Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2709 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü MADDE 11 – Anayasa hükümleri;  Yasama,  Yürütme ve  Yargı organlarını,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2709 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü MADDE 11 – Anayasa hükümleri;  Yasama,  Yürütme ve  Yargı organlarını,"— Sunum transkripti:

1

2 2709 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü MADDE 11 – Anayasa hükümleri;  Yasama,  Yürütme ve  Yargı organlarını,  İdare makamlarını ve  Diğer kuruluş ve  Kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

3 İdarenin esasları İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği MADDE 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. MGM, Devlet tüzel kişiliği içinde yer alır. Ayrı bir tüzelkişiliği yoktur.

4 1/36 08/01/1986 tarihli ve 3254 sayılı METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 3254.doc

5 2/36 KANUNLARDA (KAİDETEN) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI İLE TEŞKİLAT YAPISI DÜZENLENİR. 3254.Doc GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc

6

7 3/36 GENEL MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI (3254/5) Genel Müdür ;  Merkez ve taşra teşkilatının;  Faaliyetlerini,  İşlemlerini ve  Hesaplarını Denetlemekle görevli ve yetkilidir. 3254.doc

8 4/36 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ: (3254/2) a)Meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak, b)Hava tahminleri yapmak, c)Diğer sektörler için hava tahminleri yapmak, d)Meteorolojik destek sağlamak, 3254.Doc GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc

9 5/36 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ (3254/2) e) Bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak, f)Radyo istasyonu kurmak ve işletmek, g)Etüd ve araştırmalar yapmak, h)Milletlerarası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etmek ve işbirliğini sağlamak. 3254.Doc GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc

10 6/36 (Hükmi Şahsiyet Olarak) GENEL MÜDÜRLÜĞÜN KOORDİNASYON GÖREVİ (3254/20)  Genel Müdürlük,  Kendi hizmet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla koordinasyonu … görevli ve yetkilidir.  Diğer kuruluşların hizmet alanına giren konularda … … koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 3254.doc

11 7/36 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ (3254/22)  Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yürütmek için gerek görülen;  Tüzük,  Yönetmelik,  Tebliğ,  Genelge ve  Diğer idari metinleri düzenlemek ve görevleri bunlara göre yürütmekle görevli ve yetkilidir.

12

13 YETKİ KULLANIMI  Genel Müdürlük;  Merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri,  Kanunlardan ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yetkilerini,  Kanuni sınırlar içerisinde, … kullanırlar. 3254.Doc GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 9/36

14 YETKİ KULLANIMI  Yöneticiler;  Kanunla izin verilen hallerde ve yazılı olmak şartıyla  Yetkilerini kısmen, hiyerarşik yapıya uygun olarak  Alt makamlara devredebilir.  Devredilen yetkiler, devreden tarafından kullanılamaz.  Ancak, yetkiyi devreden makamın denetim yetkisi devam eder. 3254.Doc3254.Doc ; GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.docGYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 10/36

15 YETKİ KULLANIMI  Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş yetkiler,  Koordinasyon ve planlama yetkisi,  Disiplin cezası verme yetkisi ve  Yetki devriyle devralınan yetkiler gibi bizzat kullanılması gereken yetkiler devredilemez. 3254.Doc3254.Doc ; 657.doc ; TALİ MEVZUAT657.docTALİ MEVZUAT GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 11/36

16 YETKİ KULLANIMI  Yöneticiler;  Kanunla izin verilen hallerde, … imza yetkisini alt makamlara devredilebilir. YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc  Ancak, kurul üyelerinin imza yetkisi ve devralınan imza yetkisi gibi bizzat kullanılması gereken imza yetkisi devredilemez. GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc 12/36

17 YETKİ KULLANIMI  Yöneticiler;  İkincil mevzuat ile tanınan yetkilerini ve imza yetkilerini  Kısmen, yazılı olmak ve sınırlarını belirlemek şartıyla  Alt makamlara devredebilir. 3254.Doc GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 13/36

18 YETKİ KULLANIMI  Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı,  Devreden ve devralan  Birlikte sorumludur. 3254.Doc GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 14/36

19 YETKİ DEVRİ (3254/23)  Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri  Sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.  Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 8/36

20 ATAMA YETKİSİ (3254/31)  23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan  Teftiş Kurulu Başkanı ile Daire Başkanları, Genel Müdürün teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından,  diğer personel, Genel Müdür tarafından atanır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü bir alt kademeye devredebilir. 3254.doc 15/36

21

22 SORUMLULUK  Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri,  Yapmakla yükümlü bulundukları … görevleri Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde,  Mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludur. GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc YETKİ DEVRİ TALİMATI.doc 16/36

23 SORUMLULUK  Genel Müdürlüğün yönetim ve yürütme kademelerinde çalışan personel,  Bu Yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak  tedbirleri almaktan ve yerine getirilmesinden sorumludur. GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc 17/36

24 YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU (3254/19) Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki Yöneticileri;  Yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri  Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde,  Mevzuata, … uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten  Üst yöneticiye karşı sorumludurlar. GYS ESASLARI YÖNETMELİĞİ.doc 18/36

25

26 İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON (3254/24)  Genel Müdürlük;  Kendi hizmet alanlarına girmekle birlikte,  Diğer kuruluşları da ilgilendiren konularda  İlgili kuruluşlarla danışma,  İşbirliği ve koordinasyonu sağlar. 3254.doc 19/36

27 İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON (3254/24) Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki Meteorolojik hizmetin;  Milletlerarası standartlara uygun olarak yürütülmesi  Yönetmelikle düzenlenir. 3254.doc 20/36

28 SİLAHLI KUVVETLERLE MÜNASEBETLERİN DÜZENLENMESİ (3254/25)  Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar,  Silahlı Kuvvetlerin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün karşılıklı ihtiyaçları esas alınarak  Hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 3254.doc 21/36

29 TAŞRA TEŞKİLATI (3254/18) Genel Müdürlük,  Genel hükümlere göre  Taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. GENEL HÜKÜM: 3046 sayılı Kanun / 17. madde 3046.doc BKK KARARI.pdf 22/36

30 BİLGİ SATIŞI (3254/26) Genel Müdürlük,  Ürettiği rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahminleri gibi her türlü bilgi ve belgeyi  Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla  Bedeli mukabili satabilir. BKK (BİLGİ SATIŞI) 23/36

31 GELİRLER (3254/26) Genel Müdürlüğün Gelirleri;  Ecomet gelirleri  EUROCONTROL gelirleri  Yurtiçi gelirler 3254.doc 24/36

32 METEOROLOJİK HİZMETLERDE TEKEL DURUMU? (3254/27)  Özel ve kamu kuruluşları gerekli görülen hallerde  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yazılı izin almak ve  Rasat kayıtlarını …Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle  Protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. 25/36

33 METEOROLOJİ YAYINLARI (3254/28) Türkiye radyo ve televizyon yayınlarında;  Yurt içi ve yurt dışı meteoroloji yayınlarına  Muayyen saatler ayrılır. 3254.doc 26/36

34 33/36 ASIL (BİRİNCİL) MEVZUAT: ANAYASAKANUN KHK TÜZÜK YÖNETMELİKLER TALİ (İÇ) MEVZUAT YÖNERGELERTALİMATLAR USUL VE ESASLAR GENELGELER AKİTLER ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER ANLAŞMALAR ANTLAŞMALAR PROTOKOLLER

35 36/36


"2709 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü MADDE 11 – Anayasa hükümleri;  Yasama,  Yürütme ve  Yargı organlarını," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları