Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU

2 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun;
TEŞVİKLER İLE İLGİLİ DÜZENLEME İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME Konularında Kurumumuzca uygulanacak düzenlemeleri içermektedir.

3 TEŞVİKLERLE İLGİLİ DÜZENLEME
Özel Sektörde; 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeyle; 4857 sayılı İş Kanunu 30. Maddesi gereği elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerinde kontenjan kapsamında çalıştırılan özürlülerin ve Korumalı İşyerlerinde çalıştırılan özürlülerin, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran veya yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran, işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

4 TEŞVİKLERLE İLGİLİ DÜZENLEME
İşveren hissesine ait primlerin hazinece karşılanabilmesi için, Sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi, Sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması gerekir İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde; gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Yürürlük tarihi:

5 TEŞVİKLERLE İLGİLİ DÜZENLEME
5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeyle; yaş arası gençler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınları istihdam edecek işverenlerin; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisseleri; a) Birinci yıl için %100 b) İkinci yıl için % 80 c) Üçüncü yıl için %60 d) Dördüncü yıl için %40 e) Beşinci yıl için %20 si, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

6 TEŞVİKLERLE İLGİLİ DÜZENLEME
İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için; İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekir. Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.

7 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER İLE İLGİLİ DÜZENLEME
5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeyle; 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacak. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek. Yürürlük Tarihi:

8 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI
4904 Sayılı Kuruluş Kanunumuzun 13.maddesine istinaden, illerde valinin başkanlığında kamu ve sosyal taraflar ile meslek kuruluşları, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştu. 5763 Sayılı Kanunla İl İstihdam Kurulları , İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna dönüştürülmüştür. Yapılan bu düzenlemeyle; Kurul kararları bağlayıcı hale getirilmiştir. Kurul, alınan kararlara ilişkin eylem planı hazırlayacak, Sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenecek, Uygulamalar ve sonuçları takip edilecektir.

9 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI
Kurul,Valinin başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşturulmuştur: a) Belediye Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya genel sekreteri veya yardımcısı. b) İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. c) İl Milli Eğitim Müdürü. ç) İl Sanayi ve Ticaret Müdürü. d) İŞKUR İl Müdürü. e) İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkanı. f) İşçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci. g) İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı. ğ) İlde bulunan fakülte veya yüksek okulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesi 

10 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI
Kurulun Görevleri; İlin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, Eğitim planı yapmak ve eğitim kararları almak, İlgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.

11 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI
Kaynak; Hizmet sunumumuzdaki en önemli kısıtlardan biri olan mali kaynak sorunu 5763 sayılı Kanunla öngörülen düzenleme kapsamında Kurumumuza tahsis edilecek kaynakla büyük oranda aşılmış olacaktır. Kuruma kayıtlı tüm işsizlerin mesleki eğitiminde kullanılmak üzere İşsizlik Sigortası Fonundan kaynak aktarılacak, Yerel düzeyde ihtiyaç duyulan işgücünün, mesleki eğitimler yoluyla karşılayabilme imkanı vermiş olacaktır.

12 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI
Beklenen Fayda İşsizlikle mücadelede başarı, Eğitim-istihdam ilişkisinin sağlanması, İstihdamı geliştirerek il ekonomisine katkı, İlin mesleki eğitim politikasını belirlemek, İnsan kaynaklarının geliştirilmesine destek sağlamak

13 İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ İŞVERENLERE YÖNELİK DÜZENLEME
4447 sayılı kanunla; İşveren, hizmet akdi 51 inci maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında; üç nüsha olarak düzenleyeceği işten ayrılma bildirgesini, 15 gün içinde bir nüshasını Kuruma göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlü kılınmıştı. 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeyle; İşverenler, İşten Ayrılma Bildirgesini kurumumuza elektronik ortamda da gönderebileceklerdir. Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemlere ilişkin elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilecek veya bilgi ve belge verilebilecektir.

14 SİGORTALI İŞSİZLERE YÖNELİK DÜZENLEME
5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeyle; Sigortalı işsizler doğrudan veya elektronik ortamda da kurumumuza başvurabilecektir. Günlük işsizlik ödeneği miktarı arttırılmıştır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler kurumumuzca geri tahsil edilmeyecektir.

15 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Sigortalı İşsizler İle Kuruma Kayıtlı Diğer İşsizlere; İş Bulma Hizmetleri, Danışmanlık Hizmetleri, Mesleki Eğitim Hizmetleri, İşgücü Uyum Hizmetleri, Toplum Yararına Çalışma Hizmetleri Verilecek, İşgücü Piyasası Araştırma Ve Planlama Çalışmaları Yapılacaktır. Bu Kapsamda Yapılacak Giderler İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır.

16 Büro açma koşullarından Türk vatandaşı olma şartı kaldırıldı
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER 5763 Sayılı Kanun (İstihdam Paketi) İle Getirilen Düzenlemeler Büro açma koşullarından Türk vatandaşı olma şartı kaldırıldı İzinsiz faaliyet yürütenler için idari para cezası miktarı artırıldı ( YTL YTL) İzinsiz büroların iş ilanını yayınlayan gazete vb. kuruluşlar için de idari para cezası getirildi (5.000 YTL) Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklularla ilgili faaliyet gösterenlere de idari para cezası getirildi (kişi başına YTL).

17 İŞKUR BİLGİ ÇAĞINA HAZIR
e-İSTİHDAM PROJESİ Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlere paralel olarak hizmet kapsamı genişletilen ve sürekli yenilenen İŞKUR e-İSTİHDAM’ı (İŞKUR Portal Uygulama Sistemi) hayata geçirmiştir.

18 e-İSTİHDAM PROJESİ HEDEFLERİ
7 gün/24 saat hizmetlerimizden yararlanma olanağı sunmak, Kurum hizmetlerinin internet ortamında sunulmasını sağlayarak iç ve dış kullanıcıların kendi işlerinin diledikleri an kendileri tarafından yapılmasını sağlamak, Kurumun yerel ofis yapısı değiştirilerek self-servis alanlarında bilgisayar teknolojisini kullanamayan kullanıcılara rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunmak, İş arayanların ve işverenlerin eşleştirme taleplerini daha hızlı gerçekleştirmek, İş arayanların en kısa sürede iş edinmelerini sağlayıcı önlemleri almak, İstihdamın korunmasını ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak,

19 İŞ ARAYANLARA YÖNELİK HİZMETLER
ELEKTRONİK ORTAMDA İŞ ARAYANLARA YÖNELİK HİZMETLER İş arayan; Kaydını yapabilir. Kayıt bilgilerini güncelleyebilir. Durumuna uygun açık işleri takip edebilir. İş başvurusu yapabilir. Başvuru ve görüşme sonuçlarını takip edebilir. İşverenden ve İŞKUR’dan gönderilen mesajları görebilir. Fotoğraflı özgeçmiş oluşturabilir. İş aramaktan vazgeçmesi halinde, kaydını kaldırabilir. İş ve meslek danışmanlığı hizmetimiz için randevu alabilir. İşsizlik Ödeneği Başvurusu yapabilir.

20 İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLER
ELEKTRONİK ORTAMDA İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLER İşveren; İşyeri kaydını yapabilir. Kayıt bilgilerini güncelleyebilir. Aylık işgücü çizelgelerini gönderebilir. Kayıtlı işgücünü (meslek, yaş, eğitim vb. kriterler) sorgulayabilir. İşgücü talebinde bulunabilir. İşyerine ait açık işler takip edilebilir. Başvuran adayların davet-görüşme sonuçlarını işleyebilir. Yurtdışına işçi sevklerini yapabilir. İşten Ayrılma Bildirgeleri gönderebilir.

21 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNERLERİ
Çağdaş İş Kurumu olma yolunda önemli adımlar atmakta olan Kurumumuz, işletmeler için en önemli kaynak olan çalışan işgücü için işyerinde seminerler düzenlemektedir. Eğitim çalışmalarımızda iki temel ilke göz önünde tutulmaktadır. 1- Çalışanların; işletme ve verimlilik kültürü ile kalite ve iş güvenliği bilincini artırarak yüksek performansa ulaşmalarına katkı sağlamak, 2- İşletmelerde ilk ve orta kademe yöneticisi olarak çalışan elemanların yöneticilik ve eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

22 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
İŞÇİ GELİŞTİRME SEMİNERİ Amaç: İlk ve Orta Kademe yöneticilerinin emrinde işçi düzeyinde çalışan katılımcıların işletme ve verimlilik kültürünü, iş güvenliği ve kalite bilincini geliştirerek kendileri düzeyinde bu konularda ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesine katkı sağlamaktır. SÜRE: 3-5 İŞGÜNÜ (TOPLAM 15 SAAT) HEDEF KİTLE: İLK VE ORTA KADEME YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLAR 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 810 YTL

23 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
İLK KADEME YÖNETİCİLİK SEMİNERİ Amaç: İşletmelerde yönetim Kademesinin ilk basamağını oluşturan ustabaşı, postabaşı, nezaretçi, monitör, usta vb. elemanlar ile yardımcılarının yöneticilik ve eğiticilik niteliklerini geliştirerek, işletmede ortaya çıkabilecek sorunlara kendi yetkileri çerçevesinde çözümler üretmelerine katkı sağlamaktır. SÜRE: 4-5 İŞGÜNÜ (TOPLAM 25 SAAT) HEDEF KİTLE: İLK KADEME YÖNETİCİLERİ 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 930 YTL

24 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
ORTA KADEME YÖNETİCİLİK SEMİNERİ Amaç: İşletmelerde orta kademe yöneticisi olarak görev yapan Teknisyen, Kısım Amiri, Mühendis, Şef, Şube Müdürü ve Yardımcısı vb. elemanların yöneticilik ve eğiticilik niteliklerini geliştirerek işletmede toplam kalite yönetiminin artırılması amaçlanmaktadır SÜRE: 4-5 İŞGÜNÜ (TOPLAM 25 SAAT) HEDEF KİTLE: ORTA KADEME YÖNETİCİLERİ 10-25 KİŞİL GRUP FİYAT: YTL

25 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
ZAMAN YÖNETİMİ Amaç: Seminer; katılımcıları çalışma yaşamında etkili zaman kullanımının önemi ve gereği konusunda bilinçlendirerek, zamanı amaçsız ve başkaları tarafından kontrol edilmekten çıkarıp, amaçlı bir biçimde  kendi kontrolleri altına almalarını sağlamaktadır SÜRE: 2 İŞGÜNÜ (TOPLAM 10 SAAT) HEDEF KİTLE: ÇALIŞAN İŞGÜCÜ 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 580 YTL

26 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Amaç: Katılımcıları işyerlerinde toplam kalite yönetimi kültürünün oluşturulması ve yerleşmesi doğrultusunda bilinçlendirmek. SÜRE: 2-3 İŞGÜNÜ (TOPLAM 15 SAAT) HEDEF KİTLE: ÇALIŞAN İŞGÜCÜ 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 580 YTL

27 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
İNSAN İLİŞKİLERİ VE STRES SEMİNERİ Amaç: Katılımcıları, işletmelerin temel hedefleri olan verimliliği artırmak ve kaliteyi yükseltmek için çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek, olumsuz çevre faktörlerinin kişiler üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırabilme veya bunlarla başa çıkabilme konusunda bilinçlendirmektir. SÜRE: 2 İŞGÜNÜ (TOPLAM 10 SAAT) HEDEF KİTLE: ÇALIŞAN İŞGÜCÜ 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 580 YTL

28 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM SEMİNERİ Amaç: Katılımcıları işyerlerinde dayanışmanın ve ekip ruhunun gelişmesini özendirerek, bireyler ve birimler arasında etkili iletişimin yerleşmesini sağlamak için gereken yöntemler konusunda bilgilendirmektir. SÜRE: 2 İŞGÜNÜ (TOPLAM 10 SAAT) HEDEF KİTLE: ÇALIŞAN İŞGÜCÜ 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 580 YTL

29 İŞLETMELERDE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMLARI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç: Seminer katılımcıları, işyerinde daha sağlıklı daha güvenli çalışmaları için  iş güvenliği kuralları ve kazalardan korunma konusunda bilinçlendirmektedir. SÜRE: 2 İŞGÜNÜ (TOPLAM 10 SAAT) HEDEF KİTLE: ÇALIŞAN İŞGÜCÜ 10-25 KİŞİLİK GRUP FİYAT: 580 YTL

30 4857 SAYILI İŞ KANUNU Madde 77 Bent 2: “İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadırlar...”


"T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları