Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2 Bilimsel araştırma projesi nedir? 1 Tamamlandığında; - sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, - ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, - yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı,

3 Bilimsel araştırma projesi nedir? 2 - ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile - bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı geliştirme projeleri, Bilimsel araştırma projesidir.

4 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 1 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; “Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen,

5 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2 - uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi (Üniversitemiz yönergesiyle 7) öğretim üyesinden oluşan - bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.

6 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun; - sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, - bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, - özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.

7 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, - üst yönetici tarafından belirlenen - üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

8 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü kimler olabilir? - Koordinatörlük bir kadro veya unvan değil üst yönetici tarafından verilen bir görevdir. - Akademik veya idari personel arasından üst yönetici tarafından görevlendirilebilir.

9 Harcama yetkilisi - Bilimsel araştırma projeleri koordinatörü aynı zamanda harcama yetkilisidir.

10 Gerçekleştirme görevlisi Harcama yetkilisi tarafından, bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak tahakkuk işlemlerini yapmak üzere belirlenen kişi ya da kişilerdir.

11 Kimler gerçekleştirme görevlisi olabilir? Harcama yetkilisi tarafından, - BAP Koordinatörlüğünde görev yapan bir personel gerçekleştirme görevlisi seçilebilir. - Her bir projenin proje yürütücüsü kendi projesiyle ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi seçilebilir.

12 Harcama yetkilisi mutemedi Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir.

13 Proje Yürütücüsü Harcama yetkilisi mutemedi olabilir mi? Proje yürütücüsü tarafından talep edilmesi halinde harcama yetkilisi tarafından proje yürütücüsü de harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

14 Muhasebe birimi - Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. - (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe kesin hesap ve raporlama birimi)

15 Muhasebe yetkilisi - Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkilidir.

16 Harcamaların tasnifi -1 - Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesidir. - (03.02.06.01 - Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları )

17 Harcamaların tasnifi -2 - Özel hesaptan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi için kabul edilen proje bütçelerinin de Analitik bütçe gider sınıflandırmasına uygun olması gerekmektedir.

18 Özel hesap nedir? - Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, - ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını ifade eder.

19 Özel hesap nasıl açılacak? - Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, aktarılması için kamu bankalarının birinde tek bir proje özel hesabı açtırılır. - Bütün projelere ilişkin ödenek tutarları bu hesaba aktarılarak kullanılacaktır.

20 Proje yürütücüsü - Projeyi teklif eden, - hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile - doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

21 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -1 Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için - öz gelir ve - hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır.

22 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -2

23 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması -3 Söz konusu ödenekler, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın ilgisine göre “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına ve söz konusu ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılır

24 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -1 - Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak “03- Mal ve Hizmet Alımları” ekonomik kodunda yer alan ödenekler, “05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna; - “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödenekler ise “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın aktarılır.

25 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2 05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna

26 Ödeneklerin aktarılması / Kullanılması Özel Bütçe (Muhasebe Birimi) BAP Koordinatörlüğü 03- Mal ve Hizmet Alımları 06- Sermaye Giderleri 07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri 05.2- Hazine Yardımları Proje Özel Hesabı Proje bütçe kalemleri Takip edilerek harcama yapılır

27 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2 -Anılan transfer tertiplerine aktarılacak tutarlar, -üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan miktarlar, -öz gelir gerçekleşmeleri ile -bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda belirlenir.

28 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -2. üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan miktarlar öz gelir gerçekleşmeleri bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları Transfer tertibine Aktarılacak tutar

29 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -3 - Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar ilgisine göre (05.2) veya (07.1) ekonomik kodlarına ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır.

30 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -4 - Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde meydana gelen ödenek artışları, ilgisine göre “05.2- Hazine Yardımları” ve “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına kaydedilir - buradan da özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır

31 Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur -5 Yılı yatırım programında “Proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz.

32 Özel hesaptan yapılacak harcamalar- 1 - Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, - demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

33 Özel hesaptan yapılacak harcamalar -2 - Bilimsel araştırma projelerinin proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, söz konusu projeler için özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. - Proje planında yer alan ve ilgisine göre DPT Müsteşarlığı veya bilimsel araştırma projeleri komisyonunca her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmeyecek şekilde projelerde personel çalıştırılabilir.

34 Özel hesaptan yapılacak harcamalar -3 Ancak, ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.

35 Özel hesabın kullanımı ve işleyişi. Özel hesaba Aktarılan tutarlar Özel hesaba Aktarılan tutarlar Özel hesaptan Verilen avanslar Özel hesaptan yapılan harcamalar Hazine yardımı Öz gelir analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.

36 BAP finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri. DPT tarafından Desteklenen projeler için Öz gelirlerden Desteklenen projeler için bilimsel araştırma projeleri komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir. yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

37 Özel hesabın kullanımı Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler, - harcama yetkilisinin muhasebe birimine, -muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.

38 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -1 Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. (Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından 6 kat olarak belirlenmiş olup, 5.700,00 TL.-’ye kadar avans verilebilecektir.)

39 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -2 - Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, - Açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

40 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -3 Harcama yetkilisi mutemedi aldığı avansı veya açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır.

41 Ön ödeme ve mahsup İşlemleri -4 - Harcama yetkilisi mutemedince mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. - Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

42 Aldıkları avansı veya krediyi mahsup etmeyen mutemetlere ön ödeme yapılabilir mi? - Farklı harcama kalemlerinden talep edilecek olan avans veya kredi karşılanabilir.

43 Muhasebeleştirme belgesi ve ekleri - Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.

44 Taşınır işlemleri -1 Satın alınan dayanıklı taşınırlar, - Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve - söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir.

45 Taşınır işlemleri -2. BAP Koordinatörlüğünce Alım yapılan Dayanıklı Taşınır proje yöneticisinin bağlı olduğu birime gönderilir. BAP projelerinden proje yöneticisi adına yapılan alım için ilgili birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve 2 nüsha düzenlenen fişin bir nüshası BAP. Biriminde, bir nüshası Muhasebe İşlem Fişine bağlanarak Muhasebe birim in e gönderilir. BAP projelerinden alımı yapılan dayanıklı taşınırla ilgili olarak düzenlenen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, Dayanıklı Taşınırın Kurum adına giriş kaydı Muhasebe Birimince yapılır. Proje yürütücüsü tarafından Taşınır İstek Belgesi ile dayanıklı taşınır talep edilir. İlgili birim tarafından BAP projeleri kapsamında alımı yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.

46 Taşınır işlemleri -2 Satın alınan tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir. Tüketime yönelik taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenmez.

47 Harcama belgeleri ve muhafazası -1 Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde; - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.

48 Harcama belgeleri ve muhafazası - 2 - Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

49 Harcamaların denetimi -1 Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar; - projelerin tabi olduğu mevzuat ve - 5018 sayılı Kanununa göre İç Denetim ve Dış Denetime tabidir.

50 Harcamaların denetimi -2 Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar; - Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır. - Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

51 Sorumluluklar -1 - Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, bu Esas ve Usuller çerçevesinde özel hesabın işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

52 Sorumluluklar -2 Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü ile bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel, - yükseköğretim mevzuatı, - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve - ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

53 Özel hesap dönemi ve devir -1 - Özel hesabın dönemi takvim yılıdır. - Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.

54 Özel hesap dönemi ve devir -2 - Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.

55 Özel hesap dönemi ve devir -3 - Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde, bu Esas ve Usullerin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.(36 nolu slayt)


"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN UYGULANMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları