Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ECZACILIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ECZACILIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ECZACILIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ECZANE İŞLEMLERİ ECZACILIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
Eczane açma,nakil ve devir Eczane denetleme

3 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
( ) Eczane açılış, kapanış, nakil ve devir işlemlerinin nasıl olacağını, Eczaneye mesul müdürün hangi durumlarda atanacağına, Eczanelerin hangi şartlarda ve ne şekilde nöbet tutacağını, Eczane teftişlerinin kimler tarafından nasıl yapılacağını, Ayrıca bu kanuna aykırı durumlarda kimlere, ne gibi yasal yaptırımların uygulanacağını bildiren, Eczacılık mesleğinin ve eczane işlemlerinin temelini oluşturan bir kanundur.

4 13 Ekim 1992 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

5 30 Aralık 1993 tarih ve 21804 sayılı yönetmelik
Bodrum ve asmakat hariç eczane açılacak yerlerin, nüfus gözetilmeksizin 35 m² olması zorunluluğu getirilmiştir. 05 Mart 1993 tarih ve sayılı yönetmelik tarihinden önce eczanesini açmış ve halen faaliyette olan eczanelere kullanım alanı 35 m² den küçük ise yalnız bir sefere mahsus olmak üzere devir veya nakil hakkı verilmiştir. 09 Aralık 2004 tarih ve25675 sayılı yönetmelik Eczanelerin alışveriş merkezlerinde açılması ve birden fazla kapısının olabileceği belirtilmiştir.

6 02 Kasım 2007 tarih ve 26688 sayılı yönetmelik değişikliğinde
Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ve tren garlarında bu kısıtlama uygulanmaz. Üniversiteler; ticari nitelik taşımaksızın münhasıran eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimi amacıyla açacakları uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere ticari amaç güden eczane açamazlar. Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacaktır; zeminleri ise karo, mermer veya benzeri malzemeyle döşenecektir. Müşterilerin bekleme yerleri ile banko ve çalışma masası eczanenin giriş katında bulunacaktır.

7 ECZANE AÇMA MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER -1
Ön ve arka sayfası doldurulmuş matbu form ( 1 adet Eczacılık Şube Müdürlüğünden temin edilir. Kimlik bilgilerinin yer aldığı bölüm eczacının ikamet ettiği yerin muhtarlığından veya ilgili nüfus müdürlüğünden onaylatılacak) Diplomanın ön ve arka yüzünün fotokopisi(diploma aslı görülüp ‘aslı gibidir’ onayı tarafınızdan yapılacaktır.) Sağlık raporu(İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 2010/47 sayılı Genelgesinde belirtilen ,resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş ‘eczacılık mesleğini yapmaya engel iyileşmez bir hastalığı yoktur.’ İbaresinin bulunduğu raporda doktorun adı , soyadı ve dip. no belirtilecektir. Göz Raporu(göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

8 ECZANE AÇMA MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER -2
5. 4 adet vesikalık fotoğraf ( Polaroid olmayacak) 6. Eczacının sabıkası olmadığına dair yeni tarihli resmi mühürle tasdikli savcılık belgesi.(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. ) 7. Ayrılış Belgesi(eczacı daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde çalışmış ise ayrıldığına dair tasdikli ve imzalı belge) 8. Eczanenin açık adresinin konumunu ve ebatlarını açık olarak gösterir mimar veya inşaat mühendisi tarafından tasdikli krokinin aslı ( mimar veya inşaat mühendisinin bağlı bulunduğu meslek odası sicil no belirtilecek , ölçek belirtilecek , oda temsilcisi ve odadan onaylı olacak) 9. Eczane adına ilçelerde Mal Müdürlüklerine, ilde Veraset Harçlar Vergi Dairesine nüfusa göre yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı

9 ECZANE AÇMA MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER-3
10 – Eczacı odasından muvazaa olmadığına dair alınan belge (Ankara Eczacı Odasının vermiş olduğu bu belge Müdürlüğümüze resmi yazı ile gönderilecektir) Öz geçmiş ( Matbu form ile çelişmeyecek , eczacının adı soyadı , imzası ve tarih olacak) Adet plastik dosya 13 - Eczacının diplomadaki soyadı ile şimdiki soyadı farklı ise soyadı değişikliğini gösterir belge(evlilik cüzdanı, boşanma ilamı vb.)evlilik cüzdanının aslı görülüp fotokopisinin ‘aslı gibidir’ onayı tarafınızdan yapılacak. Not: Matbu formda işaretlenen yerlerin ilgililerce kendi el yazılarıyla eksiksiz olarak doldurulması , beyanname bölümünde hiçbir soruya çizgi çizilmemesi yoksa ‘Yoktur’ ibaresi yazılması gerekmektedir. Sağlık raporu, göz raporu ,vesikalık fotoğraf ve savcılık belgesinin son 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.

10

11 (Eczane Yeni Açma – Mes’ul Müdürlük)
MATBU FORM (Eczane Yeni Açma – Mes’ul Müdürlük) SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ( İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü’ne ) ANKARA ( Eczane Yeni Açma ) Ankara İli…………………………….İlçesi………………………………………………...Mah …………....………Cad ………………..…..……………….Sokağı………….....…….…….numaralı adreste…………………………………………………………adı altında Eczane açmak istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Eczane Açanın İkametgah Adresi : Eczane Açanın Adı -Soyadı Ev Telefonu : İmzası …………………………………… ……………………………… …………………………………… ……………………

12 ( İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü’ne ) ( Eczane Mes’ul Müdürlük )
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ( İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü’ne ) ANKARA ( Eczane Mes’ul Müdürlük ) Ankara İli…………………………….İlçesi………………………………………………...Mah …………....………Cad ………………..…..……………….Sokağı………….....…….…….numaralı adreste bulunan……………………………….………...…… Eczanesi mes’ul müdürlüğüne tayin edilmek istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Mes’ul Müdür’ün Mes’ul Müdür Tayin Eden Mes’ul Müdürlüğü Kabul Eden İkametgah Adresi Eczacının ismi ve imzası Eczacının ismi ve imzası …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

13 kapatılarak ruhsatımın iptal edilmesini kabul ve beyan ederim.
BEYANNAME NOT =1 : Açmak istediğim eczane kendime ait olup, herhangi bir ortaklığın söz konusu olmadığını eczane açıldıktan sonra böyle bir durumun tespiti halinde ise eczanenin derhal kapatılarak ruhsatımın iptal edilmesini kabul ve beyan ederim. NOT =2 : Matbu formda istenen yerlerin ilgililerce kendi el yazılarıyla eksiksiz olarak doldurulması , beyanname bölümünde hiç bir soruya çizgi çizilmemesi yoksa “Yoktur ” ibaresi yazılması gerekmektedir. Eczacının Diplomadaki Adı ve Soyadı: Diploma Tarihi : Diploma Numarası : Okulun Adı : Eczacının başka bir yerde resmi veya hususi görevinin olup olmadığının açıklanması var ise ayrıldığına dair resmi belgenin ibrazı Eczacı daha evvel eczane açmış veya mes’ul müdürlük yapmış ise,eczanenin adı, ili ve ilçesinin belirtilmesi Eczaneye verilen isim Askerliğini yapmış ise terhis tarihi: Eczacının eczane bağlı bulunduğu Bölge Eczacı odası kayıt tarih ve numarası Beyanda bulunanın Adı ve Soyadı : İmzası :

14

15 ECZANE İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL (YENİ AÇMA,NAKİL,DEVİR)
1- Eczacının Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğüne müracaatı (dilekçe ekinde eczane olacak yerin yer aldığı binanın tamamını gösterir, uzaktan çekilmiş fotoğrafı) ve üst yazı ile Ankara Eczacı Odası muvazaa komisyonuna sevki 2- Eczacının Ankara Eczacı Odasından muvazaa uygunluk belgesini almasını takiben Sağlık Grup Başkanlığınızdan kroki onayı için randevu alınması, ölçüm sonrası krokinin 6197 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygunluğunun onaylanması(Eczacı Odası temsilcisinin de onayı olacak) 3- Eczacının krokiyi Ankara Eczacı Odasına onaylatmasından sonra istenilen evrakları eksiksiz olarak Sağlık Grup Başkanlığınıza teslim etmesi. 4- Evrakların tamamen eksiksiz ve uygun olduğunun tarafınızdan tespiti sonucu üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi.

16 ECZANE İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL (YENİ AÇMA,NAKİL,DEVİR)
5- Eczacılık İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğümüzce Valilik Oluru ve Eczane Ruhsatnamesinin düzenlenerek imzaya sunulması. 6- Eczane ruhsatnamesinin imzalanmasından sonra ruhsatnamenin üst yazı ile Sağlık Grup Başkanlığına gönderilmesi. 7- Tarafınızdan eczanenin uygunluğunun tespiti neticesinde eczane ruhsatnamesinin teslimi. 8- Tebellüğ Belgesinin Müdürlüğümüze gönderilmesi.

17 Eczane kapatmalarında İzlenecek yol
Eczanenin bulunduğu ilçedeki Sağlık Grup Başkanlığından eczanenin boşaltıldığı ve tabelasının indirildiğine dair düzenlenen tutanak, ilaçlara ait iade faturaları, uyuşturucu, psikotrop ilaçları, kapanış dilekçesi ve Ruhsatnamenin aslı teslim alınıp, psikotrop ve uyuşturucu defterleri işlendikten sonra 5 yıl saklanmak üzere eczacıya teslim edilir. Tüm evraklar üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilir. Ruhsat iptali için Valilik oluru alınarak kapatma işlemi tamamlanır.

18 11) Atatürk’ün 30X40 ebadında fotoğrafı

19

20 ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ MÜSTAHZARLARI VE TIBBİ MALZEMELER
Trimetabezamid Enj./Verapimil Enj.Vit-K Enj. Alçılı Sargı Beden Derecesi(Termometre) Branül Elastik Bandaj İdrar Torbası Kelebek Set Rektal Lauman Puarı Sargı Bezi Serum Seti Steril Gaz Kompres Steril Enjektör(Tek Kullanımlık) Sonda(Kadın,Erkek)En az 3 değişik Numaralı. BÜYÜK HACİMLİ PARENTERAL SOLÜSYONLAR 0/0.9 İzotonik Sodyum Klorür /% 5 Dekstroz Solüsyonu / Multipl Elektrolit Solüsyonu Mannitol Solüsyonu / Dekstran 40/70 Adrenalin Enj./Aminofilin Enj. Antihistaminik Enj./Atropin Sulfat Enj. Antiseptik Sol./Oksijenli su Benzalkonyum Klorit İyot Tentürdiyot / PVP İyot Sol. Biperiden Enj./ Diazepam Enj. Diazepam Tab./ Digoksin Enj Dopamin Enj./ Fenobarbital Enj. Fenobarbital Tabl.(100 ve 15 mg) Furosemid Enj./Heparin Enj. İnsulin Kristalize Enj./İnsulin NPH Enj. Isosorbıd dinitrat sublinguat tabl. Kortikosteroid deksametazon-prednisolon gibi Enj. Klonazepam Enj./ Klonezepam Damla- Tablet. Klorpromazin Enj./ Kalsiyum Enj./ Lidokain Enj Morfin HCl Enj./ Morfin Sulfat Tablet/ Nifedipin Tablet-Kapsül/Nifedipin Tabl.Sprey

21 CEZA KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
AşağIda yazIlI haller eczacIlIk yapmaya manİdİr: A) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak. B) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak; C) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak; Ç) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum olmak.”

22 Eczane nakillerinde İstenen evraklar Eczane açılışında istenen evraklarla aynı olup sadece ruhsat harcı yatırılması istenmeyecektir.

23 Eczane devirlerinde İstenen evraklar Eczane açılışında istenen evraklarla aynı olup, ayrıca; Devir eden eczanenin ruhsatı Sağlık Grup Başkanlığı görevlileri ve oda temsilcisi nezaretinde hazırlanan devir tutanağı(23/06/2010 tarih ve 2010/47 sayılı genelgemiz doğrultusunda demirbaşlar,ilaçlar,itriyat,psikotrop ve uyuşturucu ilaçlar ayrı ayrı fatura edilecek ve devir tutanağına kaydedilecektir. Ruhsat harç makbuzu

24 Vereseli eczane ne demektir?
Eczacısı vefat eden eczanenin, varisleri tarafından eczacı bir mesul müdür idaresi altında belli bir süre, belli şartlarda işletilmesidir.6197 sayılı kanunun 8-9 ve 10. maddelerinde vereseli eczane işlemlerine yer verilmiştir. Eczaneyi işletecek varisler adına yeni eczane ruhsatnamesi ile eczacı adına Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir.

25 Vereseli eczane işlemlerinde istenilen BELGELER -1
1 - Ön ve arka sayfası doldurulmuş matbu form ( 1 adet Eczacılık Şube Müdürlüğünden temin edilir. Kimlik bilgilerinin yer aldığı bölüm eczacının ikamet ettiği yerin muhtarlığından veya ilgili nüfus müdürlüğünden onaylatılacak) 2 – Diplomanın ön ve arka yüzünün fotokopisi(diploma aslı görülüp ‘aslı gibidir’ onayı tarafınızdan yapılacaktır.) 3 –Sağlık raporu(İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 2010/47 sayılı Genelgesinde belirtilen resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş ‘eczacılık mesleğini yapmaya engel iyileşmez bir hastalığı yoktur. İbaresinin bulunduğu raporda tasdik eden doktorun adı , soyadı ve dip. no belirtilecektir 4 – Göz Raporu(göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalı.) 5 – Mesul Müdür eczacının 2 adet vesikalık fotoğrafı( Polaroid olmayacak) 6 – Eczacının sabıkası olmadığına dair yeni tarihli resmi mühürle tasdikli savcılık belgesi.(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. ) 7- Eczacının en son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi.

26 Vereseli eczane işlemlerinde istenilen BELGELER -2
8 – Eczacı Odası kayıt belgesi 9- Veraset İlamı 10- Muvafakatname(Birden fazla varis olması durumunda, bir varise diğer varisler tarafından, söz konusu eczane ile ilgili her türlü işlemlerde yetki verdiğinin belirtildiği ve noterde varisler huzurunda düzenlenen belge) 11- Varislere ait 2 adet fotoğraf 12- Varislerden öğrenci olan varsa öğrenim belgeleri 13- Ruhsatname aslı 14 - Eczane adına ilçelerde Mal Müdürlüğüne ilde Veraset Harçlar Vergi Dairesine nüfusa göre yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı 15- Öz geçmiş ( Matbu form ile çelişmeyecek , eczacının adı soyadı , imzası ve tarih olacak) Adet plastik dosya 17 - Eczacının diplomadaki soyadı ile şimdiki soyadı farklı ise soyadı değişikliğini gösterir belge(evlilik cüzdanı, boşanma ilamı vb.)evlilik cüzdanının aslı görülüp fotokopisinin ‘aslı gibidir’ onayı tarafınızdan yapılacak. Not: Matbu formda işaretlenen yerlerin ilgililerce kendi el yazılarıyla eksiksiz olarak doldurulması , beyanname bölümünde hiçbir soruya çizgi çizilmemesi yoksa ‘Yoktur’ ibaresi yazılması gerekmektedir. Sağlık raporu, göz raporu ,vesikalık fotoğraf ve savcılık belgesinin son 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.

27 ECZANE mesul müdür tayininde istenen BELGELER -1
1 - Ön ve arka sayfası doldurulmuş matbu form ( 1 adet Eczacılık Şube Müdürlüğünden temin edilir. Kimlik bilgilerinin yer aldığı bölüm eczacının ikamet ettiği yerin muhtarlığından veya ilgili nüfus müdürlüğünden onaylatılacak) 2 – Diplomanın ön ve arka yüzünün fotokopisi(diploma aslı görülüp ‘aslı gibidir’ onayı tarafınızdan yapılacaktır.) 3 –Sağlık raporu(İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 2010/47 sayılı Genelgesinde belirtilen resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş ‘eczacılık mesleğini yapmaya engel iyileşmez bir hastalığı yoktur. İbaresinin bulunduğu raporda tasdik eden doktorun adı , soyadı ve dip. no belirtilecektir.) 4 – Göz Raporu(göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalı.) adet vesikalık fotoğraf ( Polaroid olmayacak) 6 – Eczacının sabıkası olmadığına dair yeni tarihli resmi mühürle tasdikli savcılık belgesi.(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. )

28 ECZANE MESUL MÜDÜR TAYİNİNDE İSTENİLEN BELGELER-2
7 – Eczacı Odası kayıt belgesi 8- Öz geçmiş ( Matbu form ile çelişmeyecek , eczacının adı soyadı ve imzası olacak) Adet plastik dosya 12 - Eczacının diplomadaki soyadı ile şimdiki soyadı farklı ise soyadı değişikliğini gösterir belge(evlilik cüzdanı, boşanma ilamı vb.)evlilik cüzdanının aslı görülüp fotokopisinin ‘aslı gibidir’ onayı tarafınızdan yapılacak. 13- Dilekçe(Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe) 14- Ayrılış Belgesi(eczacının en son çalıştığı işyerinden alınan ,tasdikli ,imzalı belge) Not: Matbu formda işaretlenen yerlerin ilgililerce kendi el yazılarıyla eksiksiz olarak doldurulması , beyanname bölümünde hiçbir soruya çizgi çizilmemesi yoksa ‘Yoktur’ ibaresi yazılması gerekmektedir. Sağlık raporu, göz raporu ,vesikalık fotoğraf ve savcılık belgesinin son 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.


"ECZACILIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları