Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Takip Sınavı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Takip Sınavı"— Sunum transkripti:

1 Performans Takip Sınavı

2 PTS’nın Amacı Eğitim başarısı ve kalitesinin kalıcı hale getirilmesi ve başarının kurumsallaştırılması Sınav kaygılarının giderilmesi ve motivasyonlarının arttırılması, Test tekniği ve zamanı iyi kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi, Öğretim programlarının işlenişi sürecinde kazanım eksiklikleri görülen konuların tespit ve telafisi, Öğrenci, öğretmen, yönetici, okul performanslarının arttırılması

3 Sınav Salonları Her salonda en fazla 20’şer sıra ve öncelikle her sırada tek öğrenci olacak şekilde planlanır. Okulun derslik sayısı ile öğrenci sayısının ters orantılı olması halinde, aynı sınıf seviyesinde olan öğrenciler yan yana gelmeyecek ve her sıraya ikişer kişi oturacak şekilde planlama yapılır. Fiziki koşulları yetersiz olan okullar için gerekli düzenlemeler ilçe ile koordineli şekilde planlanır.

4 Öğretmen Görevlendirilmesi
Sınav salonlarında 2 öğretmen görevlendirilmesi esastır. Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, tek öğretmen görevlendirmesi de yapılabilir. Ancak, her sırada ikişer öğrencinin oturacağı salonlarda mutlaka 2 öğretmen görevlendirilmelidir.

5 Nöbetçi Öğretmen Görevlendirilmesi
Okulda sınava giren öğrenci yoğunluğu ve sınav salonu sayısına göre, her koridora bir öğretmen düşecek şekilde Nöbetçi Öğretmen görevlendirmesi yapılır. Nöbetçi Öğretmenler; Sınav salonlarında görevli öğretmenlere ve okul sınav komisyonuna yardımcı olurlar. Ancak, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda, okul müdürünün yapacağı planlama ve görevlendirme çerçevesinde iş ve işlemler yürütülür.

6 Sınava Katılım Performans Takip Sınavları, e- okul sistemindeki öğrenci sayılarını esas alır, sınava katılmayan öğrencilerin puanı 100 puan (Taban Puan) olarak değerlendirilir, bu durumun ise başta sınıf ve okul başarısı olmak üzere ilçe ve il eğitim başarı ortalamasını olumsuz yönde etkiler.

7 Sınav Giderleri Gerek İlçe gerekse ilçe genelinde PTS yapılan tüm okulların Okul Aile Birlikleri; okul payına düşen sınav giderlerini, velilerden ve öğrencilerden “sınav gideri adı altında herhangi bir talepte bulunmaksızın” giderlerinin karşılanmasında etkin olarak görev yaparlar.

8 Kurye Ekipleri Öğrenci ve sınav evrak yoğunluğuna göre, ilçede görevli personel ve yöneticilerden 2’şer kişilik “ÖZEL KURYE EKİPLERİ” oluşturur. Kuryeler, herhangi bir şaibe ve gecikmeye meydan vermeksizin, ivedi olarak sınav evraklarının naklini sağlarlar.

9 Okul Müdürünün Görevleri
Performans Takip Sınavları öncesinde; Sınav tarihi, sınavların yapılış amacı ve önemi, sınav yapılacak olan salonlar, öğrencilerin uyması gereken kurallar vb. konularda; başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere, velileri ve diğer görevlileri bilgilendirir, ilgililerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmelerini sağlar ve takipçisi olur.

10 Okul Müdürünün Görevleri
Performans Takip Sınavları öncesinde; Sınava girecek öğrenci bilgilerini; web adresinde bulunan güncellenmesini sağlar.

11 Okul Müdürünün Görevleri
Performans Takip Sınavları öncesinde; Sınava girecek öğrenci sayıları ile bu öğrencilere ait kişisel bilgilerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Birimine ait veri tabanına uygun olarak işlenmesini sağlar. Öğrenci bilgilerinin e-okul sistemindeki verilerle örtüşmesi hususuna özellikle dikkat edilir.

12 Okul Müdürünün Görevleri
Performans Takip Sınavları öncesinde; Sınav Salonlarının hazırlanması, salon yoklama listelerinin sınav tarihinden önce sınav kapılarına ve okul ilan panolarına asılması, sınavın amacına uygun planlandığı şekilde sorunsuz olarak icra edilmesi için her türlü tedbiri önceden alırlar.

13 Okul Müdürünün Görevleri
Performans Takip Sınavları öncesinde öğrencilere hitaben; PTS’larına katılımın zorunlu olduğu, sınav günü yoklama yapılacağı, özürsüz olarak katılmayanlar ile ilgili gerektiğinde disiplin işlemi yapılacağı, sınavların öğrencilerin motivasyonunu artırıcı, sınav kaygılarını ve öğrencilerin bilgi noksanlıklarını giderici mahiyette olduğu, söylenmelidir.

14 Okul Müdürünün Görevleri
Performans Takip Sınavları öncesinde öğrencilere hitaben; “Öğrencilerin, hangi salonlarda sınava girecekleri, sınav günü yanlarında bulunduracakları evraklar (nüfus cüzdanı ya da okul müdürlüğü tarafından fotoğraflı onaylı öğrenci belgesi), sınav tarihi ve saati, uyulması gereken kurallar ile sınava katılmayan öğrencilerin puanının 100 (Taban Puan) olacağı , buna bağlı olarak “sınıf, okul, ilçe ve il ortalamalarını olumsuz yönde etkileyeceği” vb. hususlarda motive edici konuşmalar yapar.

15 Sınav Günü Kuryeler 07:00 – 07:30 arası Soru Kitapçıklarının almak için Aldemir Atila Konuk An. Lisesinde hazır bulunur. Sınavda görevli tüm öğretmenler sınavdan 1 saat önce görevlen- dirildikleri okulda olurlar. Sınav Salonları kura çekilerek tespit edilir. Toplantıda görüşülen konular karar altına alınır. Soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve salon yoklama listeleri imza karşılığında ilgililere teslim edilir.

16 Sınav Günü Okul yöneticileri sınava girecek öğrencileri 45 dk kala sınav salonlarına alınmasını sağlar. Sınava girecek öğrenciler yanlarında Nüfus cüzdanı ya da okul yönetimince verilmiş fotoğraflı, onaylı kimlik belgesinden birisini mutlaka bulundurur. Yoklama listesi tükenmez kalemle imzalatılır. Cevap kağıtları her öğrencinin kendi adına hazırlanmaktadır. Adına cevap kağıdı çıkmayan ya da yanlış basılmış olan öğrenciler için yedek cevap kağıtları kullanılır. Öğrenciye ait kişisel bilgiler kurşun kalemle ve büyük harfle titiz bir şekilde kodlanır.

17 Sınav Günü Nakil gelen öğrenci optik formlarında çift barkot çıkmıştır. Bu optik formların tespit edilip alt taraftaki barkottun şerit daksille silinmesi gerekmektedir. Salon görevlileri öğrencilere sınav kuralları ve uygulama hakkında bilgi verir. Sınavın başlama ve bitiş süresi tahtaya yazılır. Sınav okul zilinin çalmasıyla başlar ve aynı şekilde sonlandırılır. Sınav tek oturum olup 11 ve 12. sınıflarda 160 dakika diğer tüm sınıflarda ise 120 dakikadır. Ortaokullarda sorular 4, liselerde ise 5 seçeneklidir.

18 Sınav Günü Ortaokullarda yanlış cevaplar dikkate alınmazken liselerde 4 yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru sayısından çıkarılır. Sınav başlangıcı itibariyle, ilk 30 dakika içerisinde gelen her öğrenci sınava alınır. Bu öğrencilere ek süre verilmez. İlk 30 dakikalık sürenin bitiminde gelen öğrenciler sınav salonuna alınmazlar. İlk 60 dakika ve son 15 dakika hiçbir öğrenci dışarıya çıkarılmaz. Son 15 dakika sınav salonunda tek öğrenci kalmayacak şekilde planlama yapılır.

19 Sınav Günü Sınav talimatlar doğrultusunda zamanında başlar ve zamanında sonlandırılır. Zamana riayet edilir. Sınav bitiminde soru kitapçıkları öğrencide kalacaktır. Geri dönüşüm poşetinin içine sınıf seviyesine göre tasnif edilmiş cevap kağıtlarının dışında hiçbir evrak konmaz. Okul müdürleri ve kuryeler cevap kağıtları ve sınav evraklarını (Ek3 ve Ek4) vakit kaybetmeksizin Aldemir Atila Konuk An. Lisesine ilgililere teslim etmek üzere getirir. Sınavla ilgili diğer tüm evraklar klasör halinde denetime yetkili kişiler ibraz edilmek üzere okulda muhafaza altında tutulur.


"Performans Takip Sınavı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları