Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇOBANLAR KAYMAKAMLIĞI Malmüdürlüğü BİRİFİNG RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇOBANLAR KAYMAKAMLIĞI Malmüdürlüğü BİRİFİNG RAPORU"— Sunum transkripti:

1

2 T.C. ÇOBANLAR KAYMAKAMLIĞI Malmüdürlüğü BİRİFİNG RAPORU
Çobanlar Malmüdürlüğünün 21/11/2013 tarihi itibariyle yapılan işlemler ve genel durumu hakkında bilgi vermek amacı ile Çobanlar Kaymakamlık Makamına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

3 1- KURULUŞUN TANIMI: Çobanlar Malmüdürlüğü 4 birimden oluşmaktadır.
Muhasebe Servisi Vezne Servisi Gelir Servisi Milli Emlâk Servisi

4 2- PERSONEL DURUMU: Malmüdürlüğümüz Malmüdürü, 1 Defterdarlık Uzmanı, 1 Muhasebe Memuru, 1 Veznedar, 2 Gelir Memuru, 1 Tahsildar, 1 Milli Emlâk Memuru, 1 Hizmetli olmak üzere 9 personel ile hizmet vermektedir.

5 a) MUHASEBE SERVİSİ: Genel Bütçeye dâhil dairelerin her türlü giderlerinin ödenmesi, Devlet gelirlerinin toplanması, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemleri ile Sayıştay’a Yönetim Dönemi hesabı vermek. Personel Durumu : 1 Defterdarlık Uzmanı ve 1 Muhasebe Memuru olmak üzere toplam 2 personel bulunmaktadır.

6 MUHASEBE SERVİSİ Malmüdürlüğümüzce 2013 yılı Kasım ayında maaş ödemesi yapılan 28 gider tahakkuk birimine ait 657 Sayılı Kanun 4-A Kapsamında Memur olarak çalışan 252 personele toplam ,70 TL. gider tahakkuk etmiştir. 657 Sayılı Kanun 4-B Kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personel bulunmamaktadır. 657 Sayılı Kanun 4-C Kapsamında Geçici Personel olarak çalışan toplam 51 personele ,12 TL. 657 Sayılı Kanun 4-D Kapsamında İşçi olarak çalışan 23 personele toplam ,17 TL yılında toplam olarak çeşitli kadrolarda çalışan 326 personele yılbaşından bu yana ,11 TL. ödeme yapılmıştır. 2013 yılında tahakkuk eden bütçe giderleri toplamı ,41 TL. dır. 21/11/2013 tarihi itibariyle yevmiye sayımız 5.320’e ulaşmıştır.

7 MUHASEBE SERVİSİ 21/11/2013 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK KODA GÖRE SINIFLANDIRMASI 01 PERSONEL GİDERLERİ ,11 TL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,60 TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,29 TL 04 FAİZ GİDERLERİ - TL 05 CARİ TRANSFERLER 9.218,41 TL 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.294,00 TL 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER

8 HARCAMA BİRİMLERİ MAAŞ BİLGİLERİ
MUHASEBE SERVİSİ HARCAMA BİRİMLERİ MAAŞ BİLGİLERİ

9 b) VEZNE SERVİSİ:  Amme borçlusu adına yapılacak ödemeleri vergi dairesi alındısı (makbuzu) düzenleyerek kabul etmek, Tahsildar ve icra memurlarının tahsilatını usulüne uygun olarak kabul etmek, Veznece tahsil olunan paraları belirlenen esaslara uygun olarak bankaya yatırmak, Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı veznede saklamak, Alındılarla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak, Personel Durumu: 1 veznedar vekili ile işlemler yürütülmektedir .

10 c) GELİR SERVİSİ: Devletin vergi, resim ve harç gibi kamu alacaklarını tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmekle görevlidir. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu alacaklarının tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek. Personel Durumu: 1 Gelir Memuru, 1 Tahsildar ve 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 3 personel bulunmaktadır.

11 GELİR SERVİSİ Dairemizde 21/11/2013 tarihi itibariyle halen faaliyet gösteren toplam Mükelleflerimize ait kayıtların tamamı EVDO otomasyon sistemine girilmiş olup vergi türleri itibarıyla ayrıntılı mükellef sayıları aşağıda sunulmuştur. 21/11/2013 İtibariyle Tahakkuk Miktarı : ,85 TL.’dır.  21/11/2013 İtibariyle Tahsilat Miktarı : ,71 TL.’dır. Vergi sorumluluklarını ve ödevlerini yerine getirmeyen mükelleflerimize ait gerekli takibat yapılmakta ve cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

12 GELİR SERVİSİ POTANSİYEL MÜKELLEF SAYISI: 4.867
GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 89 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 20 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 115 GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 144 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 54 BASİT USUL VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 263 GELİR GEÇİCİ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI: 88 KURUMLAR GEÇİCİ MÜKELLEF SAYISI: 19 TOPLAM MÜKELLEF SAYISI: 5.336

13 d) MİLLİ EMLÂK SERVİSİ:
Devlete ait taşınmaz malların kayıtlarını tutmak, kira, satış, tahsis gibi idari işlemler ile ecrimisil işlemleri görevini yerine getirmek. Personel Durumu: 1 Milli Emlâk Memuru ile işlemler yürütülmektedir.

14 Millî Emlâk Servisi: Çobanlar Malmüdürlüğünün 21/11/2013 tarihi itibariyle Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz Mal Mevcudu Durumu : İratlı : Adet Tahsisli : Adet Toplam : Adet 1137 Adet aktif Hazinenin Özel Mülkiyetinde taşınmaz mal mevcut olup; bunların 17 adedi resmi kurumlara tahsislidir. Milli Eğitim Bakanlığına 2 adet, Sağlık Bakanlığına 2 adet Çobanlar Belediyesine 2 adet Çevre ve Orman Bakanlığına 7 adet Kocaöz Belediyesine 1 adet İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 1 adet, Özel İdare Müdürlüğüne 1 adet , Emniyet Amirliğine 1 adet tahsisli taşınmazımız bulunmaktadır. Takip edilen Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında 4 Adet taşınmaz mal, 3 adet İlişikli taşınmaz mal bulunmaktadır. Milli Emlak Servisinin tarihleri arası yapılan faaliyetleri: Satış : Adet Tespit : Adet İdari Tahkikat : Adet Milli Emlak Servisinin tarihleri arası satış, kira ve ecrimisil gelirleri toplamı ,90- TL’dir.

15 Önemli Sorunlar , Öneriler ve İhtiyaçlar :
Malmüdürlüğümüze ait tahsisli araç bulunmadığından Millî Emlâk ve Gelir Servisinin ilçemize bağlı belediye ve köyler ile ilgili işlemlerinin ( Hazine Arazilerinin Tespiti, Yoklama, Tebliğ v.b. ) yapılmasında güçlük çekilmektedir. Malmüdürlüğümüz Gelir ve Millî Emlâk Servisi için birer adet şef ve Millî Emlâk Servisi için bir adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ihtiyacı bulunmaktadır.

16  Çobanlar Malmüdürlüğünün Kurumsal Vizyonu, Misyonu, Stratejileri ile Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri:      Çobanlar Malmüdürlüğü tüm birimlerce sunması gereken hizmetleri en iyi şekilde AB normlarına uygun, bürokrasiyi en aza indirgeyip, kaliteli, çağdaş, verimli, hızlı etkili ve insan haklarına saygılı vatandaş odaklı kamu hizmeti sunmaktadır.     Kurumumuz hakkaniyet çerçevesinde devletçe öngörülen Maliye Politikası ve Mali Mevzuat içerisinde gelirleri toplamak, giderleri hak sahiplerine ödemek, muhasebe kayıtlarını tutmak, Devlete ait taşınır ve taşınmazların idaresini sağlamak ve kanunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.     Bütün bağlı birimlerimizde yürütülen hizmetlerin istatistikî olarak bulunduğu noktanın tespiti, verilerin toplanması geçmiş yıllara göre il ve ülke düzeyindeki verilerle karşılaştırmasının yapılarak gelinen noktanın takibinin yapılması ve çizilecek hedefin belirlenmesini sağlamak,       Kurumumuz birimlerince sunulan hizmetin hızlı, verimli, etkili, çağdaş ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak nitelikteki çalışmaların yapılmasını sağlamak, kayıtsız ekonominin önüne geçmek, vergi kaybını en asgariye indirmek.

17   Hedefler: 2014 yılında kurum hedefi olarak Mükelleflere sunulan mali hizmetin kalitesini yükseltmek. Mali mevzuatlardaki değişiklikler konusunda gerektiği zaman bire bir görüşme yaparak bilinçli mükellef olgusunu yerleştirmek ve yine çalışanlara ait mali mevzuat hakkında gerektiğinde yazışmalar yaparak bilinçlendirmek. Muhasebe sisteminin en iyi şekilde tutulmasını sağlamak.

18 Sunu Sona Ermiştir. Arz ederim. İhsan AKPINAR Malmüdürü


"T.C. ÇOBANLAR KAYMAKAMLIĞI Malmüdürlüğü BİRİFİNG RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları