Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRME ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRME ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRME ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU

2 oguzhanhoca.com

3 1) Bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimleri sonucu, bireylerde kalıcı-izli
davranış değişikliği oluşmasına kazanılmış yaşantı adı verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantıya örnek olarak verilemez? A) Semra ablasından öğrendiği pratik bilgileri derslerde uygular. B) Cem seyrettiği televizyon dizisindeki Ahmet Kural karakterinin konuşma tarzını gündelik hayatta kullanır. C) Akrabası denizde boğulan Erkan boyundan daha derin olan havuzlara girmekten kaçınır. D) Yasemin evde otururken, pencereden sokaktaki insanları seyreder. E) Dilber, hayranı olduğu oyuncunun mimiklerini taklit ederek insanlarla iletişim kurar.

4 Yaşanılmış yaşantı; bireylerin birbirleriyle olan etkileşimleri sonucundaki etkinliklerin tümü olarak ifade edilir. Kazanılmış yaşantı; ise bu etkileşim neticesinde bireyde iz bırakan ve bireyin davranışında değişiklik oluşturan etkinliklere verilen addır. Yani kazanılmış yaşantı neticesinde bireylerde öğrenme gerçekleşir.

5 2) Safranbolu Anadolu lisesi Öğrencileri Comenius projesi kapsamında dil öğrenmek, kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla Yunanistan’dan gelen bir grup öğrenciyi ağırlamışlar ve yaklaşık Biray boyunca birlikte zaman geçirerek bilgi, görgü ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Bu süreçte Safranbolulu Öğrenciler Yunanlı öğrencilere yöresel halk oyunlarını öğretirken, onlardan da sirtaki yapmayı öğrenmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir? A) Zoraki Kültürleme B) Kültürel Yayılma C) Kültürleşme D) Kültürlenme E) Kültürel Şok

6 3) Çiğdem’in kendiliğinden kilim örmeyi öğrenmesi Kıymet’in hayat standartlarını yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için dans kursuna gitmesi Bilal’in Yenişehir İlkokul’unda 4. sınıfa devam etmesi Ergin’in polis olarak göreve başlamadan önce POMEM (Polis Mesleki Eğitim Merkezi)’de 6 aylık eğitim görmesi Verilen örnek durumlar aşağıdaki eğitim türleri ile eşleştirildiğinde hangi eğitim türü açıkta kalır? A) Örgün B) Sargın C) Halk Eğitimi D) İşbaşında Eğitim E) Hizmet Öncesi Eğitim

7 4) Eğitim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konulan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik örüntüye açık sistem denir. B) Girdi, işlem ve çıktı öğelerinden meydana gelen, yeterli ve düzenli dönüt içermeyen sistemdir. Yarı açık sistemler dinamik yapılar değildir. Eksiklikler ve hataları tespit etmek dolayısıyla da gidermek ve düzeltmek mümkün değildir. Yeterli girdi ya da çıktı öğeleri olmayan sistemlerdir. Yeterli girdi ve çıktı olmadığı için sistemde dönüt ve düzeltme yapmak da mümkün değildir. D) Sistemin işlem boyutu eğitim programının öğelerinden içerik öğesine karşılık gelir. E) Öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliği, kültürel - sosyal kazanımlar, ekonomik kazanımlar ve istenmeyen davranışlar eğitim sisteminin çıktı boyutunu oluşturur.

8

9

10

11 Eğitim bir sistemdir ve sistemi oluşturan değişkenler vardır.
Girdi: Sistemin hedefini gerçekleştirebilmek için gerekli olan her şey. Öğrenci, öğretmen, yönetici, personel, araç-gereç, mevcut bilgi ve beceri, para vb. İşlem: Girdinin biçimlenmesi yani işlenmesi (Öğrenmenin gerçekleştiği boyut bu boyuttur.) Öğretim etkinlikleri, öğretmen kılavuzluğu, öğrenci katılımı, zaman, strateji, yöntem ve teknikler Çıktı: Öğretim süreci sonunda ortaya konan ürünler Öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliği, kültürel ve sosyal kazanımlar, ekonomik kazanımlar, istenmeyen davranışlar (eğitimin hatalı yan ürünleri) Dönüt: Sistemin işleyişi ile ilgili bilgi veren öge

12 5) I. Öğrenmeyi gerçekleştirmek için yapılan etkinliklerin tümüdür. Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ya da sağlama etkinliğidir. II. Planlı ve programlı olarak bireyde istenilen davranışların geliştirilmesi için uygulanan süreçlerin toplamıdır. Güdümlü, denetimli ve örgütlenmiş etkinliklerdir. III. Bireyde kendi yaşantıları yoluyla istendik ve kasıtlı olarak bilgi, beceri tutum ve değerler kazandırma sürecidir. Yukarıda açıklanan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? I II III A) Öğretme Öğretim Eğitim B) Öğretim Eğitim Öğrenme C) Eğitim Öğretim Öğrenme D) Öğretim Öğrenme Eğitim E) Öğretme Eğitim Öğretim

13 Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir.

14

15 6) I. Eğitim sürecinde bireyin davranışlarında değişiklik yapılması esastır. II. Bireyin davranışlarında istenilen yönde bir değişiklik yapılması hedeflenir. III. Davranış değişikliği bireyin kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirilir. IV. Eğitim okullarda ya da eğitim kurumlarında meydana gelir. V. Bireyin tüm davranış değişiklikleri eğitim kavramı içerisinde yer alır. Eğitim kavramıyla ilgili yukarıdaki açıklamaların hangileri doğru değildir? I ve III B) Yalnız IV C) II ve IV D) Yalnız V E) IV ve V

16 3 türlü davranıştan söz edilebilir:
Doğuştan Getirilen (Refleks , İçgüdü) Geçici (Hastalık, Bağımlılık) Sonradan Kazanılan (Öğrenme Ürünü) İstendik (Planlı Eğitim , Gelişigüzel Kültürleme) ii) İstenmedik (Eğitimin Hatalı Yan Ürünleri)

17 7) Eğitim bilimcilerin “eğitsel hedeflere ulaşmak için okul tarafından planlanan ve yönetilen, öğrencilerin her türlü öğrenmeleri” ifadesiyle tanımladıkları kavram, aşağıdakilerden hangisidir? A) Etkinlik B) Eğitim programı C) Eğitim durumu D) Ders planı E) Öğretim yöntemi

18 Ortaokul programı Ortaokul Türkçe programı Ortaokul 2.sınıf Türkçe programı

19 8) Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecini ve ölçme değerlendirme uygulamalarını planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? A) Ders kitaplarını B) Öğrencilerin ön öğrenmelerini C) Ülke genelinde uygulanan sınavları D) Okul yönetiminin istek ve ihtiyaçlarını E) Öğretim programını

20 9) Çocukları ilkokula başlayan anne-babalar özellikle öğretmen seçimine oldukça önem verirler. Bazı öğretmenlerin kişilik özellikleri, öğrencilere olan tutumu ve öğretime bakış açıları o öğretmenlerin cazibesini artırmakta ve daha onları daha tercih edilir kılmaktadır. Öğretmen özelliklerinin, öğrencilerin öğrenmelerine olan etkisi program türlerinden hangisi ile ilişkilidir? A) Örtük B) Ekstra C) Resmi D) Uygulamadaki E) İhmal Edilen

21

22 10) Örtük program, eğitim programının yazılı olmayan boyutudur
10) Örtük program, eğitim programının yazılı olmayan boyutudur. Özellikle değerlerin kazandırılmasında etkili olur. Okullarda düzenlenen sosyal, kültürel, spor, sanat vb. etkinliklerle öğrencilere birçok bilgi, beceri ve değerler kazandırılabilir. Örtük program ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bu programdaki öğrenmeler üzerinde okul kültürü ve ikliminden kaynaklanan öğrenmeler oldukça etkilidir. B) Öğrencinin okul dışında öğrenmesi için planlanan bilgi ve becerilere yönelik etkinliklerden oluşur. C) Resmi programı destekleyici yapıda olabildiği gibi resmi programla çelişen yapıda da olabilir. D) Örtük yolla kazanılan davranışlar olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. E) Okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan informal öğrenmeler örtük program kapsamında yer alır.

23 11) Program geliştirmeyle, program düzenleme arasında fark vardır
11) Program geliştirmeyle, program düzenleme arasında fark vardır. Program düzenleme bir yazılı program hazırlamadır. Program geliştirme ise yazılı programın uygulama sürecinde geliştirilmesidir. Bu farka ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur? A) Program geliştirme eğitim programı taslağı hazırlanması, program düzenleme bunlar üzerinde değişiklik yapılmasını içerir. B) Eğitim programının öğelerinin hazırlanması program düzenleme, bunların öğretim sürecinde denenip yeniden düzenlenmesi program geliştirmedir. C) Program geliştirme eğitim ihtiyaçlarının araştırılması, program düzenleme bunların eğitim programı haline getirilmesidir. D) Program geliştirme uzmanlık gerektiren özel bir alandır. Program düzenleme program geliştirmeyi de içine alacak kadar geniş bir alandır. E) Program geliştirme eğitimin kuramsal temellerini oluşturur, program düzenleme ise bu temellerin işlevsel hale getirilmesi için somut çalışmaları kapsar.

24 12) I. Öğrenme – öğretme sürecindeki etkinliklerin yönünü tayin eden ve öğretimin planlı olmasını sağlayan en önemli değişkendir. II. Eğitilecek bireylere istendik davranışları kazandırmak için gerekli olan öğrenme ortamını ve öğrenme yaşantılarını düzenlemeyi gerektirir. III. Program geliştirme sürecinde öğrenci kazanımlarına uygun olarak verilecek bilgilerin seçilmesi, analiz edilmesi ve bu bilgilerin öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi yapılır. Yukarıdaki öncüllerde verilen açıklamalar eğitim programının hangi öğeleriyle doğrudan ilişkilidir? I II III A) İhtiyaç Kazanım Öğrenme alanı B) Beceri Etkinlik Değerlendirme C) Kazanım Eğitim durumu İçerik D) Kazanım Eğitim ihtiyacı Öğretim süreci E) İhtiyaç Hedef İçerik

25 Hedef: Yetiştirilebilecek bireyde bulunması uygun görülen eğitim yoluyla kazandırılabilecek özelliklerdir. (Niçin? sorusunu cevaplamaya çalışır.) Uzak hedefler, genel hedefler, özel hedefler, davranışsal hedefler İçerik (Muhteva): Öğretilecek konuların düzenli bütünüdür. (Ne? sorusunu cevaplamaya çalışır.) Üniteler, konular Eğitim Durumları: Öğrenciyi ve öğrenmeyi etkileme gücüne sahip olan tüm şartların uygun bileşenidir. (Nasıl? sorusunu cevaplamaya çalışır.) Öğretim stratejileri, yöntem ve teknikler Değerlendirme: Öğrencilerde gözlenmeye karar verilen istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığını belirleme işidir. (Ne Kadar? sorusunu cevaplamaya çalışır.) Ölçme ve Değerlendirme

26 Hedefler İhtiyaçlara göre İçerik Hedeflere göre Hedeflere ve içeriğe göre Eğitim Durumları Değerlendirme Hepsine göre

27 13) I. Eğitim programı ülke düzeyinde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla ana sınırı çizer. Örneğin ilköğretim okulunun veya sürücü kursunun eğitim programı ülkenin her yerinde aynıdır. II. Eğitim programı kolay ve pratik olmalı, gereksiz ayrıntılara yer vermemelidir. Kullanışlı ve gerçekçi olarak düzenlenmeli ve işe koşulmalıdır. III. Eğitim programı başta öğretmenlere olmak üzere, müfettişlere, okul yöneticilerine, veliye ve öğrenciye yol göstermeli ve onların yapacağı görevlere ışık tutmalıdır. Yukarıda açıklaması verilen eğitim programlarının özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? I II III A) Değişmezlik Esneklik Kılavuz olma B) Çerçeve olma İşlevsellik Uygulanırlık C) Rehber olma Uygulanırlık Bilimsellik D) Çerçeve olma Uygulanırlık Rehber olma E) Değişmezlik İşlevsellik Bilimsellik

28

29 14) Ara disiplin, programda bir ders olarak tek başına yer almayan, ancak diğer derslerin içerisinde yer bulan, konuları derslerle ilişkilendiren yaklaşımlardır.2005 yılından itibaren Türkiye’de öğrenci merkezli olarak tasarlanan yeni programlarda ara disiplin yaklaşımı belirlenmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi programda geçen ara disiplinlerden değildir? A) Girişimcilik B) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık C) İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi D) Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi E) Olimpik Eğitim

30 Ara Disiplinler Sağlık kültürü İnsan hakları ve vatandaşlık
Girişimcilik Kariyer bilinci geliştirme Rehberlik ve psikolojik danışma Spor kültürü ve olimpik eğitim Afet eğitimi ve güvenli yaşam

31 15) Eğitimin amacını özgürlüklerin artmasına odaklayan ve öğrencilerin kendi değerler sistemini özgürce geliştirmelerini savunan bir öğretmen, yardıma gereksinimi olan öğrencilere yardım etmekte ve onların kişilik gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Varoluşçu B) İdealist C) Yararcı D) Daimici E) Gerçekçi

32 Felsefi Temel

33 16) Öğrenmeyi örgütlemede, öğrenme yaşantılarını planlamada aşamalı bir yolun izlendiği, konu alanı yaklaşımının merkeze alındığı ve öğretmenin kılavuzluğunda okulda öğrenmeyi savunan kuramdan etkilenen program geliştirme yaklaşımı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hümanistik B) Akademik C) Davranışçı D) Yönetsel E) Sistem

34 17) Eğitim programlarının hazırlanmasında yönlendirici rol oynayan, programa anlam kazandıran ve eğitim ortamlarının düzenlenmesinde temel oluşturan en etkili öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik olanaklar B) Çocuk ve genç psikolojisi C) Teknolojik gelişmeler D) Küreselleşme gereksinimi E) Benimsenen felsefi değerler

35 18)  "Bu programda yapılması istenenleri çocukların yapması mümkün değil. Bu yavrucaklar küçücük elleri ile bu etkinlikleri nasıl yapacaklar, iki sınıf sonra belki bunları yapabilirler; ama şimdi mümkün görünmüyor, illaki yapmamız istenirse hem biz hem de çocuklar çok sıkıntı çekeriz.“ Buradaki öğretmenin şikâyeti programın hangi özelliğine yöneliktir? A) Felsefi temel B) Psikolojik temel C) Tarihi temel D) Ekonomik temel E) Toplumsal temel 

36 Psikolojik Temel: Gelişim Özellikleri
Bireysel Temel: Hazır bulunuşluk Düzeyi

37 19) Öğrenci öğrendikleri ile topluma farklı bakabilmeli, neyin nasıl değiştirilebileceğini görebilmeli ve değiştirmek için çaba harcayabilmelidir. Toplumun gelişmesinde ve değişmesinde bu özelliklere sahip bireyler önemli rol oynamaktadır. Toplumsal değişim ancak bu bireylerin okullarda yetiştirilmesi ile mümkündür. Bunun anahtarı ise öğretmenlerin elindedir. Bu görüşü savunan eğitim akımı hangisidir? A) İlerlemecilik B) Esasicilik C) Varoluşçuluk D) Daimicilik E) Yeniden kurmacılık 

38 20) I. Dünya çapında yapılan değerlendirmelerde yüksek başarı elde etmiş ülkelerin okullarında
uygulanan eğitim programları II. Toplumda çağın gerektirdiği değişim eğilimlerini analiz eden ve değerlendiren araştırma raporları III. Uluslararası kaynaklarda yayınlanmış en son program geliştirme modeli IV. Toplumda yaşanan sorunları, çatışmaları ve duyulan gereksinimleri belirleyen araştırma bulguları V. Bireyin o ülkede başarılı bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak yaşam becerileri Yukarıdakilerden hangileri program geliştirme çalışmalarına temel oluşturmalıdır? A) I, II, III B) I, III, V C) II, III, IV D) II, IV, V E) III, IV, V

39 21) Görme engelli bir dilenci diğer dilenciler gibi klasik olarak dilenmek yerine “Şu anda pırıl pırıl aydınlık ve güneşli bir hava var ve maalesef ben bunu göremiyorum.” diyerek insanlardan daha fazla para almayı başarabilmiştir. Dış dünya ile insan zihni arasında bilgi alışverişi olduğunu düşünen ve söylediği bu söz ile dış dünyanın insan algısından bağımsız olduğuna vurgu yapan bu dilenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Realist B) Pragmatist C) İdealist D) Natüralist E) Existentialist

40

41 22) Aysun öğretmen, eğitimi bireylerin zihinsel yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve yetenekli kişileri eğitmek olduğunu kabul etmektedir. Öğretimi, oyunla vakit geçirmek değil, çocukları geleceğe hazırlamak olarak görür. Bu bilgilere göre Aysun öğretmen’in benimsediği eğitim akımı ve bu akımın dayandığı felsefe, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Daimicilik- İdealizm B) Esasicilik- Realizm C) Postmodernizm- Diyalektik D) İlerlemecilik-Pragmatizm E) Yeniden kurmacılık-Varoluşçuluk

42

43 23) Eğitimin amaç ve sonuçları, davranış bilimlerinin bulguları ile uyumlu bir biçimde, var olan kültürel çıkmazın istemlerini karşılamak için tamamen yeniden düzenlenmelidir. Öğretmen sorunlara karşı geliştirilen yapılandırıcı nitelikte çözümün öncelik ve geçerliliğine öğrencileri, demokratik kurallar çerçevesinde inandırmalıdır. Eğitimde bireysel değil, sosyal öğretim ilkesi önceliklidir. Çünkü uygarlık da, demokrasi de, kültür de gruplar içinde olur. Okul, modern gelişme yönüne göre bu konularda çalışmalar yapacak yenilikçi insanlar yetiştirmelidir. Yukarıdaki görüşleri savunan bir öğretmenin hangi eğitim felsefesini savunması beklenir? A) Daimicilik B) Esasicilik C) İdealizm D) İlerlemecilik E) Yeniden Kurmacılık

44 24) Daimicilik eğitim felsefesini benimseyen bir öğretmen aşağıdaki etkinliklerden hangisine öncelik verir? A) Öğrenmenin doğasında sıkı bir çalışma ve zorlama olduğu gerekçesiyle öğretim sürecinde öğrenciden çok girişimci olur ve toplum kurallarına önem verir. B) Eğitim sürecinde konu merkezli bir yaklaşımla derslerde geleneksel yöntemleri kullanarak bilgiye tüme varım yöntemiyle ulaşır. C) Deneyimle elde edilen konular ve değerlere öncelik vererek üzerinde anlaşmaya varılmamış ve gelecekle ilgili konuları işler. D) Tüm insanların sahip olması gereken ortak nitelikler olduğunu savunarak bireyin sosyalleşmesini ve başat kültürel değerleri öğretmeyi hedefler. E) Öğrencileri gerçek yaşama göre değil, evrensel gerçeklere hazırlar, aklını doğru kullanan entelektüeller ve aristokratlar yetiştirir.

45 25) Sen o sarı kırmızı rengini gördüğün
cilâlı derisine parmaklarını sürdüğün parlak yuvarlak elmaya: «Fikirlerin bir terkibidir» diyorsun! Dışımızda bize bağlanmadan, var olan varlığı inkâr ediyorsun! Yukarıdaki dizeler, eğitime yön veren felsefi akımlardan hangisine bir eleştiri niteliğindedir? A) İdealizm B) Pragmatizm C) Realizm D) Existentializm E) Natüralizm

46 26) Program geliştirme uzmanı Oğuzhan Bey, dersinde eğitim felsefelerinden bahsederken öğrenmeyi kolaylaştırmak adına “Arkadaşlar bu eğitim felsefesinde 5D kuralı geçerlidir. Bunlar; Değişim, Deneyim, Demokratik ortam , Deneme yanılma ve Dewey” demiştir. Oğuzhan Bey’in sözünü ettiği eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İlerlemecilik B) Esasicilik C) Daimîcilik D) Yeniden kurmacılık E) Varoluşçuluk

47 27) Atatürk’ün söylemiş olduğu “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” sözü öğretmen rolleri açısından düşünüldüğünde hangi eğitim felsefesi ile bağdaşmaktadır? A) Daimicilik B) Esasicilik C) Faydacılık D) Yeniden Kurmacılık E) İlerlemecilik

48 28) Hedefleri belirleme sürecinde felsefeden birçok aşamada yararlanılmasına rağmen, aşağıda verilen işlemlerden hangisinde felsefe ve onun bulgularından yararlanılmaz? A) Hedeflerin tutarlılığını belirlerken B) Hedeflerin programdaki ağırlığını belirlerken C) Yeni hedefler eklerken D) Hedeflerin varsayımlarını sınarken E) Hedeflerin öğrenci seviyesine uygunluğunu belirlerken

49 29) Ahmet Öğretmen “Mevsimler” konusunu, Fen Bilgisi dersinde ısı ve sıcaklık, matematik dersinde sıcaklık farklarının ölçümü, görsel sanatlar dersinde mevsimlerin özelliklerinin çizim yoluyla gösterilmesi, müzik dersinde Vivaldi’nin Dört Mevsim Senfonisi olarak ele almış ve bu konuya ait içerik oluşturmuştur. Buna göre öğretmen içerik oluştururken hangi yaklaşımı izlemiştir? A) Konu merkezli B) Disiplinler arası Tasarım C) Romantik Tasarım D) Geniş Alan Tasarımı E) Süreç tasarımı

50

51 GENİŞ ALAN TASARIMI DİSİPLİNLER ARASI TASARIM

52 30) Avrupa’nın bazı ülkelerinde anne-babalar çocuklarının çeşitli derslerdeki başarılarını kontrol edebilmek için gözlemci seçilebilmekte ve istedikleri takdirde gerekli yazılı izinleri alarak onların zorunlu eğitimini üstlenebilmektedirler. Bu ülkelerdeki eğitimden sorumlu denetçiler de evde verilen eğitimin, okul eğitimine eşdeğer olduğu hususunda çeşitli inceleme ve değerlendirmeler yapmakta, böylece evde eğitim sürecini kontrol etmektedirler. Özellikleri verilen evde eğitim sistemi, aşağıdaki program tasarımlarından hangisine örnek teşkil etmektedir? A) Hümanistik B) Romantik C) Çocuk Merkezli D) Yaşantı Merkezli E) Süreç Tasarımı E) Süreç Tasarımı E) Süreç Tasarımı

53

54 31) Sibel öğretmen programlar tasarlanırken gerçek bilginin sınıflandırılması
gerektiğini, bu nedenle de benzer ve ilişkili konuların tek çatı altında toplanmasının daha doğru olacağını savunmaktadır. Ona göre öğrenciler bir bilim adamı gibi o alanda bilgi sahibi olacak biçimde eğitilmelidir. Tuğra Öğretmen ise özellikle küçük yaş gruplarına verilen eğitimde ayrıntılı bilgiye gerek olmadığını belirtmektedir. Ona göre benzer özelliği olan dersler bütünleştirilerek programa yerleştirilmeli ve evrensel, genel geçer bilgiler çocuklara öğretilmelidir. Yukarıda verilenlere göre Sibel ve Tuğra Öğretmen eğitimde hangi program tasarımla­rını tercih etmektedir? Sibel Tuğra A) Disiplin Çekirdek B) Disiplinler arası Geniş Alan C) Geniş Alan Çekirdek D) Disiplin Geniş Alan E) Geniş Alan Disiplinler arası

55 32) Resmi ve özel kurum çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim, iş başında eğitim, kurslar gibi kısa sureli ihtiyaca dayalı olarak oluşturulan program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşantı merkezli tasarım B) Öğrenen merkezli tasarım C) Konu merkezli tasarım D) Sorun merkezli tasarım E) Disiplin tasarımı

56 Disiplinler Arası Tasarım Yaşantı Merkezli Tasarım Süreç Tasarımı
Eğitim programlarında programların hazırlık ve uygulanma aşamasında öne çıkan faktöre göre tasarım yaklaşımlarından biri ya da bir kaçı benimsenebilir. Konu veya derslere önem veriliyorsa “Konu Merkezli”, Bireye önem veriliyorsa “Öğrenen Merkezli”, Topluma önem veriliyorsa “Sorun Merkezli” tasarım yaklaşımları kullanılır. 33) Eğitim programlarında programların hazırlık ve uygulanma aşamasında öne çıkan faktöre göre tasarım yaklaşımlarından biri ya da bir kaçı benimsenebilir. Konu veya derslere önem veriliyorsa “Konu Merkezli”, bireye önem veriliyorsa “Öğrenen Merkezli”, topluma önem veriliyorsa “Sorun Merkezli” tasarım yaklaşımları kullanılır. Buna göre programın merkezinde değişmeyen evrensel bilgi olduğunu savunan ve konuya ilişkin bilginin kazanılmasını öğrenme için yeterli gören bir öğretmenin aşağıdaki program tasarımlarından hangisini benimsemesi beklenmez? Konu Tasarımı Disiplinler Arası Tasarım Yaşantı Merkezli Tasarım Süreç Tasarımı Disiplin Tasarımı

57 Eğitim programlarında programların hazırlık ve uygulanma aşamasında öne çıkan faktöre göre tasarım yaklaşımlarından biri ya da bir kaçı benimsenebilir. Konu veya derslere önem veriliyorsa “Konu Merkezli”, Bireye önem veriliyorsa “Öğrenen Merkezli”, Topluma önem veriliyorsa “Sorun Merkezli” tasarım yaklaşımları kullanılır. 34) Temel amacı öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğinin sorgulanmasıdır. Farklı konular için ortak öğrenme yolları ve ortamı düzenlemeyi amaçlayan bu tasarım, en iyi öğrenme yolu olarak da eleştirel düşünmeyi önermektedir. Ülkemizde özellikle okul öncesi eğitimde yaygın olarak kullanılan bu tasarım aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuk Merkezli B) Geniş Alan C) Yaşantı Merkezli D) Süreç E) Romantik

58 Eğitim programlarında programların hazırlık ve uygulanma aşamasında öne çıkan faktöre göre tasarım yaklaşımlarından biri ya da bir kaçı benimsenebilir. Konu veya derslere önem veriliyorsa “Konu Merkezli”, Bireye önem veriliyorsa “Öğrenen Merkezli”, Topluma önem veriliyorsa “Sorun Merkezli” tasarım yaklaşımları kullanılır. 35) Program geliştirme modelleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Taba modeline göre genel amaçlar, eğitim felsefesi ve eğitim psikolojisi süzgecinden geçtikten sonra kesin amaca dönüşür. B) Tyler modeline göre ilk aşama ihtiyaç belirlemedir, sonra sırasıyla amaç, içerik, eğitim durumları ve sınama durumu yer alır. C) Sistem yaklaşımında önce içerik belirlenir, problem tanımlanır, sonra geliştirme faaliyetleri yapılır ve sonuç etkinlikleri geliştirilir. D) Rasyonel planlama yaklaşımı genel amaçlar, amaçlar, öğrenme durumları ve değerlendirme boyutlarından oluşur. E) Taba - Tyler modelinde değerlendirme sonucunda elde edilen veriler yeterli değilse içeriğin belirlenmesi aşamasına geri dönülür.

59

60 Rasyonel Planlama Modeli (Teknokratik Model)
Süreç Yaklaşımı Modeli Rasyonel Planlama Modeli (Teknokratik Model) Yenilikçi / Durumsal Model

61 Sistem Yaklaşımı Modeli

62 MEB Modeli

63 Eğitim programlarında programların hazırlık ve uygulanma aşamasında öne çıkan faktöre göre tasarım yaklaşımlarından biri ya da bir kaçı benimsenebilir. Konu veya derslere önem veriliyorsa “Konu Merkezli”, Bireye önem veriliyorsa “Öğrenen Merkezli”, Topluma önem veriliyorsa “Sorun Merkezli” tasarım yaklaşımları kullanılır. 36) Tyler modelinde program geliştirme süreci kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Bu süreç, hedef kaynaklarının incelenmesiyle başlar, değerlendirilme süreciyle biter. Süreç içerisinde değişik etkinliklere yer verilir. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yaşantılarının belirlenmesinden önce yapılması gereken işlemlerden biri değildir? A) Birey, toplum ve konu alanlarının incelenerek eğitim ihtiyacının belirlenmesi B) Eğitim ihtiyacının belirlenmesi için konuların seçilmesi, analiz edilmesi ve düzenlenmesi C) Olası hedefleri sorgulayıp değerlendirmek için eğitim felsefesi ve eğitim psikolojisinden yararlanılması D) Olası hedeflerin süzgeçten geçirilip kesinleşmiş amaçlara dönüştürülmesi E) Eğitim ihtiyaçlarına dayalı olarak eğitim programının olası amaçlarının belirlenmesi

64 37) Taba’nın program geliştirme modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Eğitim programı amaç, eğitim durumları ve değerlendirmeden oluşur. B) Sürecin son aşamasında öğelerin sırası ve ilişkilerin kontrolü yer alır. C) İhtiyaçların belirlenmesinden sonra öğrenciye kazandırılacak amaçlar yazılır. D) Program geliştirme süreci eğitim ihtiyacının belirlenmesiyle başlar. E) Amaçların belirlenmesinden sonra içeriğin seçimi ve düzenlenmesi yapılır.

65 38) Eğitimbilimci Ralph Tyler’ın program geliştirme modelinde ihtiyaç kaynakları olarak birey, toplum ve konu alanları yer almakta ve bu kaynaklara dayalı olarak olası genel amaçlar saptanmaktadır. Buna göre Tyler’ın program geliştirme modelini kullanan bir program geliştirme grubu, olası genel amaçları saptadıktan sonra program geliştirme sürecine aşağıdaki işlemlerden hangisi ile devam etmelidir? A) İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi gerçekleştirilir. B) Tyler’ın modelinde içerik yer almadığı için öğrenme yaşantılarının seçimi, düzenlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanır C) Olası genel amaçlar direkt olarak kesinleşmiş öğretim amaçlarına dönüştürülür. D) Belirlenen olası genel amaçlar eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisi süzgeçlerinden geçirilerek kesinleşmiş amaçlara dönüştürülür. E) Belirlenen olası genel amaçlar eğitim sosyolojisi ve eğitim ekonomisine uygunluğu açısından incelendikten sonra kesinleşmiş amaçlara dönüştürülür.

66 39) Program geliştirme; eğitim programının başarılı olabilmesi için yapılan tüm çalışmaları kapsayan sistematik ve koordineli bir süreçtir. Program geliştirme süreci planlama, tasarı hazırlama, uygulama, değerlendirme ve yeniden düzenleme aşamalarından oluşur. Buna göre “programda hangi öğeler yer almalı ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkileri ne olmalı?” sorusuna cevap aranan aşama program geliştirme sürecinin hangi aşamasıdır? A) Planlama B) Tasarı Hazırlama C) Uygulama D) Değerlendirme E) Yeniden düzenleme

67 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
Planlama: Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma planının hazırlanması ve ihtiyaç sap­tama araştırmasının yapılması söz konusudur. Tasarı Hazırlama: "Programda hangi ögeler yer almalı ve bu ögelerin birbiriyle ilişkisi ne olmalı?" sorusuna cevap aranır. Uygulama: Bu aşamada hazırlanan taslak plan belirlenen okullarda ve sınıflarda uygulanır. Değerlendirme: Programın güçlü ve etkili yönleri ile zayıf ve eksik yönlerini belirlemeye yönelik tüm çalışmalardır. Yeniden Düzenleme: Değerlendirme sürecinde elde edilen veriler ışığında uygulanan programın yeniden dü­zenlenmesidir.

68 40) Program geliştirme sürecinde farklı komisyonlar çalışmakta olup bu komisyonların görev ve sorumlulukları da birbirinden farklıdır. Buna göre eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli ve tam zamanlı olarak görev yapan bireylerin yer aldığı bir grupta aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Program Geliştirme Uzmanı B) İletişim Uzmanı C) Konu Alanı Uzmanı D) Branş Öğretmeni E) Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

69 41) Aileleri, öğretmenleri ve akranları tarafından bazı öğrencilerin farklı biçimlerde şiddete uğradığını gözlemleyen bir öğretmen, meslektaşlarıyla birlikte “şiddetsiz okul eğitim programı” hazırlamayı planlamıştır. İhtiyaç analizi yapmak için değişik mesleklerde çalışanlardan, toplumda önem verilen gruplardan ve uzmanlardan görüş almış, veri topladığı grupların değerlerini ve isteklerini de değerlendirdikten sonra eğitim programı tasarısını hazırlamıştır. Bu çalışmada öğretmenin benimsediği ihtiyaç analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Demokratik yaklaşım B) Farklar yaklaşımı C) Analitik yaklaşım D) Sentezleme yaklaşımı E) Betimsel yaklaşım

70

71 42) Millî Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi kapsamın­da öğretmenlerin tablet
bilgisayarları ve etkileşimli tahtaları etkili kullanmalarını amaçlamaktadır. Yapılan incelemelerde mevcut bilgi ve deneyimleriyle öğretmenlerin bunu başarmakta zorlandıkları ve bu durumun projenin verimliliği açısından zarar getirdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle de “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” konulu bir hizmet içi eğitim programı düzenlenerek bu hususta fayda sağlanacağı öngörülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği bu hizmet içi eğitim programı ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? A) Betimsel B) Farklar C) Analitik D) Progel E) Demokratik

72

73 43) I. Bir grubun eksikliklerinin gözlemlenmesi ve buna göre hedef belirlenmesi
II. Bir grubun çoğunluğunun istekleri, ilgileri ve yetenekleri dikkate alınarak program hedefleri belirlenmiş. III. Günün koşullarından hareketle geleceğe ait yordamalar yapma IV. Bir grupta bulunması gereken özellikleri belirleyip, o grubun bu özelliklere sahip olup olmadığını belirleyen testlerden geçirilmesi ve hangi özelliklerinin olduğunu veya olmadığının belirlenmesi. Yukarıda özellikleri verilen ihtiyaç saptama yaklaşımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralamayla ifade edilmiştir? I II III IV A) Demokratik Analitik Farklar Betimsel B) Betimsel Demokratik Analitik Farklar C) Betimsel Analitik Farklar Demokratik D) Farklar Demokratik Analitik Betimsel E) Farklar Demokratik Betimsel Analitik

74 44) Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde diğerlerinden daha az göz önüne alınan bir durumdur? A) Programın, uygulayıcıların bilgi ve donanımına uygun olması. B) Program geliştirme alanında gerçekleşen yenilikler. C) Hakim eğitim felsefeleri D) Toplumun ihtiyaçları E) Bireyin ihtiyaçları

75 45) Spor eğitmeni yetiştirme ile ilgili ihtiyaçları belirleme sürecinde hedef kitlenin
istekleri doğrultusunda adayların becerileri tespit edilmiştir. Ardından bu işte uzmanlaşmış kişilerin çalışmalarıyla mesleğin verimlilik ve performans nitelikleri, spor güvenliği, sporcu sağlığı ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması ile ilgili işlemler belirlenmiş, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor ihtiyaçlar ayrı ayrı tespit edilmiştir. Yukarıdaki paragrafa dayalı olarak ihtiyaç belirlemede hangi tekniğin kullanıldığı söylenebilir? A) Progel (Dacum) B) Delphi C) Meslek (İş) Analizi D) Görüşme E) Gözlem

76

77 46) Program geliştirme sürecinde hazırlanan taslak program tüm yurtta uygulamaya konmadan önce belirlenen okullarda ve sınıflarda denenir. Programların denenmesi (uygulanmasın) sırasında yapılacak işlemler; Uygulanmanın planlanması Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi Programın uygulanması Yönetici ve öğretmenlere programın tanıtılması Denenen programın değerlendirilmesi şeklinde verilmiştir. Uygulamanın doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için hangi iki işlem basamağının yer değiştirmesi gerekir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) V ve VI

78 Programların denenmesinde (uygulanmasında) şu sıra takip edilir:
• Uygulanmanın planlanması • Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi. • Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi • Yönetici ve öğretmenlere programın tanıtılması • Programın uygulanması • Denenen programın değerlendirilmesi

79 İhtiyaç Belirleme Yaklaşımı
47) Geometri öğretmeni Erkan Bey, geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak sözel gruplarda açılar konusunu işlerken öğrencilerin açı hesaplamalarını yapmakta zorlandıklarını, programdaki bu konuyu matematikteki denklem kurma – denklem çözme konuları ile desenlediğinde ise, öncesinde konuyu tam olarak kavrayamayan öğrencilerin bu şekilde daha iyi öğrenmeler ortaya koyduğunu gözlemlemiştir. Buna dayalı olarak da açılar konusunu denklem kurma – çözme konuları ile desenlemeye ve bu şekilde öğretmeye karar vermiştir. Erkan öğretmenin açılar konusunu denklem kurma – çözme konuları ile desenlemesi, programın özelliklerinden ve ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından hangileri ile ilişkilendirilebilir? Program Özelliği İhtiyaç Belirleme Yaklaşımı A) Esneklik Farklar B) Değişmez ve Genel Olma Betimsel C) Uygulanabilirlik D) E)

80 48) Programın ilk ve temel öğesi olan hedeflerin belirlenmesi aşaması, program tasarısı sürecinin en
önemli ve en kritik işidir. Diğer öğeler hedeflere göre belirleneceğinden hedeflerin belirlenmesi sürecinde titiz bir çalışma yapılması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi aday hedeflerin kesinleşmiş hedeflere dönüştürülmesi sürecinde yararlanılan süzgeçlerle ilgili bir ifade değildir? Temele alınan felsefeye göre saptanan hedefler felsefenin mantığına uygunluk göstermelidir. Hedefleri önem sırasına göre sıralarken, iç ve dış tutarlılığını denetlerken felsefeden yararlanılmalıdır. Hedeflere bireylerin ulaşıp ulaşamayacağı konusunda psikolojinin bulguları ölçüt olarak kullanılmalıdır. C) Konu-alan ilişkisi, bilginin yapısında bir değişme olup olmadığı, bilginin geçerli ve kullanılır olup olmadığı, alanda yeni üretilen bilginin olup olmadığı hedefleri belirleme sürecinde dikkate alınmalıdır. D) Eğitim sistemleri, ülkenin gereksinim duyduğu insan gücünü yetiştirmelidir. Kararlaştırılan hedeflerin, makul bir sürede ve çaba ile ulaşılabilirliğini incelemelidir. E) Ülkenin değişik bölgelerinin sosyo-ekonomik özellikleri ve “Toplum, eğitim kurumlarından ne bekler?” sorusu kapsamında aday hedefler değerlendirilmelidir.

81

82 49) Hedeflerin içerikle ilişkili olarak ifade edilmesi hedeflerin taşıması gereken niteliklerden kenetlilikle ilgilidir. Buna göre aşağıda verilen hedef ifadelerinden hangisi kenetlilik açısından uygun bir hedef olma özelliği taşımaz? A) Sosyoloji dersinde temel toplumsal olgularla ilgili belli başlı özellikleri kestirebilme B) Eğitim programlarının temel özelliklerini söyleyebilme C) Bilimsel bir makale yazabilme Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunabilme E) Bir elektrik devresinin şemasını çizebilme

83 Hedeflerin Nitelikleri
Kenetlilik: Bir konu alanı (içerik) ile ilişkili olmalı Sınırlılık: Tek bir özelliği belirtmeli Ulaşılabilirlik: Öğrenci düzeyine uygun olmalı Davranışa Dönüklük: Öğrencinin yapacağını belirtmeli Genellik: Belli bir davranış grubunu kapsayacak biçimde geniş ifade edilmeli Ürüne Dönüklük: Sürecin sonunda öğrencinin ne yapacağını göstermeli Açık Seçiklik: Öğrenenin kazanması gereken özelliği açık – seçik göstermeli Bitişiklik: Bir hedefin kapsamı diğer hedefin kapsamına girmemeli

84 50) İlkokul 2.sınıf öğretmeni olan Ayşegül Hanım günlük ders planında “Dört işlemi kullanarak üç bilinmeyenli denklem sistemlerini çözer.” ve “Demokrasinin insan yaşamı açısından önemini kavratır.” kazanımlarına yer vermiştir. Buna göre Ayşegül Hanım’ın ders planında yer verdiği kazanımların aykırı olduğu hedef yazma ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kenetlilik - Bitişiklik B) Düzeye uygunluk - Davranışa dönüklük C) Kenetlilik – Davranışa dönüklük D) Düzeye uygunluk – Kenetlilik E) Bitişiklik – Davranışa dönüklük

85 51) Aşağıda verilen öğretim etkinliklerinden hangisinde bilginin kullanımı daha karmaşık ve üst düzeydedir? A) Verilen bir problemin aşamalarını belirleme. B) Özgün bir kompozisyon yazma. C) Cümlenin öğelerinin görevlerini söyleme. D) Yazılan bir metni dilbilgisi kurallarına göre eleştirme. E) Yapılan bir fen deneyinin mantığını anlama.

86

87 52) “Mesleki etik kurallara uyma hususunda kararlı olma”
Yukarıda verilen kazanıma ulaşılmış olması seçeneklerde yer alan kazanımlardan hangisine de ulaşıldığının bir göstergesi olarak kabul edilemez? A) Mesleği ile ilgili tanıtım toplantılarına katılmaya istekli olma B) İş yerindeki çalışma koşullarına dikkat etme C) Mensubu olduğu meslek örgütünün çalışmalarını takdir etme D) Mesleğinde başarılı olmayı yaşam felsefesi hâline getirme E) Yaptığı işin gerektirdiği becerilerin farkına varma

88 53) “Kavramların anlam bilgisi” eksik belirlenmiş bir hedef cümlesidir
53) “Kavramların anlam bilgisi” eksik belirlenmiş bir hedef cümlesidir. Hedef cümlesinin hangi dersin konusu ile ilgili olduğu belli değildir. Hedefler belirlenirken içerikle tutarlı, konuyla bağlantılı olmalıdır. Yukarıdaki hedef cümlesi belirlenirken, hedeflerde olması gereken hangi özelliğine dikkat edilmemiştir? A) Tutarlılık B) Ulaşılabilirlik C) Kenetlilik D) Davranışa dönüklük E) Bitişiklik

89 54) İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersi “Dinleme” öğrenme alanındaki “Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları yorumlar.”, “Ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirler.”,”Dinlediklerini özetler.”,”Dinlediği metne farklı başlıklar bulur.” kazanımları Bloom’un taksonomisine göre hangi alana ve hangi basamağa örnek olur? Alan Basamak A) Bilişsel Uygulama B) Bilişsel Kavrama C) Duyuşsal Tepkide bulunma D) Duyuşsal Örgütleme E) Bilişsel Sentez

90 55) “Yakın çevrenin sorunlarını çözmeye dönük gerçekçi çözümler tasarlama”
hedefi (kazanımı) hangi öğrenme alanı ve düzeyindedir? A) Bilişsel - Kavrama B) Bilişsel - Sentez C) Bilişsel - Değerlendirme D) Duyuşsal - Davranımda bulunma E) Duyuşsal - Değer verme

91 56) I. Kişilik ve kalıtım ilişkisini şema ile gösterme II
56) I.Kişilik ve kalıtım ilişkisini şema ile gösterme II.Öğrenmede rol oynayan etkenleri sıralama III. Kişiliğin oluşumunu psikodinamik yaklaşım açısından ispat etme Yukarıdaki hedefler bilişsel alan açısından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kavrama- Bilgi- Değerlendirme B) Bilgi- Kavrama- Analiz C) Bilgi- Analiz- Sentez D) Kavrama- Bilgi- Analiz E) Kavrama- Uygulama- Değerlendirme

92 57) Bir öğretmen ortaöğretim 9
57) Bir öğretmen ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinden “Türkiye’deki siyasi partilerin birbirinden farkları” konusunda bir rapor hazırlamalarını istemiştir. Bu çalışma Bloom’un aşamalı sınıflamasına göre hangi alanda ve düzeydeki hedefe yöneliktir? A) Duyuşsal - Tepkide bulunma B) Bilişsel - Analiz C) Bilişsel - Uygulama D) Bilişsel - Kavrama E) Duyuşsal - Örgütleme

93 58) Aşağıdaki davranışlardan hangisinin öğretilmesinin ve değerlendirilmesinin en kolay olduğu söylenebilir? A) “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesinin önemini takdir etme B) Kurtuluş savaşının önemini açıklama C) Hümanizmi yaşam felsefesine dönüştürme D) Sınıf kurallarına uymaya istekli olma E) Özgün bir yüksek atlama tekniği geliştirme

94 Duyuşsal Alan Bilişsel Alan Psikomotor Alan
Ölçülmesi, gözlenmesi, değiştirilmesi ve değerlendirilmesi en zor alan Duyuşsal Alan Öğretilmesi ve değerlendirilmesi en kolay alan Bilişsel Alan Ölçülmesi ve gözlenmesi en kolay alan Psikomotor Alan

95 59) Öğretim programının hedeflerini (kazanımlarını) belirlenirken bazı niteliklerin dikkate alınması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi kazanımların taşıması gereken niteliklerden biridir? A) Öğretmenin öğretim sürecindeki rolünü ve sorumluluğunu belirtmesi B) Toplumsal gereksinimlere cevap vermesi ve yaşam içinde kullanılır olması C) Okulun görev ve sorumluluklarını açık bir biçimde tanımlaması D) Ders kitabındaki bilgileri kapsamalı ve bunların sırasını göstermesi E) Konu başlıklarını göstermesi ve öğretmenin öğretim sürecindeki etkinlikleri açıklaması

96 60) I- Derslerin birbiriyle bağlantıları dikkate alındığı ve bu farklı dersler arasında ilişkilerin kurulduğu programlama yaklaşımıdır. II- Öğrencilerin ve toplumun temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre içerik tasarlanır. III- Normalde farklı disiplinlerde yer alan konuları, tüm öğrencilerde ortak bir temel oluşturmak üzere belli başlıklar altında bir araya getirmek ve bunu deneyimler ve toplumun beklentileri ile bağdaştırarak programa yerleştirmek olarak tanımlanır. Yukarıda özellikleri verilen içerik düzenleme yaklaşımları hangi seçenekte doğru verilmiştir? I II III A) Sorgulama Konu ağı Disiplinlerarası B) Disiplinlerarası Sorgulama Çekirdek C) Disiplinlerarası Konu ağı Çekirdek D) Çekirdek Sorgulama Disiplinlerarası E) Çekirdek Doğrusal Modüler

97 Dayandığı Eğitim Felsefesi Anahtar Sözcükler Uygulama Alanlarına Örnek
Doğrusal Sarmal Modüler Piramitsel Çekirdek Konu Ağı - Proje Merkezli Sorgulama Merkezli (Tyler , Bloom) (Bruner) (Vygotsky) (J.Dewey) Ait Olduğu Yaklaşım Dayandığı Eğitim Felsefesi Anahtar Sözcükler Uygulama Alanlarına Örnek Esneklik Davranışçı Yaklaşım Bilişsel ve Daimicilik ve Esasicilik İlerlemecilik İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık Geleneksel ve Çağdaş Eğitim Anlayışları Aşamalılık, Ön Koşul Öğrenme, Temel Dersler Yatay İlişki, Derinlemesine - Genişleterek Tekrar Öğrenme Üniteleri (Öbekleri), Meslek ve Beceri Eğitimi, Bağımsız Dersler, Anlamlı Bütün İlk Yıllarda Geniş Tabanlı Konular, Gitgide Kapsamda Daralma ve Uzmanlaşma Ortak ve Seçmeli Dersler, Birden Fazla Alan, İlgi ve Yeteneğe Göre Alan Seçimi Proje Tabanlı, Konu Ağı, Harita Öğrenci Soruları, Sorunları ya da İhtiyaçları Fen , Sosyal, Matematik İngilizce, Türkçe vb. Dil Dersleri, Beden Eğitimi, Beceri Dersleri, Eğitim Bilimleri Tıp Eğitimi ve Lisans Programları Alan Seçimi Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Öğrenen Merkezli Program Tasarımları Esnekli yok ya da çok az Esneklik var Esneklik yok En esnek program

98 61) Modüler öğretim, ağırlıklı olarak mesleki ve teknik öğretimde kullanılan, bireyin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak biçimde etkinliklerin düzenlendiği, bütünlüğü olan ve birbirini tamamlayan bağımsız öğrenme birimlerinden oluşan öğretim yaklaşımıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma uygun bir özellik değildir? A) Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılar. B) Programlar arası yatay ve dikey geçişleri kolaylaştırır. C) Modüller birbirine önkoşul olacak biçimde düzenlenir. D) Modüller kendi içinde farklı yaklaşımla hazırlanabilir. E) Her modül kendi içerisinde bağımsız bir bütündür.

99 62) Doğrusal tasarıma göre düzenlenmiş bir eğitim programında öğretim süreci düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak yapılması gerekir? A) Önkoşul davranışların önceden kazandırılması B) Öğretim sürecinin materyallerle desteklenmesi C) Öğrencinin derse etkin olarak katılması D) Konu ile yaşam arasında ilişki kurulması E) Öğrencinin hatalarının anında düzeltilmesi

100 63) Türkolog Kenan Bey, Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili bir içerik düzenlemesi yapacaktır.
Buna göre içeriğin çekirdek yaklaşıma göre düzenlenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle dikkate alınmalıdır? A) İhtiyaç ve sorunlara bağlı olarak tasarlanması B) Konuların birbiriyle ardışık ve yakın ilişki içinde olması C) İçeriğin farklı seçenekler halinde öğrenciye sunulması D) İçeriğin kendi içinde bağımsız parçalara bölünmesi E) Konuların birbirinin üzerine inşa edilerek genişletilmesi

101 64) Tam Öğrenme Modelinde yer alan “Bir konu tam olarak öğrenilmeden başka bir konuya geçilmez.” ilkesini benimseyen bir öğretmenin içeriği düzenlemede aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini daha çok tercih etmesi beklenir? A) Doğrusal B) Sarmal C) Modüler D) Piramitsel E) Sorgulama Merkezli

102 65) Dr. Ünal: Eğitim programın ilk öğesi nedir arkadaşlar?
Aslı: İhtiyaçların belirlenmesi sayın hocam. Dr. Ünal: Maalesef yanlış. Doğru cevap; hedeflerin belirlenmesi olacaktı. İhtiyaçların belirlenmesi eğitim programının ilk öğesi değil, program geliştirme sürecinin ilk işlem basamağıdır. Program geliştirme uzmanı Dr. Ünal’ın öğrencisi Aslı’ya verdiği dönüt, aşağıdaki dönüt türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? A) Teyit Edici B) Düzeltici C) Açıklayıcı D) Teşhis Edici E) Genişletmeye Dönük

103 DÖNÜT TÜRLERİ Teyit Edici Dönüt: Öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi vermektir. Düzeltici Dönüt: Teyit edici dönütle birlikte, yani öğrencinin öğrenme sonuçlarıyla birlikte doğru cevabın ne olduğunun da verildiği dönüttür. Açıklayıcı Dönüt: Öğrenciye öğrenme sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiği gibi, yanlış cevabın neden yanlış olduğu; doğru cevabın neden doğru olduğunun açıklanmasıdır. Teşhis Edici Dönüt: Öğrencinin, yanlış cevabı düzeltmesi için neleri çalışması, nasıl çalışması gerektiğine ilişkin bilgiyi kapsar. Genişletmeye Eklemlemeye Dönük Dönüt: Öğrencinin var olan bilgisini genişletmesini sağlamaya dönüktür. Öğrencini sahip olduğu bilgi ve yeni bilgi arasındaki ilişkiler kurmaya ve öğrencinin sahip olduğu şemayı genişletmeye yardım eder.

104 Öğretmen: İstanbul’un fethi hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
Öğrenci: 1071 Teyit Edici Dönüt: Maalesef yanlış. Düzeltici Dönüt: Maalesef yanlış. Doğru cevap 1453 olmalıydı. Açıklayıcı Dönüt: Maalesef yanlış. 1071’de henüz Osmanlı İmparatorluğu kurulmamıştı. Çünkü yılında Malazgirt Zaferi gerçekleşti ve Türklere Anadolu’nun kapıları açıldı. Doğru cevap 1453 olmalıydı. Teşhis Edici Dönüt: Maalesef yanlış. Doğru cevap 1453 olmalıydı. İstanbul’un fethini daha iyi öğrenmek için Fatih Sultan Mehmet’in hayatını okumalısın. Genişletmeye Eklemlemeye Dönük Dönüt: Maalesef yanlış. Doğru cevap 1453 olmalıydı. Üstelik İstanbul’un fethiyle beraber orta çağ kapandı, yeni çağ başladı. Yani bu olay bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatacak kadar dünya tarihi için önemli bir olaydı.

105 66) I- Konu alanı ile ilişkili mi?
II- Öğrenci etkinliklerin merkezinde mi? III- İstenmeyen öğrenci davranışları için önlem alınmış mı? IV- Süreç sonunda ortaya çıkacak ürün belirlenmiş mi? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri program geliştirmenin eğitim durumları boyutu ile ilgilidir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve IV E) II ve III

106 67) Türkçe öğretmeni Mehmet Bey, 7
67) Türkçe öğretmeni Mehmet Bey, 7.sınıf Türkçe dersinde “Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.” hedefine yönelik ders planı hazırlarken “Televizyonunuzdaki görüntünün bozuk olması sizi nasıl etkiler? Bu bozukluğu gidermek için neler yaparsınız?” sorusuyla ders planının hangi bölümünü oluşturmaya çalışmıştır? A) Dikkat çekme B) Güdüleme C) Gözden geçirme D) Geliştirme E) Değerlendirme

107 68) Oğuzhan Öğretmen derse 3 - 4 dakika geç gelmiş, sınıfa girer girmez de
“Çocuklar hemen ara­bamın birkaç metre önünde gerçekleşen bir trafik kazası yüzünden geç kaldım. Emniyet kemerini takmayan sürücü az kalsın canından oluyordu.” demiştir. Daha sonrasında ise öğrencilerine trafik kurallarını bilmeleri hâlinde hem kendi hayatlarını hem de başka insanların hayatlarını koruyabileceklerini, bu sayede daha huzurlu bir toplum oluşabileceğini söylemiştir. Ardından da “Bugünkü derste trafik kurallarından ve trafik kurallarının yaşamsal öneminden bahsedeceğiz.” diyerek derse geçmiştir. Dersini işlerken zaman zaman konuyla ilgili öğrencilere sorular sormuş ve doğru cevap verenlere teşekkür etmiştir. Oğuzhan Öğretmen verilen örnekte aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir? A) Dikkat Çekme B) Güdüleme C) Önkoşul Öğrenmeleri Hatırlatma D) Pekiştirme E) Hedeften Haberdar Etme

108 69) Uygunluk modeli, Robert Stake tarafından 1967 yılında geliştirilmiştir. Değerlendirmenin iki yüzü vardır: tasvir etme ve karar verme. Değerlendirmede iki tür veri toplanır: değerlendirmecinin tasviri gözlemleri ve değerlendirilecek faaliyetlerle ilgili uygun ölçütlerin listesi. Sonunda iki veri mukayese edilerek, hedeflenen amaçlara ulaştırmaya uygunluk açısından farklar yorumlanır. Stake’in program değerlendirmede uygunluk modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hedeflere ulaşmak için stratejilerin güçlü ve zayıf yönlerini açıklayan, sürece dayalı bir program değerlendirme modelidir. B) Farklılıklar mevcut olduğunda karar vericiler karar vermede anahtar kişilerdir. C) Değerlendirmeye dayalı bilgilerin girdi, süreç ve çıktı olarak üç boyutta düzenlenebileceğini belirtmiştir. D) Modelin anahtar özelliği paydaşların sorunlarını, dillerini, çevresel koşullarını ve standartlarını vurgulamaktır. E) Programın sonuçlarının iki görüşünü temsil eden iki tane değerlendirici ekip tarafından toplanan veriye bağlı olarak durum tartışması(analizi) yapılmaktadır.

109 70) Program değerlendirmeyle dolaylı ya da doğrudan ilgisi olan herkesin değerlendirme sürecine katılması gerekir. Genel hedefler, özel hedefler, yaşantılar ve araç-gereçlerin genel değerlendirmesi yapılmalıdır. Program değerlendirmede kullanılabilecek standartlar ve değerler açıklanmalıdır. Özellikleri verilen değerlendirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Metfessel-Michael değerlendirme modeli B) Robert Stake’nin uygunluk-olasılık modeli C) Tyler’ın hedefe dayalı değerlendirme modeli D) Eisner’in eğitsel eleştiri değerlendirme modeli E) Provus’un Farklar Yaklaşımı

110 Hedefe Dayalı (Davranışsal) Değerlendirme:
Tyler tarafından geliştirilmiştir. Tyler’ a göre bir eğitim programının hedef, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme olmak üzere üç temel öğesi bulunmaktadır. Hedefler ve öğrenme yaşantılarının etkinliğine bakılır. Stake’in İhtiyaca Cevap Verici (Tepki) Değerlendirme Modeli Bu model sonuçlardan çok program etkinlikleri ve sürecin değerlendirilmesi ile ilgilenir. Programın etkinliği ve içeriği ile ilgili bir plan geliştirilir. İçeriğe vurgu yapan tek modeldir.

111 Metfessel - Michael Modeli:
Programın değerlendirilmesine öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler ve sıradan vatandaşlar katılır. Bu kişiler programın değerlendirilmesine dolaylı veya direk olarak katılırlar. Felsefeye vurgu yapan tek modeldir. Provus’un Farklar Yaklaşımı: Provus’un modelinde beş evre vardır. 1. Tasarım 2. Oluşturma 3. Süreçler 4. Ürün-sonuç 5. Maliyet-yarar Bu evrelerde programın yeterliliği, belirlenen program standartları ile performansın karşılaştırılması suretiyle belirlenir. Aralarındaki farka bakılarak değerlendirme yapılır.

112 Stake’ nin Uygunluk – Olasılık Modeli:
Program değerlendirmeyi üç boyutta ele alır. Bunlar Girdi - İşlem - Çıktı dır. Tasarlanan ve gerçekleşen çıktının uygunluğuna bakılır. Stuftlebeam’in Bağlam , Girdi, Süreç ve Ürün Modeli: Amaç program hakkında karar verme yetkisine kişilere bilgi vermektir. Çok kapsamlı bir program değerlendirme modelidir. Programın dört farklı aşaması değerlendirilir: Bağlam 2. Girdi Süreç Ürün Stake’in uygunluk – olasılık modelinden farkı, değerlendirme sürecinde öğrenme çevresini de dikkate almasıdır.

113 Eisner’in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli:
Eisner’in kurduğu bu modele göre programı uzman kişiler değerlendirmelidir. Diğer yaklaşımlardan farklı olarak Eisner bu modelde niteliksel incelemeye ağırlık vermiştir. Bu modelin üç boyutu vardır: 1. Betimleme (Eğitimin niteliği ile ilgili) 2. Yorumlama 3. Değerlendirme

114 71) SBS hazırlık kursu düzenleyen bir eğitim kurumu öğrencilerin başarı durumlarına göre farklı sınıflarda eğitim görmelerinin daha yararlı olacağını düşünmektedir. Bu amaçla kurs döneminin başında öğrencilerin giriş niteliğindeki önkoşul davranışlarını belirleyip durumuna uygun bir sınıfta eğitim görmelerine fırsat yaratmaktadır. Hazırlık kursunun dönem başında kullandığı değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sonuç ya da ürün B) Tanıma ve yerleştirme C) Performans gözleme D) Biçimlendirici yetiştirme E) İzleme ve geliştirme

115 Kıyaslamaya Göre Değerlendirme Amacına Göre Değerlendirme
Planlanışına Göre Değerlendirme Düzenli Değerlendirme yeri ve zamanı bilinir. Amaç; ölçme aracı ve ölçüt önceden belirlenir. Objektif ve nesneldir. Düzensiz Öğretmen kanısına dayanır. Düzenli bir ölçme aracı ve ölçüt kullanılmaz. Öznel ve sübjektiftir. Kıyaslamaya Göre Değerlendirme Mutlak Öğrencinin eğitim programına giriş ile çıkış arasındaki başarı farkına bakılır. Hedeflere ulaşma ölçüt olarak alınır. Bağıl Bireyler birbirleri ile karşılaştırılır. Öğrencilerin değerlendirmesinde sınıf ortalaması ölçüt alınır. Amacına Göre Değerlendirme Tanılayıcı Sürecin başında yapılır. Öğrenci düzeyini ve önkoşul davranışları belirlemek için kullanılır. Biçimlendirici Süreç içerisinde yapılır. Amacı öğrenme güçlüklerini ve eksiklerini belirlemek, gerekli tedbirleri almak, koşulları değiştirmek ve geliştirmektir. Dönüt var, not ya yok ya da sembolik. Düzey Belirleyici Sürecin sonunda yapılır. Not var, dönüt yok. Nihai kararı vermek amacıyla kullanılır.

116 72) I. Öğretim planlarında öğrenme-öğretme süreci, hedeflerin (kazanımların) yönlendirmesiyle belirlenmelidir. II. Öğretim planları bir merkezden yapılmalı, öğretmenlere gönderilmeli ve öğretmenler bu planları uygulamalıdır. III. Öğretim planları hangi modele uygun yapılmış olursa olsun esnetilmeden uygulanmalıdır. IV. Öğretim planları kayıtsız şartsız uygulanacak etkinlikler dizisi gibi algılanmamalıdır. V. Öğretim planları öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Öğretim planlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II, III B) I, III, V C) I, IV, V D) II, III, IV E) II, III, V

117 73) Öğretmen tarafından hazırlanan öğretim planları öğretim sürecinin temelini oluşturur. Öğretmen bu planları hazırlarken öncelikle kendisine hangi amacı belirlemiştir? A) Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek. B) Öğretim sürecini düzene sokmak. C) Yöntem ve tekniklerin etkililiğini belirlemek D) Öğrencilerin güdülenme düzeylerini artırmak. E) Dikkatlerin derse odaklanmasını sağlamak

118 74) Öğretimde planlama ve öğretim planları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Öğretmenler, öğretim sürecini planlarken temel alacağı en önemli ölçüt öğretim programıdır. B) Eğitim – öğretim yılı başında talim terbiye kurulu tarafından hazırlanıp öğretmenlerce uygulanır. C) Planlar, süreçte yapılabilecek çeşitli düzenlemelere imkân verecek şekilde esnek olmalıdır. D) Hazırlanan planlar en üst seviyede Milli eğitimin genel amaçları ile tutarlı olmalıdır. E) Öğretmenlerin belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren plana ünitelendirilmiş yıllık plan adı verilir.

119 75) Bir öğretim programı değerlendirilirken aşağıdaki ölçütlerden hangisi öncelikle göz önünde bulundurulması gerekir? A) Programının ait olduğu ilgili konu alanı uzmanlarınca hazırlanmış olması B) Programın belli bir öğretim kuramlarına uygun olarak yapılandırılmış olması C) Programın içeriği evrensel ve değişmez bilgilerden oluşmuş olması D) Programın eğitim ihtiyacı analizine uygun olarak düzenlenmiş olması E) Programın toplumca benimsenmiş bir eğitim felsefesine dayandırılmış olması

120 Öğretim programlarını Talim Terbiye kurulu hazırlar, uygulanması için yürürlüğe konulmasını sağlar. Uygulayanlar öğretmenlerdir. Planları öğretmenler hazırlar. Ünitelendirilmiş Yıllık Planı; Zümre Öğretmenler Kurulu, Ders Planını; Ders Öğretmeni, Günlük Planı; Sınıf Öğretmeni hazırlar. Ünitelendirilmiş yıllık plan, sene başında hazırlanıp bir kopyası okul müdürüne takdim edilir. Ders planı, işlenecek dersin öncesinde hazırlanır.

121 KPSS’DE BAŞARILAR DİLEĞİMLE… ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN!


"PROGRAM GELİŞTİRME ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları