Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) :"— Sunum transkripti:

1 MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) :
Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm konularda sorumludur. İL HAKEM KURULU (İHK) : İllerde yüzme hakemleri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan sorumludur.

2 İL VE İLÇE HAKEM KURULU (İHK)
a) Aday hakemler dışında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde oluşur. Faal hakem sayısı 10’dan az olan yerlerde bu görevi İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğü yürütür. b) İHK Yüzme İl Temsilcisi ile birlikte 5 (beş) asil üyeden oluşur, Asil Kurul üyeleri İl Temsilcisi’nin önerisi, MHK’nun uygun görüşü ve TYF Başkanı’nın onayı ile atanır. Asil üyelerin görevinin son bulması durumunda asil üye görevi yapmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir. c) Görev süreleri 2 (iki) yıldır.

3 İHK ÜYELERİNDE ARANAN NİTELİKLER
a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) En az il hakemi derecesinde 3 yıl hakemlik yapmış olmak, d) En az 25 yaşını bitirmiş olmak, e) Spor kulüplerinin yöneticisi, antrenörü ve faal sporcusu olmamak, f) Gençlik spor Genel Müdürlüğü’ne, Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamış olmak, g) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

4 ÜYE GÖREVİNİN SONA ERMESİ
a) İstifa veya görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığın ortaya çıkması, b) Mazeretsiz üst üste 3 (üç) toplantıya katılmamak, c)İl temsilcisinin talebi üzerine İHK tarafından salt çoğunlukla uygun görülmesi, d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi, e) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi, f)Talimatlara ve MHK kararlarına aykırı hareket ettikleri tesbit edilmeleri, durumunda MHK’nun kararı üzerine son bulur.

5 HAKEMLİK DERECELERİ Aday Hakem (1249) İl Hakemi (1522) Ulusal hakem (384) Uluslararası (FINA) Hakem (38) Faaliyet olan 42 ilde toplam 3193 hakem bulunmaktadır. Bunlardan enaz hakem yıllık seminere katılarak o yıl faal hakem olarak görev almaktadırlar.

6 HAKEM KURSU AÇILMASI Talep olması halinde MHK tarafından illerde Aday Hakem Kursu açılabilir. Kursun açılabilmesi için, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü aşağıda belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. Aday Hakem Kursu açılması için başvuru yazısı, Kurs için yer ve uygulamaları göstermek üzere yüzme havuzu tahsisi,

7 ADAY HAKEMLİĞİN SONA ERMESİ
En fazla iki yıl sonunda denemelerde başarılı olamayarak İHK tarafından İl Hakemliğine terfi ettirilmemiş olan aday hakemlerin, hakemlik görevi kendiliğinden sona erer.

8 İL HAKEMİ OLMA ŞARTLARI
İHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek, Deneme süresi içinde en az 3 resmi yarışta görev alarak, her yarış için 100 puan üzerinden en az 80 puan alan aday hakemler İHK teklifi, MHK kararı ile İl Hakemliğine yükseltilirler.

9 ULUSAL HAKEM OLMA ŞARTLARI
a) İl hakemi olarak en az 2 yıl sürekli görev yapmak, b) En az 10 İl yada Federasyon yarışında görev almak, c) Görev yaptığı her müsabakada 100 puan üzerinden en az 80 puan almak, d)İHK kararı ile Ulusal hakemlik derecesine yükseltilmek üzere MHK’na teklif edilmiş olmak, e) MHK tarafından yapılacak Yazılı , Sözlü Sınavları ile saha denemesi sonucunda başarılı olmak,

10 ULUSLARARASI HAKEM OLMA ŞARTLARI,
a) TYF’nin en az 10 Ulusal yarışında görev yapmak, b) Türkiye’de yapılan en az 3 uluslararası müsabakada görev yapmak, c) En az 7 yıllık aralıksız faal Ulusal Hakem olmak , d) İngilizce Yabancı Dil bildiğini belgelemek, e) TYF Yönetim kurulu tarafından karar verilmiş olmak, f) FINA’da uzatması TYF Yönetim Kurulunca teklif edilecek hakemlerde e. fıkrası hariç yukarıdaki diğer hususlar aranmaz. FINA listesine giren hakemler doğrudan, Uluslararası hakem ünvanı kazanır. FİNA’ daki görev süresi dolmasından sonrada uluslararası ünvanları devam eder.

11 HAKEMLİK GÖREVİNE ARA VERME
a) Herhangi bir nedenle (sağlık dahil) hakemlik görevine ara vermek isteyen İl Hakemi İHK’na, Ulusal Hakem MHK’na yazılı başvuruyla mazeretini bildirir. b) Mazeretli ara verme aralıksız en fazla 2 sezon olup süre talep tarihi içindeki sezonuda kapsar. c) Sağlık sebepleri dışında ikinci bir kez ara verme talebi için önceki ara verme sonucundan en az bir sezon görev almış olması gerekir. d) Ara verme süresi sonunda, hakemliğe dönme isteğinde bulunmayan hakemin lisansı herhangi bir talebe gerek kalmaksızın MHK tarafından iptal edilir. e) İllerinde müsabaka olmaması nedeniyle hakemlik yapamayanların mazeretleri o sezon için geçerli sayılır. Bu durumdakiler İl Müdürlüğünden alacakları belge ile durumlarını İlgili kurullara ispat etmeleri gerekir. f) Sağlık nedeni ile ara verenler ayrıca hastalığının geçtiğinine,görev yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporunu da dönüş dilekçesine eklemek zorundadırlar.

12 HAKEMLİK GÖREVİNİN BELİRLİ SÜREYLE DURDURULMASI
a) Lisansını vize yaptırmamış olmak, b)Müsabakalarda MHK tarafından belirlenen genel kural ve prensiplerine aykırı olarak görev yapmak, c) MHK tarfından belirlenen kıyafet ve kokart prensiplerine uymamak, d) Başhakemi oldukları müsabaka raporlarını Federasyona 24 saat içerisinde vermemek, e) Spor Kulüplerinin Yönetim Kurullarında görev almak, idarecisi, menajeri, antrenörü, sporcusu, masörü gibi görevleri olmak, f) Ulusal Hakem MHK, İl hakemi İHK bilgisi ve izni dışında yurt içinde resmi veya özel yarışmalarda görev almak, g) Mazeretsiz olarak görev kabul etmemek, h) Sosyal yaşam ve davranışlar ile yüzme hakemliğini küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, MHK, İl ve ilçe İHK üyeleri veya diğer hakemler hakkında asılsız şikayetlerde bulunmak veya karalamak,

13 HAKEMLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
a) Görevin sürdürmesine engel sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması, b) 65 yaşını doldurmuş olmak (61-65 yaş arasındaki hakemlerin her yıl sağlık raporu ibrazı gerekir), c) Uluslararası Yüzme Kurallarının uygulanmasında acze düşmek veya yetersiz kalmak, d) Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek, olayları gizlemek veya rapor vermekten kaçınmak, e) GSGM, TYF veya hakemlere karşı bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla ceza almış olmak, f) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek, TYF veya MHK’nin sözlü/yazılı talimatlarına uymamak,

14 ÖNERİLER ---Hakem kurslarına katılan Üniversite öğrencileri mezun olduklarında dosyalarını yaşadıkları illere nakil ettirmektedirler. Bu nedenle illerin gelecekte hakem sıkıntısı yaşamaması için , kursa genellikle kendi illerinde ikamet edenlerin/çalışanların katılımının sağlanmasının dikkate alınması , ---Aday hakemlerin hakemliklerinin düşmemesi için adaylık süresinin başlangıçından 2 yıl içinde en az 3 müsabakada görevlendirilerek terfilerinin teklif edilmesi, ---Şampiyonalarında görev alan hakemlerin illerine döndüklerinde Şampiyonada gördükleri müsabaka usulleri ve kural değişiklikleri hakkında illerinde bulunan hakemleri bilgilendirmesinin sağlanması,

15 ÖNERİLER ---Her yıl Ekim aylarında Federasyon gözlemcileri nezaretinde yapılan sezona hazırlık seminerlerine katılmayan hakemlere sezon içinde il müsabakalarında görev verilmemesi, ---Spor Kulüplerinin Yönetim Kurullarında görev alan, idarecisi, menajeri, antrenörü, sporcusu, masörü gibi görevleri olan hakemlere kesinlikle görev verilmemesi, ---Hakemlerin idari, teknik konuları,müsabaka kural ve uygulamaları hakkında tereddüte düşülen hususlarda MHK ile koordine kurulması, ---Görevlendirme de mutlaka herkese şans verilmeli, hep aynı kişilerin olmamasına dikkat edilmeli, Bilgilerinize arz ederim.

16 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları