Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SÖZLE Ş MES İ N İ N SONA ERMES İ ve İŞ GÜVENCES İ Yrd. Doç.Dr. Re ş at SARAO Ğ LU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SÖZLE Ş MES İ N İ N SONA ERMES İ ve İŞ GÜVENCES İ Yrd. Doç.Dr. Re ş at SARAO Ğ LU."— Sunum transkripti:

1 İŞ SÖZLE Ş MES İ N İ N SONA ERMES İ ve İŞ GÜVENCES İ Yrd. Doç.Dr. Re ş at SARAO Ğ LU

2 İŞ SÖZLE Ş MES İ N İ SONA ERD İ REN DURUMLAR : 1.Tarafların Anla ş ması 2.Taraflardan Birinin Ölümü 3.Belirlenen Sürenin Dolması 4.Bildirimli Fesih 5.Bildirimsiz Fesih (Haklı Nedenlerle Fesih ) a) İş çinin Haklı Nedenlerle Feshi b) İş verenin Haklı Nedenlerle Feshi

3 1.Tarafların Anla ş ması Her tür i ş sözle ş mesi için “Sözle ş me Özgürlü ğ ü Prensibi “

4 2.Taraflardan Birinin Ölümü ( Her tür i ş sözle ş mesi için )  İş çinin Ölümü : İş Sözle ş mesi derhal sona erer  İş verenin Ölümü : İş sözle ş mesinin akıbeti ölen i ş verenin mirasçılarına ba ğ lı

5 3.Belirlenen Sürenin Dolması (Belirli süreli i ş sözle ş meleri için ) Belirlenen süre doldu ğ unda i ş sözle ş mesinin kendili ğ inden sona erer

6 4. Bildirimli Fesih ( İŞ K. M. 17) Belirsiz Süreli ( Süresi Belirsiz ) İş Sözle ş meleri için Fesih Bildirimi Bildirim Süreleri İş Sözle ş mesinin ( İ hbar Önelleri ) sona ermesi 0 – 6 ay 2 hafta 6 ay - 1,5 yıl 4 hafta 1,5 yıl - 3 yıl 6 hafta 3 yıl + 8 hafta veya İ hbar Tazminatı

7 Bildirimli fesihte i ş çiye çalı ş ma süreleri içinde günde en az 2 saat ücretli izin verilir. Kötüniyet Tazminatı : İ hbar Tazminatı x 3

8 30 ‘dan fazla i ş çi çalı ş tıran i ş yerlerinde Kıdemi 6 aydan fazla olan i ş çinin i ş sözle ş mesinin feshinde geçerli bir fesih nedeni bildirmek gerekir.

9 Geçerli fesih nedenleri : İş çinin yetersizli ğ inden veya davranı ş larından ya da İş yerinin/i ş letmenin gereklerinden kaynaklanmalıdır.

10 Geçerli sayılmayan fesih nedenleri ( İ K 18/3 ) Özellikle a ş a ğ ıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep olu ş turmaz: a) Sendika üyeli ğ i veya çalı ş ma saatleri dı ş ında veya i ş verenin rızası ile çalı ş ma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. b) İş yeri sendika temsilcili ğ i yapmak. c) Mevzuattan veya sözle ş meden do ğ an haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için i ş veren aleyhine idari veya adli makamlara ba ş vurmak veya bu hususta ba ş latılmı ş sürece katılmak. (1) d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, do ğ um, din, siyasi görü ş ve benzeri nedenler. e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın i ş çilerin çalı ş tırılmasının yasak oldu ğ u sürelerde i ş e gelmemek. f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde i ş e geçici devamsızlık.

11 Geçersiz feshin sonucu İş e İ ade Davası Mahkeme/Özel Hakem Kararı 1 ay içinde i ş e iade veya : İş veren en az 4 ay – en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

12 5. Bildirimsiz Fesih ( Haklı Nedenlerle Fesih ) İş çinin İş verenin Haklı Nedenlerle Feshi ( İş K. 24) ( İş K. 25) Sa ğ lık İş verenin Zorlayıcı Sa ğ lık İş çinin Zorlayıcı Nedenleri iyi niyet Nedenler ve ve Ahlak Ahlak Kurallarına Kurallarına uymayan halleri uymayan halleri vb. vb.

13 Sa ğ lık Nedenleriyle İş Sözle ş mesinin Bildirimsiz Feshi İş çinin, İş Sözle ş mesinin İş verenin, İş Sözle ş mesinin Sa ğ lık Nedeniyle Feshi ( İ K 24/1) ( İ K 25/1) a) İş sözle ş mesinin konusu a) İş çinin kendi kastından veya derli olan i ş in yapılması i ş in toplu olmayan ya ş ayı ş ından niteli ğ inden do ğ an bir yahut içkiye dü ş künlü ğ ünden sebeple i ş çinin sa ğ lı ğ ı do ğ acak bir hastalı ğ a veya veya ya ş ayı ş ı için sakatlı ğ a u ğ raması halinde, tehlikeli olursa. bu sebeple do ğ acak devamsızlı ğ ın ardı ardına üç i ş günü veya bir ayda be ş i ş gününden fazla sürmesi. b) İş çinin sürekli olarak yakından b) İş çinin tutuldu ğ u hastalı ğ ın tedavi ve do ğ rudan bulu ş up görü ş tü ğ ü edilemeyecek nitelikte oldu ğ u i ş veren yahut ba ş ka bir i ş çi bula ş ıcı ve i ş yerinde çalı ş masında sakınca veya i ş çinin i ş i ile ba ğ da ş mayan bir bulundu ğ unun Sa ğ lık Kurulunca hastalı ğ a tutulursa. saptanması durumunda.

14 İş çinin, İş verenin İ yiniyet ve Ahlak Kurallarına Uymayan Halleri Nedeniyle İş Sözle ş mesinin Bildirimsiz Feshi : ( İ K 24/2) a) İş veren i ş sözle ş mesi yapıldı ğ ı sırada bu sözle ş menin esaslı noktalarından biri hakkında yanlı ş vasıflar veya ş artlar göstermek yahut gerçe ğ e uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle i ş çiyi yanıltırsa. b) İş veren i ş çinin veya ailesi üyelerinden birinin ş eref ve namusuna dokunacak ş ekilde sözler söyler, davranı ş larda bulunursa veya i ş çiye cinsel tacizde bulunursa. c) İş veren i ş çiye veya ailesi üyelerinden birine kar ş ı sata ş mada bulunur veya gözda ğ ı verirse, yahut i ş çiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna kar ş ı davranı ş a özendirir, kı ş kırtır, sürükler, yahut i ş çiye ve ailesi üyelerinden birine kar ş ı hapsi gerektiren bir suç i ş lerse yahut i ş çi hakkında ş eref ve haysiyet kırıcı asılsız a ğ ır isnad veya ithamlarda bulunursa. d) İş çinin di ğ er bir i ş çi veya üçüncü ki ş iler tarafından i ş yerinde cinsel tacize u ğ raması ve bu durumu i ş verene bildirmesine ra ğ men gerekli önlemler alınmazsa. e) İş veren tarafından i ş çinin ücreti kanun hükümleri veya sözle ş me ş artlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, f) Ücretin parça ba ş ına veya i ş tutarı üzerinden ödenmesi kararla ş tırılıp da i ş veren tarafından i ş çiye yapabilece ğ i sayı ve tutardan az i ş verildi ğ i hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek i ş çinin eksik aldı ğ ı ücret kar ş ılanmazsa, yahut çalı ş ma ş artları uygulanmazsa.

15 İş verenin iyi niyet ve Ahlak Kurallarına Uymayan Halleri Nedeniyle İş Sözle ş mesinin Bildirimsiz Feshi : ( İ K 24/2) a) İş sözle ş mesi yapıldı ğ ı sırada bu sözle ş menin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya ş artlar kendisinde bulunmadı ğ ı halde bunların kendisinde bulundu ğ unu ileri sürerek, yahut gerçe ğ e uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek i ş çinin i ş vereni yanıltması. b) İş çinin, i ş veren yahut bunların aile üyelerinden birinin ş eref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranı ş larda bulunması, yahut i ş veren hakkında ş eref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. c) İş çinin i ş verenin ba ş ka bir i ş çisine cinsel tacizde bulunması. d) İş çinin i ş verene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut i ş verenin ba ş ka i ş çisine sata ş ması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. e) İş çinin, i ş verenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, i ş verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi do ğ ruluk ve ba ğ lılı ğ a uymayan davranı ş larda bulunması. f) İş çinin, i ş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç i ş lemesi. g) İş çinin i ş verenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki i ş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki i ş günü, yahut bir ayda üç i ş günü i ş ine devam etmemesi. h) İş çinin yapmakla ödevli bulundu ğ u görevleri kendisine hatırlatıldı ğ ı halde yapmamakta ısrar etmesi. I) İş çinin kendi iste ğ i veya savsaması yüzünden i ş in güvenli ğ ini tehlikeye dü ş ürmesi, i ş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya ba ş ka e ş ya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u ğ ratması.

16 Bildirimsiz Fesihde Hak Dü ş ürücü Süre ( İ K.26) İş veren veya i ş çinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan halleri nedeniyle i ş sözle ş mesinin feshi için İ K 24/2 ve 25/2 de belirtilen durumları kar ş ı tarafın ö ğ renmesinden itibaren 6 i ş günü olayın vukuundan itibaren de 1 yıl içinde bildirimsiz fesih hakkının kullanılması gerekir.


"İŞ SÖZLE Ş MES İ N İ N SONA ERMES İ ve İŞ GÜVENCES İ Yrd. Doç.Dr. Re ş at SARAO Ğ LU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları