Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL HEMŞ İ REL İĞİ Doç. Dr. Ayşe ÇEV İ RME. SUNUM PLANI Okul sa ğ lı ğ ı hizmetleri tarihsel gelişimi Okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinin kapsamı Okul Hemşiresinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL HEMŞ İ REL İĞİ Doç. Dr. Ayşe ÇEV İ RME. SUNUM PLANI Okul sa ğ lı ğ ı hizmetleri tarihsel gelişimi Okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinin kapsamı Okul Hemşiresinin."— Sunum transkripti:

1 OKUL HEMŞ İ REL İĞİ Doç. Dr. Ayşe ÇEV İ RME

2 SUNUM PLANI Okul sa ğ lı ğ ı hizmetleri tarihsel gelişimi Okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinin kapsamı Okul Hemşiresinin Görevleri ve Amaçları Okulda hemşirenin atlamaması gereken durumlar Okul sa ğ lı ğ ı Ekibi Okul hemşiresinin çalışma standartları Hemşirenin okuldaki girişimleri ve beklenen sonuçlar

3 Okul Sa ğ lı ğ ı Hizmetleri Ö ğ rencilerin ve okul personelinin sa ğ lı ğ ının de ğ erlendirilmesi, geliştirilmesi, sa ğ lıklı okul yaşamının sa ğ lanması ve sürdürülmesi, ö ğ renciye ve dolayısı ile topluma sa ğ lık e ğ itiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.

4 Amacı: Toplumda okul ça ğ ındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel ve sosyal sa ğ lı ğ a kavuşmalarını sa ğ lamak ve sürdürmek, Böylece çocukların dolayısı ile toplumun sa ğ lık düzeyini yükseltmektir. Okul sa ğ lı ğ ı çalışmalarının sorumlu oldu ğ u topluma anaokulu ö ğ rencileri, ilkö ğ retim ö ğ rencileri, lise ö ğ rencileri, üniversite ö ğ rencileri ve okul çalışanları girmektedir.

5 Okul Sa ğ lı ğ ı Hizmetleri Tarihçe Avrupa 19 yy. İ ngiltere Amerika 1894’ te Boston’da okula giriş muayeneleri

6 Lina Rogers bir projede ilk okul hemşiresi olarak görev almış.

7 Türkiye nüfusunun %29,4’ünü çocuk nüfus oluşturmaktadır Tarihçe Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Sa ğ lık Bakanı Adnan Adıvar ve Cumhuriyet Hükümetinin ilk Sa ğ lık Bakanı Refik Saydam dönemlerinde okullarda ve toplu yerlerde e ğ itim, aşı ve sa ğ lık taramaları yapılıp, balık ya ğ ı, süt tozu verilerek toplu beslenme programları uygulanmıştır

8 İ lk ele alındı ğ ı yıl 1917: Osmanlı Maarif Nezareti ( Muayene-i Tıbbıye Cüzdanı genelgesi) Savaş nedeni ile uygulanmamış. 1930 yılındaki Umumi Hıfzısıhha Kanunu’ nun 163. ve 164. Maddesi okul sa ğ lı ğ ı ile ilgilidir. 1936 yasası okul sa ğ lı ğ ını devletin görevi olarak tanımlar. 1961 Yılından itibaren sa ğ lık ocaklarının sorumlulu ğ undadır. Sa ğ lık ocakları okul aşılamaları ve salgınların önlenmesi ve sa ğ lık e ğ itimlerinden sorumludur. Uygulamalar sınırlı kalmıştır, bu gün dahi çocuklara okullarda aşılama dışında sa ğ lık hizmeti sunulmamaktadır.

9 Okul Sa ğ lı ğ ı Hizmetleri Neden Gerekli ? Çocukların ev ve aile ortamı dışında ilk kez farklı kişilerle birlikte sıkı bir ilişki içinde yaşadıkları ortam okuldur. Bu ortamda bulaşıcı hastalıkların yayılması ve kazaların görülmesi olasılı ğ ı fazladır. Kimi çocukların ö ğ renmesini geciktiren ya da engelleyen,başarılarını etkileyen nedenler arasında görme ve işitme bozuklukları vardır.

10 Şiddet, sigara ve madde ba ğ ımlılı ğ ı, üreme sa ğ lı ğ ı ve ilgili sorunlar, ruhsal sorunlar vb. yalnızca ailenin sorumlulu ğ una bırakılamayacak sorunlardır.

11 Okul çocuklarının özel bir grup olarak kabul edilmesinin nedenleri: Okul çocuklarının özel bir grup olarak kabul edilmesinin nedenleri: Özürlü çocukların saptanmasına ve e ğ itimlerine yardımcı olmak, Bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek, Ani sakatlanma ve hastalanma durumunda ilk yardım yapmak, Ö ğ rencilerin sa ğ lı ğ ını de ğ erlendirmek, Elde edilen bulgulara göre ö ğ rencilere ve velilere e ğ itim yapmak, İ yileştirilebilir bozuklukların düzeltilmesi için onları yönlendirmek

12 Sürekli bir büyüme ve gelişme süreci içindedirler. Okul, çocukların evlerinden sonra toplu halde yaşamaya başladıkları ilk yerdir. Çocukların grup halinde bir arada bulunmaları kazaların, bulaşıcı hastalıkların artması ve hızla yayılması tehlikesini artırır. Okul yılları boyunca organizmaya büyük bir yük biner görme, işitme ve sa ğ lıkla ilgili di ğ er önlemler. Okul ça ğ ı; hızlı ö ğ renme, bilgi ve beceri kazanma ve etkilenme dönemidir.

13 OKUL SA Ğ LI Ğ I ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR ÇEVRE SA Ğ LI Ğ I SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ SA Ğ LIK E Ğİ T İ M İ

14 Çevre Sa ğ lı ğ ı Psikososyal Şiddet - önlenmesi, moralinin ölçülmesi, ö ğ retmenlerin ve ö ğ rencilerin apathy, güçsüzlük, hostilite ile ilgili alışkanlıklarının de ğ erlendirilmesi.

15 Fiziksel Sanitasyon, aydınlanma ve güvenlik, Okul alanları, koridorlar, sınıfların düzeni, havalandırma ve ısıtma, zeminin temizli ğ i, tuvaletler 40:1 erkeklere, 20:1 kızlara olacak şekilde ayrıca 60:1 ö ğ renciye lavabo bulunmalıdır. Çöplerin uygun toplanması, ola ğ anüstü durumlara hazırlık, kazalardan korunma programları yer almalıdır.

16 Sa ğ lık Hizmetleri Birincil koruma ( Fiziksel, Ruhsal, Sosyal Problemler ) Sa ğ lı ğ ı geliştirme Sa ğ lık ve güvenlik tehlikelerine karşı özel koruma İ kincil Koruma Erken tanı (taramalar) Sorunlara erken müdahale Yetersizli ğ in sınırlandırılması ve önlenmesi Üçüncül Koruma En üst düzeyde adaptasyon ve rehabilitasyon sa ğ lama

17 Sa ğ lık Hizmetleri Başlangıç muayeneleri, sa ğ lık izlem çalışmaları, kayıt tutma ve Aşılamanın sa ğ lanması. İ lk yardımın sa ğ lanması, özel gereksinimi olan ö ğ rencilerin gereksinimlerinin karşılanması, ö ğ renciler ve ö ğ retmenler için danışmanlık hizmetleri. Önerilen ö ğ renci - hemşire oranı sa ğ lıklı bir okul toplumu için 1: 750 1 : 250 özürlü çocuklar için, 1:125 ileri derecede özürlü çocuklar için.

18 Anayasamızda 7 Mayıs 2010 tarihinde 41.Maddede (Ek Fıkra: 12.09.2010-5982/4 md.) yapılan de ğ işiklikle ‘Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve do ğ rudan ilişki kurma ve sürdürme hakkı’na sahiptir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (24 Nisan 1930 tarih ve 1593 numaralı), okul sa ğ lı ğ ına ilişkin sorumlulu ğ u Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’na vermiştir.

19 Okul hekimi, okul spor hekimi, okul hemşiresi yetiştirilmesi, 1962 yılında yapılan 7. Milli E ğ itim Şura Toplantısında kararlaştırılmıştır.

20 Sa ğ lık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi’ hakkındaki kanuna (12.01.1961 tarih ve 224 sayılı) dayanılarak çıkarılan 154 sayılı yönerge ile okul sa ğ lı ğ ı hizmetleri ve görevlileri açık şekilde ortaya konulmuştur. Yönergede ‘sa ğ lık hizmetlerinin sosyalleştirildi ğ i bölgelerde sa ğ lık oca ğ ı(ASM) hekimi sorumludur’ denilmekte, ayrıca hemşire, ebe, sa ğ lık memuru, okul ö ğ retim personeli ve aileler aralarında sıkı işbirli ğ i kurarak ekip halinde çalışmalarının zorunlu oldu ğ u belirtilmektedir.

21 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı ve Sa ğ lık Bakanlı ğ ı arasında 25.09.2006 tarihinde ‘Okul Sa ğ lı ğ ı İ şbirli ğ i Protokolü’ imzalanmıştır. Böylece okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde sa ğ lık oca ğ ı personeli ile verilece ğ i ortaya konmuştur. Okul sa ğ lı ğ ı uygulamalarında okul sa ğ lı ğ ı hemşiresi çok önemlidir. Resmi Gazete’de 08.03.2010 tarihli ve 27515 sayı ile yayımlanan ‘Hemşirelik Yönetmeli ğ i’nde, 19.04.2011 tarihinde de ğ işiklik yapılarak, ‘Okul Sa ğ lı ğ ı Hemşiresi’nin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

22 OKUL SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ İ zlem, kontrol ve tarama testleri(görme-işitme) n Ölçüm muayeneleri (kilo-boy), Fizik muayene, diş, psikolojik testler, Acil bakım ve güvenlik önlemleri, kazalardan koruma, İ lk yardımda aileyi bilgilendirme, güvenli yere transport, Bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü (aşılama), n Rehberlik, danışmanlık, Sa ğ lı ğ ı geliştirme Sa ğ lık e ğ itimi.

23

24 OKUL HEMŞ İ RES İ Sa ğ lık e ğ itimcisi İ letişim bilgisi Hemşirelik disiplini bilgileri/ profesyonellik Sa ğ lık hizmeti sa ğ lama Araştırmacı Planlama ve koordinasyon

25 Hemşire okul döneminde aile ve çocu ğ un hangi sorunlarla karşılaşabilece ğ ini bilerek; * Aileyi tüm üyeleri ile tanımaya çalışmalı, * Çocu ğ un gereksinimlerini ve sorunlarını saptamalı ve bunları aile ile birlikte planlayarak çözmeli, * Gereksinimleri karşılama ve sorunları ile baş etmede onlara rehberlik yapabilmelidir.

26 Okul Hemşiresinin Görevleri ve Amaçları Görevleri 1)Okul sa ğ lı ğ ı hizmetleri içinde sa ğ lık hizmetinin idaresi 2)Sa ğ lık hizmetinin verilmesi 3)Ö ğ rencilerin sa ğ lık haklarının savunulması 4)Ö ğ rencilerin, ailelerinin ve çalışanların sa ğ lık sorunlarında danışmanlık sa ğ lanması 5)Okul/Toplum sa ğ lık sorunları konusunda sa ğ lık e ğ itimi verilmesi.

27 Amaçları 1) Planlama,uygulama ve de ğ erlendirmeye katılım 2)Sistematik şekilde ihtiyaçların belirlenmesi, planlamanın yapılması ve sonuçların de ğ erlendirilmesi ile yüksek sa ğ lık seviyesine ulaşılması 3)Okulda, okullar arasında ve geniş anlamda toplumda ö ğ rencilerin ve ailelerinin sa ğ lık haklarını savunmak 4)Kişisel olarak ya da grup olarak sa ğ lıkla ilgili başvurulara rehberlik etmek, bilgi vermek 5) Ö ğ renciler, gençler, okul personeli ve topluma sa ğ lık e ğ itiminde yer almak

28 Rolleri 1. Sa ğ lıklı çocuklar yetiştirmek 2. Tarama 3. Organize etme 4. Ailelerle işbirli ğ i 5. Okul personeline kaynak kişi olma Di ğ er kurumlarla işbirli ğ i 6. Sa ğ lık e ğ itimcisi olma 7. Kendini geliştirme

29 Becerileri İ letişim Yetene ğ i Tanılama yetene ğ i Kayıt Organizasyon Danışmanlık yetene ğ i Araştırmacı kişilik E ğ iticilik yetene ğ i Toplumla ilişki

30

31 Okul Hemşiresinin çalışma standartları: Çalışmalarında klinik bilgileri kullanarak karar verir. Hizmeti sunumunda karşılaştı ğ ı problemleri sistematik yaklaşımla çözer. Ö ğ rencilerin fizik tanılamalarını yaparak özel sa ğ lık gereksinimi olanların planlamalarını yapar, hemşirelik bakımının verilmesi ve sonuçlarının de ğ erlendirilmesini sa ğ lar. Kapsamlı okul sa ğ lık e ğ itim programlarının oluşturulup, uygulanmasını, de ğ erlendirilmesini sa ğ lar. Ö ğ retmenler, aileler ve çocukların bakımından sorumlu kişilere ö ğ rencilerin sa ğ lıklı e ğ itimsel ve gelişimsel gereksinimlerini karşılamaya yönelik işbirli ğ i yapar.

32 Okul Hemşiresinin çalışma standartları: Sa ğ lık ve sosyal hizmetlerin sunumunda toplum üyeleri ve sa ğ lık sistemindeki kaynakları kullanarak okul toplumundaki ba ğ lantıları ile ilgili fonksiyonlarını yerine getirmede işbirli ğ i sa ğ lar. Etkili bir şekilde düzenlenmiş ve sunulmuş sa ğ lık e ğ itimleri aracılı ğ ıyla ö ğ rencilere, ailelere ve okul toplumuna optimal iyilik düzeyini elde etmelerinde yardım eder. Okul sa ğ lı ğ ı hemşireli ğ ine çalışmalarında yenilikleri izler ve araştırma ile ilgili aktivitelere katılarak katkıda bulunur. Hemşirenin rollerinin ortaya konabilmesi, bakım kalitesinin yükseltilmesi ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

33 Okul Sa ğ lı ğ ı Ekibi Hemşire Hekim Ö ğ retmen Veli Okul Yöneticileri Gönüllüler Rehberlik - Sosyal H.

34 Sa ğ lık e ğ itimi Epidemiyolojik analizler Sa ğ lık programları Program de ğ erlendirme Danışmanlık Rehberlik ve destek Aile programları Sa ğ lık ve güvenlik standartlarını sürdürmek Bulaşıcı Hst. Kontrolü Girişimler Fizik de ğ erlendirme Taramalar - testler Okul kayıtları Konferanslar Dış kaynaklar Sevk İ letişim İ lkyardım Kriz müdahalesi İ zlem Girişimler Görüşme, gözlem Uyum programı Motivasyon Rehberlik ve destek Sa ğ lı ğ ı geliştirme

35 Beklenen Sonuçlar Sa ğ lık bakımı için sorumlu bilinçli kararlar verme. Sa ğ lık hastalık kavramlarını ayırt edebilme. Bireysel sa ğ lık durumunun farkında olma. Kaynakları nasıl ve nerede kull. bilme. Var olan sa ğ lık ve güvenlik önlemlerinin bilincinde olma. Fiziksel, ruhsal, bilişsel performans Aile: destekleyici, katılımcı, başedebilen..

36 Okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinin başarılı olabilmesi için Erişebilirlik, Sa ğ lık hizmetlerini çocuk ver ergenlere uygun bir ortamda sunmak, Ekibin bu yaş gruplarının sorunları ve yaklaşım konusunda bilinçli ve bilgili olması, Hizmetin yürütülmesinde sa ğ lık ekibinin okul idaresi, aileler ve ö ğ retmenlerle işbirli ğ i içinde olması, Hizmetin bütüncül verilmesi.

37 OKUL ÇA Ğ I ÇOCUKLARINDA SA Ğ LIK SORUNLARI VE KONTROLÜ

38 Ö ğ renciler hem içinde bulundukları yaş döneminin özel sorunları hem de okul ortamından do ğ an bazı sa ğ lık sorunları ile karşı karşıyadır.

39 Büyüme ve Gelişmenin İ ncelenmesi Sa ğ lık izlemi 5 yaşından 19 yaşa kadar uzanan okul ça ğ ında da sa ğ lıklı ve üretken toplumlar yetişmesinin ön koşuludur. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ve Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı işbirli ğ i ile okul ça ğ ı çocuklarına yönelik izleme formları oluşturularak periyodik izlemelerin yapılması gereklidir.

40 Bu konuda yapılan çalışmalara göre; Erkeklerde, % 17.3 zayıflık, %3.2 kısalık Kızlarda, %14.5 zayıflık, %2.8 kısalık oldu ğ u belirtilmektedir. Özellikle büyüme gelişme geriliklerinin ve adölesan döneminde risk olan obezite taramaları son derece önemlidir.

41 İ zlem Sıklı ğ ı: İ zlem Sıklı ğ ı: Fiziksel büyüme ve gelişme yılda bir kez de ğ erlendirilmelidir. Sistemik fizik muayene ise 6., 8. ve 10. yaşlarda,sonrasında da 18 yaşa dek yılda bir kez yapılmalıdır.

42 İ zlem Süreci:

43 Öykü Fizik muayene(antropometrik ölçümler,büyümenin ve cinsel gelişimin de ğ erlendirilmesi,sistemik muayene) Psikososyal gelişimin de ğ erlendirilmesi(okul performansı) Tarama testleri(yaşına uygun) Ba ğ ışıklama

44 Taramalar Tarama programları, bir hastalık ya da bir hastalık komplikasyonu için risk altında olan bir toplumda test ya da fizik muayene yöntemleriyle hastalıkların henüz belirtisinin olmadı ğ ı bir dönemde tanı konulmasını sa ğ layan halk sa ğ lı ğ ı hizmetleridir. Tarama muayenelerinin amacı hastalıkların erken tanısının konulmasının yanı sıra, iyileştirilmesi, olası tedavisinin yapılması, de ğ ilse erken dönemde hastalı ğ ın ilerlemesinin durdurarak çocukların ilerideki sa ğ lık durumlarının daha iyi olmasına katkıda bulunmaktır.

45 Tarama sonrası hastalık şüphesi olan kişinin referans merkeze yollanarak hastalı ğ ının kesin tanısının konulması gerekir.

46 Görme Sa ğ lı ğ ı Ö ğ renim boyunca en önemli organ gözdür. Yapılan araştırmalar okul yıllarıyla birlikte görme kusurlarında da artış oldu ğ unu göstermiştir. Okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinde, göz ve görme yetisi ile ilgili muayene ve izlemeler, periyodik göz kontrolleri ve göz taramaları ile yapılır. Periyodik göz kontrollerinin, genel periyodik muayeneler ile birleştirilmesi gerekir. Bu muayenenin amacı, erken tanı ve zamanında uygun tedavi için, göz hekimine sevki gereken çocukların saptanmasıdır.

47 Çocukluk ça ğ ındaki göz bozukluklarının ve hastalıklarının en önemli yanı, erken dönemde tanınıp tedavi edilmezlerse, ileri yaşlarda tedavinin güç, hatta imkansız olmasıdır. Görme do ğ umdan sonra ö ğ renilen bir fonksiyon olup, görme keskinli ğ inin 'tam' olarak niteledi ğ imiz ideal düzeye ulaşması 3 yaş civarında tamamlanmaktadır.

48 Kırma kusurları veya görme aksı üzerinde engel oluşturan patolojiler (pitozis, katarakt gibi) erken dönemde (özellikle ilk 10 yaşta) tanınıp tedavi edilmez ise, tüm yaşam boyu geri dönüşümsüz olarak göz tembelli ğ i (ambliyopi) oluşmaktadır.

49 Göz kontrolleri okul ça ğ ının her dönemi için önemli olmasına karşın 10 yaş altı grup için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle göz kontrollerinin ve taramaların özellikle 4-6 yaş grubunda yo ğ unlaştırılması ve yıllık aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir

50 İ şitme Sa ğ lı ğ ı İ şitme Sa ğ lı ğ ı Ülkemizde işitme kayıplarının en önemli nedeni kronik otitis media’ dır. Ülkemizdeki okullarda %3-10 oranında işitme kayıplı öğrenci bulunmaktadır. İşitme ve görme taramalarının 6, 8, 10,12 ve 18 yaşlarında yapılması önerilmektedir.

51 İ şitme Kaybı Dış, orta, iç kulak ve işitsel yollarda meydana gelen patolojiler sonucu çevredeki seslerin algılanamamasıdır.

52 Ülkemiz,do ğ uştan işitme kayıplarının en sık görüldü ğ ü ülkeler arasındadır. Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 2500 bebek işitme kaybı ile do ğ maktadır. Okul ça ğ ına kadar işitme kaybı oranı 5/1000’e ulaşmaktadır.

53 ÇOCUKLARDA İ Ş İ TME KAYBININ BEL İ RT İ LER İ Sık geçirilen kulak enfeksiyonları, özellikle tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları Sık tekrarlayan kulak a ğ rısı Belli sesleri duymada ve sesin yönünü tayin etmede güçlük Yüksek şiddetteki seslere daha iyi yanıt verme Sözel komutları yerine getirmede güçlük çekme veya hata yapma

54 Gürültülü ortamlarda işitmede güçlük çekme, konuşmaları anlamama Konuşan kişinin yüzünü gördü ğ ü zaman konuşmayı daha iyi anlaması Konuşan kişiye daha yakın mesafede olmayı isteme Televizyon, radyo veya kasetçaların yüksek sesle ya da yakın mesafeden dinlenmesi Telefon kullanırken bir kula ğ ın di ğ erine tercih edilmesi

55 ERKEN TANININ ÖNEM İ İ şitme kaybına erken dönemde tanı konması ve tedavisinin planlanması, çocu ğ un ileri dönemde karşılaşabilece ğ i dil, konuşma bozuklukları, gelişimsel ve sosyal sorunların önlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Özellikle ilk iki yaş, çocu ğ un konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemdir.

56 Konuşma Konuşma ve ses bozuklukları iletişim ve ilişkili alanlarda meydana gelen problemler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu problemler, fonemlerin yanlış kullanımından dili anlama ve kullanma yetersizli ğ ine veya fonksiyonel konuşma ve beslenme için gerekli olan oral-motor mekanizmanın kullanım yetersizli ğ ine kadar de ğ işkenlik gösterebilir.

57 Konuşma Fizyolojisi Konuşmanın oluşabilmesi için dil, konuşma ve ses fonksiyonlarını sa ğ layan tüm sistemlerin normal olması gereklidir. Bunlar, zeka, işitme, görme, motor, psikomotor gelişim ve çevre faktörleridir. Dilin oral ifadesi, solunum sisteminden, ilgili kas-iskelet ve bunların innervasyonunu sa ğ layan tüm sinir sistemlerini içine alır.

58 Konuşma bozukluklarının tanısının okula başlamadan yapılmasında yarar vardır. Okula başlamadan ya da okulun ilk zamanlarında müdahale gerektirir. Dil ve konuşma bozuklu ğ u veya gecikmesi olan çocukların de ğ erlendirilmesi ve e ğ itimleri sırasında ekip yaklaşımı gereklidir. Bu nedenle,çocuklarda dil,konuşma ve ses bozukluklarından kuşkulanıldı ğ ında tıbbi tanısının konulabilmesi ve uygun tedavi yaklaşımlarının sa ğ lanabilmesi için mutlaka sevk edilmesi gerekir.

59 A ğ ız ve Diş Sa ğ lı ğ ı Diş gelişimi, do ğ um öncesi döneminden başlayıp adölesan (ergen) ça ğ a kadar devam eder. Dişlerin sayı, boyut ve şekli birincil olarak genetik faktörler tarafından belirlenirken beslenme, annenin sa ğ lı ğ ı,travma, lokal enfeksiyonlar, sistemik hastalıklar ve hamilelik döneminde alınan ilaçlardan (tetrasiklin) etkilenir.

60 Okul ça ğ ı çocuklarında en sık rastlanan sorunlardandır.(%35-68) A ğ ız bakımının tam olarak sa ğ lanamadı ğ ı ve düzenli ve uygun besinlerle beslenmeyen çocuklarda 6 yaş dişleri çok erken yaşta çürümekte ve bazen de çekilebilmektedir.

61 Bazı faktörlere ba ğ lı olarak sürme zamanları de ğ işebilir; Sistemik (raşitizm, hipertiroidizm), Yerel (sürme kisti,natal ve neonatal diş), Konjenital (Down sendromu, hipotroidizm, cücelik) nedenlere ba ğ lı olarak süt dişlerinde erken veya geç sürme görülebilir.

62 Okul ça ğ ı çocuklarında görülen a ğ ız diş sa ğ lı ğ ı sorunları; diş çürü ğ ü, periodontal hastalıklar, yerleşim bozuklukları, travma ve yaralanmaları kapsamaktadır.

63 Kazalar Bu ça ğ daki çocuklar yanlızca okulda de ğ il, okul dışında da sık sık kazaya maruz kalırlar. Oyun ve spor kazaları bunların başında gelir. Genellikle kol ve bacak yaralanmaları görülür.

64 Ancak, yüksekten düşme gibi kazalar sonucu kırıklar, kafa travmaları, kanamalar gibi ciddi durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür kazaları önlemek için oyun alanları denetim altında tutulmalı, oyun araçlarının düşmeye, koşmaya, delmeye izin vermeyecek şekilde olması sa ğ lanmalıdır. Ayrıca her okulda bir ilk yardım dolabının bulundurulması gereklidir.

65 Bunun önlenmesi için; Konuyla ilgili e ğ itim Okul ve çevresinde gerekli önlemlerin alınması Okulda ilkyardım olanaklarının bulunması gerektirmektedir

66 Bulaşıcı Hastalıklar Günde 6-8 saat kapalı bir sınıfta bulunan ö ğ rencilerden birinde streptekok anjini di ğ erine çok rahatlıkla bulaşılabilir, bu ö ğ renciler arasında en çok yayılmasından korkulan hastalıklardan birisidir. Çünkü streptekokun (beta hemolitik tipi) bo ğ az a ğ rısından sonra, eklem romatizması, kalp ve böbrek hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlarının olabilece ğ i bilinmektedir.

67 Ö ğ rencilerin birbirileri ile temasları ve birbirlerinin eşyalarını kullanmaları sonucu skabiez (uyuz), pedikülozis (bitlenme) gibi parazit hastalıkları da görülebilir. Ayrıca, nezle, grip, bo ğ az enfeksiyonları, kızamık, suçiçe ğ i, kabakulak, difteri, bo ğ maca, ishal, hepatit, deri enfeksiyonları gibi hastalıkların kontrolünde hemşirenin çalışmaları şunları içermelidir.

68 Sa ğ lıklı yaşam ö ğ eleri olan beslenme, uyku ve dinlenme, aktivite programları, çevre koşullarının iyileştirilmesi, temel sa ğ lık alışkanlıklarının kazandırılması yanında çocukların, ebeveynlerin ve ö ğ retmenlerin belirtilere karşı uyanık olmaları için e ğ itim vermek.

69 Tifo, tetanoz ve tüberküloz başta olmak üzere ba ğ ışıklama programlarının aksatılmadan yürütülmesini sa ğ lamak. Olgu saptandı ğ ında kayna ğ ı bulmak ve di ğ er olası bulguları bulmak için çalışmak.

70 Hasta çocu ğ un tedavisinin gecikmeden sa ğ lanması için hekime, sa ğ lık kurumuna sevk etmek. Yayılımın önlenmesi için gerekiyorsa hasta çocu ğ un hastalı ğ ının cinsine göre bir süre okuldan uzaklaştırılmasını sa ğ lamak. Hasta çocu ğ un bakımı için velilere e ğ itim ve danışmanlık yapmak.

71 Her çocuk yılda bir defa hastalık yüzünden uzunca bir süre okula gidememektedir. Bunu önlemek için; ◦ Ba ğ ışıklama ◦ Erken tanı için e ğ itim ◦ Çevre koşullarının düzeltilmesi çalışmalarına a ğ ırlık verilebilir.

72 Okul çocuklarında önemli olan bir di ğ er hastalık hepatit A ‟ dır. Özellikle dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerle fekal- oral yolla bulaşan Hepatit A, okul çocuklarında sık görülmektedir.

73 Kronik hastalıklara okul sağlığı kapsamındaki yaklaşımın temel prensibini; kronik hastalıkların çocuk, aile ve eğitim üzerindeki etkileri ile mücadele etmek, tedavi ve eğitimin sürdürülmesi ve çocuğun benlik gelişiminin desteklenmesi oluşturmaktadır.

74 Okula Kabul Muayenesi Okula Kabul Muayenesi Bazı ülkelerde uygulanan bu uygulama sonunda çocuklar; Normal olarak okula başlarlar. Nezaret edilmesi gerekenler daha sık kontrol edilir. E ğ itim alması gerekenler özel e ğ itim kurumuna yönlendirilir.

75 1-Ruh Sa ğ lı ğ ı Çalışmaları En sık görülen ruhsal sorunlar davranış bozuklukları (huzursuzluk, sinirlilik, saldırganlık) ve duygusal bozukluklar (kekemelik, tik, gece işemesi, tırnak yeme) dır. 11-15 yaş erkek ve kızlarda bazı fizyolojik de ğ işikliklerin oldu ğ u ergenlik ça ğ ıdır. Bu dönemdeki çocuklar, günü gününe uymayan, hırçınlık, alınganlık, saldırganlık, içine kapanıklık gibi çok farklı duygular ve davranışlar gösterebilirler.

76 2- Sa ğ lık E ğ itimi Ö ğ rencilere; Do ğ ru sa ğ lık bilgilerinin aktarılması, Sa ğ lık konusunda olumlu davranış kazandırılması çalışmalarını içerir.

77 Okul Sa ğ lı ğ ı E ğ itimi Ve Uygulama Rehberi dersi ile ilkö ğ retim çocuklarına; Sa ğ lıklı beslenme Kişisel hijyen Hastalıklardan korunma Sporun yararları Sa ğ lıklı giyinme Kazalardan korunma İ lk yardım Çevre temizli ğ i konularında e ğ itim verilmektedir.

78 3- Okulda Çevre Sa ğ lı ğ ı Okul yeri Binası Alt yapı tesisleri Çöplerin yok edilmesi Tuvaletler Isıtma ve havalandırma Aydınlatma Sınıfların büyüklü ğ ü gibi konuları kapsar

79 Tuvaletler ve Lavabolar Tuvaletler sa ğ lık şartlarına uygun olarak bakımlı, temiz ve kokusuz olmalıdır. Her 25 kız ö ğ renciye 1 tuvalet, her 40 erkek ö ğ renciye 1 tuvalet ve 2 pisuar, 15-20 erkek ö ğ retmen için 1 tuvalet ve 2 pisuar, 5-10 bayan ö ğ retmene 1 tuvalet bulunmalıdır. Tuvaletlerde ortalama her 60 ö ğ renci için 1 lavabo olmalıdır. Lavobalar, yeterli genişlikte ve yükseklikleri ö ğ rencilerin boyuna uygun olmalıdır. Sa ğ lık şartlarına uygunluk açısından temiz olmalı ve mutlaka su, sabun, ayna bulunmalıdır.

80 Sağlıklı okul yaşantısının sürdürülebilmesi Sağlıklı bir okul çevresinin oluşturulması. 80

81 Bölge, öğrencilerin ve okul çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için fizik mekan ve malzeme sağlar. Okul sağlık personeli okul çevresinin güven ve konforu için sorumluluğu paylaşır. Potansiyel çevre sağlığı tehlikelerini bildirme mekanizması oluşturur. 81

82 Güvenli eğitime ve sakatlanmalardan korunmaya öncelik verilir. Çevre güvenliği kanunları ve kuralları gözden geçirilir. Sigara ve dumandan arıtılmış bir çevre sağlanır. Yangın ve felaketlerden korunma planları yapılır. 82

83 Revir Revir okulun idari bölümünde olmalı, revirde en az bir hemşire veya sa ğ lık memuru görev yapmalıdır. Revirde uygun bir ilkyardım dolabı, malzemesi ile bir muayene masası bulunmalıdır.

84 4- Okul Sa ğ lı ğ ı Kayıtları Her çocuk için yapılan; Muayene ve gözlemler, Ö ğ retmen düşünceleri Aşı ve tedaviler kişisel dosyalarda saklanmalıdır.

85

86 Çocuğun öz ve soy geçmiş bilgileri alınmalıdır. Çocuğun okuldaki başarısını etkileyecek fiziksel, ruhsal ve ailesel sorular sorgulanmalıdır. Ayrıca çocuğun dil, motor ve sosyal gelişimi ile aşılanma durumu öğrenilmelidir. 86

87 Skolyoz Taramasının Yapılması Ba ğ ışıklama (Aşılama) İ zlemi Okul sağlıkçısı; Güncel bağışıklama, protokolleri ve uygulama şemalarını bilmekle sorumludur. 87

88 İ lk Yardım  Öğrenci sağlıkçının ofisine geldiğinde, sağlıkçının en doğru kararı verebilmesi için aşağıdaki soruları çok iyi değerlendirebilmesi gerekir.  Çocuk nasıl görünüyor ve davranıyor,  Hastalık veya yaralanmanın görülebilen bulguları var mı?  Beden dili ve fiziksel bulgularla birlikte çocuk neler söylüyor?  Şikayeti neler ? 88

89 Çocukların Sürekli Kullandıkları İ laçların Verilmesi / İ zlemi Sağlıkçıların bir diğer rolü ise; Sürekli olarak ilaç kullanan çocukların okulda da tedavilerinin devam etmesini sağlamaktır. 89

90 Sa ğ lık E ğ itimi ve Sa ğ lı ğ ın Geliştirilmesi a) Kişisel ve diş hijyeni eğitimi, b) Aile planlaması ve cinsel eğitim, c) Sigaranın zararları konusunda eğitim, d) Alkol ve ilaç kullanması önlenmesi konusunda eğitim vermelidir. 90

91 Şiddetin Önlenmesi Şiddetin önlenmesi için anaokulundan itibaren eğitim gereklidir. Şiddetin önlenmesinde üç önemli eğitim alanı vardır. Bunlar; empati eğitimi, duyguların kontrolü ve öfke yönetimidir. 91

92 Okulda Felaketlere Hazırlık Programları Düzenlemek planlama ve eğitim yapmak ve felaket sırasında sevk edilecek merkezleri ayarlamak. 92

93 SA Ğ LI Ğ I KORUMA VE GEL İ ŞT İ RME

94 Okul Ça ğ ı Çocuklar İ çin Sa ğ lıklı Beslenme Önerileri Bu dönemde çocu ğ un beslenme alışkanlıklarını aile ve arkadaş çevresi etkiler. Ayrıca reklamlar ve okulda beslenme durumunun denetlenmemesi de çocu ğ u yanlış beslenme alışkanlıklarına yöneltebilir.

95 Bu nedenle çocu ğ un yeterli ve dengeli beslenebilmesi için çocu ğ un, ailenin, okul yönetimindeki kişilerin ve ö ğ retmenlerin beslenme konusunda e ğ itilmeleri önemlidir. Çocu ğ un yeterli ve dengeli beslenmesinin en önemli göstergesi büyüme ve gelişmesidir.

96 Obez çocuklarda; düşük benlik saygısı, sosyal izolasyon, aktivitede yetersizlik gibi problemlerin yanı sıra uzun dönemde; kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sa ğ lık problemleri görülmektedir.

97 Sa ğ lıklı Beslenme Önerileri Normal büyümenin sa ğ lanması için fiziksel aktivite ile diyetin kalorisi dengelenmeli, çocu ğ un her gün 60 dk orta derecede enerjik fiziksel aktivite yapması sa ğ lanmalıdır. Ö ğ ün atlanmamalı, kahvaltı mutlaka yapılmalıdır. Üç ana ö ğ ünün yanı sıra, ara ö ğ ünlerde de besin tüketimi sa ğ lanmalıdır.

98 Okul ça ğ ı döneminin bir di ğ er sa ğ lık problemi aşırı yeme ve uygunsuz besin seçiminden kaynaklanan beslenme problemleridir. Obezite sıklıkla çocuklukta başlar; kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diabet için risk faktörlerini oluşturur.

99 Okul ça ğ ı çocuklarının yedikleri yüksek derecede şeker ve ya ğ içerir, bu da bu yaş grubunda koroner kalp hastalıkları ve diş çürükleri sıklı ğ ını artırır. Ayrıca adölesan kızlarda anoreksiya nevroza ve bulimia nevroza gibi yemek bozuklukları da görülür.

100 Şekerli meşrubat ve şeker eklenmiş meyve sularının tüketimi azaltılmalıdır. 7 – 18 yaş grubunda günlük şekerli meyve suyu tüketimi 220 – 330 cc/gün ile sınırlandırılmalıdır. Balı ğ ın düzenli olarak tüketilmesi teşvik edilmelidir. Yalnızca ya ğ sız et ve az ya ğ lı et ürünleri tercih edilmelidir.

101 Rafine edilmiş unlardan hazırlanan ekmekler ve tahıl ürünleri yerine “tam ekmek”, “tam tahıl ürünü” tüketilmelidir. Yüksek kalorili sosların (peynir sosu, krema sosları vb.) tüketimi sınırlandırılmalıdır. Ayaküstü beslenmeden, abur cubur yemekten kaçınılmalıdır.

102 Çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çok tuzlu ve çok ya ğ lı yiyeceklerin tüketimi engellenmelidir. Çocukların büyüklerini rol modeli alaca ğ ı unutulmamalı ve erişkinlerin de diyetlerine gereken özeni göstermesi sa ğ lanmalıdır.

103 Yemeklerde aşırı ya ğ ve tuzdan kaçınılmalıdır. Kullanılan tuzun iyotlu sofra tuzu olmasına dikkat edilmelidir. Ya ğ olarak bitkisel sıvı ya ğ lar ( zeytinya ğ ı, mısır özü, ay çiçek vb) tercih edilmeli, katı ya ğ lardan kaçınılmalıdır. Kızartma yerine ızgara, haşlama, bu ğ ulama pişirme yöntemi olarak tercih edilmelidir.

104 Ö ğ ünler üç ana ve üç ara ö ğ ün olarak düzenlenmelidir. Ara ö ğ ünlerde mevsimine uygun, taze sebze ve meyvelerin tüketimi tercih edilmelidir. Besin çeşitlili ğ i artırılmalıdır.

105 Fiziksel Etkinlik Fiziksel aktivite hareketin tüm formlarını içeren genel bir tanımdır. Ancak sa ğ lık açısından yararlı olan fiziksel aktiviteyi tanımlarken üç konu üzerinde durmak gerekmektedir:

106 1. Fiziksel aktivitenin süresi; aktiviteye katılım sürecini tanımlar. 2. Fiziksel aktivitenin şiddeti; enerji harcama oranını tanımlar. 3. Fiziksel aktivitenin frekansı; belirli bir zaman içinde (örne ğ in 1 hafta içinde) fiziksel aktiviteye katılım seanslarının sayısını tanımlar.

107 Fiziksel Aktivite Tipleri: 1. Aerobik Aktiviteler 2. Anaerobik Aktiviteler 3. Yaşam Tarzı 4. Oyunlar 5. Sporlar

108 Fiziksel Aktivitenin Önemi Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, çocukluk ça ğ ında başlayacak düzenli fiziksel aktivite alışkanlı ğ ı sa ğ lı ğ ın korunması için anlamlı katkılar sa ğ lamaktadır. Bunların içinde en önemlileri ;

109 1. Yetişkinlik döneminde gelişebilecek kronik hastalık riskini azaltmaktadır. Bunların başlıcaları; yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, yüksek kan ya ğ ları, kalp-damar hastalıkları ve obezite. 2. Kalın ba ğ ırsak kanseri riskini azaltmaktadır. 3. Kemik mineral dansitesini artırmaktadır.

110 4. Kaygı ve endişeleri azaltmakta, güven ve neşe vermektedir. 5. Günlük aktiviteler sırasında daha enerjik olmayı sa ğ lamakta, yorgunlu ğ u azaltmaktadır. 6. Kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır.

111 Sa ğ lık E ğ itimi Birinci basamak sa ğ lık kuruluşlarında çalışan sa ğ lık personelinin temel görevlerinden birisi de “okullarda sa ğ lık e ğ itimi” vermektir. Sa ğ lık e ğ itiminin amaçları, ö ğ rencilerde okul/toplum aracılı ğ ı ile hayat boyu sa ğ lık anlayışı geliştirmek ve böylece onların:

112 1. Geçerli sa ğ lık bilgileri, sa ğ lık ürünleri, ve servislerine ulaşmalarını sa ğ lamak, 2. Sa ğ lı ğ ı geliştiren davranışları destekleyip, sa ğ lık riski taşıyan tutumları önlemek, 3. Sa ğ lık üzerine kültür, medya, teknoloji ve di ğ er faktörlerin etkisini analiz edebilme yetkinli ğ i kazandırmak, 4. Sa ğ lı ğ ı geliştirme amacıyla kişiler arası iletişim becerilerini kullanabilmelerini sa ğ lamak, 5. Hedef belirleme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek,

113 6. Kişisel, aile ve toplum sa ğ lı ğ ı savunuculu ğ u yapmalarını sa ğ lamak, 7. Okullarda sa ğ lık e ğ itiminin bilgilendirmenin yanı sıra altı riskli davranışın önlenmesi üzerine odaklanmasını başarmak: Sigara, alkol, ba ğ ımlılık yapan madde kullanımı; Kötü beslenme, Sedanter hayat tarzı; Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler; Yaralanmalarla sonuçlanan davranışlar; Şiddet ve di ğ er anti-sosyal davranışlar.

114 Okul Sa ğ lı ğ ı Hemşiresinin Rolleri: 114

115 Bakım Sa ğ layıcı Rolü Okul sa ğ lı ğ ı hemşiresi bireylere, gruplara ve topluma ihtiyaçları do ğ rultusunda gerekli bakımı sistematik bir yaklaşımlar planlar, uygular ve de ğ erlendirir. Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006115

116 İ letişim Rolü Okul sa ğ lı ğ ı hemşiresinin ö ğ renciler, okul personeli, aileler, okul sa ğ lı ğ ı ekibinin di ğ er üyeleri, toplum sa ğ lık bakım sistemleri ve e ğ itim sistemi arasında bir köprü kurar Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006116

117 Bireysel Bakımı Planlama ve Koordine Etme Rolü Okul sa ğ lı ğ ı hemşirelerinin, ö ğ rencilerin optimal sa ğ lık düzeylerine ulaşmalarında toplum kaynaklarının kullanılmasını, evde ve okulda sürekli bakım alma gibi koordine bir sistemde ö ğ rencilerin hazır oluşluk düzeylerinin arttırılmaları hedeflenmektedir. Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 117

118 Sa ğ lık E ğ itimci Rolü Okul hemşiresi, ö ğ rencilere, okul personeline ve topluma yönelik sa ğ lık davranışlarını de ğ iştirmek üzere e ğ itim planlar, uygular ve de ğ erlendirir Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 118

119 Savunuculuk rolü Çocu ğ un sa ğ lık gereksinimini ailenin fark etmesini sa ğ lama, olanaklar ile aile arasında ba ğ lantı kurma ve kaynakları yetersiz ailelerin sa ğ lık hizmetine ulaşmasına yardım eder Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 119

120 Vaka Bulucu Ö ğ rencilerin fiziksel, davranışsal, sosyal ve akademik problemlerini erken dönemde fark etmek, vakaları bulmak Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 120

121 Vaka Yönetimi Ö ğ renci ve aileye verilen bakımın süreklili ğ ini planlama ve de ğ erlendirmeye odaklı bir yaklaşım olan vaka yönetimi, okul sa ğ lı ğ ı hemşireli ğ i hizmetlerinin önemli bir parçasıdır Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 121

122 Toplumla Ba ğ lantı Okul sa ğ lı ğ ı hemşiresinin toplumla ba ğ lantı rolü birkaç nedenden dolayı çok önemlidir. Öncelikle okul sistemlerinin ö ğ rencinin sa ğ lık sorununu çözebilecek yeterli kaynaklara sahip olmaması nedeniyle hemşire toplumun kaynaklarını kullanmak zorundadır Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 122

123 Danışmalık Çocuk sa ğ lı ğ ını etkileyen tüm faktörleri de ğ erlendirmek, normal büyüme ve gelişmeyi izlemek, hastalık sürecini yönetmek ve bu konularla ilgili danışmanlık vermek. Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006123

124 Epidemiyolojist Risk altındaki ö ğ rencileri belirleme, ö ğ rencilerin sa ğ lı ğ ını etkileyen faktörleri bulma, gerekli ve uygun girişimleri belirleme, okul sa ğ lı ğ ı için önemli olan kayıtları tam ve do ğ ru tutabilme, kayıtların analizini yapabilme ve kendi hizmetlerinin etkinli ğ i de ğ erlendirebilme faaliyetleri için iyi bir epidemiyoloji bilgisi ve epidemiyolojik süreci uygulayacak becerisi olması gerekti ğ i belirtilmektedir Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 124

125 Sa ğ lık Danışmanlı ğ ı Günümüzde çocuk ve gençler; cinsel sa ğ lık sorunları, madde, alkol kullanımı, arkadaş baskısı, gelece ğ i ile ilgili kariyer planları ve aile parçalanmaları gibi nedenlerle karmaşık sorunlar yaşamaktadır. Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 125

126 Ev ziyareti Ev ziyaretleri çocuk sa ğ lık problemlerinin kapsamı ve nedenlerini anlamak, uygun girişimler belirlemek, bakım planına ailenin katılımını sa ğ lamak için önemlidir. Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 126

127 Ekip Üyesi: Ö ğ rencilerin sa ğ lık sorunları tek bir sa ğ lık disiplini tarafından çözülebilecek sorunlar de ğ ildir. Ekip işbirli ğ i ve iletişimi okul sa ğ lık hizmetleri için gereklidir. Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 127

128 Araştırmacı: Okul sa ğ lı ğ ı hemşiresinden, ö ğ renci gereksinimlerini karşılayan, okul sa ğ lı ğ ı hemşireli ğ i hizmetlerinin düzenlenmesine katkı sa ğ layan ve hemşirelik girişimlerini etkililik ve mali etkinlik bakımından de ğ erlendiren çalımalar yapması beklemektedir Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 128

129 Politika Üretme Rolü Ryberg, Keller, Hine and Christeson okul hemşirelerinin, okul sa ğ lı ğ ına ilişkin yaptı ğ ı araştırma sonuçlarıyla ve okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinden elde ettikleri verilerle okul sa ğ lı ğ ı politikalarının oluşturulmasında aktif olarak rol aldıklarını belirlemişlerdir Erefe, İ., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i El Kitabı, 183-189 Erci B., Halk Sa ğ lı ğ ı Hemşireli ğ i, 92-103 GÜRBÜZ K., OLUMLU SA Ğ LIK DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASINDA OKUL SA Ğ LI Ğ I HEMŞ İ REL İĞİ UYGULAMALARI, YÜKSEK L İ SANS TEZ İ 2006 129

130

131 Teşekkürler


"OKUL HEMŞ İ REL İĞİ Doç. Dr. Ayşe ÇEV İ RME. SUNUM PLANI Okul sa ğ lı ğ ı hizmetleri tarihsel gelişimi Okul sa ğ lı ğ ı hizmetlerinin kapsamı Okul Hemşiresinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları