Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARA Ş TIRMA YÖNTEM ve TEKN İ KLER İ Ö ğ r. Gör. Dr. O. İ nanç GÜNEY ADANA MYO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARA Ş TIRMA YÖNTEM ve TEKN İ KLER İ Ö ğ r. Gör. Dr. O. İ nanç GÜNEY ADANA MYO."— Sunum transkripti:

1 ARA Ş TIRMA YÖNTEM ve TEKN İ KLER İ Ö ğ r. Gör. Dr. O. İ nanç GÜNEY ADANA MYO

2 SUNUCUYA A İ T GÖRSEL ÖZELL İ KLER Sunu ş un içeri ğ ini bir tarafa bırakırsak, dinleyiciler bir sunucuyu dört yönden ciddi olarak incelerler. Görünü ş - Giysi Vücut hareketleri Eller Jest ve Mimikler

3 Görünü ş, Giysi Sunucu bakımlı fakat gösteri ş ten uzak olmalıdır. Sunucunun kıyafeti dinleyenlerin kıyafetinden çok farklı olmamalıdır. Hem erkek hem kadınlarda koyu renk kıyafetler tercih edilmelidir. Sunucu salona girdikten sonra hızla kürsü arkasına geçerek dinleyicilerden saklanmamalıdır. Toplantının ba ş ında dinleyicileri tarafından ba ş tan a ş a ğ ıya bir kez görünmelidir.

4 Vücut hareketleri Sunucu kürsüde kendisine rahat bir yer seçmelidir Sunu ş sırasında a ş ırı vücut ve el hareketlerinden kaçınılmalıdır Sunucu konu ş mayı yaptı ğ ı kürsüye abanmamalıdır. Kürsüye do ğ ru hafif e ğ ilinebilir. Eller Konu ş manın içeri ğ i ile paralel olmak üzere, bazı ki ş iler izleyenleri etkilediklerini dü ş ünerek ellerini çok kullanırlar. Bu durum dinleyicilerin konuya olan ilgisini azaltır ve dikkatlerinin da ğ ıtmasına neden olur. Ellerinizi unutmaya çalı ş ın Elinizi az kullanın, mümkünse yanlarda serbest dursun yada gö ğ sünüz üzerinde kavu ş turun Kesinlikle pantolon cebine sokmayın Ceket cebi kullanılabilir

5 Jest ve Mimikler Do ğ al biçimde yapılırsa konu ş maya canlılık katar. Abartılı ve yapay olanlar yarardan çok zarar verir. Dinleyiciler anlatılanlara de ğ il konu ş macının jest ve mimiklerine kapılarak konudan uzakla ş abilirler.

6 Etkili Sunum içerisindeki Bölümler Giri ş Etkileyici bir ba ş langıç Giri ş bilgilendirmesi Geli ş me İ çeri ğ in aktarımı ve gerçek hayattan örnekler ile aktarım Sonuç Kapanı ş bilgilendirmesi –özet Geri bildirim ve sorular

7 Giri ş Bilgilendirme Konunun önemini belirlemelidir. Sunuma –konuya ilgi çekilmelidir.

8 Geli ş me İ letmek istedi ğ iniz önemli konular ve bunları destekleyen veriler içermelidir. Destekleyici veriler kullanılmalıdır. İ fadelerinize inandırıcılık kazandırır, Karma ş ık konuları kolay kavramayı sa ğ lar, Dinleyicinin dikkatini belirli bir noktaya toplar. De ğ i ş ik destekleyici veri çe ş itlerini içermelidir: İ statistikler (Grafikler, tablolar), Görsel ö ğ eler (Resim, foto ğ raf vb.) Örnekler, Öyküler ve alıntılar vb.

9 Sonuç Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir. Giri ş ile arasında ba ğ lantı bulunmalıdır. Sunum yapan ki ş inin ileti ş im bilgilerini mutlaka yer almalıdır.

10 Sunumun Dinleyicilere Aktarılması Ruh Hali Göz Teması Ses Kullanımı –Tonlamalar Beden Dili Görsel ve İş itsel araçların Kullanımı Dilin Kullanımı Sunucunun yeri –katılımcılara mesafesi Sunumlarda Yapılması Gerekenler-Özet Konu ş manızı düzenli ve tutarlı bir ş ekilde düzenleyin. Konu ş manızı en az üç kez prova edin. Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek kendinizi tanıtın. Sunumunuzun ana hatlarını ö ğ retim üyesi/ uzman ki ş iye sunum öncesi verin. Dinleyicileriniz ile göz teması içinde bulunun ve beden dilinize dikkat edin.

11 Her bölümün ba ş lı ğ ının yeterince açıklayıcı olmasına dikkat edin. Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız arasında denge olmasına dikkat edin. Konu ş manız süresince görsel malzemelerinize i ş aret edin. Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem ve tekrarlama için içeri ğ e uygun de ğ i ş iklikler yapın. Zamanınızı iyi kullanın.

12 Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın. Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın. Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin. Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin. Çok hızlı, çok yava ş ya da okuma biçiminde monoton bir ş ekilde konu ş mayın. Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın. Gösterilen PP slayt üzerinde yazılı olan cümlelerin tıpa tıp aynısını konu ş manızda kullanmayın.


"ARA Ş TIRMA YÖNTEM ve TEKN İ KLER İ Ö ğ r. Gör. Dr. O. İ nanç GÜNEY ADANA MYO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları