Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZCE ÜN İ VERS İ TES İ SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ MESLEK YÜKSEKOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZCE ÜN İ VERS İ TES İ SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ MESLEK YÜKSEKOKULU."— Sunum transkripti:

1 DÜZCE ÜN İ VERS İ TES İ SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ MESLEK YÜKSEKOKULU

2 Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yeti ş tirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık e ğ itim ö ğ retim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yüksekö ğ retim kurumudur.

3 ÇOCUK BAKIMI VE GENÇL İ K H İ ZMETLER İ BÖLÜMÜ Çocuk Geli ş imi Programı SA Ğ LIK BAKIM H İ ZMETLER İ BÖLÜMÜ Ya ş lı Bakım Programı TIBB İ H İ ZMETLER VE TEKN İ KLER BÖLÜMÜ Ameliyathane Hizmetleri Diyaliz İ lk ve Acil Yardım

4  Ö ğ renciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ö ğ renim katkı payı yarıyıl taksitini yatırarak ve alaca ğ ı dersleri seçerek internet üzerinden kayıt yenileme i ş lemlerini yaparlar. Ders kaydı danı ş man onayından sonra kesinle ş ir.  Haklı ve geçerli nedenlerle bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen ö ğ rencilerin ba ş vuruları ilgili yönetim kurullarınca karara ba ğ lanır.  Ö ğ renciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ö ğ renim katkı payı yarıyıl taksitini yatırarak ve alaca ğ ı dersleri seçerek internet üzerinden kayıt yenileme i ş lemlerini yaparlar. Ders kaydı danı ş man onayından sonra kesinle ş ir.  Haklı ve geçerli nedenlerle bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen ö ğ rencilerin ba ş vuruları ilgili yönetim kurullarınca karara ba ğ lanır.

5  Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme i ş lemini veya ders kaydını yaptırmayan ö ğ renciler o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara alınmaz ve ö ğ rencilik haklarından yararlanamaz.  Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçen süreler, ö ğ renim süresinden sayılır.  Haklı ve geçerli nedenlerle bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen ö ğ rencilerin ba ş vuruları ilgili yönetim kurullarınca karara ba ğ lanır.  Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme i ş lemini veya ders kaydını yaptırmayan ö ğ renciler o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara alınmaz ve ö ğ rencilik haklarından yararlanamaz.  Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçen süreler, ö ğ renim süresinden sayılır.

6  Ö ğ rencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler, programlarında yer alan derslerdir. Ö ğ renciler bu derslerin tümüne kaydolmak zorundadır. Üçüncü/dördüncü yarıyılda, birinci/ikinci yarıyıldan ba ş arısız dersi olan ö ğ renciler ba ş arısız oldukları veya devamsızlıktan kaldıkları ya da daha önce almadıkları dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

7  AGNO’su 2,00 ve üstünde olan ö ğ renciye ilgili yarıyılın ders programındaki ders kredi yükünün 1/3’ü kadar fazla ders kredi yükü verilebilir. AGNO’su 2,00’nin altında olan ö ğ renciye yarıyıl ders kredi yükünden fazla ders yükü verilmez.

8  Ö ğ renciler daha önce alıp basarılı oldukları dersleri, AGNO’larını yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler.  Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.  Ö ğ renciler daha önce alıp basarılı oldukları dersleri, AGNO’larını yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler.  Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.

9  E ğ itim-ö ğ retim yılı güz ve bahar yarıyıllarından olu ş ur. Yaz aylarında yaz ö ğ retimi yürütülebilir.  Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal e ğ itim süresi ara sınavlar da dâhil en az ondört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil de ğ ildir. Senato gerekli gördü ğ ü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.  E ğ itim-ö ğ retim yılı güz ve bahar yarıyıllarından olu ş ur. Yaz aylarında yaz ö ğ retimi yürütülebilir.  Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal e ğ itim süresi ara sınavlar da dâhil en az ondört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil de ğ ildir. Senato gerekli gördü ğ ü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

10  Ö ğ retim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalı ş maları, pratik çalı ş malar,eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalı ş ması, staj ve benzeri çalı ş malardan olu ş ur.  Ö ğ retim programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, ö ğ rencinin kayıtlı bulundu ğ u programda almak ve ba ş armakla yükümlü bulundu ğ u derslerdir.  Ö ğ retim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalı ş maları, pratik çalı ş malar,eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalı ş ması, staj ve benzeri çalı ş malardan olu ş ur.  Ö ğ retim programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, ö ğ rencinin kayıtlı bulundu ğ u programda almak ve ba ş armakla yükümlü bulundu ğ u derslerdir.

11  Seçmeli dersler ise; belirli ders grupları içinden seçerek alabilece ğ i derslerdir.  Ö ğ renci aldı ğ ı seçmeli dersten ba ş arısız oldu ğ u takdirde, aynı dersi tekrar alabilece ğ i gibi açılan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.  Seçmeli dersler ise; belirli ders grupları içinden seçerek alabilece ğ i derslerdir.  Ö ğ renci aldı ğ ı seçmeli dersten ba ş arısız oldu ğ u takdirde, aynı dersi tekrar alabilece ğ i gibi açılan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.

12  Ö ğ renciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne %80 oranında devam etmek zorundadır.

13  Daha önce alınıp devam ko ş ulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunlulu ğ unun aranıp aranmaması; Ders sorumlusunun uygun görü ş ü, bölüm ba ş kanlı ğ ının önerisi ile yönetim kurulunda kararla ş tırılır. Devam zorunlulu ğ unun aranmaması halinde de ö ğ renci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.  Daha önce alınıp devam ko ş ulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunlulu ğ unun aranıp aranmaması; Ders sorumlusunun uygun görü ş ü, bölüm ba ş kanlı ğ ının önerisi ile yönetim kurulunda kararla ş tırılır. Devam zorunlulu ğ unun aranmaması halinde de ö ğ renci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

14  Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladı ğ ı halde, stajı eksik olan veya yaptı ğ ı stajda ba ş arısız görülen ö ğ renciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu durumdaki ö ğ rencilerin mezuniyet tarihi, EDE/stajını tamamladı ğ ı tarihtir.  Staj yerleri daha önceden belirlenmis ve birimleri tarafından onaylanmı ş ö ğ rencilerin, staj yerlerini birimlerinin haberi olmadan de ğ istirmeleri halinde yapmıs oldukları staj geçersiz sayılır.  Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladı ğ ı halde, stajı eksik olan veya yaptı ğ ı stajda ba ş arısız görülen ö ğ renciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu durumdaki ö ğ rencilerin mezuniyet tarihi, EDE/stajını tamamladı ğ ı tarihtir.  Staj yerleri daha önceden belirlenmis ve birimleri tarafından onaylanmı ş ö ğ rencilerin, staj yerlerini birimlerinin haberi olmadan de ğ istirmeleri halinde yapmıs oldukları staj geçersiz sayılır.

15  İ lk defa kayıt yaptıran ö ğ renciler, yarıyıl ba ş langıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjan ile gelen ö ğ renciler ise kayıt oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde, üzerinden be ş yıldan fazla süre geçmemek ko ş uluyla daha önce ba ş ka bir yüksekö ğ retim kurumunda alıp ba ş arılı oldukları derslerden muaf tutulmak için, bölüm ba ş kanlı ğ ına ba ş vurabilir.

16  Muafiyet istekleri, bölüm ba ş kanlıklarınca olu ş turulacak intibak komisyonunda de ğ erlendirilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapor yönetim kurulunda görü ş ülerek karara ba ğ lanır ve ö ğ renciye bildirilir. Ö ğ renciler danı ş manın onayı ile muaf oldukları derslerin yerine öncelikle daha önce hiç almadıkları dersleri ve bir üst yıla ait olan dersleri alabilirler.  Ö ğ rencinin muafiyet aldı ğ ı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönü ş türülerek AGNO hesabına katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen ö ğ renciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler  Muafiyet istekleri, bölüm ba ş kanlıklarınca olu ş turulacak intibak komisyonunda de ğ erlendirilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapor yönetim kurulunda görü ş ülerek karara ba ğ lanır ve ö ğ renciye bildirilir. Ö ğ renciler danı ş manın onayı ile muaf oldukları derslerin yerine öncelikle daha önce hiç almadıkları dersleri ve bir üst yıla ait olan dersleri alabilirler.  Ö ğ rencinin muafiyet aldı ğ ı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönü ş türülerek AGNO hesabına katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen ö ğ renciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler

17  Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlerin ö ğ rencileri de e ğ itim-ö ğ retim yılı basında açılacak yabancı dil muafiyet sınavında basarı gösterirlerse yabancı dil derslerinden muaf olabilirler

18 Danı ş man ön lisans ö ğ retimi boyunca ö ğ rencinin basarı durumunu ve geli ş imini izler, ö ğ retim programları çerçevesinde ö ğ rencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak ö ğ renciye önerilerde bulunur, ö ğ renciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde almasını sa ğ lar ve aldı ğ ı dersleri onaylar, bölümler tarafından müfredatlarda yapılan de ğ i ş iklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda ö ğ rencileri yönlendirir, daha iyi çalı ş masına ve yeti ş mesine yönelik olarak ö ğ rencilerin kar ş ıla ş tı ğ ı problemlerin çözümünü sa ğ lar ve gerekti ğ inde ilgili mercilere iletilmesine yardımcı olur.

19  Ö ğ renciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca ö ğ renci kimlik belgeleri ile istenecek di ğ er kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır. Ö ğ rencinin kuralına uygun kayıt olmadı ğ ı ve ilgili di ğ er ko ş ulları sa ğ lamadı ğ ı dersin sınavına girmesi halinde aldı ğ ı not iptal edilir.

20  Sa ğ lık, do ğ al afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen di ğ er mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen ö ğ renciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sa ğ lık raporlarını veya di ğ er mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterli ğ ine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya di ğ er mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara ba ğ lanır.  Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girmeyen ö ğ rencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.  Sa ğ lık, do ğ al afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen di ğ er mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen ö ğ renciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sa ğ lık raporlarını veya di ğ er mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterli ğ ine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya di ğ er mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara ba ğ lanır.  Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girmeyen ö ğ rencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

21  Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen ö ğ rencilere, DVZ notu verilir ve bu ö ğ rencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm ba ş kanlı ğ ı tarafından ilan edilir. Bu ö ğ renciler, yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

22  Mezuniyetleri için derse devam zorunluluklarını yerine getirmi ş, dersin di ğ er ko ş ullarını sa ğ lamı ş ve tek dersi kalmı ş olan ö ğ rencilere, dönem sonu sınavlarından sonra tek ders sınav hakkı verilir.  Hiç alınmamı ş dersler için tek ders sınav hakkı verilmez.  Bu durumdaki ö ğ renciler bölüm ba ş kanlı ğ ına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içinde dilekçe ile ba ş vuru yapar. Bölüm ba ş kanlı ğ ı, alandan bir ö ğ retim elemanını görevlendirip sınavın bir hafta içinde yapılmasını sa ğ lar.  Mezuniyetleri için derse devam zorunluluklarını yerine getirmi ş, dersin di ğ er ko ş ullarını sa ğ lamı ş ve tek dersi kalmı ş olan ö ğ rencilere, dönem sonu sınavlarından sonra tek ders sınav hakkı verilir.  Hiç alınmamı ş dersler için tek ders sınav hakkı verilmez.  Bu durumdaki ö ğ renciler bölüm ba ş kanlı ğ ına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içinde dilekçe ile ba ş vuru yapar. Bölüm ba ş kanlı ğ ı, alandan bir ö ğ retim elemanını görevlendirip sınavın bir hafta içinde yapılmasını sa ğ lar.

23  Tek ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 ve daha yukarısı olması halinde ö ğ renci ba ş arılı sayılır. Ara sınav notu ve di ğ er etkinliklerin katkısı olmadan tek ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.

24

25  EKS notu; yarıyıl içinde derse devamını sa ğ ladı ğ ı halde hastalık veya geçerli ba ş ka bir nedenle ders için gerekli ko ş ulları tamamlayamayan ö ğ rencilere verilir. Ö ğ renci herhangi bir dersten EKS notu aldı ğ ı takdirde, yarıyıl için tespit edilmi ş son sınavın bitiminden itibaren onbe ş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EKS notu kendili ğ inden FF notuna dönüsür.  EKS notu; yarıyıl içinde derse devamını sa ğ ladı ğ ı halde hastalık veya geçerli ba ş ka bir nedenle ders için gerekli ko ş ulları tamamlayamayan ö ğ rencilere verilir. Ö ğ renci herhangi bir dersten EKS notu aldı ğ ı takdirde, yarıyıl için tespit edilmi ş son sınavın bitiminden itibaren onbe ş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EKS notu kendili ğ inden FF notuna dönüsür.

26  MEKS notu; devam eden bir hastalık, trafik kazası ve benzeri mazeret durumlarında, bölüm ba ş kanlı ğ ının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EKS notu MEKS notuna dönü ş türülür ve bu not ortalama hesaplarına katılmaz. Ö ğ renci mazeretinin bitiminde, açıldı ğ ı ilk yarıyılda ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılarak MEKS notunu harf notuna dönü ş türmek zorundadır

27  DVZ notu; ilgili dersin devamsızlık sınırını asan, ders uygulamalarına ili ş kin ko ş ulların hiç birini yerine getirmeyen ö ğ rencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında sıfır katsayı ile i ş lem görür.  YT notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ö ğ rencilere verilir.  YZ notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde basarı göstermeyen ö ğ rencilere verilir.  DVZ notu; ilgili dersin devamsızlık sınırını asan, ders uygulamalarına ili ş kin ko ş ulların hiç birini yerine getirmeyen ö ğ rencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında sıfır katsayı ile i ş lem görür.  YT notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ö ğ rencilere verilir.  YZ notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde basarı göstermeyen ö ğ rencilere verilir.

28  Muaf notu; yatay veya dikey geçi ş yolu ile Üniversiteye gelen ö ğ rencilere, evvelce almı ş oldukları ve ilgili yönetim kurulu tarafından denklikleri kabul edilen dersler için verilir. AGNO’yu yükseltmek için alınan derslerde son not geçerlidir.  Ö ğ retim programlarında yer alan staj, bitirme ödevi gibi faaliyetlerin notları da YT veya YZ olarak verilir. Not döküm belgesinde bu basarılar dip not olarak yazılır.  Muaf notu; yatay veya dikey geçi ş yolu ile Üniversiteye gelen ö ğ rencilere, evvelce almı ş oldukları ve ilgili yönetim kurulu tarafından denklikleri kabul edilen dersler için verilir. AGNO’yu yükseltmek için alınan derslerde son not geçerlidir.  Ö ğ retim programlarında yer alan staj, bitirme ödevi gibi faaliyetlerin notları da YT veya YZ olarak verilir. Not döküm belgesinde bu basarılar dip not olarak yazılır.

29  Ö ğ renci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde ba ğ lı oldu ğ u meslek yüksekokulu müdürlü ğ üne bir dilekçe ile ba ş vurarak sınav ka ğ ıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadı ğ ının belirlenmesi için sınav ka ğ ıdını ilgili bölüm ba ş kanı aracılı ğ ıyla dersin sorumlu ö ğ retim elemanına inceletir. Bu inceleme sonucunda ö ğ retim elemanının sınav ka ğ ıdında maddi hata bulundu ğ unu tespit etmesi durumunda not düzeltme i ş lemi için bir form düzenlenir.  Ö ğ renci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde ba ğ lı oldu ğ u meslek yüksekokulu müdürlü ğ üne bir dilekçe ile ba ş vurarak sınav ka ğ ıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadı ğ ının belirlenmesi için sınav ka ğ ıdını ilgili bölüm ba ş kanı aracılı ğ ıyla dersin sorumlu ö ğ retim elemanına inceletir. Bu inceleme sonucunda ö ğ retim elemanının sınav ka ğ ıdında maddi hata bulundu ğ unu tespit etmesi durumunda not düzeltme i ş lemi için bir form düzenlenir.

30  Ö ğ renci bilgi sisteminde açıklanan basarı notları ile ili ş kili herhangi bir maddi hatanın yapılmı ş oldu ğ unun belirlenmesi halinde ise, ilgili ö ğ retim elemanı ilgili bölüm ba ş kanlı ğ ına ba ş vurarak düzeltme talebinde bulunur.  Her iki durumda da not düzeltme talebi, notun ilanından sonraki on be ş gün içinde ilgili meslek yüksekokulu bölüm ba ş kanlı ğ ı tarafından, on be ş günü geçmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulu tarafından karara ba ğ lanarak, gerekli de ğ i ş iklik yapılmak üzere Ö ğ renci İş leri Daire Ba ş kanlı ğ ına bildirilir.  Ö ğ renci bilgi sisteminde açıklanan basarı notları ile ili ş kili herhangi bir maddi hatanın yapılmı ş oldu ğ unun belirlenmesi halinde ise, ilgili ö ğ retim elemanı ilgili bölüm ba ş kanlı ğ ına ba ş vurarak düzeltme talebinde bulunur.  Her iki durumda da not düzeltme talebi, notun ilanından sonraki on be ş gün içinde ilgili meslek yüksekokulu bölüm ba ş kanlı ğ ı tarafından, on be ş günü geçmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulu tarafından karara ba ğ lanarak, gerekli de ğ i ş iklik yapılmak üzere Ö ğ renci İş leri Daire Ba ş kanlı ğ ına bildirilir.

31  Meslek yüksekokulu diploması, meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.  Bir ö ğ rencinin meslek yüksekokulu diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu oldu ğ u programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde not alması ve EDE/stajını ba ş arıyla tamamlamı ş olması gerekir.  Meslek yüksekokulu diploması, meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.  Bir ö ğ rencinin meslek yüksekokulu diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu oldu ğ u programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde not alması ve EDE/stajını ba ş arıyla tamamlamı ş olması gerekir.

32  Diplomalar hazırlanıncaya kadar ö ğ renciye bir defaya mahsus olmak üzere bölüm ba ş kanı ve ö ğ renci i ş leri daire ba ş kanının imzalarını ta ş ıyan geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez.  Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybedilmesi durumunda, varsa gerekli harcın yatırılarak dilekçe ile ba ş vurulması üzerine ikincisi hazırlanır. Bu ş ekilde verilen diploma üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.  Diplomalar hazırlanıncaya kadar ö ğ renciye bir defaya mahsus olmak üzere bölüm ba ş kanı ve ö ğ renci i ş leri daire ba ş kanının imzalarını ta ş ıyan geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez.  Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybedilmesi durumunda, varsa gerekli harcın yatırılarak dilekçe ile ba ş vurulması üzerine ikincisi hazırlanır. Bu ş ekilde verilen diploma üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

33  Diplomada ba ş arı derecesi belirtilmez, sadece ö ğ rencinin ba ş arılı oldu ğ u yazılır.  Diplomanın yanı sıra her ö ğ renciye tamamlayıcı bir belge olan diploma eki ücretsiz olarak verilir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeri ğ i ve kullanım alanları, ulusal e ğ itim sistemi ve üniversitenin e ğ itim ve de ğ erlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İ ngilizce'dir.  Diplomada ba ş arı derecesi belirtilmez, sadece ö ğ rencinin ba ş arılı oldu ğ u yazılır.  Diplomanın yanı sıra her ö ğ renciye tamamlayıcı bir belge olan diploma eki ücretsiz olarak verilir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeri ğ i ve kullanım alanları, ulusal e ğ itim sistemi ve üniversitenin e ğ itim ve de ğ erlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İ ngilizce'dir.

34 (1) A ş a ğ ıda sayılan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından ö ğ rencinin kayıt dondurmasına karar verilir.  Üniversite hastanesinden veya di ğ er sa ğ lık kurulu ş larından alınan sa ğ lık raporlarıyla belgelenmi ş bulunan sa ğ lıkla ilgili mazeretinin olması,  Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi ş olması ko ş uluyla, do ğ al afetler nedeniyle ö ğ rencinin ö ğ renimine ara vermek zorunda kalması, (1) A ş a ğ ıda sayılan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından ö ğ rencinin kayıt dondurmasına karar verilir.  Üniversite hastanesinden veya di ğ er sa ğ lık kurulu ş larından alınan sa ğ lık raporlarıyla belgelenmi ş bulunan sa ğ lıkla ilgili mazeretinin olması,  Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi ş olması ko ş uluyla, do ğ al afetler nedeniyle ö ğ rencinin ö ğ renimine ara vermek zorunda kalması,

35  Ö ğ rencinin, anne, baba, karde ş, e ş veya çocu ğ unun ölümü ya da bunlardan birinin a ğ ır hastalı ğ ı halinde bakacak ba ş ka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle ö ğ renimine ara vermek zorunda kalması,  Belgelendirmek kaydıyla ekonomik nedenlerle ö ğ renimine devam edememesi, (Mutlaka ba ğ lı bulundu ğ u Kaymakamlık ya da Valilik’ten onaylı (Fakirlik İ lmuhaberi)  Ö ğ rencinin, anne, baba, karde ş, e ş veya çocu ğ unun ölümü ya da bunlardan birinin a ğ ır hastalı ğ ı halinde bakacak ba ş ka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle ö ğ renimine ara vermek zorunda kalması,  Belgelendirmek kaydıyla ekonomik nedenlerle ö ğ renimine devam edememesi, (Mutlaka ba ğ lı bulundu ğ u Kaymakamlık ya da Valilik’ten onaylı (Fakirlik İ lmuhaberi)

36  Tutukluluk hali,  Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,  İ lgili yönetim kurulunca kabul edilen di ğ er mazeretlerin ortaya çıkması.  Tutukluluk hali,  Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,  İ lgili yönetim kurulunca kabul edilen di ğ er mazeretlerin ortaya çıkması.

37 (2) Ö ğ rencinin mazeretinin ortaya çıkı ş ından itibaren onbe ş gün içerisinde ba ş vurması halinde geçen veya geçecek olan süreler kayıt dondurma süreleri olarak kararla ş tırılır. (3) Kaydı dondurulan ö ğ renci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. (4) Kayıt dondurma ile geçen süreler, ö ğ renim süresinden sayılmaz. (2) Ö ğ rencinin mazeretinin ortaya çıkı ş ından itibaren onbe ş gün içerisinde ba ş vurması halinde geçen veya geçecek olan süreler kayıt dondurma süreleri olarak kararla ş tırılır. (3) Kaydı dondurulan ö ğ renci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. (4) Kayıt dondurma ile geçen süreler, ö ğ renim süresinden sayılmaz.

38 AKADEM İ K VE İ DAR İ PERSONEL İ TÜM Ö Ğ RENC İ LER İ M İ ZE BA Ş ARILAR D İ LER ……


"DÜZCE ÜN İ VERS İ TES İ SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ MESLEK YÜKSEKOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları