Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
7. BÖLÜM Halkla İlişkilerde Amaçlar, İlkeler ve Örgütlenme

2 Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler; özel veya tüzel kişiliklerin hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır. Halkla ilişkiler, kamuoyuna bilgi verme, tutum ve davranışları uyarlamak için kamuoyunda ikna yönetimi ve bir kurumun kamuoyuyla, kamuoyunun da kurumla davranış ve tutumlarını bütünleştirme çabalarıdır.

3 Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler, kamuoyunu belirli bir tutumu kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma sanatıdır ve bu açıdan yönetim ve yöneticilikle doğrudan ilgilidir. İşletme açısından halkla ilişkiler, işletmenin ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurma, geliştirme, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratma ve toplumla bütünleşme faaliyetleridir.

4 Halkla İlişkiler Yönetim işlevi olarak halkla ilişkiler ele alındığında; izlemekte olduğu politikanın kamuoyuna benimsetilmesi, çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması, kamuoyunun da yönetim hakkında ne düşündüğünün, yönetimden ne istediğinin bilinmesi ve kamuoyu ile işbirliği sağlanması görevi olarak değerlendirilmektedir.

5 Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler, işletmelerin çevre desteğini sağlamak için yapmış oldukları planlı girişim olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri, tek yönlü iletişim şeklinde yürütülmektedir. Tanıma ve tanıtma, halkla ilişkiler faaliyetlerinin iki temel evresini oluşturmaktadır. Halkla ilişkilerin temelinde iletişim bulunmaktadır.

6 Halkla İlişkiler Günümüzde işletmeler yalnızca kâr elde etmek ve buna bağlı etmenleri göz önünde bulundurmak durumunda değildirler. İşletmelerin topluma karşı sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Diğer taraftan, tüketicilerin işletmeyi tanıması, ürünlerini bilmesi ve işletme hakkında olumlu izlenimlere sahip olması işletmelerin varlığını sürdürebilmesinin temel koşullarından biridir. Bu çerçevede işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri önemli bir rol üstlenmektedir.

7 Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler kavramında öne çıkan noktaları üç başlıkta toplamak mümkündür: Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir. Halkla ilişkiler iletişim çabasıdır. Halka ilişkiler kamuoyunu etkileme aracıdır.

8 Halkla İlişkiler a) Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir: Halkla ilişkiler; işletmenin kuruluş felsefesinin oluşturulması, amaçlarının saptanması, işletmenin değişen çevre koşullarına uyum sağlaması gibi önemli yönetim görevlerini üstlenmektedir.

9 Halkla İlişkiler b) Halkla ilişkiler iletişim çabasıdır: İletişim, halka ilişkiler tanımına farklı açılardan etkide bulunmaktadır: halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken yetenek, üstlenilen görev, kurulan sistem ve sistemin uygulanması. Kurulan sistem ve sistemin uygulanması aşamalarında ise iletişim; bilgi toplama, medya, tüketici ve hedef kitleyle iletişimi içerir.

10 Halkla İlişkiler c) Halka ilişkiler kamuoyunu etkileme aracıdır: Kamuoyunu etkilemek halkla ilişkilerin işlevleri arasında değerlendirmektedir. Kamuoyunu ilgilendiren konularla ilgili bilgi verilmesi de halkla ilişkilerin kamuoyunu istenen yönde etkileme aracı kapsamında değerlendirilebilir. İşletmelerin ekonomik, sosyal ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri, kâr amacının yanında sosyal sorumluluklarının da olduğu anlayışının kamuoyuna duyurulması, halkla ilişkiler açısından önemli bir yer tutmaktadır.

11 Halkla İlişkilerin Amacı
Halka ilişkilerin birçok amacı var olmakla birlikte en önemli amacından birisi kurum imajı yaratmaktır. Halkla ilişkilerin amacı, belirlenmiş hedef kitlenin tepkilerini çeşitli geri bildirim yöntemleriyle dikkate alarak kurum ve kuruluşun çalışma ve politikalarını toplum yararıyla paralel hale getirmek ve karşılıklı anlayış ortamı hazırlamaktır.

12 Halkla İlişkilerin Amacı
Halkla ilişkilerin temel amaçlarından birisi de, işletme hakkında kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak, prestijini yükseltmek, genel bir güven, anlayış ve destek sağlamaktır. Halkla ilişkilerin başka bir amacı da, işletme ile diğer işletmeler/kurumlar arasında iyi bir ortam oluşturmaktır. İşletmenin sadece halkla değil, başka işletme ve topluluklarla olan ilişkileri de halkla ilişkiler kapsamında yer almaktadır.

13 Halkla İlişkilerin Amacı
Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin önemli bir amacı da işletmenin değişen koşullarla ayak uydurmasını sağlama ve görüşler, tutumlar, kişiler ve departmanlar arasındaki çatışmaları çözme konusunda üst yönetime yardımcı olmaktır. Halkla ilişkilerin diğer bir amacı ise, elverişli bir çevresel iklim oluşturmak ve bu iklimi korumak için işletmenin kararlarını yönlendirmektir.

14 Halkla İlişkilerin Amacı
Genel olarak halkla ilişkiler faaliyetlerdeki temel amaçlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 1) Halka bilgi sunma, aydınlatma ve izlenen politikayı benimsetme suretiyle halkın ilgi ve desteğini sağlama. 2) Halkta özel sektöre ve kamu yönetimine karşı olumlu bir tutum ve davranış değişikliği meydana getirme. 3) Halkın yönetimle olan ilişkilerinde, işleri basitleştirip, kolaylaştırma, halkı aracılardan kurtarma, halkın katılımını özendirici bilgiler verme. 4) Kamu hizmeti sunumunda halka bilgi verme, yönetimin sağladığı yardım ve olanakları ilgililere iletme. 5) Alınacak kararların daha isabetli olmasını sağlayacak bilgileri halktan sağlama. 6) Halkın gerek yönetsel kararlar gerekse yönetimin işleyişine ilişkin eleştiri ve önerilerini değerlendirip, bunlardan yararlanma ve halkla işbirliği yapma.

15 Halkla İlişkilerin Amacı
Sağlık işletmeleri açısından halkla ilişkilerin amacı: İşletmeyi koruma Finansal destek sağlama Saygınlık sağlama Kamuoyunun destek ve güvenini sağlama Kamuoyunda işletmeye karşı olumlu davranışlar oluşturma Talebi artırma İşgörenlerle iyi iletişim İşgören bulma Toplumla ilişkileri geliştirme

16 Halkla İlişkilerin Amacı
Toplum açısından halkla ilişkilerin amacı: Kamuoyunu bilgilendirmek, Kamuoyu ile etkin iletişim kurmak ve sürdürmek, Kamuoyu ve işletme arasındaki iletişim engellerini ve diğer problemleri analiz ederek çözüm yöntemleri bulmak, Kamuoyunun işletme ile ilişkilerini işlerini kolaylaştırmak, Kamuoyu ile işbirliği sağlayarak hizmetlerin daha hızlı ve kolay görülmesini sağlamak, Kamuoyunun dilek, istek ve şikayetlerini dinlemek, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak.

17 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
1. İki Yönlü İlişki Kurmak: Halkla ilişkiler uygulamaları çift yönlü iletişimi gerekli kılar. Bir yandan bilinçli bir halkla ilişkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteği kazanılırken, öte yandan halkın işletmelerden beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Toplum ve işletme arasında oluşturulan sağlıklı iletişim kanallarıyla iki tarafın birbirini tanıması ve etkileşmesi sağlanmalıdır. Çift yönlü iletişim sayesinde verilen mesajların toplum tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı öğrenilir ve tepkisi ölçülür.

18 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
2. Doğru Bilgi Vermek Halkla ilişkilerin her aşamasında dürüst davranmak, araştırma ve değerlendirmede, mesajların ve programların hazırlanmasında, planların uygulanmasında dürüstlükten ayrılmamak, çalışmaların başarı oranını arttırır. Kamuoyunun inanç ve desteğinin kazanılması halka doğru bilgi vermekle olasıdır. Doğruluk ilkesi, gerçeklerden ayrılmamayı ifade etmektedir. Halkla ilişkilerde yalnız gerçeğin yeri vardır, gerçek olan duyurulur, tanıtılır. Halkla ilişkiler gerçekleri gizlemek veya olduğundan farklı göstermek amacıyla kullanılamaz ve halkla ilişkiler uzmanından da böyle bir görev beklenemez.

19 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
3. İnandırıcılık Başkalarını etkilemek, görüşlerini değiştirmek büyük bir ikna yeteneği gerektirir. Ancak bu çabaya girişirken karşı tarafa güven ve inanç aşılamak gerekir. Büyük ve tanınmış bir işletmenin topluma ilettiği mesajların inandırıcılığı, tanınmamış bir işletmenin mesajlarına göre her zaman daha güçlüdür. Bir mesajın inandırıcı olması için verilen bilgi ile elde edilen sonucun tutarlı olması gerekir. Sonuçların başarılı olduğunu gören toplum, girişilen çabalara gönülden destek verir ve işletme-toplum bütünleşmesi daha kolaylıkla sağlanır.

20 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
4. Sabırlı Çalışmak Halkla ilişkiler sürekli olan ve sabır ile çalışmak isteyen bir faaliyettir. Halkla ilişkiler planlı ve programlı bir çalışmadır. Önce, geniş boyutlu araştırma gerektirir. Toplumun tutum ve davranışları, alışkanlık ve gelenekleri, nelerden hoşlandığı ya da hoşlanmadığı öncelikle araştırılmalıdır. Bütün bu çalışmalar uzun bir zamanı gerektirir. Diğer bir ifadeyle halkla ilişkiler, sonuçları uzun dönemde alınan bir çabadır ve sabırlı bir bekleyiş ister.

21 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
5. Yaygın Sorumluluk Halkla ilişkiler faaliyetleri işletmede sadece halkla ilişkiler bölümünün ya da halkla ilişkiler uzmanının yapacağı çalışma değildir. İşletmenin değişik kademelerinde çalışan personel, halkla ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmalı ve personele halkla ilişkilerin önemi hakkında bilinç kazandırılmalıdır. Halkla ilişkiler sorumluluğu işletmenin üst yönetiminden en alt düzeyde çalışan personeline kadar herkesin omzundadır. Bu nedenle tüm personelin halkla ilişkiler konusunda sürekli eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerekmektedir.

22 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
6. Açıklık Modern işlemecilik anlayışı şeffaf yönetimi benimser. İşletmeye ilişkin bilgiler hedef kitleye çekinmeden ve gerçekleri gizlemeden iletilmeli; işletmenin amaçları, örgütsel yapısı, finansal ve ekonomik gücü, pazar alanları, ürünleri, sosyal sorumluluk çalışmaları hiç bir şekilde gizlenmeden olduğu gibi halka açıkça tanıtılmalıdır. Bu davranış işletmeye güven ve desteği daha çok artıracak ve özellikle işletmenin zaman zaman özeleştiri yapması ve bunu kamuoyuna açıklamaktan kaçınması güven duygusunu iyice geliştirecektir.

23 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
7. Yineleme ve Süreklilik Halkla ilişkilerde hedef kitleyi etkilemek ve iletilen mesajları kalıcı kılmak için yineleme yöntemi uygulamalıdır. Amaç hedef kitlenin iletilen mesajı belleğine geçirmesi ve kolay kolay unutmamasıdır. Ancak aynı tür mesajlar zaman içinde bıkkınlık yaratabilir. Halkla ilişkiler uzmanları halkın nabzını ve tepkilerini yoklayarak usanma ve bıkkınlık noktasına gelmiş mesajları yeniden düzenleyerek, değişik bir görüntüde sunmaya ve yeni bir kabullenme süreci yaratmaya çalışmalıdırlar.

24 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Modern işletmeler halkla ilişkilerin öneminin farkında olarak, halkla ilişkiler faaliyetlerini üstlenecek bir halkla ilişkiler departmanı oluşturmakta ya da işletme dışında bir halkla ilişkiler danışman firması ile anlaşarak hedef kitle ile iletişim sağlamaktadır. Kamu sektöründe halkla ilişkilerden sorumlu birimler mevzuat çerçevesinde örgütlenirken, özel sektörde halkla ilişkiler departmanının örgütlenmesi işletme içi ve işletme dışı faktörlerin etkisi sonucu oluşmaktadır.

25 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Bir işletmede halkla ilişkiler biriminin oluşturulmasında etkili olan faktörler şunlardır: İşletmenin büyüklüğü, İşletme yönetiminin halkla ilişkiler verdiği önem, İşletmenin halkla ilişkilere duyduğu gereksinim.

26 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Sağlık işletmeleri halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki alternatiflerden birini seçebilir: 1) Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sorumluluğu halkla ilişkiler uzmanı olmayan bir personele verilebilir. 2) Halkla ilişkiler uzmanı istihdam edilebilir. 3) İşletme dışından bir halkla ilişkiler danışman firmasıyla çalışılabilir. 4) Serbest çalışan bir halkla ilişkiler uzmanı ile müşterek çalışılabilir. 5) Yukarıdaki seçeneklerden ikisi veya birkaçı bir arada kullanılabilir.

27 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
İşletme içi halkla ilişkiler departmanın avantajları : Çalışanların, yöneticilerin ve diğer iç çevre unsurlarının iyi tanınması ve onlarla iyi ilişkiler kurulması sağlanır. Halkla ilişkiler yöneticisi işletmenin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir. İletişim ağı kolaylıkla kurularak bilgiye en kısa zamanda ulaşılabilir. Özellikle acil kararların alınması gerektiğinde hızlı hareket olanağı söz konusudur. Üst yönetim isteği zaman halkla ilişkiler personeline ulaşabilir. İşletme içinde görevli halkla ilişkiler çalışanları, işletme çıkarlarını dışarıdan bir halkla ilişkiler danışman firması çalışanına göre daha fazla gözetirler.

28 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
İşletme içi halkla ilişkiler departmanın dezavantajları : Halkla ilişkiler çalışanının işletme ile iç içe olması, onun objektif olma özelliğini olumsuz yönde etkileyebilir. İşletmede halkla ilişkiler çalışanları üstlerinin emir ve talimatlarına uyma zorunluluğu hisseder ve işini kaybetme endişesi nedeniyle yanlış taleplerine karşı çıkamayabilirler. Halkla ilişkiler çalışanları konusunda uzman olmadığı durumlarda pasif kalabilir. Halkla ilişkiler faaliyetleri bütçe gerektirir. Yeterli sayıda personel çalıştırılması ve tanıtım araçlarının temini bütçeye bağlıdır.

29 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Halkla ilişkiler hizmetinin dışarıdan satın alınmasının avantajları: Bağımsızlık: Halkla ilişkiler danışman firmaları, işletmeden bağımsız oldukları için objektif davranabilmeleri ve eleştiride bulunabilmeleri daha kolaydır. Deneyim: Çok çeşitli işletmelerle çalıştıkları için daha geniş bir etki alanına ve deneyime sahiptirler. Medya bilgisi: Bir işletme içindeki halkla ilişkiler yöneticisine oranla medya ile daha yakın ilişki içinde olma ihtimalleri yüksektir. Uzman personel: Alanında uzman personele sahiptirler. Özellikle araştırma, sponsorluk, finansal halkla ilişkiler alanlarında uzman kadrolara sahiptirler. Kaynaklar: Teknik açıdan genellikle daha geniş imkanlara sahiptirler.

30 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Halkla ilişkiler hizmetinin dışarıdan satın alınmasının dezavantajları: Sınırlı paylaşım: Halkla ilişkiler danışman firmaları örgütsel iletişimde çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu firmalar işletme personeline yabancı görülmekte ve yeterli iletişim sağlanamamaktadır. Sınırlı bilgi: Halkla ilişkiler danışman firmaları genellikle işletmeyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değildirler. Ücret sınırlaması: Halkla ilişkiler danışman firmalarının çalışmaları ücretle sınırlıdır. Sınırlı iletişim: İşletme yöneticisine gerektiği anda ulaşması konusunda çoğu kez güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Tecrübe eksikliği: Büyük halkla ilişkiler danışman firmaları yeterli sayıda ve eğitimli uzman personel istihdam edebilmektedirler. Ancak daha küçük çaptaki danışmanlık firmaları bundan yoksundurlar.

31 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Küçük işletmelerde personel sayısının azlığı nedeniyle halkla ilişkiler uzmanı istihdam edilemediği için halkla ilişkiler görevi diğer idari birimlere ek görev olarak verilebilir ve bazı halkla ilişkiler faaliyetleri bizzat işletmenin sahibi tarafından yürütülebilir. Orta büyüklükteki bir işletmede ise, halkla ilişkiler faaliyetler yoğunlaştığı için bu işleri yürütmek üzere işletme içinde değişik birimlerde halkla ilişkiler uzmanı çalıştırabilir. Bazı işletmelerde ise halkla ilişkiler örgütlenmesine gitmek yerine halkla ilişkiler danışman firmaları aracılığıyla işler yürütülebilir.

32 Halkla İlişkiler Örgütlenmesi
Belirli büyüklük ölçeğine ulaşmış işletmelerin sosyal sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmeleri ve kamuoyunun desteğini kazanabilmeleri için halkla ilişkiler departmanı oluşturmalarında fayda vardır. İşletmelerin oluşturdukları halkla ilişkiler departmanı, organizasyon yapısı içinde üst yönetime veya yardımcılarından birine bağlı bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmektedir.

33 Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları
Halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları belli başlı birkaç kategoride incelemek mümkündür: Açıklama ve tavsiyede bulunma Pazarlama faaliyetlerine yardımcı olma İletişim faaliyetlerini yürütme Diğer sorumluluklar

34 Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları
1. Açıklama ve Tavsiyede Bulunma Sorumluluğu a) Değişik kitlelerin işletme hakkındaki bakış açılarını yönetime açıklamak, uygun program ve faaliyetler önermek. b) Hedef kitlenin eğilimlerini rapor etmek, böylece yönetimi davranışsal değişimleri daha verimli bir şekilde karşılayabilmeye hazırlamak. c) İşletme yönetiminde görev almak, işletme içi halkla ilişkiler danışma hizmeti sağlamak, kararlar alınmadan ve uygulanmadan önce hedef kitlenin beklentilerinin göz önüne alınarak değerlendirildiğinden emin olunmasını sağlamak. d) İşletmenin kamuoyunda iyi bir şekilde algılanması için mevcut ve tasarlanan faaliyetler konusunda tavsiyelerde bulunmak. e) İşletme ve hedef kitle arasında iletişimi sağlamak ve iletişimi geliştirmek üzere veri toplamak ve analiz etmek.

35 Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları
2. Pazarlama ile İlgili Sorumluluklar a) Kısa ve uzun vadeli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için kurumsal hedeflerle yakından ilgili olmak. b) Kurumsal planların gelişmesine destek sağlayacak ve rehberlik edecek pazar araştırmalarının geliştirilmesine ve yürütülmesine yardımcı olmak. c) Pazarlama amaçlarını destekleyen uygulamaları geliştirmek. d) Araştırma raporlarını ve diğer teknikleri kullanarak pazarlama programlarını verimlilik açısından değerlendirmek.

36 Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları
3. İletişim ile İlgili Sorumluluklar a) İşletmenin amaç ve hedeflerini geliştirecek iletişim ve halkla ilişkiler materyallerini geliştirmek. b) Bu materyalleri inandırıcı bir şekilde ve bir mesaj ile hedef kitleye ulaşacak şekilde yönlendirmek. c) Hedef kitle ile işletme yönetimi arasında çift yönlü iletişim kanalı oluşturmak.

37 Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları
4. Diğer Sorumluluklar a) İşletmenin amaç ve hedeflerini esas alarak, medya ve halkla ilişkiler vasıtasıyla kamuoyunda işletme ile ilgili olumlu imaj geliştirmek. b) Müşterilerle yüz yüze ilişkilerde işletmenin olumlu bir tutum sergilemesi için çalışmalar yapmak. c) İşletmenin iletişim strateji ve programlarını belirleyerek bunların gerçekleşmesi için üst düzey yöneticilerle işbirliği yapmak ve üst yönetime önerilerde bulunmak. d) İşletmeye ait bilgilerin çevreye duyurulabilmesi amacıyla politikalar oluşturmak, yöntemler geliştirmek. e) Medya ile ilişki halinde olmak ve işletme ile ilgili haberlerin medyada yer almasını sağlamak, işletme ve faaliyetleri hakkında medyayı bilgilendirmek. f) İşletme ile ilgili haberlerin birbirleriyle uyumunu sağlamak ve ortaya çıkabilecek çelişkileri önlemek. g) Halkla ilişkiler departmanında çalışacak personeli seçmek, yönlendirmek, eğitmek, iş tanımları ve performans standartlarını geliştirmek, performanslarını değerlendirmek. h) Halkla ilişkiler departmanının faaliyet bütçesini hazırlamak.

38 Halkla İlişkiler Departmanının Faaliyetleri
Araştırma yapmak Halkla ilişkiler politikasını saptamak ve programlarını hazırlamak Personel temini Medya ile ilişkiler Araç-gereç tedariki Yayın faaliyetleri Toplum katılımı Toplantı, seminer, konferans vb. düzenlemek Lobicilik


"Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları