Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı"— Sunum transkripti:

1 Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı
İnş.Müh. Hakan ÖZEL İnş.Müh. S. Serhat ÇINAR (Lisanslı Gayrimenkul Değ. Uzm.) (Lisanslı Gayrimenkul Değ. Uzm.)

2 Gayrimenkul Tanımı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre gayrimenkul; taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri İfade eder.

3 TÜİK Verilerine Göre Türkiye’deki Konutların Durumu
Ülkemizde toplam adet konut bulunmaktadır. adet konutta oturanların ’sı ev sahibi, ’si kiracıdır.

4 TÜİK Verilerine Göre Türkiye’deki Konutların Durumu
1 Odalı 2 Odalı 3 Odalı 4 Odalı 5+ Odalı Toplam Konut Sayısı

5 Türk Hukuk Sisteminde Gayrimenkul
Türk hukuk sisteminde gayrimenkul ile ilgili meseleler birçok kanunda rastlamak mümkündür. Bu kanunlardan başlıcaları; 1-İmar Kanunu 2-İskan Kanunu 3-Medeni Kanun 4-Belediye Kanunu 5-Kamulaştırma Kanunu 6-Tapu Kanunu 7-Kadastro Kanunu 8-Orman Kanunu 9-Kooperatifler Kanunu

6 Türk Hukuk Sisteminde Gayrimenkul
10-Kat Mülkiyeti Kanunu 11-Kamu İhale Kanunu 12-Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanun 13-Yapı Denetimi Hakkında Kanun 14-Çevre Kanunu 15-İcra İflas Kanunu 16-Finansal Kiralama Kanunu 17-Tüketici Koruması Hakkında Kanun 18-Toplu Konut Kanunu 19-Borçlar Kanunu 20-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 21-Sermaye Piyasası Kanunu

7 Türk Hukuk Sisteminde Gayrimenkul
22-Vakıflar Kanunu 23-Harçlar Kanunu 24-Gelir Vergisi Kanunu 25-Kıyı Kanunu 26-Köy Kanunu 27-Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 28-Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu 29-Mera Kanunu 30-Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

8 Türk Hukuk Sisteminde Gayrimenkul
31-Milli Parklar Kanunu 32-Gecekondu Kanunu 33-Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 34-Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 35-Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 36-Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 37-Serbest Bölgeler Kanunu 38-Endüstri Bölgeleri Kanunu 39-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 40-Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

9 Gayrimenkul Değerleme
Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini ifade eder.

10 Değerleme Nerelerde Kullanılır?
Gayrimenkul alım-satım veya kiraya verme işlemleri, Gayrimenkul karşılığı teminatlandırılan uzun vadeli kredi alımı, Açık arttırma, tasfiye satışları, hurda değer tespit işlemi, Sigorta, vergi ve kamu yararı için bir devlet kuruluşu tarafından istimlâk yapılması, Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi,

11 Değerleme Nerelerde Kullanılır?
Adi kiralama ve finansal kiralama (leasing) işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi, Gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten kolektif yatırım kuruluşlarında portföyde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi, Gayrimenkullere ilişkin vergi matrahlarının tespiti, İpotek portföylerinin teminatlarının değerinin tespiti,

12 Değerleme Nerelerde Kullanılır?
İflas ve hacizlerde, açılacak davalardan önce gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi, Miras paylaşımı, boşanma gibi durumlardaki mal paylaşımına giren gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi, Şirketlerin sermaye artırımı dolayısıyla ortaya çıkan değerleme ihtiyaçlarında gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi, Proje geliştirme çalışmalarında gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi Fizibilite raporlarının hazırlanması, Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilmesi.

13 Gayrimenkul Değerlemesini Kimler Yapar?
Gayrimenkul değerlemesini Sermaye Piyasası Kurulundan lisans almış olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları yapar.

14 Uluslararası Değerleme Standartları
Uluslararası Değerleme Standartlarının geliştirilmesi üç temel amaç için yapılmaktadır. 1-Sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak, mülkiyetin devri işlemleri ile ilgili olarak alınan kredilerin ve ipotek karşılığı verilen kredilerin teminat altına alınması için yapılan değerlemelerin güvenilirliği ile finansal bilgilendirme raporlarının şeffaflığını sağlamak, hukuk davalarını ve vergi sorunlarını çözüme kavuşturarak uluslararası mülk piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak,

15 2-Dünyadaki değerleme uzmanları için yol gösterici olarak çalışmak, böylece onların uluslararası mülk piyasalarının güvenilir bir değerlemeye olan taleplerini karşılar duruma gelmelerini sağlamak, küresel alandaki iş dünyasının finansal bilgilendirme raporları konusundaki istemlerini karşılamak, 3-Yeni kurulan ve sanayileşmeye yeni başlamış ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerleme standartları ve finansal bilgilendirme raporları sağlamak.

16 Not: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII 45 Numaralı tebliğine göre, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılan değerleme işlemlerinde, değerlemeyi yapanlar, Uluslararası Değerleme Standartlarına aynen uymak ve bunları uygulatmak zorundadırlar.

17 Değerleme Uzmanlığının Avrupa’daki Yeri
BELÇİKA Değerleme sektörünü düzenleyen herhangi bir yasa yok. Sertifika/lisans mevcut değil. Maliyet, karşılaştırma ve gelir yöntemleri kullanılıyor. “Değerleme uzmanı” ünvanı yasal koruma altında değil, herkes kullanabiliyor. Kredi kurumlarının çoğunluğu değerleme hizmetini dışardan satın alıyor. Bilgisayar Destekli Değerleme Modelleri kullanılmıyor.

18 B. ÇEK CUMHURİYETİ Değerleme sektörünü düzenleyen 190/2004 sayılı yasa var. Türkiye'deki Konut Finansman sistemini düzenleyen yasaya benzer bir yasa. Ticari Lisanslar Yasası kısmen değerleme uzmanlarına ilişkin düzenlemeler barındırıyor, asgari eğitim seviyesi vs. gibi... Maliyet, karşılaştırma ve gelir yöntemleri kullanılıyor. “Değerleme Uzmanı” ünvanı yasal koruma altında değil, herkes kullanabiliyor ancak kredi veren kuruluşlar kendilerini korumak amacıyla lisanslı kişilerle çalışıyorlar. Mesleki sorumluluk sigortası zorunluluğu var.

19 C. DANİMARKA Değerleme sektörü, Mortgage Kredileri Yasası’nın ikinci bölümünde düzenleniyor. Danimarka Finansal Denetleme Kurumu, bilgisayar destekli otomatik değerleme modelinin kullanımı için bir bankaya izin vermiş durumda ancak bu modellerin kullanımı için henüz bir yasal düzenleme yapılmış değil, birkaç banka daha finansal denetleme kurumuna izin başvurusunda bulunmuş. Değerleme uzmanları çoğunlukla bankalar tarafından istihdam ediliyor. Değerleme uzmanları bankalar tarafından istihdam edildiği için mesleki sorumluluk sigortası uygulamada yaygın değil, risk bankalara ait.

20 D.ALMANYA Değerleme sektörünü düzenleyen çok sayıda yasa var. Bu yasalarda değerleme işleminin çeşitli metotlara göre nasıl yapılacağı da tarif ediliyor. Değerleme raporunun formatı ve içeriği de yasalarda tarif ediliyor. Bilgisayar destekli otomatik değerleme modelleri kalite kontrol amacıyla kullanılıyor. Değerleme uzmanlığı mesleği ve ünvanı yasal koruma altında değil ancak kredi kurumları DIN EN45013/ISO ile sertifikalandırılmış veya RICS üyesi uzmanlarla çalışmayı tercih ediyorlar. Böylece dolaylı bir denetim mekanizması çalışıyor. Mesleki sorumluluk sigortası için yasal zorunluluk yok ancak pratikte sigortası olmayan bir uzmanın sektörde iş alma şansı yok.

21 E. İSPANYA 25 Mart 1981 tarihli Mortgage Piyasası Düzenleme yasası ile değerleme sektörü kontrol ediliyor. 27 Mart 2003 tarihli bakanlık emri ile; değerlemede kullanılacak metotlar, bu metotların hangi durumlarda kullanılacağı (ticari, konut vs.) ve hangi değerlerin (piyasa değeri, kira değeri vs.) hesaplanacağı konularını net bir şekilde açıklayan ek yasal düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. Bankalar, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler dışında değerleme yaptırarak kredi kullandırabilirler ancak bu krediler ipotek teminatlı menkul kıymet ihracında kullanılamaz. (Türkiye ile aynı uygulama). Bu sebeple, İspanya’da kullandırılan mortgage kredilerinin hemen hemen tamamı yukarıda bahsedilen yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.

22 E. İSPANYA(Devam) Kredi/Mülk değeri oranı; verilen kredinin Mortgage Kanunu Teminatı (TMSF benzeri bir koruma) altında olması halinde azami % 60 olabilir. Konut Kredilerinde bu oran % 80. Aralık 2007 de yapılan düzenlemeyle konut kredilerindeki % 80 olan kredi kullandırma oranının % 95 e kadar çıkarılmasına izin verilmiştir, ancak bu durumda % 80 in üzerindeki kısım için sigorta yaptırılması şartı getirilmiştir. Maliyet, karşılaştırma ve gelir yöntemleri kullanılmaktadır. Değerleme raporlarının formatı ve içeriği 85/2003 sayılı bakanlık genelgesinde çok açık bir şekilde tarif edilmiştir. Bilgisayar destekli otomatik değerleme modelleri kalite kontrol amacıyla kullanılıyor.

23 E. İSPANYA (Devam) Değerleme uzmanları kredi veren kuruluş tarafından veya değerleme şirketleri tarafından istihdam edilmek zorundadır. Sektörü düzenleyen yasalarda, değerleme uzmanlarının ve şirketlerinin teknik altyapıları, iç denetim mekanizması, tecrübeleri ve yeterliliklerine dair çok açık ifadelerle belirtilmiş kurallar var. Değerleme uzmanının bağımsızlığı ilkesini düzenleyen ayrı bir yasa da (41/2007) mevcuttur. Değerleme uzmanlarının mimar veya mühendislik eğitim almış olma ve özel bir gayrimenkul tipinin değerlemesinde (konut gibi) uzmanlaşmış olma şartı var. Değerleme şirketleri ve bankaların değerleme birimleri İspanya Merkez Bankası tarafından listeye alınmıştır ve denetlenmektedir. Mesleki sorumluluk sigortası zorunludur.

24 F. FRANSA Değerleme sektörü, Fransa Emlak Uzmanları Enstitüsü (Değerleme Uzmanları Birliği benzeri) çatısı altında toplanmıştır. Bu enstitü; değerleme işinin genel koşullarını, metodlarını, metodların uygulama esaslarını ve meslek mensuplarının taşıması gereken etik kuralları açıklayan bir çerçeve dokümanı hazırlamıştır. Bu belge İngiliz değerleme konseptlerine çok yakındır. Enstitünün yanı sıra, değerleme şirketlerinin oluşturduğu AFREXIM isimli bir kurum da (LİDEBİR benzeri) sektöre ilişkin düzenlemeler getirmektedir ancak bu kurumun yaptırım gücü üyeleriyle sınırlıdır. Gerek enstitü, gerekse AFEXIM, TEGOVA tarafından verilen “Recognised European Valuer” unvanının getirdiği tanımlama ve standartları kabul etme eğilimindedir. Mesleki sorumluluk sigortası zorunludur.

25 G. YUNANİSTAN Değerleme sektörüne ilişkin yasal düzenleme mevcut değil ancak Yeminli Değerleme Uzmanları Birliği sektörü düzenliyor. Bu birlik Ekonomi ve Adalet Bakanlıklarınca denetleniyor. Değerlemeye ilişkin olarak bankalar ve finansal kurumlar kendi düzenlemelerini de kullanıyorlar. Mortgage kredilerine yoğunlaşmış finansal kurumların çok daha detaylı düzenlemeleri var. Ulusal tapu kayıt sisteminin olmaması sebebiyle, Yunanistan’da yakın gelecekte bilgisayar destekli otomatik değerleme programlarını kullanılması mümkün görünmemekte. Sadece Yeminli Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin “Yeminli Değerleme Uzmanı” ünvanını kullanma hakkı var. Birlik; mühendis, mimar ve ekonomistlerden oluşan üyelerine eğitim imkanı sağlamaktadır. Değerleme raporları, bankaların iç teftiş mekanizması tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

26 H. MACARİSTAN 1997 yılında yürürlüğe giren Mortgage Bankaları ve Bonoları yasası değerleme sektörüne herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Değerleme uzmanlarını temsil eden resmi bir kurum bulunmamakla birlikte RICS ve TEGOVA gibi bazı uluslararası meslek örgütleri Macaristan da faaliyet göstermektedirler. Değerleme uzmanı ünvanınınn kullanımıyla ilgili herhangi bir yasal kısıtlama söz konusu değildir. Bankalar, değerleme işlemlerinde RICS, TEGOVA gibi meslek örgütlerinin üyeleriyle çalışmayı tercih etmektedirler.

27 I. HOLLANDA Stichting VastgoedCert değerleme sektörünü düzenleyen tek kurumdur. Daha önce pek çok kurumu söz sahibi olduğu sektörde 2004 yılında köklü bir değişiklik yapılmış ve hepsi tek çatı altında birleştirilmiştir. Kema Quality B.V. tarafından lisanslanan değerleme uzmanları uzmanlık alanlarına göre konut, ticari, tarım ve vergi başlıkları altında sınıflandırılırlar. AB içindeki en detaylı ve profesyonel yapılanma Hollanda’da bulunmaktadır. 2001 yılında konut kredilerinde kullanılmak üzere Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF – Konut Finansman Kuruluşları Birliği) tarafından standart değerleme rapor formatı belirlenmiştir. CHF üyeleri sadece bu formatta hazırlanan değerleme raporlarını kabul etmektedirler.

28 I. HOLLANDA (Devam) Vergilendirme amacıyla hazırlanan değerleme raporlarının sayısı çok fazla olduğu için bu raporların hazırlanmasında bilgisayar destekli otomatik değerleme metodları kullanılmaktadır. Ayrıca kalite kontrol amaçlı olarak da bilgisayar programları kullanılmaktadır. Yasal olarak sadece, Stichting VastgoedCert tarafından kayıt altına alınmış değerleme uzmanları kendi uzmanlık alanlarına (konut, ticari, tarım, vergi) bağlı olarak “XXX Değerleme Uzmanı” ünvanını kullanma hakkına sahiptirler. Mesleki sorumluluk sigortası zorunluluğu olmamasına karşın RICS, NVM gibi meslek örgütlerinin üyelerine yaptığı tavsiyeler neticesinde çalışanların büyük çoğunluğunun sigortası vardır. Hollanda yasalarında değerleme uzmanını müşterisine karşı doğrudan sorumlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

29 J. İNGİLTERE Özel olarak değerleme sektörünü düzenleyen bir yasa bulunmamakla birlikte mesleki profesyonel örgütler sayesinde değerleme sektörü kontrol edilmektedir. Değerleme metodları, metodların nasıl kullanılacağı, değerlemeye ilişkin genel esaslar ve değerleme uzmanının haiz olması gereken vasıflar RICS tarafından yayınlanan Red Book ta tarif edilmektedir. Red Book, Türkiye’de de SPK mevzuatında yer alan Uluslararası Değerleme Standartları’na benzer, genel ve geniş anlamda tanımlamalar yapan bir metindir. Kredi veren kuruluşlar dahili veya harici değerleme uzmanları ile çalışmaktadırlar. Bu uzmanların hepsi RICS üyesi olmak zorundadırlar. Değerleme hizmet bedeli değerlemesi yapılan varlığın değerine göre değişmektedir yılındaki ortalama değerleme rapor bedeli 175 sterlindir.

30 J. İNGİLTERE (Devamı) Mesleki Sorumluluk Sigortası zorunludur. Değerleme talebinde bulunan müşteriler bu sigortanın varlığını mutlaka kontrol etmektedirler. Sigortanın garanti ettiği tazminat bedeli, değerleme uzmanının/şirketinin cirosuyla orantılı olmak durumundadır ve bu tazminat bedeli de işverenler tarafından kontrol edilmektedir. MRICS ünvanını RICS tarafından koruma altındadır ve üyeleri dışında kimsenin kullanması yasaktır. Yasal olarak herhangi bir kişinin değerleme yapmasının önünde bir engel olmasa da bankalar RICS üyeleriyle çalışmayı tercihe ettikleri için dolaylı da olsa RICS üyeleri dışında kimsenin değerleme yapması yasal olarak engellenmiş durumdadır. RICS tarafından değerleme raporlarının biçim ve içeriği Red Book’ta yayınlanmaktadır.

31 ULUSLARARI DEĞERLEME STANDARTLARI KOMİTESİ (International Valuation Standarts Committe-IVSC)
IVSC Birleşmiş Milletlere Bağlı 43 ülkeden kurumun üye olduğu bir kuruldur. IVSC’nin amacı; değerleme alanında standartlar oluşturmak, üyeler arasında işbirliğini artırmaktır. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Mısır, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Honkong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Kazakistan,Kenya, Güney Kore

32 Litvanya, Letonya, Malawi, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zellanda, Norveç, Nijerya, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tanzanya, Tayland, Ukrayna, İngiltere, ABD, Venezuella IVSC’ye üye kurumları olan ülkelerdir.

33 AVRUPA DEĞERLEME BİRLİKLERİ GRUBU (The European Group of Valuers Associations-TEGOVA)
TEGOVA Avrupa ülkelerinde değerleme alanında belli bir standart yakalamak için kurulmuş bir kuruldur. 24 ülkeden 40 üye kurumu olan Grup 2009 yılının başında “Avrupa Değerleme Standartları” adı altında 6. baskıda olan bir rehber hazırlamıştır. Arnavutluk , Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Kazakistan,

34 Kosova, Litvanya, Letonya, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, İspanya, Türkiye (Değerleme Uzmanları Derneği), İngiltere, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri TEGOVA’ya üye kurumları olan ülkelerdir.

35 Genel Olarak Pazara Dayalı Değerleme Yaklaşımları
Genel olarak kullanılan üç çeşit değerleme yaklaşımı vardır. 1-Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı 2-Gelir İndirgeme Yaklaşımı 3-Maliyet Yaklaşımı

36 Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir. -Bu yöntem daha çok konut, yapısız taşınmazlar ve boş arsa ve araziler için kullanılır.

37 Gelir İndirgeme Yaklaşımı
Bu karşılaştırmalı yaklaşım değerlemesi yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir (genellikle net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, Hasıla veya İskonto Oranı ya da her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi, belli bir risk seviyesinde en yüksek yatırım getirisini sağlayan gelir akışının bizi en olası değer rakamına götüreceğini söyler.

38 Maliyet Yaklaşımı Bu mukayeseli yaklaşım belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların zaman darlığı, çeşitli olumsuzluklar ve riskler olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer bir mülk için daha fazla ödeme yapmaları normalde savunulur bir durum değildir. Uygulamada yaklaşım, yapılacak değer tahmininde yenisinin maliyeti değerlemesi yapılan gayrimenkul için ödenebilecek olası fiyatı aşırı ölçüde aştığı durumlarda eski ve daha az fonksiyonel mülkler için amortismanı da içerir -Fabrika, iş merkezi gibi üzerinde yapı bulunan ve kira gelirleri bilinmeyen taşınmazlar için en uygun yöntemdir.

39 2-Değerleme Uzman Yardımcısı 3-Sorumlu Değerleme Uzmanı
SPK’nın 11/08/2001 Tarihli Seri VIII 35 Numaralı Tebliğinde (Değişiklikler İşlenmiştir) Bahsedilen Değerleme İle İlgili Önemli Kavramlar 1-Değerleme Uzmanı 2-Değerleme Uzman Yardımcısı 3-Sorumlu Değerleme Uzmanı 4-Konut Değerleme Uzmanı 5-Konut Değerleme Uzman Yardımcısı 6-Gayrimenkul Değerleme Şirketi

40 1. Değerleme Uzmanı Değerleme Uzmanı “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri” ifade eder.

41 2. Değerleme Uzman Yardımcısı
Değerleme Uzman Yardımcısı “Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişileri” ifade eder.

42 3. Sorumlu Değerleme Uzmanı
Sorumlu Değerleme Uzmanı “Şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını” ifade eder. Sorumlu Değerleme Uzmanları birden fazla gayrimenkul değerleme şirketine ortak olamazlar.

43 4. Konut Değerleme Uzmanı
Konut Değerleme Uzmanı “Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri” ifade eder.

44 5. Konut Değerleme Uzman Yardımcısı
Konut Değerleme Uzman Yardımcısı “Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, konut değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişileri” ifade eder

45 6. Gayrimenkul Değerleme Şirketi
Gayrimenkul Değerleme Şirketi “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde  yazılı  olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve kanunda Gayrimenkul Değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketini” ifade eder.

46 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Ortaklarının, Yöneticilerin, Denetçilerin, Değerleme Uzmanları İle Konut Değerleme Uzmanlarının Nitelikleri 1-Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal (suistimal) ve istihlak (tüketim) kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları,

47 2-Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas karar verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, 3-Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 4-Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması, 5-Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması, 6-Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması gerekir.

48 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verebilmek Amacıyla Kurul Listesine Alınmak Üzere Başvuracak Şirketlerde Bulunması Gereken Koşullar; a.Anonim şirket olmaları, b.Esas sözleşmelerinin tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olması, c.Ticaret ünvanlarında “gayrimenkul değerleme” veya “taşınmaz değerleme” ibaresinin bulunması, d.Ödenmiş sermayelerinin en az YTL olması,

49 e.Asgari Ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması, f.Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, g.Ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin, en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması, h.En az ikisi sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere en az 5 adet değerleme uzmanının tam zamanlı istihdam edilmesi, ı.Faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli mekân, personel ve donanıma sahip olması, zorunludur.

50 Ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin doğrudan veya dolaylı olarak bankalara,sigorta şirketlerine veya Kamu kuruluşlarına ait olması durumunda, (g) bendinde yer alan şart aranmaz. Ancak sorumlu değerleme uzmanının sorumluluklarını yerine getirmek üzere sorumlu değerleme uzmanının taşıması gereken, pay sahipliği dışındaki diğer nitelikleri haiz en az iki kişinin yönetim kurulu kararıyla atanması şarttır. Asgari ödenmiş sermaye, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir.

51 Değerleme Şirketleri ve Değerleme Uzmanlarının Yasaklı Olduğu İşler
Gayrimenkul değerleme şirketleri, değerleme faaliyeti dışında gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler. Bir gayrimenkulün 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları da münferit olarak değerleyebilirler. (1) Gayrimenkul değerleme şirketleri gayrimenkul değerleme faaliyetinin yanı sıra yukarıda belirtilen faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamazlar. (2)

52 Değerleme uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları ise;
a.Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde istihdam edilemezler, ortak olmazlar, Başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamazlar, b.Gayrimenkul Değerleme Faaliyetinin yanı sıra (1) numaralı ile belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. c.Meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar, d.Bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler, e.Kendilerine değerleme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar. Şirkette, tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle çalışan değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarına ise (b) ile belirtilen şartlar uygulanmaz. Ancak bu kişiler her durumda emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar

53 Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Kurul Listesinden Çıkarılma Koşulları
1-Ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin, en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması ve En az ikisi sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere en az 5 adet değerleme uzmanının tam zamanlı istihdam edilmesi koşuluna uyulmaması ve bu durumun 6 ay süre ile devam etmesi, 2-Değerleme raporunun yetkili olmayan kişilerce imzalanması,

54 3-Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması
4- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen değerleme standartları ve değerleme mesleği ile ilgili düzenlemelere uyulmaması 5-Çalışma kağıtlarının veya rapordaki bilgilerin raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması 6-Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi veya bilgi verilmesi

55 7-Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi 8-Tebliğde düzenlenen bağımsızlık ilkesinin ihlali 9-Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme şirketleri için belirlenen düzenlemelere uyulmaması.

56 Ülkemizde SPK’na Kayıtlı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin İllere Göre Dağılımı (Bilgiler 20/04/2010 Tarihi İtibariyle sitesinden alınmıştır.) Şirketin Bulunduğu İl Adı Şirket Sayısı İstanbul 45 Ankara 20 Bursa 1 İzmir Adana Antalya TOPLAM *69*

57 Lisanslama Sınavlarında Başarı Notu Kaçtır?
1-Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 60 olması, 2-Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması, gerekmektedir. -Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

58 -Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarını açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde lisans belgesi verilmesi yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır. -Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir.

59 Sınavlara katılanlardan 4 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayanların başarılı oldukları dahil tüm notlarının silinmesi işlemi geçiş sürecinin sonu olan Eylül döneminde başlatılacak ve 2010 Eylül sınavı sonuçlarına göre 4 yıl ve daha uzun süre sınava girdikleri halde başarılı olamayan adayların 2011 Ocak sınavında tüm notları silinecektir.

60 **** tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:52 Tebliğ uyarınca sınavlarda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans belgesi almak üzere başvuruda bulunmayanların sınavları geçersiz sayılır. Ancak tarihinden önce sınava girerek Seri VIII No:59 sayılı tebliğin yürürlüğe girdiği tarihine kadar lisans almaya hak kazanmış olanların tarihinden itibaren 3 yıl içinde lisans almak için başvuruda bulunmaları gerekir.Aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır.****

61 - Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Sınava başvuran ancak sınava katılmayan adayın önceki notu geçerlidir. Adayın hiç katılmadığı oturumda önceki notu geçerli olur. Aday, katıldığı otumda yer alan tüm sınav konularından sınava girdiğinden, o oturumda aldığı notlar geçerlidir.

62 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Lisansına Sahip Olmak İçin Neler Yapılması Gerekir?
1-Dört yıllık üniversite mezunu olmak 2-Sermaye Piyasası Kurulunun yapmış olduğu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavında başarılı olmak 3-Üç yıllık tecrübe koşulunu belgelemek -Yukarıda saydığımız koşulları sağlayan kişiler Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmaları halinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olacaklardır.

63 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Adayları Üç Yıllık Tecrübe Koşulunu Belgelemeye Yönelik Hangi Belgeleri İbraz Etmek Zorundadırlar? 1-Aday herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise; a. Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, b.Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı, c.SSK işe giriş bildirgesi formu, d. Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi, e. Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği.

64 2-Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;
a.Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, b. Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge), c. Vergi levhası, d.Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi, e.Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

65 3-Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak yerine getirilmiş ise;
a. Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler, b. Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge), c. Vergi levhası, d.Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi, e.Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerleme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.

66 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;
a.Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler, b. Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı, c.Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi, d.Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi, e.Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerleme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.

67 5-Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;
a.Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı, b. Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı, c.Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi, d.Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi, e. Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örnekleri,

68 6-Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;
a.Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” ve “Temel Finans Matematiği” konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi, b. Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması, c.Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,

69 7-Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler, istenecektir.

70 ***Makine değerleme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilir. ***Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerleme raporu örneği olarak kabul edilir. ***Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmeyecektir. ***İbraz edilen raporlarda adayın ad- soyadı ve imzasının açıkça yer alması zorunludur.

71 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri yeterli olmayan adaylara eksik süreleri tamamlanıncaya kadar ilgili lisansları verilmeksizin, bu kişilerin gayrimenkul değerleme şirketlerinde, "Değerleme Uzmanı Yardımcısı" ve "Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı" unvanları ile tam zamanlı istihdam edilebilmelerine, bu kişilerin işe alınmakla birlikte tecrübe süreleri doluncaya kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir değerleme uzmanı refakatinde değerleme raporu hazırlayabilmelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından imkan verilmiştir.

72 Konut Değerleme Uzmanı Lisansına Sahip Olmak İçin Neler Yapılması Gerekir?
1-Dört yıllık üniversite mezunu olmak 2-Sermaye Piyasası Kurulunun yapmış olduğu Konut Değerleme Uzmanlığı sınavında başarılı olmak 3-Bir yıllık tecrübe koşulunu belgelemek

73 Konut Değerleme Uzmanı Adayları Bir Yıllık Tecrübe Koşulunu Belgelemeye Yönelik Hangi Belgeleri İbraz Etmek Zorundadırlar? Gayrimenkul Değerleme Uzmanları İçin Aranan belgelerin aynısı Konut Değerleme Uzmanlığı için de ibraz edilmek zorundadır. Ancak; aday tarafından hazırlanan en az 1 yıla ait olmak üzere en az iki adet gayrimenkul değerleme raporunun adayın hazırlamış olduğu gayrimenkul değerleme raporlarını gösteren liste ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

74 Ayrıca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı'nın verilmesi kararlaştırılmıştır.

75 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı'nda başarılı olarak Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı alan adayların, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için aranan tecrübe koşulunu yerine getirmeleri halinde Konut Değerleme Uzmanlığı Lisans belgelerini Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans belgesi başvurularında iade etmeleri gerekmektedir.

76 ***Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

77 Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Kazandıktan Sonra Nereye Başvurması Gerekir?
Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazanan adayların lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine (TSPAKB) ibraz etmeleri gereken belgeleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

78 Lisans Belgesinin Yenilenmesi ve İptali
Lisans yenilemek için, her dört yılda bir Lisans Yenileme Eğitim Programlarına katılmak gerekmektedir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında, başlangıç tarihi olarak lisans belgesine hak kazanıldığı yılın son günü (31 Aralık) esas alınır. Lisans yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce, lisans yenilemek için başvuruda bulunulması zorunludur. Lisans yenileme eğitimleri TSPAKB tarafından yapılmaktadır - Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Yenileme Eğitim Süresi 1 gün ve Eğitim Ücreti 175 TL’dir. (2010 Mart Dönemi için geçerli tutar)

79 -Lisans sahibi olanlardan, Kanun’da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında (Gayrimenkul Değerleme Şirketleri) lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir. Lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunulmaması hallerinde, lisans Kurul tarafından süreli olarak iptal edilir. Lisansın iptal edildiği durumlarda, yenileme eğitimlerine katılarak lisansların geçerli hale getirilmesi gerekmektedir.

80 Sınavlar İle İlgili Muafiyet
Kanun ve Kurulun ilgili tebliğlerinde lisans alabilmek için gerekli olan koşulları taşıyanlardan; Meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az beş yıl olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansını, en az sekiz yıl olanlar ise Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını sınava girmeksizin almaya hak kazanırlar.

81 Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise tüm lisansları sınava girmeksizin almaya hak kazanırlar

82 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar. Lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığının kendisine tebliğinden itibaren üç ay içinde gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayan kimselerin lisansı Kurulca iptal edilir.

83 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Birlik Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir.

84 Birlik, bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda istatistikler oluşturur ve yayınlar. Konut finansmanı kapsamında yapılan değerlemelere ilişkin bilgilerin, Birlik tarafından belirlenecek usûl ve esaslara göre Birliğe iletilmesi zorunludur. **Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mart 2009 itibariyle kurulmuştur.

85 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları Nelerdir?
Sınavın Adı Sınavda Çıkan Soru Sayısı Gayrimenkul Değerleme Esasları 25 Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Temel Finans Matematiği İlgili Vergi Mevzuatı

86 Konut Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları Nelerdir?
Sınav Konusu Sınavda Sorulacak Soru Sayısı Konut Değerleme ve Finans Matematiği 25 Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

87 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavları Sınav Oturum Tablosu
Sınavın Adı Pazar Sabah (9:30-11:30) Pazar Ö.Sonra (14:30-17:00) Gayrimenkul Değerleme Esasları X Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Temel Finans Matematiği İlgili Vergi Mevzuatı Sınavın Adı Cumartesi Sabah (09:30-11:00) Konut Değerleme ve Finans Matematiği X Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

88 Yıllar İtibariyle Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Başarı Oranları
Sınav Dönemi Sınava Giren Aday Sayısı Sertifika Alan Aday Sayısı Başarı% 108 6 5,56 102 27 26,47 95 18 18,95 112 16 14,29 119 12 10,08 150 12,00

89 Yıllar İtibariyle Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Başarı Oranları
Sınav Dönemi Sınava Giren Aday Sayısı Sertifika Alan Aday Sayısı Başarı% 176 26 14,77 197 29 14,72 342 10 2,92 389 28 7,20 642 39 6,07 1.342 68 5,07

90 Yıllar İtibariyle Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Başarı Oranları
Sınav Dönemi Sınava Giren Aday Sayısı Sertifika Alan Aday Sayısı Başarı% 1.838 83 4,51 2.114 97 4,59 2.441 117 4,79 2.468 91 3,69 2.680 71 2,65 2.579 224 8,69

91 Başarı% 2008 Eylül 2.112 123 5,82 2009 Ocak 2.743 78 2,84 2009 Mayıs
Yıllar İtibariyle Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Başarı Oranları Sınav Dönemi Sınava Giren Aday Sayısı Sertifika Alan Aday Sayısı Başarı% 2008 Eylül 2.112 123 5,82 2009 Ocak 2.743 78 2,84 2009 Mayıs 1826 141 7,72 2009 Eylül 1389 108 7,78 2010 Mart

92 2002 yılından bu yana Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavına girerek lisans belgesi almaya hak kazanan toplam kişi olmuştur.

93 Yıllar İtibariyle Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Başarı Oranları
Sınav Dönemi Sınava Giren Aday Sayısı Sertifika Alan Aday Sayısı Başarı% 2008/Ocak 552 7 1,27 2008/Mayıs 633 38 6 2008/Eylül 403 10 2,48 2009/Ocak 439 19 4,33

94 Yıllar İtibariyle Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Başarı Oranları
Sınav Dönemi Sınava Giren Aday Sayısı Sertifika Alan Aday Sayısı Başarı % 2009/Mayıs 289 16 5,54 2009/Eylül 188 14 7,45 2010/Mart

95 2008 yılından bu yana Konut Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavına girerek lisans belgesi almaya hak kazanan toplam 104 kişi olmuştur.

96 Başarılar dileriz… sitesinden konuyla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.


"Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları