Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

2 BOZKIRIN KIZLARI

3 abdal Ülkemizde devlet tarafından olmasa da bazı kesimlerce küçük görülen ekmeğini genellikle düğünlerde saz vb. enstrümanlar çalarak çıkaran insan topluluklarına abdal denir

4

5 Abdallar,Orta Anadolu’da uzun yıllardır yasayan,hayatlarını insanları eğlendirerek idame ettiren topluluklardır. Herhangi bir iş sahibi değildirler. Sanılanın aksine çingene ya da benzeri bir toplulukla direkt bir akrabalıkları yoktur. Bunların İç Anadolu'da ; Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatay gibi illerde yerleşkeleri vardır. Diğer insanlar gibi tarımla ya da günlük muhtelif işlerle; inşaat vs. uğraşmazlar.

6 Sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından Abdal gerçekliğinin ortaya konulması sosyo-kültürel bütünleşmenin sağlanması açısından önemli olacaktır.

7 Yerleşik abdallar arasında örgün eğitimden yararlanma oranının düşük olması sosyal yaşam farkını ortaya koyduğu gibi gerekli tedbirlerin alınmasını da zorunlu kılmaktadır.

8 Projenin genel amacı; Başta kız çocukları olmak üzere okullulaşma oranlarının artırılması, eğitim kalitesinin artırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi yoluyla, insan kaynağına yapılan yatırımın artırılmasıdır.

9 Ayrıca projemiz, devamsızlık ve okul terk riski altındaki öğrencilerin belirlenmesi, izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması, risk altındaki öğrencilerin güçlendirilerek okul başarısının artırılması ve yaşam becerilerinin kazandırılarak mesleki amaçlar belirlemeleri ve eyleme geçmelerini amaçlamaktadır.

10 Projemizin Kazanımları Neler Olacak Okul terk oranlarının azalması, Okula/derse devamsızlığın azalması, Motivasyonun ve akademik başarının yükselmesi, Eğitsel becerinin artması, Kendini tanıma ve bireysel özelliklerine ilişkin farkındalığın artması,

11 Sorun çözme ve çatışma çözme, atılganlık gibi yaşam becerilerini geliştirme, Üst eğitim ve mesleğe yönelmede gerçekçi seçim ve kararlar oluşturma, Yaşına uygun gelişim görevlerini kazanma, Çevresindeki engelleri aşma ve fırsatları daha iyi değerlendirme gücü kazanma.

12 AİLE ZİYARET EKİPLERİ Kız çocuklarının okullulaştırılmasının ve aynı zamanda öğrenci destek programının en önemli ayaklarından birisi aile ziyaretleridir. Dolayısıyla aile ziyaret ekiplerinin projedeki rolleri ve sorumlulukları çok önemlidir.

13 Aile ziyaret ekiplerini belirlerken; Gönüllü olanları seçin: Eğer gönüllü yoksa en uygun kişileri görevlendirin. Uygun ekipler kurun: Aile ziyaret ekibinizi ya da ekiplerinizi kurarken, mümkün olduğunca yörede tanınan öğretmenlere yer verdiğinizden ya da her ekipte en azından yörede tanınan bir öğretmen olduğundan emin olun.

14 Cinsiyet eşitliğine özen gösterin: Ekiplerinizde hem kadın hem de erkek öğretmenlere yer verin; böylece ailelerin ekip üyelerini kabulü ve onlara kendilerini yakın hissetmeleri daha kolay olacaktır. Ayrıca kadın öğretmenlerin birer rol modeli olacağını unutmayın.

15 İletişim ve ikna becerileri fazla olan öğretmenleri seçin: Her ne kadar iletişim ve ikna becerileri öğrenilebilen beceriler olsa da bazılarımız kişiliklerimiz gereği bu becerileri öğrenmeye ve kullanmaya daha yatkınızdır.

16 Ders Destek Birimi; Bu birim, riskli grupta bulunan öğrencilere; Yabancı dilde iletişim Bilgi ve iletişim teknolojileri Kişiler arası etkili iletişim, Yurttaşlık bilinci Öğrenmeyi öğrenme Sayısal dersler (mat/fen vb.) Sözel Dersler (dil anlatım/sosyal bilgiler vb.) eğitim verilmesi için oluşturulmuştur.

17 Birim okul dışı zamanlarda ve hafta sonlarında esnek bir biçimde faaliyet gösterecektir. Proje planlama aşamasında öngörülen bu dersler yapılacak ihtiyaç analizlerine göre genel çerçeveye sadık kalınarak eğitimlerden önce revize edilebilir.

18 RİSK ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ Devamsızlık ve okul terkine ilişkin risk faktörleri; Risk, birden fazla ve karmaşık ihtiyaçları olan öğrenciler hakkında konuşurken sıklıkla kullanılan bir terimdir. Diğer bir deyişle, çok sayıda ve karmaşık ihtiyaçları olan çocuklar, genellikle risk altındadır. Bu çocuklar, hayatlarında bir dizi farklı konuları (yoksulluk, geniş aileler, öğrenme zorlukları gibi) çözmek zorunda kalabilir.

19 Uzun yıllardır yapılan birçok araştırma risk grubu öğrencilerini ve onların karşılaştıkları riskleri tanımlamaktadırlar. Çok çeşitli tanımlar olmasına rağmen “çevresel faktörlerden ve/veya kişisel özelliklerinden dolayı eğitsel, kişisel ve sosyal beceriler eksikliği” tanımı ortak olarak kabul edilen tanımdır.

20 Öğrenciler gelişim süreçleri içinde birbirinden farklı pek çok risk faktörü karşı karşıya kalabilirler. Bu riskler birbirinden bağımsız olmayıp tam tersine iç içe geçmiş olabilir. Risk etmenleri bir anda ortaya çıkmazlar; tam aksine öğrencinin eğitime başladığı ilk günden itibaren onu etkilemeye başlarlar ve zaman içinde bu etmenlerin ortak etkileri artarak çok boyutlu ve katmanlı bir hale gelir.

21 Çok katmanlı risk altında olan öğrenciler okula karşı ilgisizdir, motivasyonları düşüktür ve okulla kendilerini özdeştirmezler. Derslerinden geri kaldıkları ve başarılı olamadıkları için okul ortamı onların kendilerine saygısı konusunda olumsuz pekiştirici rolü oynar.

22 Genellikle okuldan kaçma, şiddet eğilimi gösterme, evden kaçma, kendine zarar verme, söyleneni yapmama, isteği olmayınca öfke krizi yaşama, etkinliklere katılmama, kendini izole etme gibi davranışlar gösterirler.

23 Yüksek risk içeren demografik ve bireysel özellikler: Kız çocuğu olma, göç etme, öğrenme güçlüğü ve duygusal zorluğa sahip olma, sınırlı bilişsel becerilere sahip olma, her hangi bir engellilik durumu, gelişimsel ve ruhsal bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dürtü kontrol eksikliği, engellenme, ilgi eşiğinin düşük olması, sosyal beceri düşüklüğü, huzursuzluk.

24 Genç yaşta yüklenilen sorumluluklar: Erken yaşta çalışma hayatına atılma ve aile sorumluluğu taşıma, özellikle kız çocukları için erken evlilikler, kardeşlerine bakma ve ev işlerine yardım etme çocukluk dönemlerinde yaşlarına uygun olmayan, tehlike ve riskleri içeren bir yaşam içerisinde olma, suça itilme ve istismara maruz kalma.

25 Yüksek risk içeren tutum, değer ve davranışlar: Şiddet, madde kullanımı ya da kanunla ihtilafa düşme gibi antisosyal davranışlar, yakın arkadaşların antisosyal davranışlara sahip olmaları ya da okulu bırakmış olmaları, eğitim dışında yoğun bir sosyal yaşamın içinde olma, meslek seçme açısızdan isteksizlik, düşük benlik saygısına ve özgüvene sahip olma.

26 Okul performansının düşük olması: Akademik başarının düşük olması, sınıfta kalma, derslerden geri kalma

27 Okulla bir bağ kurulamaması: Akademik uzaklık: devamsızlık, derslere girmeme, derslere karşı ilgisizlik, okul kırma, derslere hazırlıksız gelme, ödev yapmama. Davranışsal uzaklık: disiplin problemleri yaşama, okuldan uzaklaştırma, suça karışma.

28 Psikolojik uzaklık: eğitimden beklentilerin düşük olması, geleceğe yönelik planların olmaması, eğitime katılma ve onun bir parçası olma isteğinden yoksun olma, okulu sevmeme, kendini okula ait hissetmeme ya da yabancı hissetme, öğretmenlerle sorunlar yaşama.

29 Sosyal uzaklık: Arkadaşlarıyla geçinememe, sosyal becerilerden yoksun olma, okulu bırakma riski olan öğrencilerle arkadaş olma, ders dışı etkinliklere katılmama.

30 Ailesel faktörler: Aile geçmişi: Düşük sosyo- ekonomik düzey, işsizlik, eğitim düzeylerinin düşük olması, ailenin yapısı (ebeveynlerden birinin olmaması, üvey ebeveynlere sahip olma vb)

31 Evdeki stres düzeyi: Madde kullanımı, çatışmalar, finansal ya da sağlık sorunları, taşınma, ölüm, boşanma, yeniden evlenme, istenmeyen gebelikler, sık ve erken doğum.

32 Aile dinamikleri: Erken dönemdeki anne çocuk ilişkisinin kalitesi, ebeveynlik tarzları, ihmal, istismar

33 Eğitime ilişkin tutum, değer, inanç ve davranışlar: Ailenin eğitimden beklentilerinin düşük olması, anne babanın da okulu terk etmiş olması, kardeşlerden birinin okulu terk etmiş olması, ailenin çocuğun akademik performansına ya da davranışlarına ilişkin okulla ilgisinin/ bağlantısının olmaması, evde okula ilişkin konuşulmaması, okul aile birliğine ya da okulda gerçekleştirilen diğer etkinliklere dâhil olmama, ödevlere ya da devama ilişkin izlemenin olmaması ya da çok az olması.

34 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlar : Kız çocukları için eğitimin gereksiz olduğu düşüncesi, ekonomik güçlüğü olan ailelerin tercihlerini erkek çocuktan yana kullanmaları, kız çocuklarının ev işleri ve kardeşlerinin bakımında annenin yardımcısı olarak görülmesi, erken evlilikler ve erken çocuk sahibi olma, kız çocuklarının okula gitmesinin “ayıp” ya da “günah” olduğu inancı.

35 Devamsızlık ve okul terk riskinin yüksek olduğu sınıflar: İstatistikler bize bazı sınıflarda devamsızlık ve okulu bırakma riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Özellikle 4., 6. ve 8. sınıflardan sonra erken evlilikler, okuma-yazma öğrenmenin yeterli olduğu düşüncesi ya da çocuğun aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışma hayatına atılması gibi nedenlerle devamsızlığın, okul terklerinin fazla olduğu görülmektedir.

36 Risk altındaki çocukların belirlenmesi için kullanılacak araç ve kaynaklar E-okul Devamsızlık kayıtları Not çizelgesi Öğretmen gözlemleri Risk Altındaki Öğrencileri Tespit Formu Öğrencinin kendisinin yardım isteği (öğrenci, ebeveynlerinin onu okuldan alacaklarını söyleyebilir)

37 Risk altındaki öğrencileri belirlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır: Çok yönlü değerlendirme yapın: Risk altındaki çocukları belirlemede, sağlıklı kararlar verebilmek için yukarıdaki araç ve kaynakların tümünü ya da çoğunu kullanmakta, diğer bir deyişle çok yönlü bir değerlendirme yapmakta yarar vardır.

38 Örneğin sadece öğretmen gözlemlerini değil, aynı zamanda öğrencinin devamsızlık ya da not kayıtlarını, yukarıda açıklanan risk faktörlerine sahip olup olmadığını ve Risk Altındaki Öğrencileri Tespit Formu’ndan aldığı sonucu göz önünde bulundurarak müdahaleye ihtiyacı olup olmadığını belirleyin.

39 Koruyucu faktörleri gözden kaçırmayın: Bazı çocukların hayatlarında çeşitli risk faktörleri olmasına rağmen devamsızlık ya da okul terki riski altında değillerdir. Örneğin kalabalık ve düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bir aileden gelen her çocuğun risk altında olması gerekmez.

40 Çocuğun ebeveynlerinin eğitime karşı tutum, değer ve inançları o kadar olumlu olabilir ki, tüm zorluklara rağmen çocuklarını okutmayı isteyebilirler. Ya da öğrencinin kişisel özellikleri, becerileri ve sosyal ilişkileri o kadar güçlüdür ki, tüm zorluklara rağmen eğitimini sürdürebilir.

41 Etiketlemekten kaçının: Yukarıda verilen risk faktörleri ya da kullanacağınız her türlü araç ve kaynak sadece çocuklara uygun müdahaleyi alması için belirlenen kıstaslardır. Öğretmen ve okul arkadaşlarının bunlara dayanarak çocuğu etiketlemelerine, dalga geçmelerine, gözden çıkarmalarına ya da ön yargı geliştirmelerine izin vermeyin. Tüm çalışma boyunca gizlilik ilkesine uyun; uyulduğundan emin olun.

42 RİSK FAKTÖRLERİ Öğrenme becerilerinde eksiklik Duygusal sorunlar Düşük motivasyon Dikkat eksikliği Kaza/ciddi hastalık geçirme Sınıfa gelirken ders materyali getirmeme Derslere katılmama Ders dinlememe Ödev yapmama Tamamlanmamış ödevler Ders çalışma becerilerinde eksiklik Devamsızlık Derslere geç kalma

43 RİSK FAKTÖRLERİ Derse devamsızlık Dersten veya okuldan erken ayrılma Okulu sevmemesi Kendini okula ait hissetmemesi Okul korkusu Okuldan kaçma Okul etkinliklerine katılmama Sık sık okul değiştirme Okula karşı psikolojik uzaklık Zorbalık/zorbalığa maruz kalma Vandalizm Okul malına zarar verme Okulda olumsuz arkadaş gruplarına katılım çeteler vb)

44 RİSK FAKTÖRLERİ Mesleki amaçlarının Belirsizliği Gelecekle ilgili bir meslek edinme kaygısının olmayışı Meslek edinme konusunda isteksizlik Yetenek ve ilgi alanları konusunda düşük farkındalık

45 RİSK ALTINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÇOCUKLARIN MÜDAHALE PROGRAMLARINA GÖRE GRUPLANMASI Risk altındaki çocukları gruplarken bazı noktalara özen gösterilmesi gerekmektedir: Etiketlemekten kaçının: Risk faktörlerine göre risk altındaki çocukları gruplamak asla onları etiketlemek olarak görülmemeli, bu yolla etiketlemekten kaçınılması gerektiği de akılda tutulmalıdır.

46 Çocuklar için en uygun olan müdahaleyi planlamaya özen gösterin: Çocuklara en uygun müdahaleyi vermek, aynı zamanda zaman ve kaynaklardan tasarruf etmek için böyle bir uygulama önerilmektedir. Ayrıca risk altındaki her çocuğa aynı müdahaleyi yapmak gerekmeyebilir.

47 Örneğin ailesinin okuldan alma riski bulunan çocukla, okulda zorbalığa uğrayıp okuldan soğuyan ve bu nedenle devamsızlık yapan bir çocuğa aynı müdahaleyi uygulamak, hem sonuç vermez hem de gerekli olmayabilir. Çocuklarını okuldan almak isteyen aileye yapılacak müdahaleler; ev ziyareti yapmak, eğitimin önemini anlatarak ikna etmek ya da onları ildeki bir aile eğitim programına yönlendirmek olabilir.

48 Diğer yandan zorbalığa maruz kalan çocuğun Öğrenci Destek Programından yararlandırılması, gerekli becerilerle güçlendirilerek uzun dönemde zorbalık davranışlarının yaratacağı olumsuz psikolojik etkilerin önlenmesi için gereklidir.

49 Çok katmanlı risk faktörlerinden etkilenen çocukları gözden kaçırmayın: Risk altındaki çocuklar birden fazla risk faktörünün etkisi altında olabilirler. Örneğin bir öğrencinin akademik performansının düşüklüğü dersleri anlamamasından ya da derslere karşı ilgisiz olmasından çok, okulda ya da evde maruz kaldığı şiddetin bir göstergesi olabilir.

50 Dolayısıyla bu gruplama sadece sizin işinizi kolaylaştırabilmek amacıyla önerilmektedir. Birden fazla risk faktörünün işin içinde olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Böyle durumlarda çocuğu en çok etkilediğini düşündüğünüz risk faktörüne göre gruplama yapmanızda yarar vardır.

51 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"HOŞ GELDİNİZ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları