Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU Prof. Dr. Halil KALABALIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU Prof. Dr. Halil KALABALIK."— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU Prof. Dr. Halil KALABALIK

2 İNSAN HAKLARI KAVRAMI Tanım ve Terim Meselesi –Tanım –Terim Meselesi İnsan Haklarının Şartları –Temel hak olma –Evrensellik –Açıkça tanımlanabilir olma İnsan Haklarının Unsurları –Yetki –Talep –Tanınma-saygı gösterilme

3 İNSAN HAKLARI KAVRAMI Hak kavramının belirleyicileri –Kişiler –Haklar Hak kavramı Hak kavramının niteliği –İrade teorisi –Menfaat teorisi –Karma teori Hakların korunması

4 İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ Evrensellik –Kavram –Evrenselliğin görünümleri Ahlaki evrensellik Normatif evrensellik Hak sahibi bakımından evrensellik Tarihsel özgüllüğü ve evrensellik Doğuştan kazanılma

5 İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ Mutlaklık Vazgeçilmezlik Bireye ait olma Çoğunlukla hürriyet hakkı olma –Hak-hürriyet ilişkisi –Hürriyetle ilgili anlayışlar –Hak ve hürriyetlerin içeriği Temel hak olma Devlete karşı ileri sürülen iddialar niteliğinde olma –Tanıma –Karışmama –Koruma –Temin Tedarik

6 İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ İnsan haklarının bütünlüğü –Tanımı ve önemi –Sonuçları Yasalarca korunma zorunluluğu

7 İNSAN HAKLARININ YATAY VE DİKEY ETKİSİ İnsan haklarının dikey etkisi –Birey ile devlet arasındaki ilişkiler –KSHS m. 17/1-2 devletlerin bireylerin özel yaşamlarına hukuk dışı yollarla müdahale edilmesini önleme yükümlülüğü –Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, devletleri, kişiler arasında ırk ayrımcılığı yapılmasını önleme konusunda yükümlü kılmıştır –AY m. 17. İnsan haklarının yatay etkisi –Bireylerin kendi aralarındaki ilişkiler

8 İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ İlk Çağda Orta Çağda –Hıristiyanlığın ortaya çıkışı –Feodalizm Yeni Çağda –Anayasal hukuk düzenini ilgilendirme –Doğal hukuk anlayışının şekil değiştirmesi –Hümanizm Birey –Sosyal sözleşme teorisinin reddi –Ferdiyetçi doktrin

9 İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ İnsan Haklarının Pozitif Hukuka Geçişi –Bildirge ve anlaşmalara geçiş İngiliz ve Amerikan Bildirgeleri Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 20. yüzyıldaki gelişmeler –Anayasalara geçiş İngiltere –1215 Magna carta –Haklar dilekçesi –Habeas Corhus acte –Bil of Rights

10 İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ –ABD’de Bil of rights (1791) ifade, toplanma, din, basın, konut dokunulmazlığı, jürili mahkemede adil ve süratli yargılanma ve aşırı ve olağandışı cezaya çarptırılmama hakları –Fransa’da 1793 Anayasası ile İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 1848 Anayasası

11 İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Kollektif-Bireysel Haklar Temel-Temel Olmayan Haklar Negatif-Pozitif Haklar Yasal-Moral Haklar Koruyucu-İsteme-Katılma Hakları Klasik-Sosyal Haklar Kişisel-Siyasi-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Diğer Sınıflandırmalar

12 Tarihi Gelişimine Göre İnsan Hakları Birinci Kuşak Haklar (Kişisel v eSiyasal Haklar) –Aristokrasi - Burjuvazi Çatışması –Doğal hukuk - Ferdiyetçi Doktrin –Anayasallaşma –İHEB 2-21 maddeler –TC Anayasası 17-40. maddeler İkinci Kuşak Haklar (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar –Sanayi devrimi –Kapitalizm –İşçi Sınıfının doğuşu –Genel oy ilkesinin kabulü –İHEB 22-27 maddeler –Pozitif statü hakları –T.C., Anayasası 41-65. maddeler –İsteme hakları –enin nihai hedefi

13 Tarihi Gelişimine Göre İnsan Hakları –Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları) III. Dünya ülkelerinin baskısı Bilim ve teknolojik ilerlemelerin doğurduğu sorunlar –Nükleer enerji –Çevreyi tahrip eden sınırsız ve denetimsiz sınai büyüme –Azgelişmiş devletlerin karşılaştıkları önemli sorunlar Eleştiriler

14 İNSAN HAKLARI HUKUKU İnsan hakları hukuku kavramı İnsan hakları hukukunun kapsamı İnsan hakları hukukunun hukuk dalları içindeki yeri İnsan hakları hukukunun özellikleri –Evrensellik –Muamele görme ilkeleri olma –Muamele etme ilkeleri niteliğinde olma –Devletin temel ödevlerini dile getiren talepler niteliğinde olma

15 İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI Milli Kaynaklar –Belgeler fermanlar Senedi İttifak Gülhane Hattı humayunu Islahat Fermanı Adalet Fermanı Değerlendirme –Anayasalar 1876 Kanuni Esasi 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu 1961 Anayasası 1982 Anayasası

16 ULUSLARARASI KAYNAKLAR Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Özellikleri –Evrensellik –Kapsamının genişliği –Devletlerin çifte sorumluluğu –Yasal ve ahlaki temele sahip olma

17 ULUSLARARASI KAYNAKLAR Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi –Önemi –Kapsamı –Bağlayıcılığı BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi KSHS Seçimlik Ek Protokolü BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Ölüm cezalarının Kaldırılmasını Amaçlayan KSHK’ne İkinci Seçimlik Ek Protokolü

18 Ekip/Kaynaklar Projeye ayrılan kaynaklar hakkındaki varsayımları belirtin –Kişiler –Donanım –Konumlar –Destek hizmetleri ve dış hizmetler –Üretim –Satışlar

19 Prosedürler Bu tür projelerdeki olağan prosedürlerden olan farklılıkları vurgulayın Yeni prosedürler kullanmanın gereklerini, yararlarını ve sorunlarını tartışın EK BİLGİ İÇİN... Prosedürler belgesinin (veya ilgili diğer belgelerin) konumunu veya ilgili kişilerini buraya yazın

20 Zamanlama Önemli zamanlama aşamalarını burada inceleyin EK BİLGİ İÇİN... Ayrıntılı zamanlamanın (veya ilgili diğer belgelerin) konumunu veya ilgili kişilerini buraya yazın OcaŞubMarNisMayHazTemEylEkiKasAra Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3

21 Şimdiki Durum Zamanlamaya kıyasla ilerlemeye genel bir bakış –Zamanlamaya uygun işler –Zamanlamanın gerisindeki işler –Zamanlamanın ilerisindeki işler Beklenmedik gecikmeler ve sorunlar

22 İlgili Belgeler Pazarlama planı –Konumun veya ilgili kişinin adı/telefonu Bütçe –Konumun veya ilgili kişinin adı/telefonu Proje sonrası değerlendirme –Konumun veya ilgili kişinin adı/telefonu Sorular –Konumun veya ilgili kişinin adı/telefonu


"İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU Prof. Dr. Halil KALABALIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları