Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü SU KANUNU TASARISI TASLAĞI

2 Su Kanunu’nun Yenilenmesine Neden İhtiyaç Duyuldu?
’da çıkarılan 831 sayılı Sular Hakkında Kanun’un ihtiyaca cevap vermemesi Su yapıları (HİÇBİR BARAJ, HATTA YAPAY GÖLET YOKTU) Sanayinin su ihtiyacı Hidroelektrik enerji üretimi Yer altı suyu kullanımı Sulama Atıksu yönetimi Alıcı ortam kirlenmesi Su özel sektörü Doğal hayatı koruma 2- Mevcut su mevzuatındaki yetki ve sorumluluk karmaşası: Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşların koordinasyonu Orman Su İşleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (Belediyeler, Ruhsat) Kültür ve Turizm Bakanlığı 3- AB Su Çerçeve Direktifi ile uyum ihtiyacı 4- Su ile ilgili mevzuattaki boşlukların doldurulması 5- Suyun sadece miktarının değil kalitesinin de dikkate alınma zorunluluğu

3 SU İLE İLGİLİ KANUNLAR 831 sayılı Sular Hakkında Kanun (1926) 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun (1926) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930) 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu (1943) 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun (1960) 167 sayılı Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun (1960) 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun (1968) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (1971) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (1981) 2674 sayılı Karasuları Kanunu (1982) 3621 sayılı Kıyı Kanunu (1990) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004) 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005) 2872 sayılı Çevre Kanunu (2006) 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 2007 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Kanunu (2011)

4 SU İLE İLGİLİ KANUNLAR 442 sayılı Köy Kanunu (1924)
743 sayılı Türk Kanun-i Medenisi (1926) 2510 sayılı İskân Kanunu (1934) 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bunlardan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun (1950) 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin Teşkiline Dair Kanun (1935) 3083 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu (1984) 505 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (1985) 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun (1994) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (2001 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilatı ve Kurulması hakkında KHK(2011), 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilatı ve Kurulması hakkında KHK (2011), Su Ürünleri Tüzüğü (1973)

5 YENİ SU KANUNUNUN GETİRİLERİ - I
Su Yönetimindeki Çok Başlılığın Önüne Geçilmesi Havza Esaslı Su Yönetimi Havza Esaslı Tahsis Suyun Miktar ve Kalite Olarak Yönetimi Suyun Devletin Mülkiyet ve Tasarrufunda Olması Tam Maliyet Prensibi (Kullanan/Kirleten Öder) Su Yönetimine Paydaşların Katılımı 8) Su Yönetiminde Koordinasyon Sağlanması 9) Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması ve İmar Planlarında Bunların Dikkate Alınması,

6 YENİ SU KANUNUNUN GETİRİLERİ - II
10) Ulusal Su Planı Hazırlanması 11) Su Yönetimi Üst Kurulu'nun Oluşturulması 12) Doğal Mineralli Suların Su Kanunu Kapsamına Alınması 13) Ulusal Su Bilgi Sisteminin Kurulması 14) Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Standardı 15) Su Kullanımında ve Su Yapılarının İnşasında Doğal Hayatın Dikkate Alınması 16) Suyu Usulsüz Kullanan ve Kirletenlere Caydırıcı Ceza 17) AB Su Çerçeve Direktifine Uyumun Sağlanması

7 KANUN BÖLÜMLERİ KANUN; 5 Bölüm 32 Madde 3 Geçici Madde den oluşmaktadır.

8 KANUN BÖLÜMLERİ İÇERİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler, Faydalanma Öncelikleri MAKSAT;Su kaynaklarının; Sürdürülebilir şekilde korunması, Kullanılması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi, Su ile ilgili bilgilerin toplanması, İzlenmesi, Havza bazında etüt ve planlamalarının yapılması, Kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin tek merciden yapılması, Su yönetiminde etkinlik ve katılımın geliştirilmesinin sağlanması KAPSAM; Denizler hariç, kıyı suları dahil yüzeysel,yeraltı su kaynakları,Doğal ve Mineralli sular (toplam mineral muhtevası 1000 mg/L ve daha yüksek olan)

9 KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA Genel hükümler (1) Su kaynakları, ilgili bulunduğu arz’ın malik ve zilyedinden bağımsız olarak Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır. (2) Su kaynakları arazinin bütünleyici parçası değildir. Bir taşınmaza malik ve/veya zilyet olmak, taşınmazın altında, üstünde veya civarındaki su kaynakları üzerinde ayni bir hak tesis etmez. Ancak, su kaynaklarının bulunduğu arazinin malik veya zilyedinin, bu taşınmaz için ihtiyaç duyduğu ölçüde su kaynakları üzerinde öncelikle faydalanma hakkı vardır. Bu maddeler ile; Yüzey, yeraltı, kıyı ve geçiş sularının Devlet’in hüküm ve tasarrufunda olduğu hükme bağlanmıştır. Arazi sahibinin yeraltı suyunu sınırsızca kullanma yetkisi kaldırılmıştır. Arazi sahibine ihtiyaçları ölçüsünde yeraltı suyunu kullanma önceliği tanınmıştır.

10 Su kaynaklarının Kamu yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi,
KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA İlkeler Su Kullanım Önceliği Su kaynaklarının Kamu yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi, Su Kaynaklarının Kalite ve Miktarın Korunması Tam Maliyet Esası Ulusal Su Planı ve Havza Esaslı Yönetim

11 KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA İKİNCİ BÖLÜM Su Kaynaklarının Planlanması ve Geliştirilmesi, Korunması, İzleme ve Denetim, Su Yönetimi Yüksek Kurulu Ulusal Su Planı hazırlanması Havza Yönetim Planlarının hazırlanması Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması Su Kaynaklarının Korunmasına dair esaslar, İzleme ve Denetim faaliyetlerinin tek elden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, yapılması (Denetleme yetkisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına devredilebilir hükmü eklenmiştir) Su Havzaları Yönetimi Yüksek Kurulunun Kurulması

12 KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Kaynaklarının Tahsisi, Su Tahsis Sicili, Belgeler, Havza Su Tahsis Heyeti ve Su Bilgi Sistemi Havza Su Tahsis Planları Su Kaynaklarının Tahsisi Havza Su Tahsis Heyeti Münferit Tahsisler, Belgeler, Teminat, Harç, İşletme Ruhsatı Ticari Maksatlı Tahsislerde Yönetim Hizmetleri Karşılığı Bedel Tahsili Su Tahsis Sicili Su Bilgi Sistemi Münferit Su Tahsisi (en fazla 49 yıl) İrtifak ve Kamulaştırma Rehin, Haciz ve İhtiyati Tedbir

13 KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Koordinasyon Sınıraşan sular Sorumluluk Ücretlendirme Yasak fiiller Cezai Hükümler İdari para cezalarında yetki

14 KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Ücretlendirme (Su kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması için yapılan hizmet, yatırım ve diğer masrafları karşılamak için arıtma yapılsa dahi standardın altındaki kirletici karşılığı Kirletme Ücreti alma hakkı) DSİ tarafından su tahsis belgesi düzenlenmek suretiyle su tahsis edilenlerden, tahsis edilen suyun metreküpü (m3) üzerinden yönetim hizmetleri ücreti alınır. Yönetim hizmetleri ücreti, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır Su kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması için hizmet, yatırım ve diğer masrafların bedeli, kullanıcı veya faydalanıcıdan tam maliyet prensibi esas alınarak, hizmet ve yatırımı yapan idarelerce tahsil edilir. Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerince tahsil edilen su ve atıksu uzaklaştırma bedelinin % 1’i katkı payı olarak tahsil edilir.

15 KANUN BÖLÜMLERİ AÇIKLAMA BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Kaldırılan ve değiştirilen hükümler Bu Bölümde yürürlükten kaldırılması veya bazı hükümlerinde değişiklik yapılması öngörülen mevzuat maddeleri sıralanmıştır. Geçici Maddeler

16 TASLAK KANUN METNİ

17 ARZ EDERİM


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları