Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konuşma Bozuklukları Üç Büyük Kategoriye ayrılabilir: 1. Artikülasyon Hastalıkları 2. Akıcılık Hastalıkları 3. Dil Bozuklukları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konuşma Bozuklukları Üç Büyük Kategoriye ayrılabilir: 1. Artikülasyon Hastalıkları 2. Akıcılık Hastalıkları 3. Dil Bozuklukları."— Sunum transkripti:

1

2 Konuşma Bozuklukları Üç Büyük Kategoriye ayrılabilir: 1. Artikülasyon Hastalıkları 2. Akıcılık Hastalıkları 3. Dil Bozuklukları

3 Konuşma ve Dil Bozuklukları Öykü ve Fizik Muayene Başlanılan Tedavi Daha önceki hastalıklar Genetik/Kalıtımsal hastalıklar Daha önceki fonksiyon seviyesi Travma/Doğum travması Aile öyküsü İşitme Alınan ilaçlar Laboratuar Odyometri Konuşmayı ayırt etme

4 Tıbbi Değerlendirme Çocuklar Genetik Faktörler Doğum Defektleri Gelişimsel gecikme Erişkinler Nörolojik Hastalıklar İnme Alzheimer ALS Parkinsonizm

5 Çocuk Lisan Değerlendirmesi Peabody Resim Kelime Testi Ross Bilgi İşlemleme Değerlendirmesi Wechsler Zeka testi Konuşmanın Değerlendirilmesi Formal Artikulasyon Testi Oral Motor Muayene Drowrkin Oral Motor Muayene

6 PEABODY RES İ M KEL İ ME TEST İ Kelime gelişimi ve sözsel yetene ğ i geliş- tirmek için dizayn edilmiştir. Şekiller gösteri-lerek çocuktan bu şekillerin isimlerini söylemesi istenir

7 Çocuklarda yaralan-ma veya hastalık ön-cesi ve sonrası entel-ektüel fonksiyonların de ğ erlendirilmesinde kullanılır İ drak yetene ğ i puan- lanır

8 Artikulasyondaki farklılıkları saptamak için kullanılır Hasta eline bir ka ğ ıt verilir ve üstünde yazan kelimeleri teker teker okunması istenir Video veya teybe kaydedilerek skorlama uygulanır

9 Hastanın verilen komutlardaki gramer ayrıntılarını saptayıp saptayamadı ğ ını belirlemek için kullanılır. Birbirinden farklı şekil, renk ve boyuttaki 5 adet nesne kullanılır ( Ör:Kırmızı daire, sarı kare ). Kırmızı daireyi sarı karenin üstüne koy gibi örneklerle hasta de ğ erlendirilir

10 Erişkin Konuşmanın Değerlendirilmesi Formal Artikulasyon Testi Oral Motor Muayne Dworkin Oral Motor Muayene Lisan Değerlendirilmesi Serebrovaskuler Hastalık Western Afazi Testi Boston Tanı Testi Nöromuskuler Hastalık Dizartri Testi için Zeka Değerlendirmesi Motor Konuşma Bozuklukları Testi Hafızanın Değerlendirilmesi için Nöropsikolojik Testler

11 Tanı Konuşma Terapisi Tedavi Planı Yeniden Değerlendirme Lisan Terapisi

12 Tedavinin dört ana basama ğ ı şunlardır: 1.Konuşmacının algılama kabiliyetini e ğ itmek 2.Yeni cevabı oturtmak ( Düzgün ses oluşumu ) 3.Do ğ ru ses üretimini yaygınlaştırmak veya kuvvetlendirmek 4.Yeni cevabı, klinik içi ve dışında, sohbet konuşmasına taşımak

13 Tedavinin profesyonel konuşma lisan patolo ğ u tarafından yönlendirilmesi gerekir Ailelerin konuşma sırasında devamlı olarak çocu ğ u düzeltme e ğ ilimlerinde olmaları gerekir Tedavinin amacı kusurlu sesleri belirlemek ve düzeltmektir.

14 1.Medikal tedavi ( Nedeni azaltmak ) 2.Davranışsal Tedavi ( Nöromuskuler veya aerodinamik olayları de ğ iştirmek ) 3.Palyatif tedaviler ( Davranış ve aynı zamanda reaksiyonu daha ılımlı hale sokmak ) 4.Bir başka tarzda konuşma stratejileri ( De ğ işik iletişim sitemleri sa ğ lamak )

15 Kekeleme başlangıcındaki çocuklar do ğ rudan konuşma terapisine yönlendirilmemeli Aile, konuşma-lisan patolo ğ unun gayretlerini pekiştirir veya zorlaştırır Tedavi, genelde kekeleyenin davranışını, konuşma metodu ve/veya çevresini de ğ iştirmeyi kapsar

16 Lisan Bozukulukarı Tedavisi Afazik Çocuklarda Tedavi Afazik Erişkinlerde Tedavi

17 Afazinin çeşitli uzmanlar ( otolog, pediatrist, nörolog, vs. )tarafından en kısa sürede saptanmalı ve uygun bir e ğ itim programına alınmalıdır Yaygın reziduel sorunları olan çocuklar sadece özel rehabilitasyon merkezlerine veya okullarına yönlendirilmeli Uygun donanımlar ile linguistik, ırksal ve fiziksel kabiliyetlerin onarılması primer amaçtır

18 Travmatik dönemden sonra mümkün olan en kısa zamanda rehabilitasyon programına başlanılmalıdır. İ lk birkaç ayda spontan bir iyileşme görülebilir Tedavide lezyonun büyüklü ğ ü ve yayılımı, yaş, e ğ itim düzeyi, meslek vs. göz önüne alınmalıdır


"Konuşma Bozuklukları Üç Büyük Kategoriye ayrılabilir: 1. Artikülasyon Hastalıkları 2. Akıcılık Hastalıkları 3. Dil Bozuklukları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları