Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Niğde Defterdarlığı İÇ KONTROL Niğde Defterdarlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Niğde Defterdarlığı İÇ KONTROL Niğde Defterdarlığı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Niğde Defterdarlığı İÇ KONTROL Niğde Defterdarlığı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 Sunuş Planı Kamu İç Kontrol Standartları COSO:İç Kontrol Çerçevesi İç Kontrolün Tanımı ve Amacı Niğde Defterdarlığı İç Kontrol Çalışmaları

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı 3 İç Kontrol  İÇ KONTROLÜN TANIMI  İç kontrol;  idarenin amaçlarına,  belirlenmiş politikalara  mevzuata  uygun olarak faaliyetlerin; (1) etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, (2) varlık ve kaynakların korunmasını, (3) muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, (4) mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini  sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi  kapsayan  Mali ve diğer kontroller  bütünüdür. ( 5018 sayılı Kanun / 55.md.)

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 4 İç Kontrolün Amacı  Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,  Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,  Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,  Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,  sağlamaktır. (5018 sayılı Kanun / 56.md.)

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5 İç Kontrol  “ İyi Yönetim ” ifadesinin başka bir söyleniş tarzıdır ve yönetim kalitesinin artırarak kamu yönetimindeki hantallığın kırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.  Yöneticiye bağlı çalışanların da görevlerini, sorumluluklarının daha fazla bilincinde olarak yerine getirmelerini sağlar.

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 66 İç Kontrolü Düzenleyen Mevzuat  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 5.kısmında “İç Kontrol Sistemi” düzenlenmiştir. 55’inci madde; İç Kontrolün Tanımı, 56’ncı madde; İç Kontrolün Amacı, 57’nci madde; Kontrolün Yapısı ve İşleyişi  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  Maliye Bakanlığı İç Kontrol Genelgesi

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 COSO İç Kontrol Çerçevesi COSO iç kontrolü birbiriyle ilişkili beş unsurla tanımlayan bütünleştirilmiş bir çerçeve sunar: İzleme Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Kontrol Ortamı Strateji Faaliyet Uyum Raporlama Kurum Geneli Bölüm Birim Şube

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 88 İç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup kişisel ve mesleki dürüstlük, etik değerler, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. İzleme Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Kontrol Ortamı Varlıklar Faaliyet Uyum Raporlama Kurum Geneli Bölüm Birim Şube İdarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. İdarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. İç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Kamu İç Kontrol Standartları Kamu kaynaklarının düzenlemelere uygun kullanılarak kamu hizmetlerinin etkin ve etkili bir şekilde sunulmasının bir güvence ye bağlanması ve bu güvencenin de devamlılığının sağlanması için yöneticilere asgari ve genel düzeyde yönetim kurallarını içeren bir çerçeve sunmaktadır.

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10 Kamu İç Kontrol Standartları I. Kontrol ortamı standartları II. Risk değerlendirme standartları III. Kontrol faaliyetleri standartları IV. Bilgi ve iletişim standartları V. İzleme standartları

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11 I. Kontrol Ortamı Standartları Kontrol ortamı, yönetim kurulunun, yönetimin ve çalışanların kurumda iç kontrolün önemine ilişkin genel yaklaşımını, farkındalığını ve eylemlerini yansıtır.  Kontrol ortamının temel unsuru “ kurum ” ve “ insan ”dır. Amaç ve hedeflerin başarılması için; Uygun bir idari yapı oluşturulmuş mudur? Merkez-taşra idari birimlerin, alt birimlerin, yöneticilerin ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş midir? Yönetici ve personel etik değerlere bağlı, yeterli ve yetkin midir? Personelin performansı değerlendirilmekte midir? Yetkiler uygun bir şekilde devredilmekte midir?

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 II. Risk Değerlendirme Standartları Risk değerlendirme, kurumun hedeflerine ulaşma kapasitesi çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle risk altında olmasına yönelik olarak; kurumun çeşitli amaçlarına ulaşılması üzerinde etkisi olabilecek potansiyel riskleri değerlendirecek bir sürece sahip olmasıdır. Amaç ve hedefler ile bunların gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin ve fırsatların belirlenmesine ilişkin standart ve genel şartları kapsamaktadır.

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 II. Risk Değerlendirme Standartları Risk değerlendirme;  İç ve dış risklerin belirlenmesi,  meydana gelme olasılığının ve etkisinin analiz edilmesi,  alınacak önlemlerin tespit edilmesi  idarenin göğüsleyebileceği risklerin seçilmesi  suretiyle idarenin faaliyetlerinde risk yönetiminin esas alınmasını öngörmektedir.

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 III. Kontrol Faaliyetleri Standartları Kontrol faaliyetleri, kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yönetim tarafından belirlenen risk yönetimi kararlarının etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayan politika ve prosedürler idir.

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 III. Kontrol Faaliyetleri Standartları  Kontrol faaliyetleri riskleri kabul edilebilir düzeylerde yönetmek için kullanılır.  Risklerin çeşidine göre,  önleyici,  tespit edici ve  düzeltici  azaltıcı her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 IV. Bilgi ve İletişim Standartları Bilgi ve iletişim, kurumu ilgilendiren iç ve dış bilgilerin belirlenmesi, elde edilmesi, işlenmesi ve kurum içerisindeki ve dışındaki ilgililere zamanında iletilmesidir. Bilginin uygun, güncel, yerinde, eksiksiz ve ulaşılabilir olması için gerekli makul güvenceyi sağlayan iç kontrol mekanizmaları olmalıdır.

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 IV. Bilgi ve İletişim Standartları  Yöneticilerin zamanında ve doğru karar alabilmesi,  Çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi,  Şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde raporlama yapılabilmesi,  Amaçların gerçekleşme performansının takip edilebilmesi  Risklerin yönetilebilmesi için gereklidir.

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 V. İzleme Standartları İzleme, iç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişinin sürekli ve belirli aralıklarla değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi sürecidir.  İç kontrolün değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak uydurmasını sağlamak bakımından iç kontrol sistemini izlenmelidir.

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 Defterdarlığımız İç Kontrol Çalışmaları

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı 20 Defterdarlığımız İç Kontrol Süreci  Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İKEP (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı) uygulamalarını Defterdarlıklarda yaygınlaştırmasını sağlamak üzere bir Genelge yayınladı.(2013/1  Defterdarımız iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak üzere, Defterdarlık İKEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden bizzat sorumlu tutuldu.

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 Defterdarlığımız İç Kontrol Süreci  Defterdarlık bünyesinde Defterdar Yardımcısı Başkanlığında, Personel Müdürü, Muhakemat Müdürü, Milli Emlak Müdürü ve Muhasebe Müdürünün katılımıyla “Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” (Defterdarlık İYK) oluşturuldu.

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Defterdarlığımız İç Kontrol Süreci  Bu Kurul, Defterdarlık İKEP uygulamalarının koordinasyonu, gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu tutuldu.  Defterdarlıkta eylemin içeriği de dikkate alınarak her Müdürlükçe yeterli sayıda “Çalışma Grupları” oluşturuldu.  Ayrıca; İç kontrol sekretarya hizmetlerini süresiz yürütecek bir “İletişim Personeli” görevlendirildi.

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 23 Defterdarlığımız İç Kontrol Süreci  Maliye Bakanlığı merkez birimleri (Genel Müdürlükler) Defterdarlıkların bu eylemleri gerçekleştirmelerinde rehberlik etmekten sorumlu tutuldu.  Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Defterdarlık yönetici ve görevlendirilen personele yönelik eğitim ve konferans verildi.

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı 24 Defterdarlığımız İç Kontrol Süreci  Defterdarlık farkındalık yaratmak amacıyla bütün personelin katılımı ile Ticaret ve Sanayi Odasında konferans düzenlendi. N.Ü. Öğretim Üyesi ile Üniversite İç Denetçisi tarafından konu anlatıldı.  Defterdarlık Eylem Planında yer alan eylemler çalışma grupları tarafından yürütüldü, uygulama sonuçları iletişim personeli tarafından üç ayda bir izleme formu ile Bakanlığa bildirilmektedir.  Defterdarlık İzleme Yönlendirme Kurulu her ay toplanarak eylemlerin gerçekleşme durumunu takip etmekte ve İYK üyeleri üç ayda bir Defterdar başkanlığında toplanmaktadır.

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı 25 Defterdarlığımızda İç Kontrol Kapsamında Neler Yapıldı?  Defterdarlıkların ve alt birimlerinin görev tanımlarının yapılması kapsamında Birim Yönergeleri hazırlanarak Defterdarlık web sayfasında yayınlandı.  Görev Dağılım Çizelgeleri doğrultusunda personelin görev tanımları belirlenerek ilgili personele duyuruldu.  Defterdarlığımızın performans hedef ve göstergelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla idarenin her düzeyine kadar inen iş planları (Operasyonel Planlar) oluşturuldu, bilgi girişleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesi üzerinde bulunan modül üzerinden yapıldı.  Defterdarlık iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin belirlenmesi amacıyla bütün birimler yaptıkları işlere ait işlem süreçlerini çıkardı.

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 26 İş akış şemaları hazırlanırken aşağıdaki semboller kullanılır. 26 Süreçlerin Tanımlanması İş Akış Şemalarının Hazırlanışı

27 Strateji Geliştirme Başkanlığı 27 Ka mu Konutları Tahsis S ü reci Örneği Kamu Konutları Tahsis Talebi Tahsis İ steyen Kişinin Kamu Ç alışanı Olup Olmadı ğ ı Kamu Ç alışanı De ğ il Kamu Ç alışanı S ü re ç Bit ti Komisyon Tahsis Kararı ve Şahsa Tebligat Karar Yazısı Giriş Tutana ğ ı Hazırlanır Maaş Kesinti Yazısı MEOP Maaş Kesintisi i ç in M ü d ü rl üğü ne yazı yazılır S ü re ç Bit ti

28 Strateji Geliştirme Başkanlığı 28  Defterdarlık hedeflerinin değerlendirilip karşılaşabilecek riskler ve fırsatların belirlenmesi amacıyla riskler tespit edildi, risk kayıtları çıkartıldı, olasılık ve etkileri dikkate alınarak analiz edildi. Riskler oylanıp onaylandıktan sonra risk matrisinde yerleşimi tamamlandı, risk matrisinde kırmızı bölgede bulunanlara ve sarı bölgede olup yönetici tarafından önem verilen risklere yönelik eylem planı yapılacaktır.

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı 29 Eylem Planı: Örnek Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm a Tarihi Açıklama KOS 2.2 Misyonun gerçekleştiril- mesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı- dır. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Birim yönetmelik- leri, Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu 2.2.2 Tüm birimlerin alt birimlerinin görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden geçirilmesi, web sitelerinde yayınlanması Tüm Birimler Birim Yönergeleri Görev Dağılım Çizelgesi web Sitesi Sayfası Haziran 2010 Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür.

30 Strateji Geliştirme Başkanlığı 30 Eylem Planı İzleme Formu Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Formu Tarih: Birim: UNSUR Standart Kod No Kamu İ ç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No Ö ng ö r ü len Eylem veya Eylemler Sorumlu Ç alışma Grubu Ü yeleri İşbirliği Yapılacak Birim Ç ıktı/ Sonu ç Tamam- lanma Tarihi A ç ıklama

31 Strateji Geliştirme Başkanlığı 31

32 Strateji Geliştirme Başkanlığı 32 Raporlama İç Kontrol Genelgesinde de belirtildiği üzere, eylemlerin gerçekleşme durumları düzenli olarak izlenecektir.  Söz konusu izleme için bir format oluşturulmuş olup bu format birimlere gönderilmiştir. Eylem Planı İzleme Formunun; - Aylık dönemlerde içkontrol@sgb.gov.tr adresine elektronik posta ile, içkontrol@sgb.gov.tr - Üçer aylık dönemlerde bir yazıyla SGB’ye, ait olduğu ayı/dönemi izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.  Formlar SGB tarafından konsolide edilerek üç aylık dönemler itibarıyla yapılacak toplantılarda İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır.

33 Strateji Geliştirme Başkanlığı 33 Bu Eylem Planı Uygulanırsa Katkısı Ne Olacak?  Kurum faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik artar.  Güvenilir bilgi zamanında elde edilir.  Varlıklar korunur.  İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlanır.

34 Strateji Geliştirme Başkanlığı 34


"T.C. Maliye Bakanlığı Niğde Defterdarlığı İÇ KONTROL Niğde Defterdarlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları