Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Bireysel İş Hukuku.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Bireysel İş Hukuku."— Sunum transkripti:

1 İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Bireysel İş Hukuku

2 İşçinin Borçları İşi İfa Borcu İşverenin Emir ve Talimatlarına Uyma Borcu Sadakat Borcu Teslim ve Hesap Verme Borcu Rekabet Etmeme Borcu İşverenin Borçları Ücret Ödeme Borcu İşçiyi Gözetme Borcu Eşit Davranma Borcu Alet ve Malzeme Sağlama Borcu İşçinin Buluşu Halinde Karşılık Ödeme Borcu Giderleri Karşılama Borcu

3 İşi İfa Borcu Bizzat İfa Borcu Özenle İfa Borcu

4 Bizzat İfa Borcu TBK m. 395 işçi yüklendiği işi bizzat yapmaklaSözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlüdür. TBK m. 440 Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer.

5 Özenle İfa Borcu TBK m. 396 sadakatleİşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. özen göstermekle yükümlüdürİşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. Özen borcunun kapsamıÖzen borcunun kapsamı TBK m. 400/II’de : « Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur ». İş Kanunu m. 25/II-ı’ye göre özen borcuna aykırılık işveren için haklı nedenle fesih nedenidir. « İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması »

6 İtaat Borcu İşin İfasına İlişkin Emir ve Talimatlara İtaat İşyeri Düzenine İlişkin Emir ve Talimatlara İtaat Emir ve Talimatlara Aykırılık (Disiplin Cezası)

7 İşverenin Emir ve Talimatlarına Uyma Borcu TBK m. 399 dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüdeİşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar.

8 Sadakat Borcu Olumlu YanıOlumlu Yanı –İşin, işverenin yararına uygun biçimde yapılmasıdır. –Yapma yükümlülüğü Olumsuz YanıOlumsuz Yanı –İşverene zarar verebilecek hareketlerden kaçınma anlamı… –Yapmama yükümlülüğü –İş K. m. 25/II-e: « İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması »

9 TBK m. 396 Sözleşme Devam EderkenSözleşme Devam Ederken –İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. –İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. Sözleşme Sona Erdikten SonraSözleşme Sona Erdikten Sonra –İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.

10 Teslim ve Hesap Verme Borcu TBK m. 397 şeyler paraları teslim etmek hesap vermekleİşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri teslimİşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür.

11 Rekabet Etmeme Borcu Sözleşme süresince & Sözleşme sona erdikten sonra TBK m. 444 - Şartları sözleşmenin sona ermesinden sonra yazılıFiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir. işler hakkında, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyseRekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.

12 ŞARTLARI İşçinin fiil ehliyetine sahip olması. Yazılı şekilde yapılmış olması Belirli şekilde bir yer, zaman, işlerin türü ve sınırlandırma yapılmış olması Süresi 2 yılı aşamaz (m. 445/I).

13 Sınırlandırılması işçinin ekonomik geleceğini yer, zaman ve işlerin türü süresi, iki yılı aşamazRekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz. kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir.Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir.

14 Aykırı davranışların sonuçları bütün zararları gidermekle yükümlüdürRekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı bütün zararları gidermekle yükümlüdür. ceza koşuluna bağlanmışsa işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir bu miktarı aşan zararıYasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine bir hüküm de yoksa, işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir; ancak, işçi bu miktarı aşan zararı gidermek zorundadır. İşveren yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir.İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında, sözleşmede yazılı olarak açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir.

15 Sona Ermesi yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının olmadığıRekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının olmadığı belirlenmişse sona erer. Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın feshedilirseSözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından feshedilirse Sözleşme, feshedilirseSözleşme, işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer.

16


"İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Bireysel İş Hukuku." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları