Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI."— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI

2 DEFTERDARLIĞIN TARİHÇESİ
İslam devletlerinde defterdarlık, ilk defa Halife Hazret-i Ömer devrinde ihdas olunmuştur. Hazret-i Ömer devletin gelirinin artmasıyla gelir ve giderin bir deftere kaydedilmesini istemiş, böylelikle defterdarlık müessesesi doğmuştur. Defterdarlığın ihdası bir rivayete göre 641 (H.20)'de diğer rivayete göre 636 (H.15)' da olmuştur.      Daha sonraki İslam devletlerinde de müessese devam etti.    Selçuklularda bu memura “Müstevfi” ve mali işlerin görüldüğü yere de “Divan-ı Müstevfi” denilirdi. İlhanlı Devletinde de mali işleri idare eden memura “ Müstevfi-i Memalik” ismi verildi. Osmanlı döneminde, Osmanlı Devletinin kurulduğu 1299 yılında Osmanlı Devleti Maliye Teşkilatı, esas itibariyle Batı Moğolları denilen İlhanlılar ile Anadolu Selçuklularının teşkilatları örnek alınarak oluşturulmuştur. ( ) Osmanlılarda ilk vergi uygulaması olan Pazar Resmi (bac) Osman Gazi tarafından konulmuştur. (1327) Orhan Gazi zamanında ilk Darphane Bursa’ da kuruldu ve Orhan Gazi adına ilk gümüş sikke (Akçe) basılmıştır. ( ) I. Murat zamanında devletin merkez ve eyalet teşkilatları tamamlandı ve Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa tarafından devlet hazinesi ve Mali Teşkilat kuruldu. Osmanlı Mali İdaresi esas itibariyle Enderun (iç) Hazine ve Birun (dış) Hazine denilen hazinelerden oluşmaktaydı. 1- Dış hazine (Hazine-i Amire, Birun, Miri Hazine): Osmanlı Devletinde hazine denilence, merkezi devlet hazinesi yani Hazine-i Amire anlaşılır. Merkeze intikal eden devlet gelirleri bu hazinede toplanır ve gerekli giderler buradan ödenirdi. Hazine-i Amirenin yöneticisi ve sorumlusu, Başdefterdardır.

3 2- İç Hazine (Enderun Hazinesi, Hazine-i Hassa) : Osmanlı padişahlarının altın ve gümüş olarak nakit parası ile mücevherlerinin saklandığı ve yönetildiği şahsi hazinedir. İç hazinenin birincisi, padişahın özel harcamalarına yönelik bir nevi örtülü ödenek, ikincisi, politik ve mali konjonktüre bağlı olarak dış hazineye destek sağlama şeklinde iki görevi bulunmaktaydı. ( ) Osmanlı İmparatorluğu müesseseleri ile birlikte gerçek ve kesin bir şekilde Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Kanun-i Padişahi (Reaya Kanunu) Kanunname-i Al-i Osman (Osmanlı Teşkilat Kanunu), Kanunname-i Kitabet-i Vilayet (Tapu Tahrir Kanunu) bu dönemde çıkartılmıştır. Defterdar, padişah malının vekilidir. Cümle malının nazırı olup, Başdefterdarın izni olmadan hazineye bir akçe ne dahil ne de hariç olur. Hazine ve Defterhane Defterdarın huzurunda açılır ve kapanır. Mali işler hakkında padişah adına tuğralı hüküm (ferman) yazabilir, gönderebilir. Son olarak 1838 yılında Defterdarlık nezarete dönüştürülerek Maliye Nazırlığı kuruldu. Defterdar unvanı Maliye Nazırı unvanını aldı. İlk Maliye Nazırı Abdurrahman Nafiz Bey oldu. Maliye Vekaletinin teşkilat ve görevleri 1936 yılında 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı mevcut halini 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile almıştır. Maliye Bakanlığının Taşra Teşkilatının ildeki en büyük memuru Defterdardır tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun gereğince 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 646 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile değişik 20 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde Bakanlık Makamının tarihli ve 89 sayılı Onayları uyarınca, 29 İlde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Grup Başkanlıkları kurulmuştur.

4 DEFTERDARLIĞIN MİSYON VE VİZYONU
Defterdarlığımızın Misyonu Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek. Defterdarlığımızın Vizyonu Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Defterdarlık.

5 DEFTERDARLIĞIN GÖREVLERİ
tarihli ve sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname ile Defterdarlığımıza tevdi edilen görevler şunlardır: - Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, - Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen harcama politikalarının Devlet Bütçesi çerçevesinde uygulamasını, takibini ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek. - İl’ de Devlet hesaplarını tutmak ve Saymanlık hizmetlerini vermek. - İl’ de Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim ve tasarruf esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işleri yapmak – İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak. - İl Kadrolarının, dağıtım, tenkis ve tahsis değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, - İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulamasına yardımcı olmak, Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek.

6 Teşkilat ve İldeki Yapısı:
İlimiz Defterdarlığı merkez ve 8 ilçemizde faaliyetini sürdürmektedir. Defterdara bağlı olarak Defterdarlık Uzmanları (Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri) görev yapmaktadır. Merkez Birimlerimiz; Muhakemat, Muhasebe, Milli Emlak ve Personel Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğünden (Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü 662 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesi ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında yapılan değişiklikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün özel bütçe kapsamına alınması nedeniyle tarihi itibariyle kapatılmıştır.) İlçe Birimlerimiz; 8 İlçe Malmüdürlüğü, Keşan Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve İpsala Gümrük Saymanlık Müdürlüğünden oluşmaktadır.

7 EDİRNE DEFTERDARLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

8

9

10 Personel Müdürlüğünün Görevleri
İl Atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak. İl kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak. - Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, il teşkilatının hizmetiçi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek. - Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

11 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE EDİRNE DEFTERDARLIĞI
DOLU BOŞ KADRO DURUMU MERKEZ ATAMALI İL ATAMALI DOLU BOŞ TOPLAM 38 14 52 155 100 255 MERKEZ VE TAŞRA TOPLAM 193 114 307

12 Merkez ve İlçelerin Dolu Boş Kadro Durum Çizelgesi
BİRİMİ Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı Toplam Kadro Sayısı Bakanlık Atamalı İl Toplam Edirne Merkez 27 81 108 4 46 50 31 127 158 Enez İlçesi 1 7 8 6 2 13 15 Havsa İlçesi 9 5 12 14 İpsala İlçesi 10 11 19 23 Keşan İlçesi 3 16 21 Lalapaşa İlçesi 20 Meriç İlçesi Uzunköprü İlçesi 22 24 Süloğlu İlçesi TOPLAM 38  155 193 100 114 52 255 307

13 Merkez Birimlerinin Dolu Boş Kadro Durum Çizelgesi
Birimin Adı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı Toplam Kadro Sayısı Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Personel Müdürlüğü 4 18 22 6 24 28 Muhasebe Müdürlüğü 7 21 30 8 12 35 42 Milli Emlak Müdürlüğü 5 10 15 Muhakemat Müdürlüğü 3 1 11 Kapıkule Güm.Say.Md. 2 20 23 16 37 39 Kurumlar Saym.Müd.  5 T.Ü.Dön.Ser.Say.Müd Sağlık Kur.1 N. D.S.S. T O P L A M 27 81 108 46 50 31 127 158

14 Bakanlık Atamalı Personel Dağılım Çizelgesi
BİRİMLER BAKANLIK ATAMALI MUHASEBE MİLLİ EMLAK PERSONEL MUHAKEMAT TOPLAM DOLU BOŞ MERKEZ TEŞKİLATI 11 3 5 4 7 1 27 ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA GÜMRÜK SAYM.MÜD. KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ 2 SAĞLIK KUR. 2 NOLU D.S.S.M. LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ UZUNKÖPRÜ MALMÜD. SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ 19 13 18 38 14

15 Valilik Atamalı Personel Dağılım Çizelgesi
BİRİMLER VALİLİK ATAMALI MUHASEBE MİLLİ EMLAK PERSONEL MUHAKEMAT TOPLAM DOLU BOŞ MERKEZ TEŞKİLATI 55 35 5 18 6 3 81 46 ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ 2 1 7 HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ 8 4 İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA GÜMRÜK SAYM.MÜD. KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ 12 SAĞLIK KUR. 2 NOLU D.S.S.M. LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ UZUNKÖPRÜ MALMÜD. 13 9 SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ 96 73 23 20 28 155 100

16 Kadro ve Personel Durumu
Defterdarlığımızda yılı sonu itibariyle 193 dolu kadro, 114’ sı boş kadro olmak üzere toplam 307 kadro bulunmaktadır. Dolu ve boş kadroların yıllar itibariyle dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir. KADRO DURUMU 2009 2010 2011 DOLU BOŞ VALİLİK ATAMALI 155 84 153 87 100 BAKANLIK ATAMALI 44 12 50 11 38 14 TOPLAM 199 96 203 98 193 114

17 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE EDİRNE DEFTERDARLIĞI
DOLU BOŞ KADRO DURUMU

18 Defterdarlığımız dolu kadrolarının dağılımı 2011 yılı itibariyle yüzdelik dilimler şeklin de aşağıda gösterilmiştir.

19

20 24 Kişi 36 Kişi 133 Kişi

21

22 67 Kişi 126 Kişi

23

24 Defterdarlığımızın Yıllara Göre Personel Hareketlerini Gösterir Çizelge
2009 2010 2011 Bakanlık Atamalı İl Atamalı İl Atamalı Açıktan Atanan Personel Sayısı - 7 5 4 1 Naklen Defterdarlığımıza Atanan Personel Sayısı 11 6 2 Naklen Defterdarlığımızdan Ayrılan Personel Sayısı 3 Emekli Olan Personel Sayısı 8 İstifa ve Müstafi Sayılan Personel Sayısı

25 ARAÇ MAKİNA TEÇHİZAT DURUMU
Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde 4 araç bulunmaktadır. 1 adet de sürücüsüz kiralık araç bulunmaktadır. Sıra No İl/İlçe Plaka No Cinsi Modeli İktisap Şekli Kullanıldığı Birim 1 Edirne 22 AU 537 Binek 2011 Kiralama Defterdarlık hizmetlerinde 2 22 ED 006 1993 Hibe 3 22 ED 190 Minibüs 2005 Bütçeden 4 Enez 22 EF 800 1985 Enez Malmüdürlüğü 5 Meriç 22 HA 645 1988 Meriç Malmüdürlüğü

26 Hizmet İçi Eğitim Durumu
Sıra No Programın Yapıldığı Yer Programın Süresi Programın Konusu Eğitimin Yapılmasını İsteyen Birim Eğitimine Katılan Personel Sayısı 1 Defterdarlık 5 gün Muhasebe Personeli Değişikliklere İntibak Eğitimi 18 2 12 gün Gayrimenkul Değerleme Temel Eğitimi Milli Emlak Genel Müdürlüğü 13 3 14

27 HİZMET BİNASININ KULLANIM DURUMUNA GÖRE AYIRIMI
HİZMET BİNASINA AİT BİLGİLER; TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 4.081,57 m2 BİNANIN OTURDUĞU ALAN : 1.730,46 m2 BAHÇE VE OTOPARK : 2.351,11 m2 HİZMET BİNASININ KULLANIM DURUMUNA GÖRE AYIRIMI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ KULLANDIĞI TOPLAM ALAN : ,08 m2 DEFTERDARLIĞIN KULLANDIĞI TOPLAM ALAN : ,36 m2 ORTAK KULLANIM ALANLARI : ,81 m2 BİNANIN TOPLAM KULLANIM ALANI : ,25 m2 İNŞAATIN BİTİM TARİHİ : BİNANIN YAPI RUHSAT TARİHİ :

28 İl Harcamaları’nın Yıllara Göre Dağılımı
HARCAMANIN TÜRÜ 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Personel Giderleri ,00 ,26 ,22 Sosyal Güvenlik Ödemeleri ,61 ,10 ,73 Mal ve Hizmet Alımı ,29 ,43 ,67 Cari Transferler ,37 ,70 ,97 Sermaye Giderleri ,62 ,26 ,39 Sermaye Transferleri ,79 ,94 ,57 Borç Verme ,97 ,53 ,88 GENEL TOPLAM ,65 ,22 ,43

29 Saymanlık Müdürlüklerinin Görevleri
Muhasebe Müdürlüğünün Görevleri İldeki veya Bakanlığın görevlendirmesi halinde İl dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin Saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanı içindeki tüm saymanlıkların Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler. Saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliği sağlamak üzere Defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe Müdürleri sayman sıfatı taşırlar ve Sayıştay’ a hesap verirler. Saymanlık Müdürlüklerinin Görevleri Bulundukları yerde Bölge Müdürlüğü ve Başmüdürlükleri şeklinde örgütlenmiş daireler ile Askeri Birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Saymanlık Müdürleri sayman sıfatıyla Sayıştay’ a hesap verirler.

30 Malmüdürlüklerinin Görevleri :
Vezne ve Muhasebe Servisleri ile bağımsız Vergi Dairesi bulunmayan yerlerde tahakkuk, tahsilat, Milli Emlak ve Muhakemat Servislerinde oluşur. Malmüdürleri Sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’ a hesap verirler.

31 31/12/2011 İTİBARİYLE EDİRNE İLİ HARCAMALARININ
SAYMANLIKLARIMIZA GÖRE DAĞILIMI DAİRESİ PERSONEL GİD SOS.GÜV.ÖD. MAL HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERİ BORÇ VERME TOPLAM MUHASEBE MD.LÜĞÜ ,91 ,64 ,20 ,37 ,58 ,57 ,88 ,15 ENEZ MALMD. ,73 ,19 ,30 33.238,52 ,74 HAVSA MALMD. ,52 ,89 ,53 ,54 ,48 İPSALA MALMD. ,57 ,14 ,32 ,37 23.840,75 ,15 KEŞAN MALMD. ,54 ,94 ,12 ,84 ,98 ,42 LALAPAŞA MALMD. ,75 ,16 ,37 77.518,66 24.441,95 ,89 MERİÇ MALMD. ,69 ,68 ,68 58.300,20 ,25 UZUNKÖPRÜ MALMD. ,50 ,89 ,79 ,23 ,66 ,07 SÜLOĞLU MALMD. ,18 ,66 ,80 631,94 13.659,77 ,35 KAPIKULE GÜM.SAYM. ,16 ,75 ,07 ,30 ,28 İPSALA GÜM.SAY. ,94 32.751,89 65.627,45 ,28 KURUMLAR SAYM. ,73 ,90 ,04 19.317,00 ,70 ,37 ,22 ,73 ,67 ,97 ,39 ,43

32

33 personel sayısı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
tarihi itibariyle tüm saymanlıklardan maaş alan personel sayısı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. DAİRESİ MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ GEÇİCİ PERS. ASKERİ PERS. DİĞER TOPLAM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.658 101 116 204 1.517 191 7.787 ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ 3 2 14 223 HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ 396 9 20 427 İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ 398 8 1 51 458 KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ 1.467 6 120 1.362 2.957 LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ 178 5 186 MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ 209 32 241 UZUNKÖPRÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ 1.091 1.104 SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ 147 11 166 KAPIKULE GÜM.SAYM.MÜD. 798 İPSALA GÜM.SAYM.MÜD. 10.709 146 530 453 2.881 197 14.916

34

35

36 EDİRNE DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE İLÇE SAYMANLIKLARININ
ARALIK/2011 İTİBARİYLE YEVMİYE SAYILARI Sıra No Saymanlık Adı Yevmiye Sayısı 1 Muhasebe Müdürlüğü 58.391 2 Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 15.603 3 Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü 13.997 4 Enez Malmüdürlüğü 9.500 5 Havsa Malmüdürlüğü 5.701 6 İpsala Malmüdürlüğü 7.560 7 İpsala Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 5.908 8 Keşan Malmüdürlüğü 22.487 9 Lalapaşa Malmüdürlüğü 10.283 10 Meriç Malmüdürlüğü 9.573 11 Uzunköprü Malmüdürlüğü 14.095 12 Süloğlu Malmüdürlüğü 6.550 TOPLAM

37 Gelir Çeşidi Tahakkuk Tahsilat Tahak./Tahsil (oran) TOPLAM % 97
İL BAZINDA; tarihi itibariyle Saymanlıklarımızın Gelir Tahakkuk ve Tahsilat durumu aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Gelir Çeşidi Tahakkuk Tahsilat Tahak./Tahsil (oran) Vergi Gelirleri ,29 ,23 % 99 Vergi Dışı Gelirler ,91 ,23 % 96 Sermaye Gelirleri ,45 ,90 % 80 Alınan Bağ.ve Yard. - TOPLAM ,65 ,64 % 97

38 Gelir Tahakkuk ve Tahsilatı
Yıllar Vergi Tahakkuku TL Vergi Tahsilatı Tahsilat’ın Tahakkuk’a Oranı 2009 ,59 ,53 %94 2010 ,54 ,52 %95 2011 ,65 ,64 %97

39 Oluşan Gelirlere Göre Gerçekleşme Oranları
Bölgedeki İllerin Kamu Hesapları Bülteninden Alınan Bilgilere Göre Gider Sıralaması ve Oluşan Gelirlere Göre Gerçekleşme Oranları Aralık 2011 itibariyle (1.000,00.-TL) İL GİDERLER TAHSİLAT TAHSİLAT/ Edirne 70,36 Kırklareli 76,07 Tekirdağ 266,58 Çanakkale 72,8 AÇIKLAMA : Yukarıda, tabloda görüldüğü üzere bölge illeri arasında İlimiz, Giderlerde 2. sırada, Tahsilatta 3. sırada, Tahsilatın Gideri Karşılama Oranı açısından 4. sırada bulunmaktadır. Türkiye Genelinde ise giderlerde 40. sırada, tahsilatta 30. sırada Tahsilatın Gideri Karşılama Oranında ise 23. sıradadır.

40 YEŞİL KART BİLGİLERİ (01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arası)
Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri ,46-TL Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Gideri Ödemeleri ,53-TL Toplam ,99-TL Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri ,65-TL Tutuklu ve Hükümlülerin İlaç Gideri Ödemeleri ,25-TL ,90-TL Erbaş ve Erlerin Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri ,12-TL Erbaş ve Erlerin İlaç Gideri Ödemeleri ,37-TL Öğrencilerin Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri 3.211,23-TL Öğrencilerin İlaç Gideri Ödemeleri 11.909,01-TL 15.120,24-TL Genel Toplam ,50-TL

41 2022 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ BİLGİLER
( – tarihleri arası) BAŞVURANLARIN DURUMU OLUMLU SONUÇLANAN 163 OLUMSUZ SONUÇLANAN 84 İŞLEMİ DEVAM EDEN 116 TOPLAM BAŞVURU 363

42 Milli Emlak Müdürlüğünün Görevleri
Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinin görevleri şunlardır. Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak. Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak.

43 Yıllara Göre Taşınmaz Mal Adet Tablosu
2009 30.678 ,26 2010 33.224 ,11 2011 33.449 ,61

44 MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ İlimiz Defterdarlığı Milli Emlak Birimleri taşınmaz mal mevcuduna ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. BİRİMİN ADI İRATLI TAHSİSLİ İLİŞİKLİ TOPLAM Adet m2 MİLLİ EMLAK MÜD. 4.106 ,47 2.929 ,80 230 ,75 ,02 ENEZ MALMD. 1.150 ,48 226 ,10 21 ,52 ,10 HAVSA MALMD 745 ,10 66 ,85 34 ,00 ,95 İPSALA MALMD 4.133 ,41 689 ,61 17 ,00 ,02 KEŞAN MALMD 3.869 ,22 2.632 ,25 42 ,71 ,18 LALAPAŞA MALMD. 1.282 ,44 609 ,95 ,39 MERİÇ MALMD. 4.072 ,70 935 ,66 10 ,00 ,36 UZUNKÖPRÜ MALMD. 4.004 ,59 1.063 ,77 4 22.480,00 ,36 SÜLOĞLU MALMD. 378 ,66 146 ,93 57 ,64 ,23 23.739 ,07 9.295 ,92 415 ,62 ,61

45 Yıllara Göre Satış, Kira, Ecrimisil Gelir Dağılımı
DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ Yıllara Göre Satış, Kira, Ecrimisil Gelir Dağılımı Yıllar Satış Gelirleri Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri TOPLAM Tahakkuk TL Tahsilat 2009 ,74 ,90 ,09 ,67 ,00 ,89 ,57 2010 ,31 ,47 ,15 ,64 ,53 ,79 ,99 ,90 2011 ,00 ,12 ,45 ,39 ,4 ,84 ,61

46

47 Satışı Yapılan Taşınmaz Cetveli
Yıllar 2886 Sayılı Kanun 45. Mad. Göre 4070 Sayılı Kanun 7. 4070 Sayılı Kanun 8. TOPLAM Adedi Yüzölçümü m2 2009 54 ,97 173 ,86 43 ,00 270 ,83 2010 41 ,59 82 ,19 14 40.555,00 137 ,78 2011 69 ,33 42 ,96 19 74.331,25 130 ,54

48 2011 Yılında Merkez ve İlçe Birimlerimiz Tarafından Satışı Yapılan Taşınmaz Mal Cetveli
2886/45 MADDE 4070/7 MADDE 4070/8 MADDE TOPLAM ADEDİ YÜZÖLÇÜMÜ YÜZÜLÇÜMÜ MERKEZ 48 2 6.682 9 37.769 59 ,70 ENEZ 5 25.092 1 3.000 3 19.300 47.392,00 HAVSA 78.900 38.375 11.263 8 ,50 İPSALA 96.200 96.200,00 KEŞAN 15.500 15.500,00 L.PAŞA 0,00 MERİÇ 29.44 2.030 4.974,00 U.KÖPRÜ 44.778 36 3.970 47 ,34 S.OĞLU  TOPLAM 69 ,33 42 ,96 19 74.331,25 130 ,54

49 Mülkiyeti Hazineye Ait Tüm Kamu Kurumlarının Lojman Durumu
Defterdarlığımıza Tahsisli Lojman Durumu

50 Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar
6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 2/B Maddesi Kapsamında Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar İLÇE YÜZÖLÇÜMÜ 2/B TAŞINMAZ SAYISI BEDEL MERİÇ ,02 44 ,47 SÜLOĞLU ,00 1 ,00 LALAPAŞA ,40 95 ,43 KEŞAN ,83 371 ,47 ENEZ ,84 130 ,77 UZUNKÖPRÜ ,30 283 ,00

51 Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri
Defterdarlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek, Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak, Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Defterdarlığa veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Defterdarlığına veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, - Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek

52 İCRA TAKİP DAVALARI DOSYASI
MUHAKEMAT BİLGİLERİ İlimiz Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Merkez ve İlçe Birimlerinin tarihi İtibariyle dava sayıları aşağıda belirtilmiştir. Davanın Çeşidi Davacı Kesinleşen Davalı Lehte Aleyhte Derdest Hukuk Davası 476 147 30 769 166 164 Derdest Ceza Davaları 2.986 313 225 95 19 Davanın Çeşidi Vergi Kesinleşen İdare Lehte Aleyhte Derdest İdari Yargı Davaları 395 - 36 Davanın Çeşidi Davacı Kesinleşen Davalı Lehte Aleyhte Derdest İcra Davaları Dosyası 32 24 9 5 3 - İCRA TAKİP DAVALARI DOSYASI Hazinenin Alacaklı Olduğu Hazinenin Borçlu Olduğu Tahsil Edilen Aleyhe 456 5 88 13

53 m3

54 Kwh

55 kg


"T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları