Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK ATLAMA. YÜKSEK ATLAMANIN TARIHÇESI Uluslararası ilk büyük organizasyon olan 1986 Atina Olimpiyat Oyunlarında geçilen en iyi yükseklik 1,81m olmu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK ATLAMA. YÜKSEK ATLAMANIN TARIHÇESI Uluslararası ilk büyük organizasyon olan 1986 Atina Olimpiyat Oyunlarında geçilen en iyi yükseklik 1,81m olmu."— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK ATLAMA

2 YÜKSEK ATLAMANIN TARIHÇESI Uluslararası ilk büyük organizasyon olan 1986 Atina Olimpiyat Oyunlarında geçilen en iyi yükseklik 1,81m olmu ş tur. 1936 Berlin Olimpiyat oyunlarında 2,03m, 1956 yılında 2,12m, 1964 yılında 2,19m yüksek atlamada geçilen en iyi dereceler olmu ş tur. Uluslararası ilk büyük organizasyon olan 1986 Atina Olimpiyat Oyunlarında geçilen en iyi yükseklik 1,81m olmu ş tur. 1936 Berlin Olimpiyat oyunlarında 2,03m, 1956 yılında 2,12m, 1964 yılında 2,19m yüksek atlamada geçilen en iyi dereceler olmu ş tur.

3 YÜKSEK ATLAMA GENEL BİLGİLERİ Yüksek atlama atletizmin bir dalıdır. Ko ş arak hız kazandıktan sonra sa ğ lam iki dik sehpanın arasındaki çıtanın üzerinden atlayarak yapılır. Bu atlamada prensip vücudun çıtanın üzerinden dü ş ürmeden geçmesidir.atletizmin Yüksek atlamayı di ğ er yarı ş malardan ayıran özellikler üç tanedir. Birincisi mesafe dikey olarak ölçülür, ikincisi ba ş arı ve ba ş arısızlık belirli bir yükseklikteki çıtayı a ş maya ba ğ lıdır, üçüncüsü ise atlet ba ş arılı oldu ğ u sürece sayısız deneme hakkına sahiptir. Bu spor dalında ba ş arılı olmak için, bacak adelelerinin do ğ al bir esneklik ve tempo kuvvetine sahip olması, vücudun dirençli ve uyumlu olması gerekir. Boy faktörü sanıldı ğ ının tersine avantaj olu ş turmaz. Çıtanın üzerinden dü ş ürmeden geçmesidir.

4 Atlama çıtasının uçları kare, üçgen veya yuvarlak olabilir. A ğ ırlı ğ ı 2 kg'ı geçemez. Sehpa üzerindeki çıta, yarı ş macının dokundu ğ u zaman kolayca dü ş ecek biçimde yatay durumdadır. Çıtanın arkasında süngerle doldurulmu ş dü ş me minderi, en az 5x4 m boyutunda ve yeterli kalınlıktadır. Atlamadan önce hız kazanabilmek için ko ş ulması gerekir. Atlayıcı, 7 - 11 adım arası yakla ş ma ko ş usunu, 30 - 40 derecelik bir açı ile giderek hızlanan bir ko ş u temposu ile yapar. Atlayıcı, çıtaya çok yakın basarak sıçramalıdır. Yüksek atlamada yarı ş macının uyması gereken en önemli kural; sıçramada tek aya ğ ını kullanmasıdır. Yüksek atlamada yarı ş macılar ilk atlayacakları yüksekli ğ i kendileri seçerler. Alt sınırın yukarısında olmak kaydıyla herhangi bir yüksekli ğ i atlamadan geçebilirler. Ba ş arılı oldu ğ u sürece sayısız deneme hakkına sahiptirler. Yarı ş macı atlama sırasında iki aya ğ ının üzerinde sıçrarsa, atlama anında çıtaya çarpar desteklerinden dü ş ürürse ba ş arısız sayılır. Üç defa ard arda ba ş arısız atlayı ş larda elenirler.

5 YÜKSEK ATLAMA SPORUNUN EVRİMLERİ Ondokuzuncu yüzyılın ba ş ında İ skoçya’da ilk yarı ş ması yapılan bu spor çok ilginç bir evrim geçirmi ş : Ba ş langıç Düz olarak çıtanın üzerinden atlanması. ~1.5 metre Yeni bir teknik Çıtaya çarpraz olarak yakla ş ıp, iç, dı ş bacak sırasıyla atlanılması. 1.97 metre Yeni bir teknik Çıtaya yine çarpraz olarak yakla ş ıp, iç baca ğ ın gücüyle zıplanıp, dı ş baca ğ ın arkadan atılması: 2.03 metre Yeni bir teknik Çıtaya yine çarpraz olarak yakla ş ıp, vücudun yan olarak çıtanın üzerinden geçirilmesinin sa ğ lanması. 2.28 metre. Yeni bir teknik Ş u an kullanılan teknik. Çıtanın üzerinden önce ba ş ve omuzlar geçer, sonra ayaklar. Dünya rekoru, 2.45 metre.

6 YÜKSEK ATLAMADA ÇıTA VE MINDER ÖZELLIKLERI Çıta: Metal veya a ğ aç olabilir. Çevresi veya bir kenarı 25-30 mm. Arasında olmalıdır. Uzunlu ğ u 3.98 m. ve 4,02 arasında, a ğ ırlı ğ ı maksimum 2.2 kg. olabilir. -Ko ş u ve Sıçrama Sahası: uzunlu ğ u hakkında bir sınır yoktur. Yalnız 15m’den az olamaz -Dikmeler : Sert ve yeterli uzaklıkta olmalıdır. -Dü ş ü ş Yeri: 5 m. Uzunluk ve 4 m. Enden küçük olmayan minder ve benzeri maddelerle kaplanır.

7 YÜKSEK ATLAMA ALANI

8 YÜKSEK ATLAMA TEKNIKLERI 1- Straddle ( Binme ) Tekni ğ i 1- Straddle ( Binme ) Tekni ğ i 2- Makaslama Tekni ğ i 2- Makaslama Tekni ğ i 3- Fosbury Flop Tekni ğ i 3- Fosbury Flop Tekni ğ i

9 STRADDLE (BINME) TEKNIĞI -Straddle'da atlet yüzü a ş a ğ ıya bakar biçimde, vücudunu çıtanın etrafında döndürerek atlar. -Straddle tekni ğ i basamakları : Binme tekni ğ inin bölümleri: 1.Hız alma ko ş usu ve son üç adım ritmi 2.Aya ğ ın yerle ş tirilmesi ve sıçrama 3.Çıtayı geçme ve konma

10 MAKASLAMA TEKNİĞİ Bu teknikte ise sıçrayı ş gerçekle ş tikten sonra di ğ er ayak havaya kalkar ve çıtanın üzerinden oturur vaziyette geçilir. Ayaklar makas gibi hareket eder.

11 FOSBURY FLOP TEKNIĞI - Fosbury Flop tekni ğ inde ise atletin çıtayı önce ba ş ı geçer ve omuzlar üzerine dü ş ülür. -Kısa zamanda ö ğ renilmesi ve göze ho ş görünmesi Fosbury Flop tekni ğ ini popüler kılmaktadır. - Flop Tekni ğ i basamakları : 1-Hız alma ko ş usu 2-Sıçrama aya ğ ının yerle ş tirilmesi ve sıçrama 3-Çıtayı geçme 4-Konma

12 HIZ ALMA KOŞUSU 1-Savurma baca ğ ı tarafından ve kavisle yapılır. 2-Koşu uzunlu ğ u 5-11 koşu adımından oluşur. 3-Hızı yavaştan hızlıya do ğ ru ve son üç adımda maksimale ulaşacak şekildedir.

13 SIÇRAMA AYA Ğ ININ YERLEŞT İ R İ LMES İ VE SIÇRAMA SIÇRAMA AYA Ğ ININ YERLEŞT İ R İ LMES İ VE SIÇRAMA 1-Sıçrama çıtaya uzak ayak ile yapılır 1-Sıçrama çıtaya uzak ayak ile yapılır 2-sıçrama baca ğ ının ayak topu ğ u yere aktif olarak basmalıdır.(sıçrama anında) 2-sıçrama baca ğ ının ayak topu ğ u yere aktif olarak basmalıdır.(sıçrama anında) 3-sıçrama baca ğ ının topu ğ u yere yerleştirildi ğ i anda iki kol vücudun gerisinde yer alır. 3-sıçrama baca ğ ının topu ğ u yere yerleştirildi ğ i anda iki kol vücudun gerisinde yer alır. 4-Sıçrama baca ğ ının topu ğ u ilk önce yere basar taban, parmak ucu yuvarlanması ile sıçramaya başlanır. 4-Sıçrama baca ğ ının topu ğ u ilk önce yere basar taban, parmak ucu yuvarlanması ile sıçramaya başlanır. Aynı anda: Aynı anda: 5-sıçrama baca ğ ının tersi olan ayak( savurma baca ğ ı) tam bükülü olarak öne ve yukarı do ğ ru hızla savrulur. 5-sıçrama baca ğ ının tersi olan ayak( savurma baca ğ ı) tam bükülü olarak öne ve yukarı do ğ ru hızla savrulur. 6-Vücudun gerisinde yer alan iki kol aynı anda öne yukarı do ğ ru hızla savrulur. 6-Vücudun gerisinde yer alan iki kol aynı anda öne yukarı do ğ ru hızla savrulur.

14 ÇITAYI GEÇME ÇITAYI GEÇME 1-Sıçramadan sonra sıçrama baca ğ ı gibi tam bükülü duran savurma baca ğ ı aşa ğ ıya sarkıtılır 1-Sıçramadan sonra sıçrama baca ğ ı gibi tam bükülü duran savurma baca ğ ı aşa ğ ıya sarkıtılır 2-Sıçrama anında savurma baca ğ ı omuzu çıtaya paralel durumdadır. 2-Sıçrama anında savurma baca ğ ı omuzu çıtaya paralel durumdadır. 3-Sıçramadan hemen sonra sırt tamamı ile çıtaya döner 3-Sıçramadan hemen sonra sırt tamamı ile çıtaya döner 4-Omuzların çıtayı geçmesinden hemen sonra kalça yukarı itilir bu sırada gövde çıta üzerinde L pozisyonu alır. 4-Omuzların çıtayı geçmesinden hemen sonra kalça yukarı itilir bu sırada gövde çıta üzerinde L pozisyonu alır. 5-Kalça çıtayı geçti ğ i an aşa ğ ı bastırılır bu hareket bacakların çıtadan kurtarılmasını sa ğ lar 5-Kalça çıtayı geçti ğ i an aşa ğ ı bastırılır bu hareket bacakların çıtadan kurtarılmasını sa ğ lar KONMA KONMA

15 DÜNYA REKORLARI Javier Sotomayor, 2,45 metreyle dünya rekorunun sahibidir. 1988'de İ spanya'nın Salamanka kentindeki yarı ş mada 2,43 metreyi geçerek İ sveçli Patrik Sjöberg'e ait dünya rekorunu bir santimetre geli ş tirdi. Salamanka Stefka Kostadinova,1986'da Sofya'da yapılan atletizm ş ampiyonasında, 2.07'lik dünya rekoruna önce ortak oldu ardından 2.08 ile kırdı. Roma'da düzenlenen 1987 Dünya Atletizm Ş ampiyonası'nda ise kendi rekorunu 1 cm daha ilerleterek yeniledi. Bu rekor geçerlili ğ ini koruyan en eski rekorlardan biridir.SofyaRoma1987 Dünya Atletizm Ş ampiyonası

16 OLIMPIYAT REKORLARI ERKEKLERDE : ERKEKLERDE : Charles Austin 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki son hakkında kaydetti ğ i 2,39 m'lik dereceyle Olimpiyat rekorunu kırmı ş tır.Charles AustinOlimpiyat rekoru BAYANLARDA : Yelena Slesarenko 2004 Atina Olimpiyatlarında atladı ğ ı 2,06 m dereceyle Olimpiyat rekorunu kırmı ş tır.Yelena Slesarenko

17 TÜRKIYE REKORLARI Metin Durmu ş o ğ lu, 1999'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatanda ş lı ğ ına geçerek Türkiye adına yarı ş maya ba ş ladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Durmu ş o ğ lu halen 2002'deki 2,26 metrelik açık hava ve 2,24'lük salon performanslarıyla yüksek atlamadaki Türkiye rekorlarının sahibidir.Türkiye rekorlarının Burcu Ayhan, 2011 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde yapılan 23 ya ş altı Avrupa Ş ampiyonasında 1.94 metrelik atlayı ş ı ile Türkiye rekoru kırarak Avrupa 3. olmu ş tur.


"YÜKSEK ATLAMA. YÜKSEK ATLAMANIN TARIHÇESI Uluslararası ilk büyük organizasyon olan 1986 Atina Olimpiyat Oyunlarında geçilen en iyi yükseklik 1,81m olmu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları