Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLIK EĞİTİMİ Sunumlar: BAP Şube Müdürü Menekşe ÖRME Uzman Hayati ECEVİT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİSANSÜSTÜ TEZ PROJE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLIK EĞİTİMİ Sunumlar: BAP Şube Müdürü Menekşe ÖRME Uzman Hayati ECEVİT."— Sunum transkripti:

1 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLIK EĞİTİMİ Sunumlar: BAP Şube Müdürü Menekşe ÖRME Uzman Hayati ECEVİT

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (LTP)

3 Projenin Amacı Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek için çalışmanın sonuçlarını ISI(Institute for Scientific Information) ve benzeri indeksler kapsamındaki yayın organlarında yayınlamaya ya da patent almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

4 Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında, sonuçları ile bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen ve Ankara Üniversitesi BAP kaynakları ile desteklenen, projelerdir. Bu proje türlerinden biride Lisansüstü Tez Projeleridir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

5 Lisansüstü Tez Projeleri (LTP):
 Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen araştırma projeleridir. Bütçeleri ve başvuru sayısı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından her yıl belirlenir yılı için Yüksek Lisans proje destek limiti 20 bin TL, Doktora proje destek limiti 30 bin TL’dir. Bu miktarlar ODTÜ’de en fazla 6 bin TL, Gazi Üniversitesi’nde 3 bin TL ve Hacettepe Üniversitesi’nde 2200 TL’dir. Uygulama ilkeleri Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine ek olarak ayrıca belirlenmiştir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

6 Destek Neleri Kapsıyor?
Proje için gerekli olan tüm giderler her yıl komisyonca belirlenen bütçeyi aşmamak koşulu ile desteklenebilir. Ek bütçe sağlanamaz, Proje süresi en fazla 2 yıl olup, 1 yıl ek süre istenebilir. (Yüksek Lisans proje süresi 1 yıldır , Doktora proje süresi 2 yıldır) Proje başvuruları yılda iki kez kabul edilir. Proje başvuru dönemleri BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Bu yıl başvuru dönemleri Şubat ve Ekim aylarındadır. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

7 Projeye Nasıl Başvuracağım?
Proje başvurusu, elektronik ortamda yürütülmektedir. Başvuruların bapproje.ankara.edu.tr adresinden Bilimsel Araştırma Projeleri Takip Sistemi (BAPTS) üzerinden proje yöneticisi tarafından yapılması gerekmektedir. Başvuru dosyasının BAP Yönergesindeki Kontrol Listesi (EK-3)’ne göre hazırlanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

8 Başvuru Koşulları: Projenin yöneticisi lisansüstü öğrencinin tez danışmanı olmalıdır. Proje yardımcısı olarak 3. bir kişi yazılıyorsa mutlaka iş planında görevi belirtilmelidir. Yüksek lisans öğrencileri tez gerekçesi Anabilim dalı akademik kurul kararından geçtikten sonra, doktora öğrencileri ise yeterlik sınavını başarmış olmaları koşulu ile başvuru yapabilir. Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek lisans öğrencileri için proje kabul edilmez. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

9 Proje Başvurum Nasıl Değerlendirilecek?
Projelerin öncelikle BAP Proje Bölümü tarafından teknik incelemesi yapılır. Eksiklik ya da sorun bulunmayan projeler Başvuru Projesi olarak nitelendirilip değerlendirmeye alınır. (Eksiklik ya da sorun bulunan projeler proje yürütücülerine iade edilir) Formatına uygun hazırlanmış projelerin değerlendirmesi ilgili Proje Değerlendirme Grubu(PDG; Projelerin değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma aşamalarında Komisyona görüş oluşturmak üzere oluşturulan uzmanlar grubudur) raportörü tarafından değerlendirilir. İhtiyaç duyması halinde PDG raportörü en az 1 hakem görüşü alabilir. Gerekli görülürse yürütücüden proje üzerinde revizyon talep edilir. Projenin karara bağlanması BAP Komisyonu tarafından yapılır. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

10 Projenin Değerlendirilmesi
Projenin değerlendirilmesindeki ölçütler projenin “özgünlük değeri”, “yaygın etkisi” ve “yapılabilirliği” dir. Projenin değerlendirilmesinde öncelikli ölçüt projenin “özgünlük değeri” dir. Projenin özgünlük değerinden 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Projenin puanlamalar sonucunda bilimsel açıdan başarılı olarak kabul edilmesi için ise üç ölçütün ortalama puanı 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

11 Projenin Kabul Edilmesi
Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yöneticisine tebliğinden sonra onbeş (15) gün içinde proje yöneticisi ve araştırmacılar ile Proje Destekleme Sözleşmesi (EK-8) ve BAP Koordinatörü tarafından onaylanan Proje Bütçesi ve Harcama Planı listesi (Ek-2’ de bulunan) imzalanır. Proje Yöneticisinin olmadığı durumlarda (yurtdışında görevli ya da raporlu vs.) Proje Yöneticisinin yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yöneticisine verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

12 Proje Yöneticisi, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde bulunur. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır. Proje yöneticisi, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları ile ihtiyaç duyulması halinde sarf malzemesi alımları için de teknik şartname hazırlanması ve ihale, muayene ve kabul işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje yöneticilerinin projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

13 Satınalma Talep Dilekçesi
Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satın alma işlemlerinin başlatılabilmesi için, proje yürütücülerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Takip Sistemi (BAPTS) üzerinden satın alınmasını istedikleri mal ve hizmetleri belirten İhtiyaç Formunu doldurup imzalı olarak Koordinatörlüğümüz Satın Alma Bölümü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

14 İstenen malzemeler kabul edilen bütçeye göre azaltılabilir, ancak artırılamaz veya değiştirilemez.
Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin aynı ihtiyaç formunda talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma talebinde bulunulması mümkündür. Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma faturaların asılları BAP Birimine teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

15 Projenin İzlenmesi: Proje ekibi proje bitiminde sonuç raporunu verir. Süresi 1 yıldan fazla olan projeler için gelişme raporu verilmelidir. Projeden kaynaklanan yayın ve sunumlar sonuç raporuna eklenir. Sonuç raporu verildikten sonra çıkan yayınlar rapora eklenmek üzere BAP Koordinatörlüğüne iletilmelidir. Gelişme raporu ve sonuç raporu BAP Komisyonunca görüşülüp karara bağlanır. Proje yönetici ve araştırmacılar projeden kaynaklanan bilimsel ve etik hak ve sorumluluklar açısından eşit haklara sahiptirler. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

16 Proje Önerilerinin Ret/İade Edilmesinde En Çok Karşılaşılan Hususlar
Çalışmanın amaç, kapsam, yöntem ve başarı ölçütlerinin açıkça ortaya konulmamış olması, Çalışmanın literatürdeki öneminin açıkça ortaya konulmaması, literatür özetinin ham liste halinde verilmiş olması, Talep edilen proje bütçesi kalemlerinin gerekçesinin anlaşılır ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulamamış olması, Gerekli olmasına rağmen, etik kurul onay belgesinin bulunmaması. Hayati Ecevit & Menekşe Örme

17 Vakit ayırdığınız için Teşekkür Ederiz.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme


"LİSANSÜSTÜ TEZ PROJE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLIK EĞİTİMİ Sunumlar: BAP Şube Müdürü Menekşe ÖRME Uzman Hayati ECEVİT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları