Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ NEDİR ? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ NEDİR ? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek."— Sunum transkripti:

1 ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ HOŞ GELDİNİZ…

2 STRATEJİ NEDİR ? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekatın planlanması ve uygulanması bilimidir.

3 STRATEJİ NEDİR Türkçede strateji kelimesi; “sürme, gönderme, götürme, gütme, bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” dır. Kısaca STRATEJİ; yön belirlemeyle ilgilidir diyebiliriz.

4 STRATEJİ Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metot geliştirebilme becerisi Hedefe,hızlı,farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak Kazanma oyunu Başarılı olmak için yaptıklarımız Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır. Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır.

5 STRATEJİK DÜŞÜNME Bir değişim oluşturmak ve değişime hükmedebilmek ya da başkaları tarafından fark edilemeyen fırsat veya tehditleri algılayabilmektir.

6 STRATEJİK DÜŞÜNME Zihniyet değişikliğidir!
Stratejik düşünce, stratejinin oluşumunu sağlayan değerler sistemi, felsefesidir. Zihniyet değişikliğidir!

7 Kuyuyu, susamadan önce kaz.

8 Bir konunun stratejik olabilmesi için;
Önemli sorunları içermelidir Uzun vadeli bakışla oluşturulmuş işbirliği Riskleri yönetmemizi sağlamalı Oyun teorisine uygun Kaynak temini ve kullanımını göstermesi RİSK: BİLİNMEYEN

9 “Bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar”
STRATEJİK YÖNETİM “Bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar” Örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir.

10 STRATEJİK YÖNETİM Eğitim kurumlarımızda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesine olanak sağlayan bir yönetim tekniğidir.

11 STRATEJİK YÖNETİM Yıllık hedefler Stratejik Amaçlar
5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler 1 2 3 4 5

12 Stratejik Yönetim Döngüsü
BÜTÇELEME UYGULAMA DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANLAMA

13 Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir
MODERN ANLAYIŞ Stratejik planlama Yerinden yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir Çıktı ve hedef odaklı Performans denetimi GELENEKSEL ANLAYIŞ Merkezi planlama Merkezden yönetim Hiyerarşik yönetim Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı Mevzuata uygunluk denetimi

14 Üst Politika Belgeleri
Kalkınma Planı ( ) 2. AB Müktesebatına Uyum Programı 3. TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 4. MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Sonuç Raporu 5. Millî Eğitim Strateji Belgesi ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 7. Stratejik Planlama Yönetmeliği 8. Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2006 9. MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı Hükümet Eylem Planı 11. Millî Eğitim ile ilgili mevzuat

15 2013/26 No’lu Genelge

16 “ 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatın stratejik planlama konusundaki temel yaklaşımı ve stratejik planların okul ve kurumlarımıza, eğitim sistemimize ve ülkemize sağlayacağı yarar göz önüne alınarak Bakanlık ve il düzeyinde hazırlanan stratejik planların ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurum düzeyine kadar indirilerek yapılması ve bütçe dağılımlarının birimlerimizin ortaya koyduğu plan, proje ve öngörülere göre yapılması 5018 sayılı kanun un ruhuna uygun olacaktır. Zira, anılan kanunun 9’uncu maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. “

17 “ Bakanlığımız ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen ve TÜBİTAK 1007 programı kapsamında finansmanı sağlanan ve Ocak 2009’da çalışmaları başlatılan e-performans Bütçe Projesi ile, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun öngördüğü yeni yönetim anlayışının MEB’de yerleştirilmesi amacıyla stratejik plana dayalı bütçe performansının ölçümüne yönelik bilgi teknolojileri destekli bilgi yönetim sisteminin tasarlanarak kurulması hedeflenmektedir. Kurulacak bilgi yönetim sistemi ile bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumların stratejik planlarından yola çıkılarak yönetim performanslarının ölçümüne yönelik sonuçlar alınabilecektir. “

18 “MEB Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve 2013/26 nolu genelge kapsamında Stratejik Planı’nda yer verilen hedeflere ulaşılabilmesi ve e-performans Bütçe Projesi’nde öngörülen performans izleme sisteminin kurulabilmesi için uygulamanın en alt birime kadar yayılmasının 5018 sayılı kanunun amaçladığı planlama mantığına da uygun olacağı düşünüldüğünde, il düzeyinde yapılan çalışmalara paralel olarak ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum düzeyinde de stratejik plan yapılması gerekli görülmektedir. ”

19 Genelgede Stratejik Planlama için belirlenen iş takvimine göre İl MEM AR-GE Birimi tarafından ocak 2014 dan itibaren bilgilendirme çalışmaları başlayacak olup tüm kurumlar Aralık 2014 ün sonuna kadar aşamalı olarak Stratejik Planlarını hazırlayacaklardır.

20 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2015 2019 2016 2017 2018

21 Gelecekte istenen Bugün bulunulan

22 Sonuçların planlanmasıdır, Değişimin planlanmasıdır, Gerçekçidir,
STRATEJİK PLANLAMA Sonuçların planlanmasıdır, Değişimin planlanmasıdır, Gerçekçidir, Kaliteli yönetimin aracıdır, Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, Katılımcı bir yaklaşımdır. Geleceğe yön veren bir süreçtir Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi,

23 Günü kurtarmaya yönelik değildir, Bir şablon değildir,
STRATEJİK PLANLAMA Günü kurtarmaya yönelik değildir, Bir şablon değildir, Salt bir belge değildir, Sadece bütçeye dönük değildir. Uzun vadeli bir yaklaşımdır. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. SPSS şablonu değildir. Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir. Plan amaç değil araçtır. Planın sahiplenilmesi gerekir. Planın bütçeye göre değil, bütçenin plana göre oluşturulması gerekir. PLAN AMAÇ DEĞİL BİR ARAÇTIR. ARAÇ OLMAKTAN ÇIKARSA PLAN BİZİ YÖNETMEYE BAŞLAR PLAN AKIL GİBİDİR; İYİ BİR UŞAK, KÖTÜ BİR EFENDİDİR

24 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz?
STRATEJİK PLANLAMA 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

25 Stratejik Planlama Süreci
Plan ve Programlar GZFT (SWOT) Analizi Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler TEMALAR AMAÇLAR HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME  BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

26 STRATEJİK PLANLAMA İLKELERİ
SP’ların hazırlanmasında Okul/Kurum paydaşlarının katılımları sağlanacak ve taleplerine duyarlı olunacaktır. SP’lar Kurumun hesap verme sorumluluğuna esas teşkil edecek. SP’lar 5 yıllık bir dönem için hazırlanacak, ancak esnek olacak. Plan en az 1 yıl uygulandıktan sonra kalan süre için güncelleştirilebilecek. (Güncelleştirme misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden, sadece hedeflerde ve faaliyetlerde yapılan nicel değişikliklerdir.)

27 Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyon Şeması
MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 AMAÇ 2 AMAÇ 3 STRETEJİK HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet1.1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2 HEDEF 2.1 HEDEF 2.2 HEDEF 2.3 HEDEF 3.1 Faaliyet 2.1.1 Faaliyet 2.1.2 Faaliyet 2.1.3 Faaliyet 2.2.1 Faaliyet 3.1.1 Faaliyet 2.3.1 Faaliyet 2.3.2 Faaliyet 2.3.3 Faaliyet 3.1.2 Faaliyet 3.1.3 Faaliyet 3.1.4 HEDEF 3.2 Faaliyet 3.2.1 Faaliyet 3.2.2 Faaliyet 2.2.2 Faaliyet 1.2.3

28 Hayal ile Hedef arasındaki fark, Eylemdir.

29 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"STRATEJİ NEDİR ? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları