Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ"— Sunum transkripti:

1 MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ
Mehmet TUNCAY Öğretim Görevlisi

2 MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ
3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU İLE HUKUKİ BİR YAPIYA KAVUŞMUŞTUR.

3 AMAÇ; Bu Kanun’un amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmektir.

4 MESLEĞİN ÜNVANLARI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR,
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR,

5 MESLEĞİN KONUSU A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

6 MESLEĞİN KONUSU B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:
(A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanun’un 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

7 GENEL ŞARTLAR Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) T.C. vatandaşı olmak, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak. f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

8 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
A) Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. b) Staj Kabul Sınavında başarılı olmak c) En az üç yıl staj yapmış olmak. d)  Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. e) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.

9 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
a) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak, şartları aranır.

10 STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ SINAV KONULARI
Genel Kültür ve Yetenek * Türkçe * Matematik * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

11 Alan Bilgisi Muhasebe;
- Finansal Muhasebe - Muhasebe Standartları - Maliyet Muhasebesi - Mali Tablolar Analizi - Denetim

12 Alan Bilgisi Ekonomi; - İktisat - Kıtlık Tercih ve Fayda - Talep, Arz ve Piyasa Dengesi - Talep ve Arz Esnekliği - Arz ve Talep Uygulamaları - Tüketici Dengesi Analizi - Üretim ve Maliyetler - Tam Rekabet Piyasası - Monopol - Monopolcu Rekabet ve Oligopol Piyasalar - Faktör Piyasaları - Milli Gelirle İlgili Kavramlar - Milli Gelir Denge Düzeyi - Para Teorisi ve Politikası - Uluslararası Ticaret Teorisi - Uluslararası İktisat Politikası - Döviz Piyasası - Ödemeler Bilançosunun Tanımı - İktisadi Kalkınma ve Büyü

13 Alan Bilgisi Maliye; - Maliye ilminin esasları - Kamu ekonomisi - Kamu giderleri - Kamu gelirleri (Vergi teorisi) - Bütçe - Devlet Borçları - Yerel idareler

14 Alan Bilgisi Hukuk- Meslek Hukuku;
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Vergi Hukuku - Ticaret Hukuku - Borçlar Hukuku

15 STAJ SINAVI SORU DAĞILIMI
Türkçe : 7 SORU Matematik : 8 SORU A.İ.İ.T. : 5 SORU Muhasebe : SORU Ekonomi : SORU Maliye : 5 SORU Hukuk : SORU TOPLAM : SORUDUR.

16 STAJ KABUL SINAVI SÜRELERİ
MÜRACAAT TARİHİ: NİSAN / AĞUSTOS / ARALIK DÖNEMLERİ SINAV TARİHLERİ : MART / TEMMUZ / KASIM DÖNEMLERİ

17 STAJ KABUL SINAVI HER STAJER ADAY DOSYASINI AÇTIKTAN SONRA KEZ SINAV HAKKI MEVCUTTUR. BU SÜRE ZARFINDA KAZANAMAYAN ADAYLAR TEKRAR DOSYA AÇMA HAKLARI MEVCUTTUR. DOSYA AÇMA MALİYETİ: 1.110_TL DİR BAŞARI SAĞLANAMADIĞI TAKTİRDE SINAV BAŞVURU İÇİN 150_TL DİR

18 STAJ YAPMA ŞARTLARI Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin yanında fiili olarak çalışarak, Yeminli Mali Müşavirin yanında fiili çalışmak, Herhangi bir şirket bünyesinde birinci derecede muhasebe yetkilisi olarak fiili çalışarak, STAJ TAMAMLANIR.

19 STAJDAN SAYILAN HALLER
Yüksek lisans yapmak ( 1yıl sayılır ) TESMER onaylı açılan eğitim kurslarından 1 ile 6 ay arasında katılım gerçekleşirse katıldıkları süre kadar stajdan sayılır. Akademisyen olarak çalışılan süre stajdan sayılır.

20 SMMM BİTİRME SINAVI DERSLERİ
MUHASEBE DENETİMİ MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI HUKUK FİNANSAL MUHASEBE FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ MALİYET MUHASEBESİ

21 SINAVLAR HAKKINDA BİLGİ
BİTİRME DERSLERİ SINAVLARINA HER DERS İÇİN 5+1 SINAV HAKKI VARDIR. HER DERSTEN MİNİMUM 50 PUAN ALMAK, GENEL ORTALAMANIN 60 PUAN OLMASI GEREKLİDİR. BELİRTİLEN SÜRE VE PUANLARI TUTTURAMAYAN ADAYLAR BAŞARISIZ SAYILIRLAR, 2 YIL ARA VEREREK TEKRAR SINAVLARA GİRME HAKKI KAZANIRLAR.

22 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN,
TEŞEKKÜR EDERİM. Mehmet TUNCAY Öğretim Görevlisi


"MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları