Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıkça Sorulan Sorular. 1. Okulda sütlerin hangi zaman aralı ğ ında tüketilmesi sa ğ lanmalıdır? Cevap: Okul müdürlü ğ ünün belirledi ğ i süt içim zamanında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıkça Sorulan Sorular. 1. Okulda sütlerin hangi zaman aralı ğ ında tüketilmesi sa ğ lanmalıdır? Cevap: Okul müdürlü ğ ünün belirledi ğ i süt içim zamanında."— Sunum transkripti:

1 Sıkça Sorulan Sorular

2 1. Okulda sütlerin hangi zaman aralı ğ ında tüketilmesi sa ğ lanmalıdır? Cevap: Okul müdürlü ğ ünün belirledi ğ i süt içim zamanında tüketilmesi sa ğ lanmalıdır.

3 2. Ö ğ renci, okul sütünü okulun belirledi ğ i süt içim zamanının dışında içebilir mi? 2. Ö ğ renci, okul sütünü okulun belirledi ğ i süt içim zamanının dışında içebilir mi? Cevap: Ö ğ renci okul sütünü, sadece okul müdürlü ğ ünün belirledi ğ i süt içim zamanında içmelidir.

4 3. Veli izni oldu ğ u halde sütünü içmeyen ö ğ rencilerin sütlerini, veli izni olup da kendine ait sütü içmiş olan di ğ er ö ğ renciler içebilir mi? Cevap: Hayır. Veli izni olan her ö ğ renci, aynı gün içinde okulda belirlenmiş olan süt içimi zamanında sadece kendisine verilmiş olan 200 ml ambalajlı, ya ğ lı, sade UHT kutu sütü içmelidir.

5 4. Sınıflarda artan sütler ne yapılmalıdır? Cevap: Süt da ğ ıtan sınıf ö ğ retmeni açılmamış sütleri, tutanakla Okul Sütü Komisyonuna teslim etmelidir.

6 5. Açılmış ancak tüketilmemiş sütler ne yapılmalıdır? Cevap: Sınıfta süt içilmesi için belirlenen süt içim zamanında ö ğ rencinin okul sütünü tüketmesi önerilmeli, sütünü bitirmedi ğ i takdirde, açılıp bitirilmeyen süt kutularının atık poşetine ö ğ retmen kontrolünde bırakılması sa ğ lanmalıdır.

7 6. Da ğ ıtılan sütlerin boş kutuları, okul ‐ sınıf yararına de ğ erlendirilebilir mi? Cevap: Okul yönetimleri, yerel yönetimler ve çevre koruma vakıfları vb. ile işbirli ğ i yaparak de ğ erlendirebilir. Atıklar sınıf ve okul ortamını ve çevreyi kirletecek şekilde gelişigüzel bırakılmamalıdır.

8 7. Okul sütü da ğ ıtıldı ğ ı gün okula gelmeyen ö ğ renciye, geldi ğ i gün okul sütü verilebilir mi? Cevap: Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup, verilebilir.

9 8. Ö ğ renci devamsızlı ğ ı, rapor vb. nedenlerle artan sütler ne yapılmalıdır? Cevap: Okuldaki artan sütler, İ l Okul Sütü Komisyonunun uygun görüşüyle de ğ erlendirilir. Veli izni olan çocuklara süt verilmeyen di ğ er günlerde verilebilir ancak yine de tüketilemezse İ l/ İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü’nün koordinasyonunda, nakliyesini yüklenici firmaya yaptırmak şartıyla sütü eksik olan veya program sonuna kadar sütü bitirebilece ğ ini taahhüt eden program kapsamındaki di ğ er okullara gönderebilir.

10 9. Süt içmesi için veli izni olan ö ğ renci, başka bir okula nakil olursa ne yapılmalıdır? Cevap: İ l Okul Sütü Komisyonu, il içi veya dışı, nakil gelen veya giden ö ğ rencilere yönelik bilgiler Okul Sütü Modülüne yansıyaca ğ ından; sistem üzerinden ö ğ renci bilgileri aktarılacaktır.

11 10. Misafir ö ğ renciye süt verilebilir mi? Cevap: Misafir ö ğ renciye, veli izni ve Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup, okul sütü verilebilir.

12 Okul Sütleri en fazla kaç gün içinde teslim alınmalıdır? Cevap: İ lgili firma, en az 6 günlük okul sütü tüketim miktarını, da ğ ıtımın yapılaca ğ ı haftanın en geç ilk gününe kadar mesai günleri ve saatlerinde okul idaresine tutanakla ve/veya sevk irsaliyesiyle teslim edecektir. Gerekti ğ inde ulaşım, hava koşulları ve di ğ er sebepler dikkate alınarak Okul Sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sa ğ lamaları halinde, 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.

13 Teslim alınan sütler, Okul Sütü Modülü Sistemine ne zaman girilecektir? Cevap: Yüklenici firma ile Okul Sütü Komisyonu mutabakat sa ğ layarak sütlerin teslimini müteakiben aynı gün Modüle birlikte giriş yapacaklardır

14 Artan sütler ne yapılmalıdır? Cevap: İ l Okul Sütü Komisyonunun kararı ile mahallinde de ğ erlendirilmelidir. (Öncelik aynı okulun veli izni olan ö ğ rencilerine salı ve perşembe günü verilmesidir.)

15 Okul sütleri haftanın hangi günlerinde da ğ ıtılacaktır? her hafta pazartesi ‐ çarşamba ‐ cuma günleri da ğ ıtılacaktır.

16 Veli önce çocu ğ un sütten yararlanmasına izin verip, sonradan karar de ğ iştirip izin vermiyorsa, ne yapılmalıdır Karar de ğ işikli ğ i çocu ğ un ö ğ retmenine bildirilmeli, Veli İ zin Formu (Ek ‐ 3) doldurularak ö ğ retmene verilmeli; ö ğ retmen de velinin izin vermedi ğ ini e ‐ okul sistemine işlemelidir.

17 ‘Süt içmek istemiyorum’ diyen ö ğ renciye yönelik nasıl bir yol izlenmelidir? Cevap: Ailesi süt içmesi için onay vermişse; ö ğ renci ikna edilmeye çalışılmalı, zorlama yapılmamalıdır. Sınıfta da ğ ıtıldı ğ ı halde açılmamış olan süt kutuları tutanakla Okul Sütü Kabul Komisyonuna teslim edilmelidir.

18 İ nternet olmayan köy okullarında e ‐ okul ve Okul Sütü Modülüne bilgi girişleri nasıl yapılacaktır : Konu, Okul Kabul Komisyonu tarafından İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü’ne bildirilmeli, gerekli destek alınmalıdır.

19 Sınıf ö ğ retmenine teslim edilen sütler, ö ğ rencilere verilirken nelere dikkat edilmelidir? Ambalajların fiziksel kontrolü yapılmalıdır. Delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış ambalajlı sütler da ğ ıtılmayarak, Okul Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilmelidir.

20 Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinden toplam kaç adet numune alınması gerekmektedir? Her bir partinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunun numune alınması gerekmektedir

21 Alınan numunelerin kaç saat saklanması gerekmektedir? Tüketimi takip eden 72 saat süresince açılmadan saklanması gerekmektedir.

22 . Çocuk süt içti ğ i gün evde rahatsızlanırsa, ne yapılması gerekmektedir? Cevap: Süt içtikten sonra 6 saat içinde çocukta karın a ğ rısı, kusma, ishal vb. sa ğ lık şikayetleri oluşursa, en yakın sa ğ lık kuruluşuna başvurulmalı ve çocu ğ un ö ğ retmenine durum bildirilmelidir

23 Sınıf ö ğ retmeni süt içtikten sonra rahatsızlandı ğ ını söyleyen ö ğ renciye yönelik nasıl bir yol izlemelidir? Cevap: Öncelikle okul yönetimine başvurmalıdır. Okul yönetimi, ö ğ rencinin en kısa süre içerisinde en yakın sa ğ lık kuruluşuna gönderilmesini sa ğ lamalı, Şikayet Formu (Ek ‐ 4) sadece rahatsızlanan ö ğ renci için doldurularak e ‐ okul sistemine girişi yapılmalı ve ailesi bilgilendirilmelidir. İ l Okul Sütü Komisyonuna ivedilikle bilgi verilmelidir.

24 1. Okul sütü eksik veya fazla gelirse ne yapılmalıdır? 1. Okul sütü eksik veya fazla gelirse ne yapılmalıdır? Cevap: Konu İ l Okul Sütü Komisyonuna bildirilmelidir.

25 2. Yüklenici firmanın teslim etmesi gereken sütlerin mesai saati dışında getirilmesi halinde neler yapılmalıdır? Cevap: Yüklenici firma, okul sütünü mesai saatleri içinde teslim etmesi konusunda uyarılmalıdır. (Ola ğ anüstü durumlarda Okul Kabul Komisyonunun yetkisinde teslim alınabilecektir.)

26 3. Okul sütü, ö ğ renci sayısına göre mi veli izni olan ö ğ renci sayısına göre mi gelecektir? Cevap: Okul sütleri, veli izni olan ö ğ renci sayısına göre gelecektir.

27 4. Okullar teslim aldıkları sütleri Firma yetkilisi ile birlikte mi sisteme girecekler? Cevap: Evet, firma yetkilisi sütleri teslim ettikten sonra okul yetkilisi ile birlikte mutabakat sa ğ layarak sistem girişlerini hemen yapacaklardır.

28 5. Da ğ ıtılan sütler Okul Sütü Modülüne ne zaman girilecek? Cevap: Ö ğ rencilere da ğ ıtımı yapılan sütler aynı gün Okul Sütü Modülüne girilecektir.


"Sıkça Sorulan Sorular. 1. Okulda sütlerin hangi zaman aralı ğ ında tüketilmesi sa ğ lanmalıdır? Cevap: Okul müdürlü ğ ünün belirledi ğ i süt içim zamanında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları