlak daha çok sosyolojik bir olay olarak bir toplumda var olan davranış standartları ve kurallarını ifade eder ve her toplum bir ahlaka sahiptir bunlar çift taraflı ve tüm taraflara yarar sağlayan kurallardır. Ahlak aynı zamanda belirli bir toplumda belirli bir zaman ve alanla tanımlıdır. Örneğin belirli bir ülkedeki belirli bir grubun ahlakından söz edilebilir, 1850’lerdeki Amerika ile ’lardaki Amerika’nın ahlakından bahsedilebilir. Ahlakın din, çevre gibi dışsal nedenlerle şekillenmesine karşın etiğin dışsal değil, değerlerimize dayanan içsel bir güdü

12 Sorular?


"Sosyalleşme & Sosyal Ahlak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları