Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARCIRAH Ercan SONGUR İç Denetçi Mayıs 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARCIRAH Ercan SONGUR İç Denetçi Mayıs 2014."— Sunum transkripti:

1 HARCIRAH Ercan SONGUR İç Denetçi Mayıs 2014

2 MEVZUAT 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar (BKK)

3 MEVZUAT Öğretim Üyesi Ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

4 MEVZUAT Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Genel Tebliği Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Genel Tebliği Doçentlik Sınav Yönetmeliği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

5 KAPSAM Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler
Mahalli İdareler (Köy Hariç) Ve bunlara bağlı döner sermayeler Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller (Denizcilik Bankası, Vakıflar bankası, THY hariç) Yukarıda sayılanların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşlar Cumhurbaşkanının seyahatleri 6245 sayılı Kanuna tabi değildir.

6 TANIMLAR Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını, Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç); Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

7 TANIMLAR Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları

8 TANIMLAR Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; 6245 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesi «Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.» demektedir. Başka yer: Memuriyet mahalli dışındaki yerleri

9 Büyükşehir Belediyesi Bulunan Yerlerde Memuriyet Mahalli Kavramı
6245 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesi «Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.» demektedir. 5216 Sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi gereği tarihinden önceki durum dikkate alınacaktır.

10 HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER
Kanunun 4. maddesinde 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; 3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 6245/4.MADDE

11 HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

12 HARCIRAHIN UNSURLARI Gündelik (yevmiye) Yol masrafı Aile masrafı
Yer değiştirme masrafı bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilir.

13 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL
Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

14 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL
Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

15 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIK
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1-4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

16 MEMUR VEYA HİZMETLİ OLMAYANIN HARCIRAHI
Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

17 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (Kimlere ödenir)
Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; Memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

18 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (Kimlere ödenir)
Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere;

19 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (Yol Gideri ve Gündelik)
Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak Yol gideri Gündelik, İkametgâh veya görev mahalli ile istasyon, iskele, terminal veya durak arasındaki mutat taşıt gideri, Hamal gideri, Bagaj gideri Konaklama gideri ödenir.

20 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (Yol Gideri ve Gündelik)
Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

21 HARCIRAHIN UNSURLARI

22 YOL MASRAFI (Yurtiçinde Yol Masrafı)
Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

23 I Sayılı Cetvel I inci Sütun II nci Sütun III üncü Sütun
Görev unvanları veya aylık dereceleri Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat (Vapur-Tren) (Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat 1. Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat giderleri ödenenler. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti Yapılan hakiki yol masrafı. 2. Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlar. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanılacak diğer taşıtlara göre hakiki yol masrafı. 3. Yukarıda yazılı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler. Birinci mevki bilet ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı. 4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan memur ve hizmetliler. İkinci mevki bilet ücreti.

24 AÇIKLAMALAR 1. Cetvelin 1, 2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür. 2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. 3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. 4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir. 5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

25 YOL MASRAFI (Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı)
Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

26 (Yurtdışında Yol Masrafı)
YOL MASRAFI (Yurtdışında Yol Masrafı) Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır.

27 GÜNDELİK (Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı)
Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. (H Cetveli) Denetim elemanlarının teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevleriyle ilgili olarak verilecek gündelik miktarı, birinci derece kadrolu memur için belirlenen gündeliğin (Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için belirlenen) -Türkiye düzeyinde 1,3 katı -Bölge düzeyinde 1,1 katı -İl düzeyinde 0,9 katıdır.

28 GÜNDELİK (Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı)
Konaklama Gideri Yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin Denetim elemanlarına yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin 1,5 katı ayrıca ödenir.

29 GÜNDELİK (Yurtdışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı)
Yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

30 GÜNDELİK (Yurtiçi ve Yurtdışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik)
Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

31 GÜNDELİK (Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündeliği)
Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Gece kavramı: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,

32 GÜNDELİK (Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre)
Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. Bazı personel bu hükme tabi değildir.

33 GÜNDELİK (Memleket İç ve Dışında Seyahat Günlerinin Hesabı)
Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

34 AİLE MASRAFI Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

35 YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (Yurtiçinden Yer Değiştirme Masrafı)
Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

36 YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (Yurtiçinden Yer Değiştirme Masrafı)
Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

37 YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı)
Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

38 YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (Hesaba Esas Tutulacak Kilometre)
Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili, a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu, b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler, Esas tutularak bulunur.

39 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (Harcırahın Sureti Tediyesi)
Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.

40 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu)
Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

41 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu)
Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir. Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler. Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

42 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (Hilafı Hakikat Beyanname Verenler)
Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde- maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

43 YURTDIŞI GÜNDELİK Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları «YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR» a ekli cetvelde belirtilmiştir. Bu karara göre; Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

44 YURTDIŞI GÜNDELİK Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

45 YURTDIŞI GÜNDELİK Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

46 YURTDIŞI GÜNDELİK Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. İdareler ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

47 YURTDIŞI GÜNDELİK Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

48 YURTDIŞI GÜNDELİK Konaklama Gideri : Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40’mı aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70’i ayrıca ödenir.

49 YURTDIŞI GÜNDELİK Konaklama Gideri :
Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; I-III no lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100'ünden. IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70’inden, fazla olamaz.

50 YURTDIŞI GÜNDELİK Kararın 5 inci maddesinde belirtilenlere konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

51 2547 SAYILI YASA ÖYP 35. madde- Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. Bu kişilerin sürekli görev yolluklarının kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından ödeneceği hakkında BUMKO görüşü vardır.

52 2547 SAYILI YASA 38. madde- Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Bir yıldan daha uzun süreli olarak görevlendirilenlere, geçici görevlendirmenin ilk yılı için geçici görev harcırahı ödenmesi, takip eden yıllar için her hangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

53 2547 SAYILI YASA 08/10/2008 tarih ve 15675 sayılı BUMKO görüşü
“Daimi nitelikteki görevlerin, başka yerdeki kadrolarda istihdam edilen personelin süresiz veya uzun süreli olarak geçici görevlendirilmeleri suretiyle yürütülmesinin, bu şekildeki görevlendirilmelerin ise bir yılı aşacak şekilde uzun bir süreyi kapsaması karşısında bu görevlendirmelerin, 6245 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş olan "geçici görevlendirme" ile bir ilgisinin bulunmadığı ve bu şekilde görevlendirilenlerin yukarıda belirtilen ek giderlere katlanmalarının da sözkonusu olmadığı değerlendirilmektedir.

54 2547 SAYILI YASA 08/10/2008 tarih ve 15675 sayılı BUMKO görüşü
Daimi nitelikteki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla süresiz veya uzun süreli olarak geçici görevlendirilenlere, görevlendirme yerlerine gidişte ve görevlendirme süresinin bitiminde sayılı Kanun hükümlerine göre sadece sürekli görev yolluğu verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” Not;13-b kapsamındaki görevlendirmelerde de sürekli görev yolluğu verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararları mevcuttur.

55 2547 SAYILI YASA 39.madde- Yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

56 2547 SAYILI YASA 40. madde- Başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

57 2547 SAYILI YASA 41. madde- Bu madde veya bu Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmelerde, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara özlük hakları kurumlarında devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalışanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden ödenir.

58 YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

59 Görevlendirme Süreleri
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Görevlendirme Süreleri Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı; a-Yüksek lisans dönemi için en fazla 3 ay, b- Doktora araştırma süresi en fazla 1 yıl, c- Doktora sonrası araştırma süresi için en fazla 1 yıl, d- Öğretim üyeleri için en az 1 ay en fazla 3 ay ile sınırlıdır.

60 YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Yüksek lisans, doktora tez araştırma destekleri ile doktora sonrası araştırma desteği kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, sayılı Harcırah Kanunu ile zorunlu sağlık sigortası ödemeleri yapılır. Bu ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Ödenecek miktarlar yevmiye, uçak bileti ve aylık sağlık sigortası olarak esaslara ekli cetvelde gösterilmiştir.

61 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 6. Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti ile görevlendirme süresi, bir yarıyıl ise yalnız kendisi için, görevlendirme süresi iki yarı yıl veya daha fazla süreli olduğu takdirde kendisi ve eşi için ülkesinden gelme ve gitme masrafları dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

62 ÖRNEK UYGULAMALAR

63 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Prof. A, (1-15 Nisan Yol dahil ) Arasında Ankara’da yapılacak YÖK yasa tasarısı çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilmiştir. Gündelik : 37,50-TL Yol ücreti : 40-TL Bursa taksi : 30-TL Ankara taksi : 20-TL Konaklama : 14*100=1.400-TL

64 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket Saatleri GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Toplam Tutar Gidiş Dönüş Gün Sayısı Bir Günlüğü Tutarı Çeşidi ve Mevkii Cinsi Kuru YTL / Yabancı Para YTL İkametgah (BRS)-Term 08:00 Taksi 30,00 BRS-ANK 1 37,50 OTOBÜS 40,00 77,50 TERM (ANK)-İKAMETGAH 0,00 TAKSİ 20,00 (02-14) GÖREV YERİ İKAMET 13 487,50 İKAMETGAH (ANK)-TERM ANK-BURSA TERM (BRS)-İKAMETGAH 00:00 67,50 (01-14) KONAKLAMA 10 56,25 562,50 G E N E L T O P L A M 168,75 1.125,00 180,00 1.305,00

65 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
İkametgah (BRS)- Terminal TAKSİ : 30-TL Bursa-Ank OTOBÜS : 40-TL YOL gündeliği : 37,50-TL Term (ANK)-İkametgah TAKSİ : 20-TL (02-14) İKAMET ANKARA : 13 X 37,50= 487,50-TL İkamet (ank)-TERM TAKSİ : 20-TL ANK-BURSA OTOBÜS : 40-TL YOL GÜNDELİĞİ : 37,50-TL Term (BRS)-ikametgah (BRS) TAKSİ : 30-TL (01-14) KONAKLAMA : 56,25 x 10= 562,50-TL TOPLAM : TL

66 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU
A fakültesinde görevli 5. dereceli Memur B Gemlik’e 4. dereceli Şef Kadrosuna sürekli görevle atanıyor. 4 Çocuklu, Eşi çalışmıyor. 5. dereceli gündelik: 30-TL 4. dereceli gündelik : 31-TL Bursa-Gemlik Dolmuş : 3-TL Bursa-Gemlik mesafe :34-km

67 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU
KENDİSİ İÇİN 1- GÜNDELİK : TL 2- TAŞIT : TL 3-SABİT UNSUR : 31-TL*20= TL DEĞİŞKEN UNSUR : 31*34*0,05= 52,70-TL EŞ VE ÇOCUK İÇİN 1- GÜNDELİK : 5*31-TL= TL 2- TAŞIT : 5* 3-TL= 15-TL 3-SABİT UNSUR : 4*31-TL*10 = TL TOPLAM: ,70-TL

68 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Prof. A Nisan (yol dahil) tarihleri arasında Paris’e Yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesine göre görevlendirilmiştir. GÜNDELİK :96 EURO (% 50 ARTIRIMLI 144€) İKAMET (BRS)-TERM (BRS) TAKSİ :20-TL BURSA-İSTANBUL OTOBÜS :30-TL TERM (İST)-HAVAALANI HAVAŞ :20-TL UÇAK BİLETİ (GİD-DÖNÜŞ) :1000 EURO KONAKLAMA (15 GÜN * 100) :1500 EURO

69 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
İKAMET (BRS)- TERM (BRS) TAKSİ : 20 ₺ BURSA-İST OTOBÜS : 30 ₺ TERM (İST)-HAVAALANI OTOBÜS: 20 ₺ (01-10).4.14 PARİS (İKAMET) GÜNDELİK: 144€*10= 1440€ (11-15).4.14 PARİS (İKAMET) GÜNDELİK: 96€*5 = 480€ UÇAK BİLETİ = 1000€ DÖNÜŞ TAŞIT GİDERİ = 70 ₺

70 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
KONAKLAMA GİDERİ Günlük Ödenebilecek Konaklama Gideri Hesaplanırken artırımlı gündeliğin % 40 ını aşan kısmın % 70 i ödeneceğinden 144 € * % 40 = 57,60€ Günlük ödenen tutarın % 40 ını aşan kısım (100€-57,60= 42,40€) Aşan kısmın % 70 i ödeneceğinden günlük (42,40 * % 70 = 29,68 €) olmak üzere 29,68 * 10 = 296,8 € konaklama bedeli olarak ödenir. TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 2920 €+ 296,8 €+140₺

71 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Konaklamada artırımlı gündeliğin % 70 inden fazlası hiçbir şekilde ödenememektedir. Yani örneğimizde ödenebilecek maksimum konaklama bedeli (144 € * % 70 = 100,8 €) geçemez. Örneğimizde görevli eğer günlük 300€ luk konaklama yapmış olsaydı hesaplamamız şu şekilde olacaktı. 144 € * % 40 = 57,60€ Günlük ödenen tutarın % 40 ını aşan kısım (300€-57,60= 242,40€) Aşan kısmın % 70 i (242,40€ * % 70 = 169,68€) Artırımlı gündeliğin % 70 i aşılamayacağından biz bu kişiye konaklama bedeli olarak günlük 169,68€ yerine 100,8€ ödemek zorunda kalacaktık.

72 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Aynı kişi kararın 5. maddesine göre görevlendirilmiş olsaydı artırımlı gündeliğin % 40 ını aşan kısım konaklama bedeli olarak ödenecekti.

73 YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,                        Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

74 YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, Emekli olanlara verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.

75 YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, (faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.)

76 YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Çeşitli Hükümler Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin, Sınav ve kurs için gönderilenlerin sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, Ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

77 TEŞEKKÜR EDERİM. Tlf:40164


"HARCIRAH Ercan SONGUR İç Denetçi Mayıs 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları