Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönerge Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi kapsamında projelerin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasında uygulanacak kurallar ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’nin yetki ve sorumluluklarını belirler. Madde 2 - Bu yönerge, Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan ve Iğdır Üniversitesi BAP kaynaklarından desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ne sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Tanımlar Madde 4 - Bu yönergede adı geçen; a) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörü’nü, b) Komisyon: Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu, c) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Iğdır Üniversitesi BAP ve/veya dışı kaynaklardan desteklenen, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeleri, d) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi, e) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Iğdır Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu Rektör tarafından belirlenen ve Rektöre karşı sorumlu kişiyi, f) Bağımsız Proje: Konusu proje yöneticisi tarafından belirlenen, öğretim üyelerinin bilimsel araştırmaları sürekliliği içerisinde yer alan lisansüstü tezleri de kapsayabilen, araştırma veya geliştirme projelerini, f.1. Kapsamlı Araştırma Projeleri: Iğdır Üniversitesi öğretim üyelerinin ya da doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırıcıların hazırladıkları kişisel veya disiplinler arası ya da Iğdır Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleri, f.2. Hızlı Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinde araştırıcıların, sürmekte olan araştırmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi karşılayabilmek için gerek duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri projeleri,

4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
f.3.Yönlendirilmiş Proje: Ülkenin ve/veya Iğdır Üniversitesi'nin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde yöneticisi ve araştırma grubu Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından önerilen ve Komisyon tarafından son hali belirlenen araştırma veya geliştirme projelerini, f.3.1.Güdümlü Araştırma Projeleri: Iğdır Üniversitesi’nin “Bilimsel Araştırma Projesi” tanımına uygun şekilde ve temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan, konusu Komisyonca bir araştırma grubuna önerilen ve ayrıntıları bu grupça tanımlanan projeleri, f.3.2. Alt Yapı Projeleri: Ülkenin ve/veya Iğdır Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji, topluma hizmet ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlar çerçevesinde Üniversitenin ve akademik birimlerin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak belirledikleri ilkeleri temelinde Rektörlük, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü ve araştırma-uygulama merkezleri müdürlükleri tarafından önerilmiş projeleri, f.4. Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri: Iğdır Üniversitesi’ne bağlı Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler enstitülerden herhangi birinde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir. g) İlgili Akademik Birim Yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama merkezi müdürlüklerini, h) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, Iğdır Üniversitesinde görevli öğretim üyelerini, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları, ı) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunları,

5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
i) Proje Değerlendirme Grubu (PDG): Projelerin değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma aşamalarında Komisyona görüş bildirmek üzere yine Komisyon teklifi ile Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında en az 3 en çok 5 üyeden oluşan uzmanlar grubunu, j) Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını, k) Projenin Dondurulması: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine, ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine gelişmelere göre karar verilmek üzere proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen durdurulması işlemini, l) Projenin İptali: Gelişimine ilişkin ara raporlarına dayanılarak Komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen, ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/olanaksız olduğu kararına varılan projelerin, tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini, m) Projenin Kapatılması: Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmasını, n) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını, o) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri, p) Proje Kodu: BAP Koordinasyon Birimi tarafından oluşturulan, proje başlangıç yılı, Bağımsız projeler için “B”, Kapsamlı projeler için “K”, Hızlandırılmış projeler için “H”, Yönlendirilmiş Projeler için “Y”, Güdümlü Projeler için “G”, Alt Yapı Projeleri için “A”, Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri için “L” simgesi ile analitik bütçe sistemi kurumsal sınıflandırmasının üçüncü ve dördüncü düzeylerinden ve mali yılbaşında 1’den başlayarak oluşturulan kod yapısını ifade etmektedir.

6 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Madde 5 - Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri ile Üniversite Senatosu'nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az 3 (3) en çok yedi (7) öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi dört (4) yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Rektör’ün kararı belirleyicidir. Komisyon, bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir. Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektör’ün onayından sonra yürürlüğe girer. Proje Değerlendirme Grubu (PDG) Madde 6 - Komisyona çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında üç ayrı Proje Değerlendirme Grubu (PDG) oluşturulur. Ayrıca ihtiyaç duyulursa disiplinler arası PDG'ları da oluşturulabilir. Bu grupların her birisi, alanlarında yayınları ve aldıkları atıflarla ileri çıkan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Komisyonun önerisi ile Rektör tarafından 4 yıl için görevlendirilen üç (3) veya beş (5) üyeden oluşur. Grupların oluşumunda grup alanına ilişkin her fakültenin temsil edilmesine özen gösterilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Her bir Proje Değerlendirme Grubu (PDG) kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Proje Değerlendirme Grubu (PDG) yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

7 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Projelerin Değerlendirilmesi, Kabulü ve Desteklenmesi Madde 7 - Projelerin değerlendirmesi ve kabulü her yıl Komisyon tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi son başvuru tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içinde tamamlanarak projeye destek kabulü veya reddi konusunda sonuca varılır. Değerlendirme süresi gerektiğinde Komisyon tarafından uzatılabilir. Madde 8 - Projeler, Proje Hazırlama Kılavuzu (EK-1) doğrultusunda, Proje Başvuru Formuna (EK-2) uygun olarak hazırlanır. Madde 9 - Proje Hazırlama Formundaki (EK-2) biçime uygun olarak hazırlanan projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yoluyla Komisyona sunulur. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi projelerin Proje Dosyası Kontrol Listesine (EK-3) göre eksiksiz bir dosya halinde Komisyona sunumunu sağlar. Sonraki yazışmalar, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yoluyla yürütülür. Madde 10 - Alt Yapı Projeleri; ilgili akademik birim yönetimleri tarafından, kurum ve akademik birimin bilimsel araştırma projeleri bağlamındaki öncelikleri esas alınıp, tercih sıralaması yapılarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir. Bu projeler, projeyi sunan birim için üst sınırı her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ayrılabilen alt yapı desteği bütçesi sınırları içinde değerlendirilip desteklenir. Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri; danışman öğretim üyesinin yöneticiliğinde sunulur ve komisyonun belirleyeceği limitlerle desteklenir. Tez önerisi kabul edilmiş kişilerin danışmanlarının yönetiminde sunduğu projeler komisyon tarafından ivedilikle görüşülüp sonuçlandırılır. Alt Yapı Projeleri ile Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri Proje Değerlendirme Grubunun (PDG) değerlendirilmesine sunulmaz ve desteklenip desteklenilmeyeceğine Komisyon tarafından karar verilir. Madde 11 - Komisyona gelen Alt Yapı Projeleri ile Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri dışındaki proje önerileri, değerlendirilmek üzere bilim alanına göre ilgili Proje Değerlendirme Grubu’na (PDG) gönderilir. Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınır.

8 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Madde 12 - Proje Değerlendirme Grubu (PDG), biçimsel uygunluğu tam ve bilgi eksiği olmayan projeleri görüşlerini almak üzere en az iki (2) en fazla beş (5) hakeme gönderir. Hakemler yönetici tarafından sunulan listeden seçilebileceği gibi, bu amaçla başka bilim insanlarından da yararlanılabilir. Hakemlerin, Proje Değerlendirme Grubu ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu raportörü tarafından yapılan değerlendirme ve puanlar gizlilik esasına dayanmaktadır. Madde 13 - Hakemlerden görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu’na (EK-4) göre hazırlamaları istenilir. Madde 14 - Hakem görüşleri alınan projeler Proje Değerlendirme Grubu tarafından değerlendirilir. Proje Değerlendirme Grubu her proje için kendi üyeleri arasından raportör belirler. Raportör, görüşünü Proje Önerisi PDG Raportör Formu’na (EK-5) uygun olarak Proje Değerlendirme Grubuna sunar. Proje Değerlendirme Grubu projenin önerilen bütçesini de belirterek desteklenmesini veya desteklenmemesini gerekçeleri ile Proje Önerisi PDG Değerlendirme Formu’na (EK-6) uygun olarak Komisyona önerir. Madde 15 - Komisyon, Proje Değerlendirme Grubundan gelen projeler için kendi üyeleri arasından bir raportör seçer. Raportör, Proje Önerisi BAP Komisyon Raportörü Formu’na (EK-7) uygun olarak hazırladığı raporu Komisyona sunar. Komisyon, eldeki bilgiler ve BAP kaynaklarını dikkate alarak desteklenmesi uygun bulunan ve bulunmayan projeleri oy birliği /oy çokluğu ile belirler. Bu süreçte, gerektiğinde proje yöneticileri sözlü sunuma çağrılabilir. Madde 16 - Komisyon veya Proje Değerlendirme Grubu üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında, PDG veya Komisyonun ilgili toplantısına katılmaz. Madde 17 - Desteklenmesine olanak bulunmayan projelerin yöneticilerine BAP Komisyon Raportörü raporu ile birlikte sonuç hakkında yazılı bilgi verilir. Madde 18 - Desteklenmesi uygun bulunan projeler Komisyon karar tutanakları ile Rektörün onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yöneticisine tebliğinden sonra onbeş (15) gün içinde proje yönetici ve yardımcı araştırıcıları ile Proje Destekleme Sözleşmesi (EK-8) ve BAP Koordinatörü tarafından onaylanan gider listesi (Ek ) imzalanır. Proje Yöneticisinin olmadığı durumlarda (yurtdışında görevli ya da raporlu vs.) Proje Yöneticisinin yetki verdiği yardımcı araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yöneticisine verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.

9 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Madde 19 - Proje Yöneticisi, Sözleşmenin imzalanmasından ve çalışma planına uygun olarak bütçenin proje yöneticisinin özel hesabına aktarılmasından sonra 15 gün içerisinde, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde bulunur. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır. Madde 20 - Proje yöneticisi, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı dâhil tüm satın alımlarda teknik şartname hazırlanması ile ihale ve muayene kabul işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje yöneticileri Komisyon kararı ile görevden alınabilir veya projesi iptal edilebilir. Madde 21 - Proje yöneticilerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, yöneticicinin talebi halinde proje bütçesi güncellenebilir. Madde 22 - Projeler kapsamında alınan her türlü taşınmaz ve taşınır malzeme (demirbaş, sarf v.b), Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince usulüne uygun şekilde kaydedilir ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/yüksekokul/enstitü/merkez) proje yöneticisi ve ekibinin kullanımı için devredilir. Proje yöneticileri, proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırıcıların kullanımına açmak zorundadır. İzleme Madde 23 - Süresi bir (1) yıldan fazla olan kabul edilmiş projelerin yöneticileri projenin başlama tarihinden itibaren her bir (1) yılın sonunda Gelişme Raporu Formatı’na (EK-9) uygun biçimde gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve harcamalar özetlenir. Gelişme raporları, ilgili PDG tarafından Gelişme Raporu PDG Değerlendirme Formu’na (EK-10) uygun biçimde belirtilen görüşler dikkate alınarak, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu amaçla, gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. BAP Komisyonu bu değerlendirmesinde projenin olumlu/yeterli veya olumsuz/yetersiz olduğu sonucuna ulaşır. Projelerin sonraki yıllarda desteğinin devamı, Komisyonun bu projelerin gelişimi hakkında olumlu/yeterli görüşüne bağlıdır. Yukarıda belirtilen işlemler Altyapı Projeleri için uygulanmaz.

10 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Madde 24 - Komisyon; projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde projeyi iptal edilebilir veya yöneticisini /sorumlularını ve araştırıcılarını değiştirebilir. Proje yöneticisinin görevden ayrılması, gelişme raporunun uyarıya rağmen zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması durumlarında da aynı işlemler uygulanabilir. Proje yöneticisinin değiştiği durumlarda, bu yönetici ile imzalanmış olan Proje Destekleme Sözleşmesi (EK-8) feshedilmiş sayılır ve yeni yönetici ile tekrar sözleşme imzalanır. Madde 25 - Proje yöneticisi, öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek ödenek veya cari harcama ile makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ek ödenek tutarı toplam proje bütçesinin %50’sinden fazla olamaz. Talepler Komisyon tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir. Sonuçlandırma Madde 26 - Bilimsel araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisi proje süresinin bitiminden en geç bir (1) ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir. Ek süre bir yılı geçemez. Ek süre için başvuru tarihinde en son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır. Başvuru Komisyon tarafından karara bağlanır. Projenin dondurulması halinde, çalışmaların yeniden başlatılmasına kadar geçen süre projenin kabul edilen süresine eklenir.

11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Madde 27 - Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç (3) ay içinde proje sonuç raporu, ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Kesin Rapor Formatı’na (EK-11) uygun ve varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. eklenerek bir (1) kopya halinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine sunulur. Bu rapor, ilgili PDG tarafından Kesin Rapor PDG Değerlendirme Formu’na (EK-12) uygun olarak hazırlanan görüş ile birlikte, BAP Komisyonca değerlendirilir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Karar, proje yöneticisine yazılı olarak bildirilir. BAP Komisyonu tarafından kabul edilen kesin rapor son hali kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde ciltlenmiş ve CD ortamına yüklenmiş olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar ISI’nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, yöntem, analiz ve bilimsel bulgular kesimleri bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların bir kopyası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir. Yukarıda belirtilen işlemler Altyapı Projeleri için uygulanmaz. Bu projelerin sonuç raporları, istenilen altyapının kurulduğu ve kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirdiği bilgisi ile sınırlı olarak hazırlanır. Yaptırımlar Madde 28 - Proje yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje Komisyon kararı ile iptal edilir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler (5) yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere bir daha BAP desteği verilmez. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir. Madde 29 - Proje gelişme raporları ve sonuç raporunu belirlenen süre içinde vermeyen proje yöneticileri üç (3) yıl süre ile yeni bir proje önerisinde bulunamaz. İptal edilen projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman proje yöneticisinden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. Projesi iptal edilen ve/veya proje sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen rapor vermeyen proje yöneticileri (5) yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz.

12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Madde 30 - Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje Kodu: )” dipnotu yer almalıdır. Ayrıca, “BAP Altyapı Projeleri” ile sağlanmış altyapıdan yararlanarak yapılan tüm yayınlarda bu durum aynı şekilde belirtilmelidir. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyona sunulur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Iğdır Üniversitesi’ne aittir. Yürürlük ve Uygulama Madde 32 - Iğdır Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu Yönerge tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönerge, Iğdır Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Madde 33 - Bu yönergede yer almayan hususlarda genel hükümler ile yönergeye dayanak teşkil eden Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 34 - Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarına dayanılarak düzenlenen ve yürürlükte bulunan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” uygulanır.

13 Bilimsel araştırma projesi nedir? 1
Tamamlandığında; - sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, - ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, - yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı,

14 Bilimsel araştırma projesi nedir? 2
- ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile - bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı geliştirme projeleri, Bilimsel araştırma projesidir.

15 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 1
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; “Rektör  veya  görevlendireceği  bir  Rektör  Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen,

16 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2
- uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi (Üniversitemiz yönergesiyle 7) öğretim üyesinden oluşan – bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.

17 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun; - sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, - bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, - özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.

18 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, - üst yönetici tarafından belirlenen - üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

19 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü kimler olabilir?
- Koordinatörlük bir kadro veya unvan değil üst yönetici tarafından verilen bir görevdir. - Akademik veya idari personel arasından üst yönetici tarafından görevlendirilebilir.

20 Harcama yetkilisi - Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörü aynı zamanda harcama yetkilisidir.

21 Gerçekleştirme görevlisi
Harcama yetkilisi tarafından, bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak tahakkuk işlemlerini yapmak üzere belirlenen kişi ya da kişilerdir.

22 Kimler gerçekleştirme görevlisi olabilir?
Harcama yetkilisi tarafından, - BAP Biriminde görev yapan bir personel gerçekleştirme görevlisi seçilebilir. - Her bir projenin proje yürütücüsü kendi projesiyle ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi seçilebilir.

23 Harcama yetkilisi mutemedi
Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir.

24 Proje Yürütücüsü Harcama yetkilisi mutemedi olabilir mi?
Proje yürütücüsü tarafından talep edilmesi halinde harcama yetkilisi tarafından proje yürütücüsü de harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

25 Muhasebe birimi - Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. - (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe kesin hesap ve raporlama birimi)

26 Muhasebe yetkilisi - Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkilidir.

27 Harcamaların tasnifi -1
- Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesidir. - ( Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları)

28 Harcamaların tasnifi -2
- Özel hesaptan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi için kabul edilen proje bütçelerinin de Analitik bütçe gider sınıflandırmasına uygun olması gerekmektedir.

29 Özel hesap nedir? - Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, - ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını ifade eder.

30 Özel hesap nasıl açılacak?
- Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, aktarılması için kamu bankalarının birinde tek bir proje özel hesabı açtırılır. - Bütün projelere ilişkin ödenek tutarları bu hesaba aktarılarak kullanılacaktır.

31 Proje yürütücüsü - Projeyi teklif eden,
- hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile - doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

32 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -1
Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için - öz gelir ve - hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır.

33 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -2
KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN TİPİ EKO. SINIF AÇIKLAMA ÖDENEK I II III IV 38 02 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ,00 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 8 EĞİTİME İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ ,00 TOPLAM 00 ,00 2 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER HAZİNE 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 YARDIMI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR 29.000,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 73.000,00 GAYRİMENKULMAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 35.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA HİZMETLERİ ,00 ÖZ GELİR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

34 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -3
Söz konusu ödenekler, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın ilgisine göre “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına ve söz konusu ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılır

35 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -1
- Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak “03- Mal ve Hizmet Alımları” ekonomik kodunda yer alan ödenekler, “05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna; - “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödenekler ise “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın aktarılır.

36 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2
KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN TİPİ EKO. SINIF AÇIKLAMA ÖDENEK I II III IV 38 02 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ,00 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 8 EĞİTİME İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ ,00 TOPLAM 00 ,00 2 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER HAZİNE 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 YARDIMI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR 29.000,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 73.000,00 GAYRİMENKULMAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 35.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA HİZMETLERİ ,00 ÖZ GELİR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna

37 Ödeneklerin aktarılması / Kullanılması
Özel Bütçe (Muhasebe Birimi) BAP Birimi 03- Mal ve Hizmet Alımları 05.2- Hazine Yardımları Proje Özel Hesabı 06- Sermaye Giderleri 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri Proje bütçe kalemleri Takip edilerek harcama yapılır

38 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2
-Anılan transfer tertiplerine aktarılacak tutarlar, -üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan miktarlar, -öz gelir gerçekleşmeleri ile -bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda belirlenir.

39 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2
. üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan miktarlar Transfer tertibine Aktarılacak tutar öz gelir gerçekleşmeleri bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları

40 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -3
- Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar ilgisine göre (05.2) veya (07.1) ekonomik kodlarına ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır.

41 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -4
- Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde meydana gelen ödenek artışları, ilgisine göre “05.2- Hazine Yardımları” ve “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına kaydedilir - buradan da özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır

42 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -5
Yılı yatırım programında “Proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz.

43 Özel hesaptan yapılacak harcamalar- 1
- Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, - demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

44 Özel hesaptan yapılacak harcamalar -2
- Bilimsel araştırma projelerinin proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, söz konusu projeler için özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. - Proje planında yer alan ve ilgisine göre DPT Müsteşarlığı veya bilimsel araştırma projeleri komisyonunca her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmeyecek şekilde projelerde personel çalıştırılabilir.

45 Özel hesaptan yapılacak harcamalar -3
Ancak, ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.

46 Özel hesabın kullanımı ve işleyişi
. Özel hesaba Aktarılan tutarlar Özel hesaba Aktarılan tutarlar Özel hesaptan Verilen avanslar Özel hesaptan yapılan harcamalar Öz gelir Hazine yardımı analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.

47 BAP finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri . yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. DPT tarafından Desteklenen projeler için bilimsel araştırma projeleri komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öz gelirlerden Desteklenen projeler için

48 Özel hesabın kullanımı
Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler, - harcama yetkilisinin muhasebe birimine, -muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.

49 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -1
Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. (Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından 6 kat olarak belirlenmiş olup , 5.700,00 TL.’ye kadar avans verilebilecektir.)

50 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -2
- Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, - Açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

51 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -3
Harcama yetkilisi mutemedi aldığı avansı veya açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır.

52 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -4
- Harcama yetkilisi mutemedince mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. - Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

53 Aldıkları avansı veya krediyi mahsup etmeyen mutemetlere ön ödeme yapılabilir mi?
- Farklı harcama kalemlerinden talep edilecek olan avans veya kredi karşılanabilir.

54 Muhasebeleştirme belgesi ve ekleri
- Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.

55 Taşınır işlemleri -1 Satın alınan dayanıklı taşınırlar,
- Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve - söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir.

56 Taşınır işlemleri -2 . BAP projelerinden alımı yapılan dayanıklı taşınırla ilgili olarak düzenlenen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, Dayanıklı Taşınırın Kurum adına giriş kaydı Muhasebe Birimince yapılır. BAP birimce Alım yapılan Dayanıklı Taşınır proje yöneticisinin bağlı olduğu birime gönderilir. Proje yürütücüsü tarafından Taşınır İstek Belgesi ile dayanıklı taşınır talep edilir. BAP projelerinden proje yöneticisi adına yapılan alım için ilgili birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve 2 nüsha düzenlenen fişin bir nüshası BAP. Biriminde , bir nüshası Muhasebe İşlem Fişine bağlanarak Muhasebe birimine gönderilir. İlgili birim tarafından BAP projeleri kapsamında alımı yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.

57 Taşınır işlemleri -2 Satın alınan tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir. Tüketime yönelik taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenmez.

58 Bilimsel araştırma projelerinden personel çalıştırılması -1
- Bilimsel araştırma projelerinin proje planlarında personel çalıştırılmasının öngörülmüş olması gerekir. - DPT Müsteşarlığı veya bilimsel araştırma projeleri komisyonunca her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmeyecek şekilde projelerde personel çalıştırılabilir.

59 Bilimsel araştırma projelerinde kimler personel olarak çalıştırılabilir?
- Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla; Yüksek lisans veya doktora öğrencileri, - 2007/12251 sayılı BKK eki (1) ve (2) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyon unvanı taşıyanlar

60 Bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılacaklar -1
Karar Sayısı : 2007/12251 - 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Sınav şartı” EK MADDE 2 – Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; ………………

61 Bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılacaklar -2
……………yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.

62 Bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılacaklara ödenecek ücret -1
1978-7/15754 BKK Geçici madde 4 ………. “Yükseköğretim Kurumlarının araştırma-geliştirme proje” hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacakların 2011 yılı sözleşme ücretleri, esasların 3 üncü maddesinde belirtilen tavan ücretinin iki katını (pilot pozisyonunda üç katını) geçmemek kaydıyla yeniden belirlenebilir.

63 Bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılacaklara ödenecek ücret -2
Karar Sayısı : 2011/1241 Ücretlerin artırılması MADDE 1 – 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere; a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.884,00 TL'ye yükseltilmiştir.

64 Bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılacaklara ödenecek ücret -3
Yılı Ücret tavanı 2.884,00 TL - 2007/12251 BKK gereğince 2 katına kadar artırılabilir ,00 X 2 = 5.768,00 TL

65 Harcama belgeleri ve muhafazası -1
Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde; - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.

66 Harcama belgeleri ve muhafazası - 2
- Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

67 Harcamaların denetimi -1
Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar; - projelerin tabi olduğu mevzuat ve sayılı Kanununa göre İç Denetim ve Dış Denetime tabidir.

68 Harcamaların denetimi -2
Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar; - Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır. - Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

69 Sorumluluklar -1 - Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, bu Esas ve Usuller çerçevesinde özel hesabın işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

70 Sorumluluklar -2 Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü ile bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel, - yükseköğretim mevzuatı, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve - ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

71 Özel hesap dönemi ve devir -1
- Özel hesabın dönemi takvim yılıdır. - Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.

72 Özel hesap dönemi ve devir -2
- Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.

73 Özel hesap dönemi ve devir -3
- Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde, bu Esas ve Usullerin 7’ nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. (36 nolu slayt)


"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları